autentificare cu OpenID
Lege privind impozitul pe profit
 • semnat: Președintele Senatului, academician, Alexandru Bîrlădeanu notă
  Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 28 ianuarie 1991.
 • semnat: Președintele Adunării Deputaților, Marțian Dan notă
  Această lege a fost adoptată de Adunarea Deputaților în ședința din 28 ianuarie 1991.
 • promulgat: Președintele României, Ion Iliescu notă
  În temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României, promulgăm Legea privind impozitul pe profit și dispunem publicarea sa în Monitorul Oficial al României.
Versiunea:
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - Regiile autonome, societățile comerciale, organizațiile cooperatiste, instituțiile financiare și de credit, alți agenți economici organizați ca persoane juridice, inclusiv cele cu capital străin, precum și unitățile economice ale altor persoane juridice, române sau străine, care realizează profituri din activitatea desfășurată și persoanele juridice fără scop lucrativ pentru profitul realizat din activități economice, denumite în continuare unități plătitoare de impozit, au obligația de a plăti, potrivit legii, la bugetul administrației centrale de stat sau la bugetele locale, impozit pe profit.

Art. 2. - Impozitul pe profit se calculează în cote proporționale astfel:

 • 30% pentru profitul impozabil de până la 1.000.000 lei;
 • 45% pentru partea din profitul impozabil ce depășește 1.000.000 lei.

Profitul impozabil se determină ca diferență între veniturile încasate și cheltuielile prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 3. - Impozitul pe profit se calculează și se regularizează lunar, în funcție de profitul realizat, cumulat de la începutul anului. În acest scop, vărsămintele din impozitul pe profit se efectuează lunar, se recalculează și se regularizează cu bugetul administrației centrale de stat sau cu bugetele locale, după caz, cumulat de la începutul anului, pe baza soldului creditor din contul „profit și pierderi”, până la 25 ale lunii următoare pentru perioada expirată în cursul anului și până la 31 ianuarie pentru exercițiul financiar al anului expirat. În cazul în care ziua de plată este nelucrătoare, vărsământul se efectuează în ziua lucrătoare imediat următoare acesteia.

Sumele vărsate în plus la bugetul administrației centrale de stat sau bugetele locale față de cele efectiv datorate se compensează cu sumele datorate pentru perioada următoare sau se restituie unităților plătitoare în termen de 5 zile de la cererea acestora.

Art. 4. - În cazuri bine justificate, Ministerul Finanțelor poate acorda amânări și eșalonări de la plată, precum și stabilirea altor termene de plată a impozitului pe profit în cursul anului.

Art. 5. - Unitățile plătitoare de impozit înființate începând cu 1 ianuarie 1991 sunt scutite de impozitul pe profit, astfel:

Modificat de Legea 55 / 1991
a) unitățile din industrie, agricultură și construcții, pentru o perioadă de 5 ani de la data înființării;
b) unitățile din domeniul exploatării resurselor naturale, al comunicațiilor și transporturilor, pentru o perioadă de 3 ani de la data înființării;
Modificat de Legea 55 / 1991
c) unitățile prestatoare de servicii, pentru o perioadă de 1 an de la data înființării;
Modificat de Legea 55 / 1991
d) unitățile cu profil comercial, pentru o perioadă de 6 luni de la data înființării.
Modificat de Legea 55 / 1991

Întreprinderile mici și asociațiile cu scop lucrativ înființate, potrivit Decretului-lege nr. 54/1990, până la data de 31 decembrie 1990 beneficiază de scutirile prevazute la lit. a), b), c) și d) de mai sus începând cu data de 1 a lunii următoare intrării în vigoare a prezentei legi.

Prevederile de la lit. a), b), c) și d) din prezentul articol nu se aplică regiilor autonome și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat.

Modificat de Legea 55 / 1991

Art. 6. - Unitățile plătitoare de impozit, cu capital străin, înființate până la data aplicării prezentei legi, se impozitează în condițiile legislației în vigoare la 31 decembrie 1990.

Art. 7. - În cazul în care unitățile plătitoare de impozit prevăzute la art. 5 din prezenta lege își încetează activitatea într-un interval de timp mai mic decât cel pentru care sunt scutite de plata impozitului de la data expirării perioadei pentru care se aplică scutirea de impozit, acestea au obligația de a vira la bugetul administrației centrale de stat sau la bugetele locale, după caz, impozitul pe profit calculat pentru întreaga perioadă de scutire.

Impozitul pe profit aferent perioadei de scutire se calculează și se comunică anual de organele fiscale unității plătitoare de impozit pentru luare la cunoștință.

Art. 8. - Organizațiile de nevăzători și de invalizi, asociațiile persoanelor handicapate și unitățile economice ale acestora, precum și asociațiile de binefacere, se scutesc de plata impozitului pe profit.

Unitățile plătitoare de impozit, altele decât cele menționate la alineatul precedent, care angajează persoane ce potrivit legii sunt considerate handicapate, beneficiază de reducerea impozitului pe profit, proporțional cu ponderea persoanelor respective în totalul salariaților.

Art. 9. - Impozitul aferent sumelor cheltuite din profit pentru finanțarea investițiilor având drept scop dezvoltarea și modernizarea tehnologiilor de fabricație pentru obținerea de profituri suplimentare și pentru protejarea mediului înconjurător se reduce cu 50%, urmând ca sumele echivalente reducerii să fie folosite cu aceeași destinație.

Calculul și regularizarea cu bugetul administrației centrale de stat sau cu bugetele locale a sumelor aferente reducerii impozitului se fac până la data de 31 ianuarie a anului următor și se reflectă în bilanțul anului de bază.

Art. 10. - Profitul cuvenit părții străine din societatea comercială, cu capital parțial sau integral străin, după plata impozitului, se impozitează cu o cotă de 10 la sută în cazul în care se transferă în străinătate.

Art. 11. - Sumele plătite ca dividende de societățile comerciale pentru partea de capital reprezentând participarea statului se varsă integral la bugetul administrației centrale de stat sau la bugetele locale, după caz, în termen de 10 zile de la data aprobării bilanțului contabil de către adunarea generală, dar nu mai târziu de 1 martie al anului următor.

Termenele prevăzute la alin. 1 din prezentul articol se aplică și pentru vărsarea profitului net rezultat din activitatea regiilor autonome, stabilit potrivit legii.

Art. 12. - Unitățile plătitoare de impozit sunt obligate să depună la direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București declarații de impunere, după cum urmează:

 • a) până la 15 aprilie a fiecărui an, pentru profitul realizat în anul expirat;
 • b) până la 15 august a fiecărui an, pentru profitul prevăzut să se realizeze în anul următor.

Lunar, unitățile plătitoare de impozit vor prezenta la organul fiscal teritorial o declarație de impunere a profitului realizat în luna pentru care se face plata impozitului și cumulat de la începutul anului, după modelul din anexa nr. 2.

Declarația de impunere se va depune în termen de 5 zile lucrătoare de la data la care se face plata impozitului pe profit, potrivit art. 3.

Unitățile plătitoare de impozit nou înființate au obligația de a depune declarația de impunere în termen de 30 de zile de la data dobândirii personalității juridice.

Art. 13. - Obligația calculării și răspunderea pentru efectuarea plății în termen a impozitului pe profit, precum și a sumelor datorate conform art. 10 și 11 din prezenta lege, revin unităților plătitoare.

Neplata sumelor cuvenite bugetului administrației centrale de stat sau bugetelor locale, la termenele legale, atrage după sine plata unei majorări de 0,1% asupra sumei datorate pentru fiecare zi de întârziere.

În cazuri justificate, Ministerul Finanțelor poate aproba reducerea sau scutirea de plată a majorărilor de întârziere.

Art. 14. - Verificarea modului în care sunt respectate prevederile prezentei legi se face de către organele fiscale.

Art. 15. - Constituie contravenții următoarele fapte, dacă potrivit legii penale nu sunt considerate infracțiuni:

a) refuzul de a pune la dispoziția organelor de control documentele privind calculul și vărsarea la bugetul administrației centrale de stat sau bugetele locale a impozitului pe profit;
b) majorarea unor categorii de cheltuieli sau întocmirea unor evidențe eronate, în scopul vădit de a reduce impozitul datorat asupra profitului.

Contravenția de la lit. a) se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei, iar contravenția de la lit. b) cu amendă de la 30.000 lei la 100.000 lei.

Sancțiunea se aplică unităților plătitoare de impozit.

Contestarea procesului-verbal de constatare a contravenției se face conform legii.

Art. 16. - În măsura în care prezenta lege nu dispune altfel, contravențiilor prevăzute la art. 15 li se aplică dispozițiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor, cu excepția art. 25 și 26.

Art. 17. - În situația diminuării impozitului pe profit ca urmare a faptelor prevăzute la art. 15 lit. b), unitățile plătitoare vor vărsa la bugetul administrației centrale de stat sau la bugetele locale o sumă egală cu valoarea impozitului sustras, care se va plăti împreună cu impozitul datorat.

Art. 18. - Constatarea abaterilor și contravențiilor, precum și aplicarea sancțiunilor, potrivit art. 13, 15 și 17, se fac de către organele de specialitate din Ministerul Finanțelor și din unitățile sale teritoriale.

Art. 19. - Contestațiile privind stabilirea, încasarea, urmărirea impozitului pe profit, a majorărilor de întârziere, precum și a altor sume datorate bugetului administrației centrale de stat sau bugetelor locale, potrivit prevederilor prezentei legi, se depun în termen de 30 de zile de la data înștiințării unității plătitoare și se rezolvă de către direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București, după caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrare.

Împotriva deciziei date se poate face contestație la Ministerul Finanțelor, care în cel mult 40 de zile de la înregistrare este obligat să o soluționeze. Soluția dată este definitivă.

Depunerea contestației nu suspendă obligația plătitorului cu privire la virarea la bugetul administrației centrale de stat sau în bugetele locale a sumelor datorate potrivit prezentei legi.

Art. 20. - Contestațiile cu privire la stabilirea impozitului pe profit, a majorărilor de întârziere, precum și a altor sume datorate bugetului administrației centrale de stat sau bugetelor locale, potrivit prezentei legi, sunt supuse unei taxe de timbru de 2 la sută calculată la suma contestată. Această taxă nu poate fi mai mică de 100 lei.

Taxa de timbru se datorează indiferent dacă o altă contestație cu același obiect, înregistrată și rezolvată anterior a fost taxată.

În vederea calculării taxei de timbru, unitățile plătitoare de impozit pe profit sunt obligate să specifice în scris cuantumul sumei contestate.

În situația admiterii integrale sau parțiale a contestației, taxa de timbru se restituie integral sau proporțional cu reducerea sumei contestate.

Art. 21. - Ministerul Finanțelor va propune anual, în proiectul legii bugetare, în funcție de starea economiei și de execuția bugetară, nivelul maxim al cheltuielilor pentru satisfacerea unor necesități social-culturale și sportive la regiile autonome și la societățile comerciale cu capital integral de stat.

De asemenea, până la intrarea în vigoare a legii, Ministerul Finanțelor va elabora instrucțiuni privind tehnica de calcul al impozitului și formularistica corespunzătoare, care se vor publica în Monitorul Oficial.

Art. 22. - Prevederile prezentei legi se aplică de la 1 ianuarie 1991.

Pe aceeași dată se abrogă:


[modificare] Anexa Nr. 1

Cheltuieli
care se scad din veniturile încasate, în vederea determinării profitului impozabil
 1. Cheltuielile aferente activității desfășurate corespunzător veniturilor încasate care, potrivit reglementărilor legale, se evidențiază în costurile agenților economici;
 2. Taxa pentru folosirea terenurilor;
 3. Taxa asupra mijloacelor de transport cu acțiune mecanică și pe apă, înmatriculate potrivit legii;
 4. Cheltuieli cu pregătirea și perfecționarea profesională;
 5. Sume plătite pentru contractele de cercetare ce au ca obiect programele prioritare de interes național, fundamentarea strategiilor de dezvoltare, creșterea calității produselor și serviciilor și elaborarea de produse noi, competitive, neincluse în costurile de producție sau cheltuieli de circulație, după caz, ale agenților economici;
 6. Comisioanele plătite agenților economici cu activitate de comerț exterior;
 7. Cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate, potrivit legii bugetare anuale;
 8. Alocația pentru copii plătită de agenții economici în cazul în care aceasta nu se suportă din bugetul public național;
 9. Prelevări la fondul de rezervă și alte fonduri speciale, constituite potrivit reglementărilor legale;
 10. Pierderile din anii precedenți în măsura în care acestea nu au putut fi recuperate până la determinarea profitului impozabil;
 11. Prelevările și donațiile făcute în scopuri umanitare, precum și pentru sprijinirea activităților sociale, culturale, științifice și sportive, conform legii bugetare anuale;
 12. Alte cheltuieli prevăzute de normele legale în vigoare.


[modificare] Anexa Nr. 2

Județul .................... Cod ........

Sector ...............................

Suburbie .............................

Cod Sirues Firma ......................

Cod formular ...............

Nr. înreg. ......................

Data înreg. ......................

Nr. evidență ......................

Declarație
privind impozitul pe profit pentru persoane juridice

pe perioada de la ...................... la ....................
(în condițiile prețurilor existente la data declarării)
Nr. rând Realizat (- mii lei -)
Luna de raportare Cumulat de la începutul anului
Venituri - Total 01
Cheltuieli aferente veniturilor
- Total -
din care:
11
 • evidențiate în costuri
13
 • suportate direct din venituri
15
Impozit pe circulația mărfurilor 16
Profit impozabil 28
Sporuri și adaosuri plătite peste limita de 20% prevăzută de Hotărârea Guvernului nr. 127/1991
Impozit pe profit 29
Abrogat de Legea 40 / 1992
Impozit de vărsat 36 X
Regularizare potrivit art. 3 din lege
Datele de mai sus corespund cu cele din contabilitatea proprie, fiind confirmate pe răspunderea conducerii unității.
Director, Responsabilul compartimentului financiar-contabil,