autentificare cu OpenID
Hotărâre privind organizarea și funcționarea Ministerului Industriei
 • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Ministerul Industriei este organ central al puterii executive care exercită, în conformitate cu prevederile legale, administrația publică, strategia și politica economică a Guvernului, coordonează activitățile industriale, de cercetare-proiectare și comerciale în domeniile prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Ministerul Industriei îndeplinește, în domeniile sale de activitate, atribuțiile prevăzute prin lege.

În principal, atribuțiile Ministerului Industriei sunt:

a) de a organiza și urmări aplicarea legilor și hotărârilor guvernamentale, asigurând aplicarea politicii Guvernului, cu respectarea limitelor de autoritate și a principiului autonomiei agenților economici, instituțiilor și organelor locale ale administrației de stat;

b) de a fundamenta strategiile de dezvoltare cantitativă și calitativă a ramurilor și subramurilor coordonate, urmărind corelarea și armonizarea utilizării resurselor, precum și evoluția factorilor de dezvoltare în condițiile statului de drept și ale economiei de piață;

c) de a coordona realizarea activităților din domeniul propriu de activitate prin:

 • participarea la acțiunile de reorientare a activităților economice din ramurile industriale aflate în competența sa;
 • participarea la crearea de noi structuri în economie;
 • repartizarea armonioasă a resurselor rămase în sistemul balanțelor;

d) de a fundamenta comenzile de stat, subvențiile, creditele pentru investițiile peste 50 mil. lei și lichidările unor capacități de producție nerentabile din ramurile aflate în competența sa;

e) de a reprezenta statul:

 • în calitatea sa de acționar la societățile comerciale cu capital de stat din ramurile economice aflate în competența sa;
 • în încheierea de convenții, acorduri sau alte înțelegeri internaționale, potrivit legii;
 • în conducerea unităților bugetare din subordine;
 • în dezvoltarea relațiilor de colaborare internațională;

f) de a îndruma activitatea:

 • Inspecției de stat pentru resurse minerale;
 • Inspecției pentru controlul cazanelor, recipientelor sub presiune și instalațiilor de ridicat;
 • Agenției române pentru conservarea energiei;
 • Comisiei naționale pentru reciclarea deșeurilor;

g) de a organiza oficii sau reprezentanțe proprii în țară și străinătate.

Art. 3. - (1) Structura organizatorică a Ministerului Industriei este prevăzută în anexa nr. 2[1].

(2) Conducerea Ministerului Industriei este asigurată de ministru.

(3) Ministrul conduce întreaga activitate a ministerului și îl reprezintă în raporturile cu Guvernul, cu celelalte ministere, alte organe ale administrației de stat și organizații din țară, precum și cu organismele similare din alte țări.

Art. 4. - (1) Numărul maxim de posturi pentru Ministerul Industriei este de 1.492, exclusiv demnitarii.

(2) În numărul maxim de posturi prevăzut nu se include personalul aferent activității de registratură, dactilografiere, secretariat-administrativ, de deservire, pază, curierii și muncitorii, care poate fi de cel mult 15% din numărul total de posturi aprobat.

(3) Ponderea funcțiilor de conducere, încadrarea personalului în gradele profesionale superioare, precum și statele de funcții și salarizarea personalului ministerului se stabilesc în conformitate cu prevederile legii.

Art. 5. - Structurile organizatorice, atribuțiile, sarcinile și numărul de posturi ale direcțiilor generale, direcțiilor și departamentelor de ramură se aprobă prin ordin al ministrului industriei.

Art. 6. - Departamentele sunt conduse de secretari de stat, șefi de departament; fiecare departament va avea, de regulă, un adjunct de șef de departament cu rang de subsecretar de stat. În cazuri temeinic justificate, primul-ministru, la propunerea ministrului industriei, va aproba, prin excepție, și al doilea post de subsecretar de stat pentru unele departamente.

Art. 7. - (1) În structura Ministerului Industriei vor funcționa: Inspecția de stat pentru resurse minerale, Inspecția pentru controlul cazanelor, recipientelor sub presiune și instalațiilor de ridicat, Agenția română pentru conservarea energiei și Comisia națională pentru reciclarea deșeurilor.

(2) Comisia națională pentru reciclarea deșeurilor se înființează prin reorganizarea Departamentului reciclării materialelor și va avea rang de departament.

(3) Atribuțiile organelor de mai sus sunt cele prevăzute în anexele nr. 3.1., 3.2., 3.3. și 3.4.

(4) În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri Ministerul Industriei va elabora și va promova proiecte de legi pentru activitățile organelor menționate la alin. 1.

(5) Inspecția de stat pentru resurse minerale va fi condusă de un inspector de stat șef, cu rang de subsecretar de stat.

(6) Comisia națională pentru reciclarea deșeurilor se asimilează departamentelor și este condusă de un președinte, cu rang de subsecretar de stat.

Art. 8. - (1) În subordinea Ministerului Industriei vor funcționa Centrul de management și informatică, Centrul de informare și documentare pentru industrie, Centrul de pregătire și perfecționare profesională și 0ficiul Centrului Comun ONUDI - România.

(2) Atribuțiile și structurile organizatorice ale unităților subordonate ministerului se stabilesc prin ordin al ministrului industriei.

(3) Centrul de pregătire și perfecționare profesională pentru industrie se înființează prin reorganizarea Centrului de perfecționare a personalului din industria electrotehnică, electronică, mecanică fină și optică București, care se desființează.

Art. 9. - (1) Organele menționate la art. 7, Centrul de management și informatică și Oficiul Centrului Comun ONUDI - România sunt unități bugetare, cu buget anual propriu în cadrul bugetului Ministerului Industriei.

(2) Numărul de posturi pentru acestea sunt cele prevăzute în anexa nr. 4, iar salarizarea personalului se va realiza în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 307/1991 privind salarizarea personalului din unitățile bugetare.

(3) Centrul de pregătire și perfecționare profesională și Centrul de informare și documentare pentru industrie funcționează ca instituții publice, finanțate integral prin venituri extrabugetare.

(4) În anii 1991 și 1992 Centrul de pregătire și perfecționare profesională va fi subvenționat și de la buget, în vederea finalizării activităților legate de organizarea acestuia.

(5) Salarizarea personalului Comisiei naționale pentru reciclarea deșeurilor se va realiza în conformitate cu prevederile Legii nr. 40/1991 cu privire la salarizarea Președintelui și Guvernului României, precum și a personalului Președinției, Guvernului și a celorlalte organe ale puterii executive.

Art. 10. - Ministerul Industriei, departamentele, organele din structura ministerului și unitățile subordonate vor utiliza în parcul propriu un număr de autoturisme, pentru transport de persoane, stabilit în conformitate cu prevederile legale.

Art. 11. - Personalul transferat în interesul serviciului, trecut în funcții cu niveluri de salarizare mai mici sau rămas disponibil ca urmare a aplicării prevederilor prezentei hotărâri, are dreptul la salariul avut, sporul de vechime și indemnizația de conducere, după caz, timp de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 12. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 15 iulie 1991. Pe aceeași dată se abrogă orice dispoziție contrară.


[modificare] Anexa Nr. 1

Domenii de activitate ale Ministerului Industriei
 • Energia electrică și termică
 • Mine și geologie
 • Petrol și gaze
 • Metalurgia feroasă și neferoasă
 • Construcții de mașini, electrotehnică și electronică
 • Chimie și petrochimie
 • Textile și pielărie
 • Materiale de construcții
 • Industrializarea lemnului
 • Recuperarea și reciclarea deșeurilor.


[modificare] Anexa Nr. 3.1

Atribuțiile Inspecției de stat pentru resurse minerale

A. Atribuții principale:

1. Controlează existența autorizării legale a agenților economici pentru lucrări de investigare geologică și/sau exploatare a resurselor minerale.

2. Controlează aplicarea măsurilor și metodelor de lucru adecvate pentru protecția, exploatarea rațională și valorificarea optimă, completă și complexă a resurselor minerale.

3. Controlează modul de gospodărire și eficiența folosirii subvențiilor de la bugetul statului alocate activității de cercetare geologică și extractive.

4. Controlează execuția și eficiența tuturor lucrărilor prin care sunt interceptate și/sau investigate resursele minerale.

5. Sistează lucrările de cercetare, extracție sau preparare-prelucrare a substanțelor minerale utile executate fără respectarea reglementărilor în vigoare sau care, prin modul de desfășurare, conduc la exploatarea nerațională și/sau degradarea zăcămintelor sau acumulărilor de resurse minerale, situație în care ia măsura de retragere a permisului de cercetare sau a autorizației de exploatare.

6. Participă la atribuirea sau concesionarea perimetrelor de investigare și/sau exploatare a resurselor minerale, la acordarea permiselor de cercetare și a autorizațiilor de exploatare și urmărește respectarea clauzelor contractuale și a îndatoririlor față de stat.

7. Participă la atestarea profesională a specialiștilor care conduc sectoare de activitate geologică și extractivă, prin eliberarea, în condițiile stabilite de lege, a brevetelor de inginer șef de exploatare și a autorizațiilor de funcționare pentru ocuparea funcțiilor de conducere din aceste sectoare.

B. Pe domenii, Inspecția de stat pentru resurse minerale are următoarele atribuții:

I. În domeniul investigării patrimoniului național prin lucrări de cercetare geologică

1. Controlează existența autorizării legale a agenților economici pentru lucrări de investigare a resurselor minerale.

2. Controlează modul de gospodărire a fondurilor de la bugetul statului alocate cercetării geologice și eficiența folosirii acestora.

3. Controlează execuția și eficiența tuturor lucrărilor prin care sunt investigate și/sau interceptate resursele minerale în ceea ce privește:

a) respectarea perimetrului atribuit pentru cercetare;

b) existența documentațiilor geologice și de execuție aprobate potrivit reglementărilor legale și respectarea prevederilor din acestea;

c) aplicarea măsurilor prevăzute pentru evitarea pierderilor de substanțe minerale utile, inclusiv a erupțiilor libere la sondele în foraj; participă la analiza celor care au avut loc pentru determinarea cauzelor care le-au generat;

d) respectarea obligațiilor asumate față de stat la concesionarea sau atribuirea perimetrelor de cercetare;

e) realizarea la termen și în condițiile stabilite a tuturor lucrărilor cuprinse în caietul de sarcini;

f) raportarea, conform clauzelor actului de concesiune sau de atribuire a perimetrelor, a rezultatelor obținute, inclusiv a celor referitoare la existența altor resurse, distincte de cele specificate în aprobarea de cercetare;

g) documentarea geologică corespunzătoare și transpunerea pe plan a lucrărilor executate, inventarierea și probarea concludentă a substanțelor minerale utile;

h) certitudinea elementelor luate în considerare la întocmirea rapoartelor geologice și la evaluarea rezervelor geologice.

4. Pentru nerespectarea prevederilor art. 2, în afara sancțiunilor contravenționale, poate proceda la oprirea lucrărilor, iar în funcție de gravitatea faptelor constatate, și la retragerea permisului de prospecțiune și/sau de explorare.

II. În domeniul exploatării, valorificării și protejării patrimoniului național

5. Avizează studiile de prognoză și programele de cercetare geologică.

6. Avizează instituirea perimetrelor de cercetare geologică.

7. Avizează lucrările de cercetare geologică și omologarea rezervelor minerale.

8. Atestează capacitatea de cercetare geologică (prospectare, explorare) a agenților comerciali.

9. Controlează existența autorizării legale a agenților economici pentru execuția de lucrări de exploatare a resurselor minerale.

10. Verifică existența documentațiilor tehnico-economice de exploatare, întocmite și aprobate în conformitate cu reglementările în vigoare și controlează aplicarea prevederilor pe care acestea le conțin.

11. Sistează lucrările de extracție sau de preparare-prelucrare executate fără documentații tehnico-economice, precum și pe cele care prin modul de desfășurare conduc la exploatarea nerațională sau degradarea zăcămintelor și acumulărilor de substanțe minerale utile, situație în care, funcție de gravitatea faptelor constatate, poate proceda și la retragerea autorizațiilor de exploatare.

12. Controlează întreaga activitate de exploatare, protejare și valorificare a resurselor minerale, potrivit intereselor statului și politicii sale economice, la toți agenții economici, autohtoni și străini, care activează în acest domeniu, indiferent de natura capitalului de care dispun - de stat, mixt sau particular.

13. Controlează stabilirea și aplicarea măsurilor și metodelor de lucru adecvate pentru protecția, exploatarea rațională și valorificarea optimă, completă și complexă a resurselor minerale.

14. Controlează aplicarea măsurilor prevăzute pentru evitarea pierderilor de rezerve în cadrul unor avarii specifice industriei extractive, inclusiv a erupțiilor libere la sondele pentru substanțe minerale utile fluide, și participă la analiza celor care au avut loc pentru determinarea cauzelor care le-au generat și la stabilirea măsurilor ce se impun.

15. Avizează, din punct de vedere al protecției și exploatării raționale, programele anuale de exploatare și de preparare-prelucrare a substanțelor minerale solide, instituirea perimetrelor miniere și de exploatare, precum și a pilierilor de protecție de lungă durată.

16. Ia măsuri pentru sistarea provizorie a lucrărilor și solicită organelor competente adoptarea deciziei corespunzătoare, în cazul unor pericole iminente de avarii.

17. Avizează deschiderea și închiderea parțială sau totală, temporară sau definitivă a minelor sau carierelor.

18. Avizează, din punct de vedere al protecției și exploatării raționale, programele anuale de exploatare pentru hidrocarburi, ape geotermale, ape minerale, dioxid de carbon mofetic, nămoluri și turbe terapeutice; avizează, de asemenea, perimetrele de protecție hidrogeologică și perimetrele de exploatare pentru substanțe minerale fluide și terapeutice.

19. Avizează casarea lucrărilor miniere și a sondelor în ce privește situația rezervelor geologice aferente, precum și eventuala abandonare a unor rezerve.

20. Controlează desfășurarea lucrărilor de exploatare ce se realizează concomitent în același perimetru pentru substanțe minerale utile diferite, urmărind elaborarea și aplicarea măsurilor adecvate pentru a preveni efectele negative pe care extracția unora le-ar putea provoca asupra celorlalte.

21. Colaborează la constituirea fondului de rezerve strategice de substanțe minerale utile la dispoziția statului, în vederea folosirii acestora în condiții conjuncturale speciale.

22. Avizează instituirea perimetrelor de exploatare.

III. În domeniul acordării permiselor de cercetare geologică, a concesiunilor și autorizațiilor de exploatare a substanțelor minerale utile

23. Participă la acordarea permiselor de cercetare geologică, precum și a concesiunilor și autorizațiilor de exploatare, în care scop:

a) avizează caietele de sarcini întocmite pentru scoaterea la licitație a perimetrelor în cauză;

b) avizează sau aprobă, potrivit împuternicirilor legale, solicitările adresate în acest sens;

c) urmărește îndeplinirea obligațiilor geologice și extractive asumate de agenții economici la adjudecarea licitațiilor;

d) participă la stabilirea impozitelor și taxelor datorate statului de către aceștia;

e) verifică instituirea corectă, marcarea pe teren și respectarea limitelor perimetrului atribuit;

f) participă la soluționarea litigiilor dintre diverși agenți economici.

24. Avizează contractele de concesiune.


[modificare] Anexa Nr. 3.2

Atribuțiile Inspecției pentru controlul cazanelor, recipientelor sub presiune și instalațiilor de ridicat - I.S.C.I.R.

1. Elaborează, după caz, prescripțiile tehnice privind proiectarea, omologarea, construirea, montarea, repararea, întreținerea, exploatarea, încărcarea, transportul, depozitarea, încercarea și verificarea instalațiilor și aparatelor, a produselor din metale feroase și neferoase și pentru sudare destinate construirii, montării sau reparării instalațiilor și aparatelor, precum și a materialelor sau mijloacelor de control nedistructiv; de asemenea, elaborează prescripțiile tehnice privind examinarea și autorizarea sudorilor, a personalului care execută examinări nedistructive, precum și a personalului de exploatare (fochiști, macaragii, liftieri, laboranți-operatori din centralele termice, mecanici troliști și translatoriști).

2. Coordonează lucrările Consiliului tehnic pentru avizarea proiectelor de prescripții tehnice, precum și a modificărilor și/sau completărilor la acestea.

3. Examinează, în vederea autorizării, unitățile și persoanele particulare care urmează să proiecteze, să construiască, să monteze, să repare, să controleze prin mijloace nedistructive, să întrețină, să încarce, să transporte, să depoziteze sau să verifice, după caz, instalații și aparate.

4. Examinează, în vederea autorizării, laboratoarele sau standurile unde urmează să se execute încercările în vederea omologării instalațiilor și aparatelor, inclusiv a dispozitivelor de siguranță, respectiv probele de tip ale aparatelor sau dispozitivelor de siguranță.

5. Avizează conform proiectele, respectiv desenele tip de ansamblu, elaborate de unitățile de proiectare și persoanele particulare, cu privire la respectarea prevederilor prescripțiilor tehnice.

6. Participă la lucrările de omologare a instalațiilor, aparatelor, dispozitivelor de siguranță aferente acestora, a produselor din metale feroase și neferoase și pentru sudare destinate construirii, montării sau reparării instalațiilor și aparatelor, procedeelor de sudare, precum și a materialelor sau mijloacelor de control nedistructiv.

7. Verifică, după caz, instalațiile și aparatele în timpul construirii, pe fluxul de fabricație și în final, pe parcursul montajului, la punerea în funcțiune, periodic în exploatare, pe parcursul reparării, în timpul încărcării, transportului sau depozitării.

8. Verifică, prin sondaj, în unitățile producătoare de materiale feroase și neferoase și pentru sudare destinate construirii, montării sau reparării instalațiilor și aparatelor, precum și a materialelor sau mijloacelor de control nedistructiv, respectarea condițiilor prevăzute în documentația de omologare și normele de produs.

9. Examinează, în vederea autorizării, sudorii, personalul care execută examinări nedistructive, precum și personalul de exploatare (fochiști, laboranți-operatori din centralele termice, macaragii, liftieri, mecanici troliști și translatoriști), conform prevederilor prescripțiilor tehnice.

10. Avizează, la cererea beneficiarilor, importul instalațiilor, aparatelor, materialelor feroase și neferoase și pentru sudare destinate construirii, montării sau reparării instalațiilor și aparatelor, precum și a materialelor sau mijloacelor de control nedistructiv, în cazul în care prescripțiile tehnice ale furnizorului străin, după care se oferă instalația, aparatul, materialele sau mijloacele de control, prezintă diferențe față de prescripțiile tehnice în vigoare în țară.

11. Acceptă importul din punct de vedere al îndeplinirii condițiilor de siguranță și verifică, la furnizori, instalațiile și aparatele, materialele feroase și neferoase și pentru sudare destinate construirii, montării sau reparării instalațiilor și aparatelor precum și a materialelor sau mijloacelor de control nedistructiv, în condițiile prevăzute de lege și prescripțiile tehnice.

12. Retrage autorizațiile acordate unităților, persoanelor particulare, sudorilor, personalului care execută examinări nedistructive sau personalului de exploatare (fochiști, laboranți-operatori din centralele termice, macaragii, liftieri, mecanici troliști și translatoriști), ori de câte ori constată că nu sunt îndeplinite prevederile legii și ale prescripțiilor tehnice.

13. Interzice funcționarea instalațiilor și aparatelor atunci când constată că nu sunt îndeplinite prevederile legii, precum și ale prescripțiilor tehnice privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor și aparatelor.

14. Interzice producerea, livrarea sau utilizarea materialelor feroase și neferoase și pentru sudare destinate construirii, montării sau reparării instalațiilor și aparatelor, precum și a materialelor și mijloacelor de control nedistructiv, când constată că nu sunt îndeplinite prevederile legii și ale prescripțiilor tehnice.

15. Încheie, cu organizațiile de supraveghere tehnică similare din străinătate, convenții de recunoaștere reciprocă a verificărilor și încercărilor.

16. Experimentează și stabilește, în laboratoarele proprii sau în colaborare cu unități de cercetare, proiectare și de specialitate, metode, mijloace și condiții tehnice necesare fundamentării prevederilor din prescripțiile tehnice, echipării cu dispozitive de siguranță și protecție, verificării tehnice și examinării avariilor și accidentelor instalațiilor și aparatelor.

17. Stabilește relații cu ministerele, departamentele, celelalte organe centrale și locale ale administrației de stat, regiile autonome, societățile comerciale și unitățile cooperatiste sau particulare, unitățile de cercetare și institutele de învățământ superior din țară, precum și cu organisme naționale din alte țări sau cu organizații internaționale de profil.

18. Face propuneri cu privire la problemele de standardizare și avizează standardele naționale în domeniul său de activitate.

19. Avizează proiectele de acte normative care au implicații în domeniul său de activitate, elaborate de organele competente.

20. Examinează și ține evidența avariilor și accidentelor instalațiilor și aparatelor, analizează cauzele care le-au generat și stabilește măsuri de prevenire.

21. Percepe, pentru prestările de servicii efectuate ca urmare a sarcinilor care decurg din lege, tarife stabilite în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

22. Aplică, în condițiile prevăzute de lege, sancțiuni contravenționale pentru abaterile de la prevederile legii și ale prescripțiilor tehnice și sesizează organele competente despre faptele de încălcare a dispozițiilor legale privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor și aparatelor, sancționate de legea penală.

23. Inițiază măsurile necesare pentru publicarea Buletinului de informare în tehnica supravegherii instalațiilor sub presiune și de ridicat.


[modificare] Anexa Nr. 3.3

Atribuțiile Agenției române pentru conservarea energiei

Agenția română pentru conservarea energiei, din structura Ministerului Industriei, aplică orientările și măsurile stabilite prin legi și prin Programul economic al Guvernului, în domeniul consumului de energie de toate formele, având, în principal, următoarele atribuții:

 • inițiază și elaborează propuneri de legislație pentru folosirea rațională a energiei și de cointeresare a consumatorilor pentru reducerea consumurilor energetice, substituirea hidrocarburilor și aplicarea de tarife diferențiate;
 • elaborează propuneri anuale pentru finanțarea de la buget a acțiunilor în domeniul reducerii consumurilor de energie;
 • acordă asistență tehnică agenților economici pentru reducerea consumurilor energetice prin propuneri și avizări de soluții tehnico-economice;
 • asigură sprijin financiar de la bugetul statului, în limitele sumelor alocate în acest sens, pentru stimularea, promovarea și realizarea de proiecte și acțiuni în domeniul reducerii consumurilor energetice, recuperarea resurselor energetice refolosibile, introducerea surselor noi de energie și substituirea hidrocarburilor; fondurile alocate de stat sunt administrate și controlate de agenți prin contracte încheiate cu institute de specialitate și agenți economici;
 • realizează direct sau prin intermediul unor unități specializate expertize și urmărirea proiectelor referitoare la conservarea energiei;
 • acordă sprijin pentru formarea și perfecționarea personalului de gestiune energetică;
 • participă la verificarea unor lucrări experimentale sau prototipuri care determină reducerea consumurilor energetice;
 • prelucrează și elaborează informațiile și îndrumările referitoare la reducerea consumurilor energetice, schimbul de informații și documentații (publicitate tehnică); organizează manifestări tehnico-științifice, expoziții, publicitate prin mass-media;
 • participă la omologarea principalelor produse, tehnologii, utilaje și echipamente mari consumatoare de energie, în vederea obținerii creșterii randamentelor energetice ale acestora;
 • elaborează acorduri în domeniul combustibilului și energiei, potrivit legislației;
 • avizează documentații tehnico-economice privind modernizarea tehnologiilor și echipamentelor, în scopul generalizării acestora pentru reducerea consumurilor energetice;
 • analizează bilanțurile energetice ale consumatorilor;
 • urmărește modul în care se realizează măsurarea consumurilor de energie la consumatori și consumurile specifice energetice pe produse și activități;
 • efectuează măsurători și reglaje în instalațiile consumatoare pentru eliminarea surselor de risipă și reducerea pierderilor;
 • participă la elaborarea acordurilor de cooperare internațională cu organisme similare, asocierea cu astfel de organisme și supune spre aprobare aceste acorduri; urmărește realizarea acordurilor de cooperare internațională;
 • asigură urmărirea utilizării eficiente a energiei la agenți economici;
 • specialiștii Agenției române pentru conservarea energiei sunt împuterniciți să efectueze analize, verificări și să dea îndrumări în domeniul utilizării resurselor energetice și a modului cum se asigură producerea, transportul, distribuția și consumul combustibililor, carburanților, energiei electrice și energiei termice, în conformitate cu legislația în vigoare, la toți agenții economici producători, distribuitori și consumatori de energie din economie.
  În cazul încălcării legislației în domeniul utilizării energiei și al refuzului de a lua măsuri care să conducă la folosirea eficientă și la economisirea energiei sub toate formele, specialiștii Agenției române pentru conservarea energiei sunt împuterniciți să aplice prevederile legislației în vigoare;
 • colaborează cu ministerele, departamentele, celelalte organe executive centrale și locale, regiile autonome, institute de specialitate și cu agenți economici în domeniul reducerii consumurilor energetice;
 • pe baza analizelor efectuate și a rezultatelor obținute, este împuternicită să prezinte, prin Ministerul Industriei, propuneri către Guvern privind aplicarea de tarife diferențiate pentru consumatori, ținând seama de resursele alocate acestora și de eficiența economică a consumurilor oricăror forme de energie;
 • aplică alte măsuri prevăzute de legislație.


[modificare] Anexa Nr. 3.4

Atribuțiile Comisiei naționale pentru reciclarea deșeurilor

Comisia națională pentru reciclarea deșeurilor are ca obiectiv realizarea Programului Guvernului de reformă și dezvoltare economică în domeniul asigurării cu materii prime prin intensificarea reciclării deșeurilor, ca resurse importante pentru activitatea agenților economici și în strânsă corelație cu politica generală de protecție a mediului.

În acest scop, comisia are următoarele atribuții:

1. elaborarea prognozelor, strategiei și a recomandărilor-cadru privind direcțiile optime de reciclare a deșeurilor rezultate din producție, consum, servicii, precum și a celor menajere, care să fie transmise agenților economici, în vederea realizării de către aceștia, în funcție de legislația în domeniu, interes și profitabilitate;

2. asigurarea de asistență tehnică agenților economici (diagnostic de situație și propuneri de soluții, lansarea de studii și proiecte, expertizarea instalațiilor sau a proiectelor, elaborarea de scheme tehnologice privind colectarea, reciclarea, tratarea sau eliminarea deșeurilor); promovarea de tehnologii noi de recuperare sau eliminare a deșeurilor, care prezintă risc pentru mediu, în scopul mai bunei valorificări a materialelor recuperabile existente în reziduurile din producție sau consum și resorbția depozitelor de deșeuri existente;

3. elaborarea proiectelor de acte normative privitoare la reglementarea, în condițiile economiei de piață, a activităților de reciclare a deșeurilor (proiecte de legi, hotărâri sau dispoziții guvernamentale), precum și propuneri de adaptare pe parcurs, în funcție de evoluția activității, a actelor normative în vigoare;

4. promovarea la Guvern de propuneri privind domeniile, soluțiile și sursele de finanțare legate de realizarea unor obiective de investiții, care să asigure prelucrarea și neutralizarea unor deșeuri deosebit de toxice sau nocive;

5. elaborarea și difuzarea de norme tehnice și instrucțiuni cu caracter obligatoriu, precum și de recomandări cu privire la respectarea de către agenții economici și populație a obligațiilor ce decurg din legi și hotărâri ale Guvernului, în domeniul recuperării și reciclării deșeurilor valorificabile;

6. coordonarea programelor de cercetare în domeniul reciclării deșeurilor, urmărirea rezultatelor cercetărilor și valorificarea acestora;

7. exercitarea, în numele statului, a controlului respectării legislației în domeniul reciclării deșeurilor;

8. realizarea, pe bază de contracte cu firme din țară și/sau străinătate, de stații pilot pentru verificarea tehnologiilor de valorificare a unor deșeuri, care să fie apoi preluate, pe bază de plată, de către agenții economici interesați;

9. realizarea de acțiuni de sensibilizare și informare a publicului, pe problemele specifice domeniului;

10. organizarea de standuri la târguri și expoziții la care să fie atrase firme de profil interesate în domeniul reciclării deșeurilor;

11. participarea la acțiuni de cooperare internațională angajate de Guvernul României în domeniul reciclării deșeurilor și protecției mediului;

12. facilitarea de contacte și încheierea de contracte între firme românești și străine, pentru colaborare în sfera reciclării deșeurilor;

13. inițierea, împreună cu Agenția Națională pentru Privatizare, a organizării unei burse pentru deșeuri și a altor forme de activități specifice economiei de piață, în conformitate cu principiile aplicate pe plan mondial;

14. în etapa de tranziție spre economia de piață, mandatarea, împuterniciților statului din cadrul societăților comerciale cu capital de stat, specializate în recuperarea materialelor (REMAT și TEHNOREMAT) și a celor pentru comercializarea en-gros a resurselor materiale (COMAT).

 1. Anexa se comunică unităților interesate.