autentificare cu OpenID
Lege cu privire la salarizarea Președintelui și Guvernului României, precum și a personalului Președinției, Guvernului și al celorlalte organe ale puterii executive
 • semnat: Președintele Senatului, academician, Alexandru Bîrlădeanu notă
  Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 29 mai 1991.
 • semnat: Președintele Adunării Deputaților, Marțian Dan notă
  Această lege a fost adoptată de Adunarea Deputaților în ședința din 29 mai 1991.
 • promulgat: Președintele României, Ion Iliescu notă
  În temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României, promulgăm Legea cu privire la salarizarea Președintelui și Guvernului României, precum și a personalului Președinției, Guvernului și al celorlalte organe ale puterii executive și dispunem publicarea sa în Monitorul Oficial al României.
Versiunea:
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - Salarizarea Președintelui și a Guvernului României, precum și a personalului Președinției, Guvernului României și al celorlalte organe ale puterii executive se face ținând seama de rolul, importanța și răspunderea ce revin acestor organe în conducerea societății.

Art. 2. - Salariul de bază al Președintelui României este prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 3. - Salariile de bază pentru funcțiile din Guvernul României sunt cele prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 4. - Salariile de bază pentru funcțiile de conducere și de execuție de specialitate specifice serviciilor Președinției și aparatului Guvernului sunt prevăzute în anexele nr. 3 și 4.

Art. 5. - În serviciile Președinției și aparatului Guvernului, persoanele care coordonează activitatea unor direcții, sectoare sau compartimente au salariile de bază corespunzătoare funcției de execuție de specialitate specifice sau, după caz, funcției de execuție în care sunt încadrate, la care se adaugă o indemnizație de conducere, potrivit anexei nr. 5, care face parte din salariul de bază, diferențiată în raport cu răspunderea funcției de conducere îndeplinite, precum și cu ponderea muncii respective față de activitatea de execuție pe care o realizează.

Art. 6. - Salariile de bază pentru funcțiile de conducere din organele centrale asimilate cu cele de nivel guvernamental sunt prevăzute în anexa nr. 6.

Art. 7. - Salariile de bază ale funcțiilor din conducerea prefecturilor și primăriilor sunt prevăzute în anexa nr. 7.

Art. 8. - (1) Salariile de bază ale personalului cu funcții de conducere și de execuție din compartimentele de specialitate din aparatul ministerelor și celorlalte organe centrale, din aparatul propriu al prefecturilor, primăriilor și al organelor teritoriale de specialitate ale administrației de stat, precum și din serviciile de contencios ale organelor puterii executive sunt prevăzute în anexele nr. 8, 9 și 10.

(2) Salariile de bază pentru personalul de execuție sunt diferențiate pe funcții și în cadrul fiecărei funcții pe grade profesionale sau trepte profesionale. Salariile de bază pentru fiecare grad sau treaptă profesională sunt stabilite pe 3-4 gradații.

(3) Salariile de bază pentru personalul de conducere prevăzut în anexele nr. 8, 9 și 10 - director general, director, șef serviciu și șef birou, adjuncți și asimilați ai acestora - sunt cele corespunzătoare funcției de execuție, gradului sau treptei profesionale și gradației deținute, la care se adaugă o indemnizație de conducere care face parte din salariul de bază, diferențiată în raport cu răspunderea funcției de conducere îndeplinite, cu mărimea unităților și compartimentelor, precum și cu ponderea muncii de conducere față de activitatea de execuție pe care o realizează. Atribuțiile funcției de execuție se stabilesc de ministere, celelalte organe centrale și prefecturi, sub forma unor obligații minime, prin statute, regulamente sau norme proprii pe domenii de activitate. Indemnizația de conducere se stabilește anual de conducătorul organului care îl numește în funcția de conducere, în raport cu rezultatele obținute și răspunderea ce îi revine.

(4) Ponderea funcțiilor de conducere, inclusiv a celor prevăzute la art. 9, nu poate depăși 20% din totalul personalului din instituțiile prevăzute în anexele nr. 8 și 9 și se stabilește de ministru, conducătorul organului central, al instituțiilor asimilate acestora sau de prefect.

Art. 9. - Personalul de execuție care primește sarcina de a coordona realizarea unor programe, studii complexe și altele asemenea poate fi încadrat temporar pe o funcție de conducere stabilită în raport cu complexitatea sarcinii primite, beneficiind de o indemnizație în limitele prevăzute de prezenta lege.

Art. 10. - (1) Personalul încadrat pe funcții de specialitate poate primi un salariu de merit care face parte din salariul de bază. Acesta poate fi de până la 15% aplicat la salariul de bază și se acordă pentru rezultate deosebite obținute în activitatea desfășurată.

(2) Salariul de merit poate fi acordat pentru cel mult 5% din numărul personalului de specialitate pe total instituție. Activitatea persoanelor respective se analizează în fiecare an și, în raport cu rezultatele obținute, se stabilește menținerea sau retragerea salariului de merit.

Art. 11. - (1) Majorarea salariului de bază și a indemnizației de conducere, individuale, în limitele prevăzute de lege, pentru personalul încadrat în funcții de specialitate specifice, prevăzute în anexele nr. 3 și 4, se poate face o dată pe an, la începutul anului bugetar, ținând seama de calitățile personale reflectate în rezultatele obținute în activitatea profesională.

(2) Pentru personalul încadrat în funcții de execuție, altele decât cele de specialitate specifice, precum și pentru personalul prevăzut în anexele nr. 8, 9 și 10, trecerea în gradația imediat superioară se face o dată pe an pentru întregul personal, la începutul anului bugetar, la propunerea șefului compartimentului în care lucrează, cu aprobarea conducătorului instituției respective.

(3) La trecerea în gradația imediat superioară se ține seama de calitățile personale concretizate prin rezultatele obținute în activitatea profesională, notate cu calificativul „foarte bun” sau „bun” în anul precedent. Vechimea minimă necesară pentru trecerea în gradația imediat superioară este de 2 ani.

(4) În mod excepțional, vechimea minimă prevăzută la alin. (3) poate fi redusă la jumătate.

Art. 12. - (1) Pentru personalul prevăzut în anexele nr. 8, 9 și 10, angajarea și avansarea în funcții, în grade sau trepte profesionale se fac prin concurs, în condițiile legii, în raport cu competența profesională și rezultatele obținute în activitate. Încadrarea la avansare se face în toate cazurile la gradația 1. Vechimea minimă în grad sau treaptă profesională pentru avansarea în gradul sau treapta imediat superioară este de cel puțin 2 ani. Fac excepție de la această prevedere persoanele încadrate în funcțiile prevăzute cu salariu de debutant.

(2) În mod excepțional, pentru personalul având o valoare profesională deosebită, ministrul sau conducătorul organului central poate aproba nominal prezentarea la concurs pentru avansare în gradul sau treapta profesională imediat superioară, fără îndeplinirea condiției de vechime prevăzute la alineatul precedent.

(3) Stabilirea concretă a vechimii minime pentru avansarea în grade sau trepte profesionale pe funcții, precum și a altor cerințe suplimentare pentru avansare - doctorat, cursuri postuniversitare, cunoașterea unor limbi străine, specializări, atestări și altele - se face de către ministere, celelalte organe centrale și prefecturi pentru activitățile proprii.

Art. 13. - Activitatea profesională se apreciază anual cu calificative: „foarte bun”, „bun”, „satisfăcător” sau „slab”.

Art. 14. - (1) Persoanele salarizate potrivit prezentei legi beneficiază de un spor de vechime în muncă de până la 15% calculat la salariul de bază, corespunzător timpului efectiv lucrat în program normal de lucru, astfel:

Tranșe de vechime în muncă Cota din salariul de bază
între 3 și 5 ani 3%
de la 5 la 10 ani 6%
de la 10 la 15 ani 9%
de la 15 la 20 ani 12%
peste 20 ani 15%

(2) Sporul de vechime în muncă se plătește cu începere de la 1 al lunii următoare aceleia în care s-a împlinit vechimea în muncă.

(3) Sporul de vechime în muncă se ia în calcul la stabilirea pensiilor și a indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă.

Art. 15. - (1) Orele prestate peste durata normală a timpului de lucru de personalul încadrat în funcții de execuție se compensează cu timp liber corespunzător. Dacă munca astfel prestată nu a putut fi compensată cu timp liber corespunzător, orele suplimentare se vor salariza cu un spor din salariul de bază astfel:

a) 50% din salariul de bază pentru primele două ore de depășire a duratei normale a zilei de lucru;
b} 100% din salariul de bază pentru orele următoare. Cu spor de 100% se plătesc și orele lucrate în zilele de repaus săptămânal sau în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează.

(2) Munca peste durata normală poate fi prestată și sporurile prevăzute la alin. (1) se pot plăti numai dacă efectuarea orelor suplimentare a fost dispusă de șeful ierarhic, fără a se depăși 120 ore anual. În cazuri cu totul deosebite se poate aproba efectuarea orelor suplimentare și peste acest plafon, dar nu mai mult de 360 ore anual.

Art. 16. - Pentru condiții grele de muncă în unitățile tipografice și de multiplicare se poate acorda un spor de până la 15% din salariul de bază corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective. Locurile de muncă, categoriile de personal și cuantumul sporului se aprobă de conducătorii instituțiilor respective.

Art. 17. - Pentru premierea individuală a personalului se constituie un fond de premiere lunar prin aplicarea unei cote de până la 2% asupra fondului de salarii prevăzut în bugetul de venituri și cheltuieli al unității. Din acest fond pot fi acordate premii în cursul anului salariaților care au realizat sau au participat direct la obținerea unor rezultate în activitate apreciate ca valoroase.

Art. 18. - (1) Pentru activitatea desfășurată, personalul salarizat potrivit prezentei legi beneficiază la sfârșitul anului calendaristic de un premiu anual de până la un salariu mediu lunar de bază realizat în anul pentru care se face plata.

(2) Premiul anual poate fi redus sau anulat în cazul salariaților care în cursul anului au desfășurat o activitate profesională slabă sau necorespunzătoare sau au avut abateri pentru care au fost sancționați disciplinar.

Art. 19. - Pentru acordarea de ajutoare, recompense, stimulente, contribuții la acțiuni umanitare, burse, se constituie fondul Președintelui României și primului-ministru, care se aprobă anual prin buget.

Art. 20. - (1) Persoanele utilizate în cadrul Președinției și Guvernului în calitate de colaboratori beneficiază de drepturile prevăzute în anexa nr. 11.

(2) Cuantumul indemnizației, stabilit în limita și condițiile prevăzute în anexa nr. 11, se aprobă de secretarul general al Președinției sau Guvernului, după caz.

Art. 21. - Angajarea personalului prin cumul de funcții se face cu acordul conducerii instituției la care persoana în cauză are funcția de bază, dacă o parte din programul funcției cumulate se suprapune celui de la funcția în care este încadrat. În acest caz, se va asigura decalarea programului respectiv.

Art. 22. - Persoanele numite temporar într-un post de conducere vacant care nu a putut fi ocupat prin concurs sau în locul unei persoane cu funcție de conducere care lipsește temporar din instituție o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice și nu beneficiază de salariu pe perioada respectivă primesc, pe lângă salariul de bază al funcției, gradului sau treptei profesionale în care sunt încadrate, indemnizația corespunzătoare funcției de conducere pe care o preiau. Numirile temporare pe posturi de conducere vacante se pot face pentru o perioadă de cel mult 6 luni, în cadrul căreia se vor organiza noi concursuri pentru ocuparea acestor posturi.

Art. 23. - (1) Pe durata delegării, detașării sau trecerii temporare într-o altă muncă persoana în cauză își păstrează funcția, gradul sau treapta profesională și salariul avute anterior.

(2) Când detașarea sau trecerea temporară în altă muncă se face într-o funcție la care este stabilit un salariu mai mare, persoana detașată sau trecută temporar în altă muncă are dreptul la acest salariu în condițiile prevăzute de lege.

(3) Drepturile ce se acordă pe timpul detașării sau trecerii temporare în altă muncă se suportă de instituția unde personalul respectiv își desfășoară activitatea.

(4) Drepturile personalului mutat în altă localitate sunt cele ce se acordă personalului din unitățile bugetare.

Art. 24. - (1) În limita fondului destinat plății salariilor, aprobat prin bugetul administrației centrale de stat și bugetele locale, fiecare minister, organ central și prefectură defalcă fondul respectiv pentru aparatul propriu și pentru unitățile subordonate.

(2) Statele de funcții pentru aparatul propriu al ministerelor, celorlalte organe centrale și prefecturilor se avizează de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Economiei și Finanțelor.

Art. 25. - La aplicarea prezentei legi se va proceda la reîncadrarea întregului personal pe funcții, grade și trepte profesionale, precum și pe gradații, ținându-se seama de competența profesională reflectată în rezultatele obținute până la data reîncadrării și de nivelul de pregătire al fiecăruia.

Art. 26. - (1) Pentru personalul încadrat în muncă după data aplicării prezentei legi, conducerea unității poate aproba luarea în considerare pentru acordarea sporului de vechime în muncă a perioadelor lucrate în alte sectoare decât cele bugetare, dacă vechimea respectivă se apreciază că este utilă realizării sarcinilor și atribuțiilor ce-i revin.

(2) Trecerea într-o tranșă superioară de vechime în muncă pentru acordarea sporului se face numai în cazul persoanelor care în ultimii 2 ani au obținut cel puțin calificativul „bun”.

(3) În vechimea în muncă ce se ia în considerare pentru acordarea sporului de vechime nu se includ perioadele în care persoana respectivă a obținut calificativul „slab”.

Art. 27. - (1) Sumele necesare pentru plata salariilor de bază stabilite în urma reîncadrării personalului, împreună cu sporurile, premiile și celelalte drepturi trebuie să se încadreze în prevederile bugetare stabilite cu această destinație.

(2) Prevederile art. 17 și 18 se vor aplica începând cu anul 1992. Pentru anul 1991 se vor acorda premii anuale în limita unui fond de 3% din fondul de salarii realizat.

Art. 28. - Salariile de bază prevăzute în anexele la prezenta lege sunt valabile pentru anul 1991.

Art. 29. - (1) Soluționarea contestațiilor în legătură cu stabilirea salariilor, acordarea gradațiilor, sporurilor, premiilor și a altor drepturi care se stabilesc potrivit prevederilor prezentei legi este de competența Secretariatului general al Președinției, Secretariatului general al Guvernului și a consiliului de administrație al ministerului, organului central sau prefecturii, pentru personalul aparatului propriu.

(2) Contestațiile vor fi depuse în termen de 5 zile de la data luării la cunoștință.

(3) Organele prevăzute la alin. 1 vor lua măsuri de soluționare a contestațiilor în termen de 30 de zile.

(4) Împotriva măsurii unității de modificare unilaterală a salariilor, stabilite potrivit prevederilor prezentei legi, cei interesați se pot adresa cu contestație la judecătorie, în termen de 30 de zile de la data când au luat cunoștință de măsura contestată.

Art. 30. - Persoanele încadrate în funcțiile prevăzute în anexele la prezenta lege, cu salariu de debutant, vor fi salarizate astfel până la expirarea perioadei de probă și avansare, pe bază de concurs, în gradul sau treapta profesională imediat superioară.

Art. 31. - Statele de funcții pentru ministere, celelalte organe centrale și prefecturi se elaborează cu respectarea numărului de posturi aprobate prin hotărâri ale Guvernului.

Art. 32. - În serviciile Președinției și în aparatul Guvernului pot fi utilizate, în afara funcțiilor de execuție de specialitate specifice, prevăzute în anexele nr. 3 și 4, și funcțiile prevăzute în anexa nr. 8, care vor fi salarizate cu salarii de bază mai mari cu 15%-30%, după caz.

Art. 33. - Președinția, Guvernul, ministerele, celelalte organe centrale și prefecturile vor putea include în statele de funcții ce se aplică pentru serviciile sau aparatul propriu și, după caz, în instituțiile pe care le coordonează, și unele funcții aprobate altor sectoare de activitate bugetare, care se dovedesc necesare, prin preluarea acestora din unitățile bugetare unde funcțiile respective sunt specifice.

Art. 34. - Personalul de specialitate trimis în străinătate, invitat pe contul organizațiilor sau altor parteneri externi pentru acțiuni științifice, culturale, artistice sau sportive, beneficiază în țară de drepturile stabilite prin hotărârea Guvernului pentru unitățile bugetare.

Art. 35. - (1) Ministerul Muncii și Protecției Sociale împreună cu Ministerul Economiei și Finanțelor, ca organe de specialitate, avizează la propunerea ministerelor și celorlalte organe centrale, altor instituții asimilate acestora și prefecturilor, ponderea personalului care poate fi încadrat la gradele profesionale superioare, utilizarea unor niveluri de salarizare, echivalarea unor funcții și a condițiilor de ocupare a acestora prin corelare cu cele prevăzute în prezenta lege.

(2) Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Economiei și Finanțelor, ca organe de specialitate, controlează în ministere și celelalte organe centrale, instituții asimilate, prefecturi și instituții bugetare ale acestora modul de aplicare a dispozițiilor legale referitoare la salarizare și stabilesc măsurile ce se impun pentru eliminarea deficiențelor constatate și informează Guvernul.

Art. 36. - Încălcarea dispozițiilor prevăzute în prezenta lege atrage, după caz, răspunderea disciplinară, materială sau penală, potrivit legii.

Art. 37. - Anexele nr. 1-11 fac parte integrantă din prezenta lege.

Art. 38. - (1) Dispozițiile prezentei legi intră în vigoare la data de 1 aprilie 1991, dată până la care rămân valabile reglementările privind salarizarea în vigoare la 1 martie 1991.

(2) Salariile prevăzute în prezenta lege sunt brute și impozabile, potrivit legii. Ele nu cuprind suma fixă acordată sub formă de indexare și nici compensațiile pentru creșterea prețurilor.

Art. 39. - Guvernul României este abilitat să stabilească salariile funcțiilor de specialitate specifice Ministerului Apărării Naționale, Direcției Generale a Penitenciarelor din cadrul Ministerului Justiției, Ministerului de Interne, Serviciului de Informații Externe, Serviciului Român de Informații și Serviciului de Protecție și Pază.

Modificat de Legea 28 / 1992

Art. 40. - Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă art. 9 alin. 1 și anexa la Legea nr. 1/1990, art. 1 alin. 1 din Legea nr. 4/1990, art. 4 și anexele nr. 1 și 2 la Legea nr. 6/1990, Legea nr. 16/1990, anexa la Legea nr. 37/1990, Decretul-lege nr. 37/1990, Decretul-lege nr. 78/1990, celelalte reglementări cu privire la nivelul salariilor, stabilirea gradațiilor, sporurilor și mărimea acestora pentru personalul prevăzut în prezenta lege, precum și orice alte dispoziții contrare.


[modificare] Anexa Nr. 1

Salariul de bază al Președintelui României

Președintele României primește un salariu de bază lunar de 50.000 lei.


[modificare] Anexa Nr. 2

Salariile de bază pentru funcțiile din Guvernul României și pentru unele funcții de nivel guvernamental
Nr. crt. Funcția Salariul de bază lunar
1. Prim-ministru 35.000 lei
2. Ministru de stat 30.000 lei
3. Ministru 28.000 lei
4. Secretar de stat 26.000 lei
5. Subsecretar de stat 24.000 lei


[modificare] Anexa Nr. 3

Salariile de bază pentru funcțiile de conducere și de execuție de specialitate specifice serviciilor Președinției României
Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază lunar
a) Funcții de conducere
1. Șef departament de analiză politică S 28.000 lei
2. Secretar general, consilier prezidențial S 25.000 lei
b) Funcții de execuție de specialitate specifice
3. Consilier[1] S 19.000-21.000 lei
4. Expert prezidențial S 17.000-19.000 lei
5. Consultant S 11.000-14.000 lei
6. Șef de cabinet I S 8.000-11.000 lei
7. Șef de cabinet II M 6.000-9.000 lei
8. Secretar de cabinet M 5.000-7.000 lei


[modificare] Anexa Nr. 4

Salariile de bază pentru unele funcții de conducere și de execuție de specialitate specifice aparatului Guvernului României
Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază lunar
a) Funcții de conducere
1. Secretar general al Guvernului S 28.000 lei
2. Secretar general adjunct S 26.000 lei
b) Funcții de execuție de specialitate specifice
3. Consilier de stat, director de cabinet[2] S 21.000-22.000 lei
4. Consilier guvernamental, director de cabinet[3] S 19.000-21.000 lei
5. Expert guvernamental, inspector guvernamental de specialitate S 17.000-19.000 lei
6. Consultant S 11.000-14.000 lei
7. Șef de cabinet I S 8.000-11.000 lei
8. Șef de cabinet II M 6.000-9.000 lei
9. Secretar de cabinet M 5.000-7.000 lei


[modificare] Anexa Nr. 5

Indemnizația de conducere pentru personalul din serviciile Președinției și aparatul Guvernului
Nr. crt. Funcția Indemnizația de conducere - lei
minimă maximă
1. Director, șef sector, șef compartiment Salariul de bază pentru funcțiile de execuție de specialitate specifice, respectiv funcții de execuție 2.000 5.000
2. Director adjunct, șef sector adjunct, șef compartiment adjunct 1.000 4.000


[modificare] Anexa Nr. 6

Salariile de bază pentru funcțiile de conducere din organele centrale asimilate cu cele de nivel guvernamental
Nr. crt. Funcția Salariul de bază lunar
I. Asimilați cu funcția de ministru
1. Președintele Academiei Române 28.000 lei
2. Guvernatorul Băncii Naționale a României 28.000 lei.
II. Asimilați cu funcția de secretar de stat
3. Secretar de stat - Șeful Secretariatului de Stat pentru Culte 26.000 lei
4. Președinte:
- Academia de științe Agricole și Silvice 26.000 lei
- Academia de Științe Medicale 26.000 lei
5. Președintele Comisiei Naționale pentru Statistică 26.000 lei
6. Vicepreședintele Academiei Române 26.000 lei
7. Viceguvernatorul Băncii Naționale a României 26.000 lei
III. Asimilați cu funcția de subsecretar de stat
8. Președinte:
- Comisia Națională de Informatică 24.000 lei
- Comisia Națională pentru Standarde și Calitate 24.000 lei
9. Director general al Institutului Național de Cercetări Economice 24.000 lei
10. Președintele Comisiei Naționale pentru Controlul Activității Nucleare 24.000 lei
11. Director general al Institutului de Fizică Atomică 24.000 lei
12. Director general al Agenției Române de Presă „ROMPRES” 24.000 lei
13. Președintele Centrului Național al Cinematografiei 24.000 lei
14. Președintele Fundației Culturale Române 24.000 lei
15. Vicepreședintele Comisiei Naționale pentru Statistică 24.000 lei
IV. Asimilați cu funcția de consilier de stat
16. Secretar general al Academiei Române 22.000 lei
17. Director general adjunct al Agenției Naționale de Presă „ROMPRES” 22.000 lei
18. Președintele Comisiei Zonei Montane 22.000 lei
19. Director al Institutului Român pentru Sondarea Opiniei Publice 22.000 lei
20. Vicepreședinte al Centrului Național al Cinematografiei 22.000 lei
21. Vicepreședintele Fundației Culturale Române 22.000 lei
Notă:
Echivalarea altor funcții de conducere din cadrul unor instituții subordonate Guvernului, înființate înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi, cu funcțiile de nivel guvernamental se face de Guvern, iar la cele care se vor înființa ulterior, prin actul normativ de înființare.


[modificare] Anexa Nr. 7

Salariile de baza ale funcțiilor din conducerea prefecturilor și primăriilor
I. Primăria municipiului București - capitala României
Nr. crt. Funcția Salariul de bază lunar
1. Primar general al capitalei 25.000 lei
2. Viceprimar 22.000 lei
3. Secretar 20.000 lei


II. Prefecturi
Nr. crt. Funcția Salariul de bază lunar
Categoria I Categoria II
1. Prefect 24.000 lei 22.000 lei
2. Subprefect 22.000 lei 20.000 lei
3. Secretar 19.000 lei 18.000 lei


III. Primării, municipii și sectoare ale municipiului București, orașe, comune
Nr. crt. Funcția Salariul de bază lunar - lei
Cu peste 320.000 locuitori[4] Categoria I Categoria II[5] Categoria III
1. Municipii
- primar 20.000 17.000 14.500 13.500
- viceprimar 18.000 15.000 13.500 12.500
- secretar 17.000 14.000 12.500 12.000
2. Orașe
- primar - 13.000 12.000 11.500
- viceprimar - 12.000 11.000 10.500
- secretar - 11.000 10.000 9.500


3. Comune Cu peste 15.000 locuitori Categoria I
între 7.001-15.000 locuitori
Categoria II
între 3.001-7.000 locuitori
Categoria III
până la 3.000 locuitori
- primar 12.000 10.500 9.500 9.000
- viceprimar 11.000 9.500 8.750 -
- secretar 10.000 8.500 8.000 8.000
Notă:
Stabilirea categoriilor județelor, municipiilor și orașelor se aprobă de Guvern.


[modificare] Anexa Nr. 8

Ministere și celelalte organe centrale
I. Salarii de baza pentru activitatea de specialitate
A. Funcții de execuție
Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor
Salariul de bază - lei
Gradația
1 2 3 4
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Consilier, expert, inspector de specialitate; gradul I[6] S 11.900 12.350 12.850 13.350
2. Consilier, expert, inspector de specialitate; gradul II S 10.300 10.700 11.100 11.500
3. Referent de specialitate, inspector de specialitate; gradul III S 8.850 9.200 9.550 9.900
4. Referent de specialitate, inspector de specialitate; gradul IV S 7.650 7.950 8.250 8.550
5. Referent de specialitate, inspector de specialitate; gradul V S 6.600 6.850 7.100 7.350
6. Referent, inspector; debutant S 6.350 - - -
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
7. Referent I M 6.600 6.850 7.100 7.350
8. Referent II M 5.700 5.900 6.100 6.350
9. Referent III M 4.300 5.100 5.300 5.500
10. Referent IV M 4.300 4.450 4.600 4.750
11. Referent debutant M 4.150 - - -


B. Funcții de conducere
Nr. crt. Funcția Indemnizația de conducere maximă - lei
12. Director general, inspector de stat șef Salariul de bază corespunzător funcției de execuție 4.500
13. Consilier al ministrului[7] " 4.500
14. Director general adjunct, inspector de stat șef adjunct " 4.000
15. Director, inspector șef " 4.000
16. Director adjunct, inspector șef adjunct " 3.600
17. Șef serviciu, șef secție " 2.800
18. Șef birou " 2.000


II. Salarii de bază pentru funcțiile pe grade și trepte profesionale din activitățile administrative, de secretariat, relații cu publicul, protocol, gospodărire, întreținere-reparații și de deservire din aparatul propriu al ministerului sau organului central
A. Funcții de execuție
Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor
Salariul de bază - lei
Gradația
1 2 3 4
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Economist, revizor contabil, jurist, inspector, referent, inginer; gradul I S 8.850 9.200 9.550 9.900
2. Economist, revizor contabil, jurist, inspector; referent, inginer; gradul II S 7.350 7.650 7.950 8.250
3. Economist, revizor contabil, jurist, inspector, referent, inginer; gradul III S 6.350 6.600 6.850 7.100
4. Economist, revizor contabil, jurist, inspector, referent, inginer; debutant S 6.100 - - -
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
5. Tehnician, merceolog, contabil, referent; I M 5.900 6.100 6.350 6.600
6. Tehnician, merceolog, contabil, referent; II M 5.100 5.300 5.500 5.700
7. Tehnician, merceolog, contabil, referent; III M 4.450 4.600 4.750 4.900
8. Tehnician, merceolog, contabil, referent; IV M 4.000 4.150 4.300 -
9. Tehnician, merceolog, contabil, referent; debutant M 3.850 - - -
10. Șef cabinet, stenodactilograf, secretar-dactilograf, dactilograf; I M 5.700 5.900 6.100 6.350
11. Șef cabinet, stenodactilograf, secretar-dactilograf, dactilograf; II M 4.750 4.900 5.100 5.300
12. Șef cabinet, stenodactilograf, secretar-dactilograf, dactilograf; III M 4.000 4.150 4.300 4.450
13. Șef cabinet, stenodactilograf, secretar-dactilograf, dactilograf; debutant M 3.850 - - -
14. Funcționar I M 5.100 5.300 5.500 5.700
15. Funcționar II M 4.450 4.600 4.750 4.900
16. Funcționar III M 3.850 4.000 4.150 4.300
17. Funcționar debutant M 3.700 - - -
18. Casier, magaziner, arhivar; I M 5.100 5.300 5.500 5.700
19. Casier, magaziner, arhivar; II M; G 4.450 4.600 4.750 4.900
20. Casier, magaziner, arhivar; III M; G 3.850 4.000 4.150 4.300
21. Casier, magaziner, arhivar; debutant M; G 3.700 - - -
22. Portar, paznic, îngrijitor, bufetier, manipulant bunuri; I 3.850 4.000 4.150 -
23. Portar, paznic, îngrijitor, bufetier, manipulant bunuri; II 3.400 3.550 3.700 -
24. Curier I 3.550 3.700 3.850 -
25. Curier II 3.150 3.250 3.400 -
26. Muncitor I 6.350 6.600 6.850 -
27. Muncitor II 5.700 5.900 6.100 -
28. Muncitor III 5.100 5.300 5.500 -
29. Muncitor IV 4.600 4.750 4.900 -
30. Muncitor V 4.150 4.300 4.450 -
31. Muncitor VI 3.700 3.850 4.000 -
32. Muncitor necalificat 3.400 3.550 3.700 -


B. Funcții de conducere
Nr. crt. Funcția Indemnizația de conducere maximă - lei
33. Director[8] Salariul de bază corespunzător funcției de execuție 3.600
34. Director adjunct 2.900
35. Contabil șef 2.100
36. Șef serviciu 1.900
37. Șef birou 1.500
38. Consilier teritorial șef din inspectoratele teritoriale pentru cultură și la municipiul București[9] 3.600
Notă:
 1. Salariile funcțiilor de stenodactilograf, secretar-dactilograf și dactilograf sunt mai mari cu 10% pentru persoanele care utilizează cel puțin o limbă străină în medie peste 50% din timpul de lucru.
 2. Muncitorii vor fi încadrați pe trepte profesionale, pe baza indicatoarelor tarifare de calificare elaborate de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, în raport cu complexitatea lucrărilor și răspunderea în muncă, iar în cazul șoferilor, în raport cu capacitatea și destinația autovehiculului deservit. Denumirea meseriilor și funcțiilor pentru muncitori este cea prevăzută în indicatoarele tarifare de calificare, care corespunde calificării și muncii efectiv prestate (tâmplar, zidar, electrician, șofer, telefonist, telexist, operator la mașini de multiplicat, fochist etc.).
 3. Funcțiile și nivelul de salarizare din prezenta anexă se utilizează și la Direcția generală a vămilor, direcțiile generale ale controlului financiar, de stat județene și a municipiului București, inclusiv Garda financiară, Oficiul de stat pentru invenții și mărci, Institutul Român de Standardizare, Comisia de stat pentru încercarea și omologarea soiurilor, Institutul de Fizică Atomică, Comisia Națională pentru Controlul Activității Nucleare.
 4. La Academia Română și Academia de Științe Agricole și Silvice, funcțiile de la cap. I A.a) pot fi denumite și „secretar științific”, iar la Oficiul de stat pentru invenții și mărci, funcțiile de la cap. I A.a) pot fi denumite și „examinatori de stat de specialitate”.
 5. În funcțiile de consilier, expert, inspector de specialitate, referent de specialitate, pe grade profesionale prevăzute în cap. I din prezenta anexă, vor fi încadrați ingineri, economiști, juriști, chimiști, fizicieni și alți specialiști, absolvenți ai învățământului superior de nivel universitar, care sunt încadrați în compartimentele de bază ale ministerului sau organului central.
 6. În funcțiile de referent, pe trepte profesionale prevăzute în cap. I din prezenta anexă, vor fi încadrați tehnicieni, contabili, statisticieni și alți specialiști cu studii liceale și postliceale, încadrați în compartimentele de bază ale ministerului sau organului central.


III. Funcții specifice unor ministere
1. Ministerul Afacerilor Externe
Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor
Salariul de bază - lei
Gradația
1 2 3 4
a) Funcții diplomatice
1. Ambasador S 22.000 (în limita a 5 posturi)
2. Ministru plenipotențiar S 21.000 (1 post)
3. Consilier diplomatic, consul general S 11.900 12.350 12.850 13.350
4. Secretar I, consul, interpret relații diplomatice I S 10.300 10.700 11.100 11.500
5. Secretar II, viceconsul, interpret relații diplomatice II S 8.850 9.200 9.550 9.900
6. Secretar III, curier diplomatic I, referent relații I, interpret relații diplomatice III S 7.650 7.950 8.250 8.550
7. Atașat, agent consular, referent relații II, curier diplomatic II, arhivist S 6.600 6.850 7.100 7.350
8. Atașat, agent consular, referent relații, arhivist, debutant S 6.350 - - -
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
9. Referent transmitere I M 7.650 7.950 8.250 8.550
10. Referent transmitere II M 6.600 6.850 7.100 7.350
11. Referent transmitere III M 5.700 5.900 6.100 6.350
12. Referent debutant M 5.500 - - -
Notă:
Salarizarea în valută în străinătate și în lei în perioadele când se află în țară, precum și acordarea celorlalte drepturi ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate se fac pe baza reglementărilor specifice acestei activități.


2. Ministerul Comerțului și Turismului
A. Funcții de execuție
Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor
Salariul de bază -lei
Gradația
1 2 3 4
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Consilier economic S 11.900 12.350 12.850 13.350
2. Secretar economic I S 10.300 10.700 11.100 11.500
3. Secretar economic II S 8.850 9.200 9.550 9.900
4. Secretar economic III S 7.650 7.950 8.250 8.550


B. Funcții de conducere
Nr. crt. Funcția Indemnizația de conducere maximă - lei -
5. Ministru consilier Salariul de bază al funcției de consilier economic sau secretar economic 4.500


[modificare] Anexa Nr. 9

Aparatul propriu al prefecturilor, primăriilor și al unităților teritoriale de specialitate ale administrației de stat[10]
I. Salarii de bază pentru activitatea de specialitate
A. Funcții de execuție
Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor
Salariul de bază - lei
Gradația
1 2 3 4
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Consilier, inspector de specialitate arhitect; gradul I[11] S 9.550 9.900 10.300 10.700
2. Referent de specialitate, inspector de specialitate, arhitect; gradul II S 8.250 8.550 8.850 9.200
3. Referent de specialitate, inspector de specialitate, arhitect; gradul III S 7.100 7.350 7.650 7.950
4. Referent de specialitate, inspector de specialitate, arhitect; gradul IV S 6.100 6.350 6.600 6.850
5. Referent, inspector, arhitect; debutant S 5.900 - - -
6. Conductor arhitect I[12] Cond. arh. 7.350 7.650 7.950 8.250
7. Conductor arhitect[12] Cond. arh. 6.350 6.600 6.850 7.100
8. Conductor arhitect III[12] Cond. arh. 5.500 5.700 5.900 6.100
9. Conductor arhitect debutant[12] Cond. arh. 5.300 - - -
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
10. Referent, inspector; I M 6.100 6.350 6.600 6.850
11. Referent, inspector; II M 5.300 5.500 5.700 5.900
12. Referent, inspector; III M 4.600 4.750 4.900 5.100
13. Referent, inspector; IV M 4.000 4.150 4.300 4.450
14. Referent, inspector; debutant M 3.850 - - -


B. Funcții de conducere
Nr. crt. Funcția Indemnizația de conducere maximă - lei -
La nivel de județ și municipiul București
15. Director general, arhitect șef Salariul de bază corespunzător funcției de execuție 4.000
16. Director general adjunct, arhitect șef adjunct 3.600
17. Director, inspector șef " 3.600
18. Director adjunct 3.200
19. Consilier al prefectului 3.200
20. Șef serviciu, șef filială, șef corp control comercial I 2.800
21. Șef birou, șef corp control comercial II 2.000
La nivel de municipiu, oraș sau comună
22. Director administrație financiară Salariul de bază corespunzător funcției de execuție 3.200
23. Director adjunct administrație financiară 2.900
24. Șef circumscripție fiscală 2.900
25. Șef serviciu, șef corp control comercial I 2.100
26. Șef birou, șef corp control comercial II 1.900
27. Șef percepție 1.500


II. Salarii de bază pentru funcțiile economice și de alte specialități, administrative, de secretariat, relații cu publicul, protocol, gospodărire, întreținere-reparații și de deservire din activitatea proprie a prefecturilor, primăriilor și unităților teritoriale de specialitate ale administrației de stat
A. Funcții de execuție
Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor
Salariul de bază - lei
Gradația
1 2 3 4
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Economist, revizor contabil, inspector, referent, inginer; gradul I S 7.950 8.250 8.550 8.850
2. Economist, revizor contabil, inspector, referent, inginer; gradul II S 6.850 7.100 7.350 7.650
3. Economist, revizor contabil, inspector, referent, inginer; gradul III S 5.900 6.100 6.350 6.600
4. Economist, revizor contabil, inspector, referent, inginer; debutant S 5.700 - - -
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
5. Tehnician, merceolog, contabil, referent; I M 5.900 6.100 6.350 6.600
6. Tehnician, merceolog, contabil, referent; II M 5.100 5.300 5.500 5.700
7. Tehnician, merceolog, contabil, referent; III M 4.450 4.600 4.750 4.900
8. Tehnician, merceolog, contabil, referent; IV M 4.000 4.150 4.300 -
9. Tehnician, merceolog, contabil, referent; debutant M 3.850 - - -
10. Șef cabinet, stenodactilograf, secretar-dactilograf, dactilograf; I M 5.300 5.500 5.700 5.900
11. Șef cabinet, stenodactilograf, secretar-dactilograf, dactilograf; II M 4.600 4.750 4.900 5.100
12. Șef cabinet, stenodactilograf, secretar-dactilograf, dactilograf; III M 4.000 4.150 4.300 4.450
13. Șef cabinet, stenodactilograf, secretar-dactilograf, dactilograf; debutant M 3.850 - - -
14. Funcționar I M 5.100 5.300 5.500 5.700
15. Funcționar II M 4.450 4.600 4.750 4.900
16. Funcționar III M 3.850 4.000 4.150 4.300
17. Funcționar debutant M 3.700 - - -
18. Casier, magaziner, arhivar, agent fiscal, agent agricol, operator rol; I M 5.100 5.300 5.500 5.700
19. Casier, magaziner, arhivar, agent fiscal, agent agricol, operator rol; II M; G 4.450 4.600 4.750 4.900
20. Casier, magaziner, arhivar, agent fiscal, agent agricol, operator rol; III M; G 3.850 4.000 4.150 4.300
21. Casier, magaziner, arhivar, agent fiscal, agent agricol, operator rol; debutant M; G 3.700 - - -
22. Portar, paznic, îngrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri; I 3.850 4.000 4.150 -
23. Portar, paznic, îngrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri; II 3.400 3.550 3.700 -
24. Curier I 3.350 3.700 3.850 -
25. Curier II 3.150 3.250 3.400 -
26. Muncitor I 6.350 6.600 6.850 -
27. Muncitor II 5.700 5.900 6.100 -
28. Muncitor III 5.100 5.300 5.500 -
29. Muncitor IV 4.600 4.750 4.900 -
30. Muncitor V 4.150 4.300 4.450 -
31. Muncitor VI 3.700 3.850 4.000 -
32. Muncitor necalificat 3.400 3.550 3.700 -


B. Funcții de conducere
Nr. crt. Funcția Indemnizația de conducere maximă - lei -
1. Director Salariul de bază corespunzător funcției de execuție 3.600
2. Director adjunct 2.900
3. Contabil șef 2.100[13]
4. Șef serviciu 1.900
5. Șef birou 1.500
Notă:
 1. Salariile funcțiilor de stenodactilograf, secretar-dactilograf și dactilograf sunt mai mari cu 10% pentru persoanele care utilizează cel puțin o limbă străină în medie peste 50% din timpul de lucru.
 2. Muncitorii vor fi încadrați pe trepte profesionale, pe baza indicatoarelor tarifare de calificare elaborate de Ministerul Muncii și Protecției Sociale în raport cu complexitatea lucrărilor și răspunderea în muncă, iar în cazul șoferilor, în raport cu capacitatea și destinația autovehiculului deservit. Denumirea meseriilor și funcțiilor pentru muncitori este cea prevăzută în indicatoarele tarifare de calificare, care corespunde calificării și muncii efectiv prestate (tâmplar, zidar, electrician, șofer, telefonist, telexist, operator la mașini de multiplicat, fochist etc.).


C. Funcții de conducere din unele organe teritoriale de specialitate
Nr. crt. Funcția Indemnizația de conducere maximă - lei -
a) Din cadrul inspectoratelor pentru cultură
1. Consilier teritorial la județe[14] Salariul corespunzător funcției de execuție 2.900
b) Din cadrul inspectoratelor școlare
1. Inspector școlar general Salariul de bază corespunzător funcției îndeplinite și gradului didactic 3.200
2. Inspector școlar general adjunct 2.900


D. Sporuri pentru îndeplinirea unor sarcini, activități și responsabilități suplimentare funcției de bază, care fac parte din salariul de bază
Spor maxim
- Medic (farmacist) inspector 2.100 lei
- Inspector școlar de specialitate 2.100 lei


[modificare] Anexa Nr. 10

Servicii de contencios
1. Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate
A. Funcții de execuție
Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor
Salariul de bază - lei
Gradația
1 2 3 4
1. Consilier juridic[15] gradul I S 11.900 12.350 12.850 13.350
2. Consilier juridic[16] gradul II S 10.300 10.700 11.100 11.500
3. Consilier juridic gradul III S 8.850 9.200 9.550 9.900
4. Consilier juridic gradul IV S 7.650 7.950 8.250 8.550
5. Consilier juridic gradul V S 6.600 6.850 7.100 7.350
6. Consilier juridic debutant S 6.350 - - -


B. Funcții de conducere
Nr. crt. Funcția Indemnizația de conducere maximă - lei -
1. Șef serviciu contencios Salariul de bază corespunzător funcției de execuție 2.800


[modificare] Anexa Nr. 11

Drepturile persoanelor utilizate în calitate de colaboratori la Președinție și Guvern

Persoanele utilizate în calitate de colaboratori beneficiază de o indemnizație lunară de până la 7.000 lei, stabilită în raport cu perioada de colaborare și importanța lucrărilor efectuate.

Dacă aceste persoane desfășoară activitatea de colaborare în altă localitate decât cea în care domiciliază, au dreptul și la decontarea cheltuielilor de transport și cazare, potrivit tarifelor practicate de unitățile hoteliere, precum și la o diurnă la nivelul celei stabilite pentru salariații unităților bugetare, pe toată perioada în care își desfășoară activitatea.

 1. Se încadrează și șeful Direcției de protocol.
 2. Se utilizează la primul-ministru.
 3. Se utilizează la miniștrii de stat.
 4. Se aplică și la sectoarele municipiului București.
 5. Se aplică și pentru municipiul Petroșani.
 6. Se utilizează numai la ministere și departamente din cadrul ministerelor, organe centrale și instituțiile asimilate acestora, la care conducătorul instituției respective are salariul de bază stabilit la nivelul funcției de ministru sau secretar de stat.
 7. Se utilizează în limita a 1-3 posturi la ministere și câte 1-2 posturi la departamente și alte organe centrale și instituții asimilate acestora, la care conducătorul instituției respective are salariul de bază stabilit la nivelul funcției de ministru sau secretar de stat.
 8. La Comisia de stat pentru încercarea și omologarea soiurilor se utilizează funcția de președinte.
 9. Salariile de bază sunt cele prevăzute la pct. 1 lit. A, pct. 2-3 din prezenta anexă, funcția fiind exceptată de la prevederile art. 8 alin. 4.
 10. Pentru atragerea unor venituri suplimentare la bugetul public național, ministrul bugetului, veniturilor statului și controlului financiar poate aproba salarii de bază, mai mari cu până la 10% pentru personalul direcțiilor generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București și din unitățile subordonate acestora, în funcție de rezultatele concrete obținute.
 11. Se poate utiliza numai în aparatul prefecturilor și al Primăriei municipiului București, precum și al unităților teritoriale de specialitate județene ale administrației de stat centrale și locale.
 12. 12,0 12,1 12,2 12,3 Se utilizează numai la direcții sau compartimente de urbanism și amenajare a teritoriului din prefecturi și Primăria municipiului București.
 13. La nivelul municipiilor, orașelor și comunelor, funcția de contabil șef nu este prevăzută cu indemnizație de conducere.
 14. Salariile de bază sunt cele prevăzute la pct. I, lit. A, pct. 2-4 din prezenta anexă.
 15. Se pot folosi numai în ministere, departamente și alte organe centrale ale puterii executive.
 16. Se pot folosi numai în ministere, departamente, alte organe centrale ale puterii executive, prefecturi și Primăria municipiului București.