autentificare cu OpenID
Hotărâre privind normele de organizare în țară a acțiunilor de protocol
 • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Normele privind organizarea în țară a acțiunilor de protocol și a unor manifestări cu caracter cultural-științific, precum și plafoanele de cheltuieli ocazionate de acestea, la instituțiile publice, sunt cele prevăzute în anexa la prezenta hotărâre.

Art. 2. - În funcție de evoluția prețurilor produselor alimentare, Ministerul Economiei și Finanțelor va actualiza, în termen de 30 de zile, plafoanele maxime stabilite prin prezenta hotărâre.

Art. 3. - Cheltuielile de protocol stabilite ca urmare a aplicării prezentei hotărâri se vor încadra în creditele bugetare aprobate fiecărei instituții publice.

Art. 4. - Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu data 1 august 1991.

Pe aceeași dată se abrogă anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 1573/1971 privind organizarea în țară a acțiunilor de protocol și a unor manifestări cu caracter cultural-științific, Nota aprobată de primul-ministru al Guvernului cu nr. 219/10.02.1990 și orice alte prevederi contrare.


[modificare] Anexă

Norme privind organizarea în țară a acțiunilor de protocol și a unor manifestări cu caracter cultural-științific, precum și cheltuielile ce se pot efectua în acest scop de către instituțiile publice
Partea I
Ministere, organe centrale și locale ale administrației de stat și alte instituții de subordonare centrală sau locală

Organizarea acțiunilor de protocol și a unor manifestări cu caracter cultural-științific de către ministere, celelalte organe centrale și locale ale administrației de stat, precum și de către instituții de subordonare centrală sau locală, se efectuează astfel:

Capitolul I
Organizarea de mese și cocteiluri

1. Mese oficiale (dejunuri, dineuri) se pot organiza cu ocazia vizitei cu caracter oficial în țară a unor persoane din străinătate, în limita următoarelor sume:

a) 1.000 lei de persoană pentru cele oferite de către miniștrii secretari de stat - șefi de departamente și asimilații acestora, prefecți și primarul general al Capitalei, conducătorii celorlalte organe centrale;

b) 750 lei de persoană pentru cele oferite de subsecretarii de stat și cei cu funcții asimilate acestora, adjuncți ai prefecților și adjuncții primarului general al Capitalei, directorii generali din ministere și celelalte organe centrale.

În situații neprevăzute, cu justificarea corespunzătoare, aceste plafoane pot fi majorate:

 • cu până la 20%, cu aprobarea ministrului de stat coordonator, pentru cele de la lit. a);
 • cu până la 10%, cu aprobarea miniștrilor, conducătorilor celorlalte organe centrale, prefecților și primarului general al Capitalei, pentru cele de la lit. b).

2. Cocteiluri pot fi organizate, în situațiile care impun astfel de manifestări, de către ministere și celelalte organe centrale, în limita a cel mult 225 lei de persoană, cu aprobarea conducătorului instituției respective.

3. Numărul reprezentanților din partea română nu poate depăși, în cazurile prevăzute la pct. 1 lit. a), b):

 • 2-3 reprezentanți la 1-2 străini;
 • 3-5 reprezentanți la 3-4 străini;
 • un număr de reprezentanți cel mult egal la 5 sau mai mulți străini.

În situații deosebite, justificate, la nivelul ministerelor și celorlalte organe centrale, depășirea numărului prevăzut mai sus se aprobă de către miniștri sau conducătorii organelor respective, după caz.

4. Acțiuni prevăzute la pct. 1 și 2 se pot organiza o singură dată, pentru fiecare delegație, la venirea sau plecarea acesteia. În cazul unor vizite în provincie ale delegațiilor străine, organele locale pot oferi o masă oficială într-un cadru restrâns, cu respectarea plafoanelor stabilite la pct. 1.

Capitolul II
Invitarea în țara noastră a unor delegații și persoane pe cheltuiala părții române

1. Invitarea în România a unor delegații sau persoane străine de către ministere, instituții și celelalte organe centrale, prefecturi și Primăria municipiului București se face cu aprobarea ministrului de stat care răspunde de activitatea respectivă.

2. Din delegațiile oficiale, de regulă, pot face parte cel mult 5 persoane. Pentru persoanele care depășesc acest număr, cheltuielile de masă zilnice, cât și cele de cazare, vor fi suportate de către delegațiile străine respective.

3. Numărul de persoane poate fi depășit, dacă este o consecință a reciprocității.

4. În cazul invitațiilor individuale, partea română va suporta cheltuielile numai pentru numărul de persoane aprobat în condițiile pct. 2 de mai sus. Persoanele din străinătate care însoțesc pe invitați și care nu se încadrează în numărul aprobat își vor suporta integral cheltuielile de masă și cazare.

5. Pentru persoanele care vin în țară pe cheltuiala părții române, în condițiile arătate mai sus, se pot suporta, după caz, cheltuielile cu caracter protocolar prevăzute la cap. I, precum și:

A. Cheltuieli zilnice de masă

a) până la 1.500 lei de persoană pe zi pentru delegațiile conduse de miniștri, din care fac parte personalități ale vieții economice, culturale, științifice, ziariști, corespondenți de presă, radioteleviziune, precum și pentru invitații miniștrilor și celor cu funcții asimilate acestora, prefecților, primarului general al Capitalei și conducătorilor celorlalte organe centrale;

b) până la 1.250 lei de persoană pe zi pentru invitații secretarilor de stat, subsecretarilor de stat și ai celor cu funcții asimilate acestora;

c) până la 1.000 lei de persoană pe zi pentru invitații directorilor generali și ai directorilor din ministere.

B. Cheltuieli de cazare pentru o perioadă aprobată

Cazarea invitaților la nivel de miniștri se va asigura în hoteluri de lux, iar pentru celelalte categorii de invitați, în hoteluri de categoria I A. Se va avea în vedere folosirea, cu prioritate, a posibilităților de cazare proprii ale instituției respective, iar tarifele practicate vor fi cele ale unităților de cazare specializate. Închirierea de apartamente este admisă numai pentru miniștri și asimilații acestora.

C. Alte cheltuieli

Se mai suportă, după caz, cheltuieli pentru:

 • cafele, ape minerale sau sucuri în timpul tratativelor sau ședințelor de lucru; atunci când acestea sunt prelungite, se pot oferi și gustări, în limita sumei de 100 lei de persoană pe zi;
 • transportul la și de la mijlocul de transport internațional la locul de cazare, la sosirea și plecarea din țară;
 • asistența medicală în caz de îmbolnăvire;
 • fotografii ce se execută cu ocazia vizitei oficiale sau semnării unor documente oficiale;
 • buchete de flori la sosire și plecare, în cazul în care din delegație sau din rândul invitaților fac parte și femei;
 • oferirea unei cupe de șampanie cu ocazia semnării unor acorduri și convenții;
 • vizionarea unor spectacole, vizitarea orașului sau a unor muzee etc.;
 • închirierea și amenajarea unor săli de ședințe, când se pune problema închirierii și amenajării unor astfel de spații;
 • cadouri în limita sumei maxime de 4.000 lei pentru o delegație.

Transportul în localitate și în afara localității se va asigura, în funcție de necesitățile de serviciu sau protocoale, cu mijloacele de transport ale instituției sau cu autovehicule închiriate de la Regia autonomă de transport București sau Departamentul turismului, după caz, când instituția nu dispune de mijloace de transport care pot răspunde acțiunii respective.

Capitolul III
Cheltuielile ce se pot efectua pentru delegații străini a căror întreținere nu cade în sarcina părții române

Pentru delegații străini care vin în țară în cadrul relațiilor economice, tehnico-științifice, comerciale, financiar-bancare sau al unor acorduri comerciale, culturale etc., care nu prevăd pentru instituția primitoare obligația suportării cheltuielilor de întreținere zilnică (cazare, masă etc.) se pot suporta, după caz, cheltuielile cu caracter protocolar în condițiile prevăzute la cap. I. și II lit. c).

Atunci când sunt interese deosebite pentru partea română, se pot organiza vizite de documentare sau de lucru în altă localitate, cu aprobarea ministrului, a șefului de departament sau a conducătorilor celorlalte organe centrale, după caz, asigurându-se cazare și masă în condițiile prevăzute la cap. II.

Capitolul IV
Cheltuieli pentru însoțitori

Delegații și invitații din străinătate prevăzuți la cap. II și III pot fi însoțiți, atunci când este cazul, de persoane române, salariați ai instituției primitoare, specialiști implicați în problematica vizitei.

Unitățile pot apela la însoțitori români din afara acestora, în cazul când nu este posibilă delegarea din rândul salariaților proprii. Pentru munca prestată, aceștia vor fi remunerați pe bază de contract sau convenție, acordându-se o remunerare zilnică corelată cu cea a personalului de specialitate (translatori).

În situația în care însoțitorii menționați în alineatele precedente se deplasează cu invitații sau delegații străini într-o altă localitate, unitatea suportă cheltuielile pentru transport, cazare și masă, până la nivelul celor efectiv făcute în acest scop pentru invitații sau delegații străini, sau în limita unor sume inferioare stabilite cu anticipație de conducerea instituției. În asemenea situații, aceștia nu mai au dreptul la decontarea altor cheltuieli de delegare.

Șoferii care se deplasează cu delegații sau invitații străini în altă localitate beneficiază, în perioada respectivă, de cazare, precum și de cheltuieli pentru masă, în limita unei sume, stabilite cu anticipație de conducătorul instituției, de până la 200 lei de persoană pe zi. În perioada respectivă aceștia nu beneficiază de indemnizația de delegare.

În cazul când împrejurările o cer, însoțitorii și șoferii de pe lângă delegații sau invitații străini pot beneficia de cheltuieli pentru masă în condițiile prevăzute la alineatele precedente și în localitatea unde își are sediul instituția ai căror angajați sunt, cu aprobarea conducătorului instituției respective.

Capitolul V
Organizarea în țară a unor manifestații cu caracter cultural-științific

Cheltuielile legate de organizarea unor astfel de manifestații se suportă de participanți.

Fondurile necesare pentru cheltuielile ce se efectuează cu închirieri și amenajări de săli, tipărituri sau traduceri, mijloace de transport etc. se asigură din sumele realizate, de către instituțiile organizatoare, din taxele plătite cu anticipație de participanții din țară și din străinătate.

Cheltuielile pentru cazarea și masa participanților, precum și pentru eventualele excursii prevăzute în planul acțiunii, se suportă de către aceștia.

Capitolul VI
Alte prevederi

1. Invitaților și delegaților străini li se pot acorda sume de bani pentru cheltuielile personale numai în cazuri de reciprocitate prevăzute prin acorduri sau înțelegeri.

2. Cheltuielile prevăzute în prezentele norme pentru acțiunile de protocol se efectuează în limita fondurilor aprobate anual, în acest scop, prin bugetele de venituri și cheltuieli.

3. Cheltuielile de protocol se fac cu respectarea normelor Ministerului Economiei și Finanțelor privind controlul preventiv. Ministerele și celelalte unități vor organiza o evidență a cheltuielilor făcute pentru fiecare delegație (invitat).

4. Organele de control financiar propriu, precum și ale Ministerului Economiei și Finanțelor vor verifica respectarea prevederilor din prezentele norme, iar încălcarea acestora atrage sancționarea disciplinară și răspunderea materială sau penală, după caz, potrivit legii.

5. Pentru persoanele care vin în țară, pe linie de stat, în schimb de experiență sau documentare în cadrul unor acorduri, pe bază de reciprocitate, fără transfer de valută, se va urmări ca numărul celor pentru care cheltuielile se suportă de partea română să nu depășească 10 persoane. Cheltuielile pentru întreținerea zilnică a acestora (masă, cazare etc.) se vor asigura în limita fondurilor aprobate în acest scop, în condițiile stabilite prin acordurile încheiate.

6. Ministerele, celelalte organe centrale, prefecturile și Primăria municipiului București pot constitui un fond la dispoziția conducătorului acestora, stabilit prin luarea în calcul a sumei de 350 lei anual de fiecare salariat din aparatul propriu. Acest fond se constituie din sumele totale aprobate pentru protocol și poate fi utilizat pentru acoperirea cheltuielilor de reprezentare și tratații, ocazionate de primirea unor delegați sau invitați români, în limita a 40 lei de invitat pe zi.

La nivelul instituțiilor de învățământ superior se poate constitui, din sumele totale prevăzute la alineatul precedent, un fond la dispoziția rectorului, în limita a 225 lei anual pentru fiecare salariat din aparatul propriu, pentru acoperirea cheltuielilor de reprezentare și tratații, ocazionate de primirea unor delegați sau invitați români, în limita a 30 lei de invitat pe zi.

7. Prezentele norme nu se aplică regiilor autonome și societăților comerciale la care cheltuielile de protocol sunt reglementate distinct prin instrucțiunile Ministerului Economiei și Finanțelor date în aplicarea Legii nr. 12/1991 privind impozitul pe profit.

Partea a II-a
Parlament, Președinție și Guvern

Organizarea acțiunilor de protocol, precum și nivelul plafoanelor de cheltuieli pentru Parlamentul, Președinția și Guvernul României se stabilesc prin norme proprii, potrivit legii.

În situația în care nu au fost stabilite norme proprii, Ministerul Economiei și Finanțelor poate include în proiectul și/sau bugetul administrației centrale de stat sume pentru acoperirea cheltuielilor de protocol organizate de Parlament, Președinție și Guvern, avându-se în vedere următoarele principii:

 • nivelul cheltuielilor se estimează pe baza plafoanelor stabilite pentru miniștri;
 • pentru invitații Parlamentului, Președinției și Guvernului României, care au un statut special sau în legătură cu care există un interes deosebit, cheltuielile de protocol pot fi majorate cu până la 50% în situația în care acțiunile de protocol sunt aprobate, caz cu caz, de către conducătorii instituțiilor enumerate mai sus.