autentificare cu OpenID
Hotărâre privind măsuri de lichidare a urmărilor provocate de calamitățile naturale din iulie 1991
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Ca urmare a inundațiilor din luna iulie 1991, județele Bacău, Neamț și Suceava sunt zone calamitate, în care se vor aplica măsurile stabilite prin prezenta hotărâre.

Art. 2. - Pentru coordonarea acțiunilor de lichidare a urmărilor calamităților naturale, se instituie comandamente în fiecare din județele menționate la art. 1, sub conducerea prefectului județului respectiv.

Art. 3. - Comandamentele județene sunt alcătuite din câte un reprezentant al ministrului transporturilor, ministrului lucrărilor publice și amenajării teritoriului, ministrului economiei și finanțelor și primăriilor din localitățile calamitate.

Comandamentul județean răspunde de lichidarea urmărilor calamităților, avizează volumul de cheltuieli necesare refacerii infrastructurii, sprijinirea populației pentru reconstruirea și, după caz, repararea gospodăriilor afectate, organizarea distribuirii ajutoarelor primite, acordarea măsurilor de asistență sanitară, îndeosebi pentru prevenirea epidemiilor și epizootiilor, precum și orice alte măsuri necesare.

Art. 4. - Se constituie un fond pentru lichidarea urmărilor calamităților, alcătuit din:

a) o sumă de 240 milioane lei din bugetul administrației centrale de stat;
b) un procent de 4% din sumele ce se rețin de către județe și de către municipiul București, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 86/1991, rezultate din vânzarea locuințelor proprietate de stat până la 31.08.1991.

Fondul pentru lichidarea urmărilor calamităților se administrează de către Ministerul Economiei și Finanțelor, iar destinațiile sale concrete se stabilesc împreună cu comandamentele județene.

Art. 5. - Ministerul Transporturilor coordonează și asigură executarea lucrărilor pentru restabilirea urgentă a căilor ferate, drumurilor naționale, județene și comunale, a pădurilor, podețelor și lucrărilor de artă aferente.

Art. 6. - Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului coordonează și asigură executarea lucrărilor necesare pentru reamenajarea și refacerea așezărilor urbane și rurale, parcelarea terenurilor și stabilirea tipurilor de construcție.

Art. 7. - Ministerul Industriei va asigura combustibilul necesar funcționării utilajelor de intervenție pentru lichidarea urmărilor calamităților din județele afectate.

Art. 8. - În termen de 10 zile de la data prezentei hotărâri prefecturile vor întocmi liste cuprinzând gospodăriile care urmează a fi refăcute sau reparate. Listele vor cuprinde: construcția calamitată, tipul de construcție și numărul membrilor familiilor care au locuit-o.

Persoanele care își vor reface sau repara gospodăria prin intermediul administrație publice locale vor ceda despăgubirile cuvenite pentru construcțiile asigurate, urmând ca noile construcții să fie primite de către aceștia în deplină proprietate, cu plata în rate a contravalorii acestora, după deducerea valorii despăgubirii și a ajutoarelor primite.