autentificare cu OpenID
Hotărâre privind acordarea de burse, alte forme de sprijin material, precum și ajutoare sociale pentru studenții români de la cursurile de zi din unitățile de învățământ superior de stat
 • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Versiunea:
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Studenții de la cursurile de zi din unitățile de învățământ superior de stat pot primi, în condițiile prevăzute de prezenta hotărâre, burse de studiu, burse naționale de merit, alte forme de sprijin material și ajutoare sociale de la bugetul administrației centrale de stat sau burse pe bază de contract din partea agenților economici, ori credite de studiu acordate de bănci.

Art. 2. - Bursele de studiu de categoria I și categoria a II-a, precum și bursele naționale de merit se acordă studenților în funcție de rezultatele obținute la învățătură, iar bursele de studiu de categoria a III-a (excepție) studenților care nu îndeplinesc condiția de învățătură dar au o situație materială deficitară.

Art. 3. - Potrivit prevederilor Legii nr. 42 din 18 decembrie 1990 privind cinstirea eroilor-martiri și acordarea unor drepturi urmașilor acestora, precum și răniților din timpul Revoluției din Decembrie 1989, eroii-martiri, răniții revoluției, precum și copiii eroilor-martiri, invalizilor sau răniților revoluției beneficiază de burse de studiu categoria a II-a pe timpul școlarizării în învățământul superior de stat, cu condiția promovării anului anterior. De reglementările prezentei hotărâri beneficiază și studenții de la învățământul seral răniți în timpul revoluției.

Art. 4. - Cuantumul și condițiile de școlarizare, metodologia de acordare a burselor de studiu, a burselor naționale de merit, precum și a celorlalte forme de sprijin material sunt prevăzute în anexa nr. 1, iar a burselor pe bază de contract și creditelor de studiu în anexa nr. 2.

Art. 5. - Studenții de la cursurile de zi din unitățile de învățământ superior de stat pot beneficia de ajutoare sociale și reduceri de tarife pentru trimiterea în tabere de odihnă și tratament, precum și pentru excursiile organizate în grup, conform prevederilor din anexa nr. 3.

Art. 6. - Numărul burselor de studiu și al burselor naționale de merit ce se pot acorda într-un an universitar se stabilește de către Ministerul Învățământului și Științei, în limita fondurilor aprobate cu această destinație prin bugetul administrației centrale de stat, proporțional cu numărul studenților școlarizați în învățământul de stat la cursurile de zi. Din numărul burselor de studiu astfel rezultate pentru fiecare unitate de învățământ superior, cel mult 5 la sută se pot acorda ca burse de categoria a III-a (excepție).

Art. 7. - Ministerul Învățământului și Științei repartizează fondurile anuale, aprobate prin bugetul administrației centrale de stat, pentru plata burselor și a celorlalte forme de sprijin material prevăzute la art. 1, pe unități de învățământ superior.

Art. 8. - Bursele de studiu, bursele naționale de merit, bursele pe bază de contract, celelalte forme de sprijin material și ajutoarele sociale prevăzute în prezenta hotărâre nu se impozitează.

Art. 9. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 10. - Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu anul universitar 1991/1992. Prevederile referitoare la burse și alte forme de sprijin material pentru studenți din Decretul nr. 198/1980 și din Hotărârea Guvernului României nr. 440 din 26 aprilie 1990 privind atribuirea burselor de școlarizare și pe bază de contract și alte forme de sprijin material elevilor și studenților de la învățământul de zi se abrogă, iar alte dispoziții contrare nu se mai aplică.


[modificare] Anexa Nr. 1

Cuantumul, condițiile de școlarizare, metodologia de acordare a burselor de studiu, burselor naționale de merit și a celorlalte forme de sprijin material
Partea I. Burse de studiu și alte forme de sprijin material

1. Cuantumurile lunare ale burselor de studiu pentru studenții români sunt următoarele:

 • bursa de studiu categoria I - 3.700 lei
 • bursa de studiu categoria a II-a - 3.200 lei
 • bursa de studiu categoria a III-a (excepție) - 2.700 lei

Aceste cuantumuri se modifică, potrivit legii, în funcție de evoluția prețurilor și tarifelor.

Plata burselor se face în numerar.

2. Cuantumul indemnizației pentru cumpărarea de cărți și rechizite este de 1.000 lei anual și se acordă studenților care beneficiază de bursă de studiu dacă sunt orfani sau proveniți din case de copii ori din plasament familial.

3. Studenții care primesc burse de studiu și sunt orfani sau proveniți din case de copii ori din plasament familial beneficiază de transport gratuit la domiciliu în vacanțe, dus și întors, pe ruta cea mai scurtă, cu tren clasa a II-a sau cu autobuzele unităților cu capital de stat; dacă aceștia sunt declarați repetenți după sesiunea de examene din vară, li se aprobă transportul gratuit numai de la unitatea de învățământ superior la domiciliu.

4. Pentru bursierii statului român din Republica Moldova, cuantumul lunar al burselor este următorul:

 • 4.000 lei pentru studii universitare;
 • 5.000 lei pentru studii postuniversitare, specializare sau doctorat.

5. Condiții de școlarizare. În limita numărului de burse stabilit potrivit art. 6 din prezenta hotărâre și în funcție de rezultatele obținute la concursul de admitere sau în anul universitar precedent, studenții pot primi:

a) bursă de studiu categoria I, dacă au obținut mediile 8,75-10 la învățământul tehnic, agricol, economic și la profilurile matematică, fizică și chimie, respectiv mediile 9,25-10 la celelalte profiluri;
b) bursă de studiu categoria a II-a, dacă au obținut mediile 7,50-8,74 la profilurile menționate la lit. a), respectiv mediile 8,00-9,24 la celelalte profiluri;
c) bursă de studiu categoria a III-a (excepție), dacă au obținut medii sub limitele minime prevăzute la lit. b), cel mult 5 la sută din numărul burselor aprobate.

Bursele de studiu de categoria I și categoria a II-a se acordă în ordinea descrescândă a mediilor.

6. Revizuirea burselor de studiu, inclusiv a celor de categoria a III-a (excepție), se face la începutul semestrului al II-lea în funcție de rezultatele la învățătură obținute de studenți în sesiunea de examene din iarnă, după cum urmează:

a) studenții care au avut programat un singur examen trebuie să-l promoveze cu cel puțin nota 8 la învățământul tehnic, agricol, economic și la profilurile matematică, fizică, chimie, respectiv nota 9 la celelalte profiluri. În cazul programării unui singur examen și promovării lui, în condițiile de mai sus, studenții nu pot primi o bursă în cuantum mai mare decât cel de care au beneficiat în semestrul I;
b) cei care au avut programate două examene, trebuie să le promoveze și primesc bursă de studiu categoria I sau categoria a II-a în funcție de rezultatele obținute la învățătură (medii) stabilite pentru aceste burse;
c) dacă studenții au avut programate trei sau mai multe examene și le-au promovat, primesc bursă de studiu categoria I dacă au realizat media prevăzută pentru aceasta sau bursă de studiu categoria a II-a dacă au realizat media prevăzută la această categorie;
d) cei care au avut programate trei sau patru examene și nu au promovat un examen, precum și studenții care au avut programate cinci sau mai multe examene și nu au promovat maximum două examene, primesc bursă de studiu categoria a II-a, dacă din promovarea celorlalte au obținut cel puțin media 8,50 la învățământul tehnic, agricol, economic și la profilurile matematică, fizică, chimie, respectiv media 9,00 la celelalte profiluri.

În cazul studenților care în semestrul I al anului universitar au beneficiat de bursă de studiu categoria a III-a (excepție) și nu îndeplinesc condiția școlară nici după sesiunea de examene din iarnă, colegiul consiliului facultății va analiza dacă mai este cazul ca asemenea burse să le fie acordate și pe semestrul al II-lea. Decizia definitivă va fi luată de colegiul senatului unității de învățământ superior.

7. Bursele de stadiu acordate studenților orfani, celor proveniți din case de copii sau din plasament familial nu se revizuiesc; de asemenea, nu se revizuiesc bursele acordate studenților care nu au avut posibilitatea de a susține examenele programate ca urmare a faptului că se aflau internați în spital ori în concediu medical pe întreaga durată a sesiunii sau cel puțin 90 zile înainte de începerea ei.

Pentru studenții (studentele) care în timpul sesiunii de examene intră în concediu medical sau în concediu de maternitate, bursele de studiu se revizuiesc luându-se în considerare rezultatele examenelor programate în afara concediului.

8. Bursele de studiu devenite disponibile după operațiunea de revizuire se pot acorda altor studenți care la începutul semestrului al II-lea îndeplinesc condițiile stabilite în prezenta hotărâre.

Partea a II-a. Burse naționale de merit

9. Cuantumul lunar al bursei naționale de merit este de 1.000 lei și se plătește în numerar.

10. Bursele naționale de merit se acordă studenților de către senatul unității de învățământ superior, pe baza propunerilor consiliilor facultăților, începând cu anul II de studiu, dacă în anul precedent au realizat cel puțin media 9,25 la învățământul tehnic, agricol, economic și la profilurile matematică, fizică și chimie, respectiv media 9,75 la celelalte profiluri. În cazul studenților cu medii egale, departajarea în vederea nominalizării propunerilor revine, de asemenea, consiliilor facultăților.

11. Bursele naționale de merit se atribuie primilor studenți clasificați în anul (seria) de studiu, în ordinea descrescândă a mediilor, astfel:

 • una bursă pentru anul de studiu cu până la 50 studenți;
 • două burse pentru anul de studiu cu 51-100 studenți;
 • pentru anii (seriile) de studiu cu mai mult de 100 studenți, numărul burselor naționale de merit nu poate depăși 2 la sută din totalul studenților școlarizați.

12. Studenții care primesc bursă națională de merit beneficiază, în același timp, și de bursă de studiu.

13. Bursele naționale de merit se revizuiesc în funcție de rezultatele obținute la învățătură, studenții trebuind să realizeze din promovarea tuturor examenelor și colocviilor programate, precum și din verificările pe parcursul semestrului I, media stabilită la pct. 10, după caz.

14. Prevederile pct. 7 și 8 din această anexă se aplică în mod corespunzător.

Partea a III-a. Alte prevederi referitoare la bursele de studiu și bursele naționale de merit

15. În vederea acordării burselor de studiu, în fiecare unitate de învățământ superior se constituie o comisie la nivelul instituției, din care fac parte rectorul ori delegatul acestuia, ca președinte, secretarul șef, juristul, contabilul șef și alți membri desemnați de președintele comisiei; la fiecare facultate se constituie câte o comisie din care fac parte decanul ori delegatul acestuia, ca președinte, secretarul șef și alți membri desemnați de președintele comisiei.

Comisia de la nivelul instituției de învățământ superior repartizează numărul de burse pe facultăți, în funcție de numărul studenților de la cursurile de zi, iar comisia de la nivelul facultății face propuneri de atribuire nominală a burselor, care se aprobă de colegiul senatului instituției de învățământ superior.

16. Pentru obținerea bursei de studiu de categoria a III-a (excepție), studentul depune la comisia pe facultate, în termenul fixat de aceasta, o cerere însoțită de actele necesare.

17. Solicitanții pot face contestație împotriva hotărârii de atribuire a burselor în termen de 5 zile de la afișarea acesteia. Contestația se rezolvă de comisia de burse de la nivelul institutului, în termen de 15 zile.

18. Bursele de studiu și bursele naționale de merit se atribuie studenților pe durata anului de învățământ (cursuri, sesiuni de examene, activități practice), inclusiv pe timpul pregătirii și susținerii examenului de diplomă în prima sesiune, cu excepția vacanțelor. Dacă studenții bursieri sunt orfani, proveniți din case de copii sau din plasament familial, ori au fost bolnavi TBC și se află în evidența dispensarelor medicale, bursele de studiu se acordă și pe durata vacanțelor.

19. Studentele bursiere aflate în concediu prenatal sau postnatal primesc bursă pe o durată egală cu concediul stabilit pentru persoanele încadrate în muncă.

20. Studenții bursieri aflați în concediu medical își mențin bursa cel mult 90 de zile de la data începerii concediului. În cazul depășirii acestui termen, primesc bursă de studiu sau bursă națională de merit numai după reluarea activității de învățământ.

21. Studenții de la învățământul de zi transferați la altă facultate, precum și studenții de la învățământul seral sau fără frecvență transferați la învățământul de zi pot primi burse de studiu și burse naționale da merit, începând cu semestrul următor, după promovarea verificărilor, colocviilor și examenelor de diferență stabilite de consiliul facultății, dacă îndeplinesc condițiile de școlarizare prevăzute de prezenta hotărâre.

22. Studenții repetenți nu primesc burse de studiu în anul pe care îl repetă. Studenții bursieri care din motive medicale repetă anul, dovedind cu acte că au fost bolnavi și în imposibilitate de a frecventa cursurile cel puțin 90 de zile în anul universitar precedent, pot primi burse de studiu pe baza mediei realizate în anul de studii promovat anterior celui pe care îl repetă.

23. Bursele de studiu și bursele naționale de merit acordate studenților pot fi retrase temporar sau definitiv de către unitățile de învățământ superior pentru abateri grave de la normele disciplinei universitare sau pentru dezinteres față de învățătură, pe baza criteriilor stabilite de fiecare unitate de învățământ superior.

24. Studenții exmatriculați din unitatea de învățământ superior pentru motive ce le sunt imputabile sunt obligați să restituie contravaloarea bursei de studiu primite în timpul școlarizării; nu sunt obligați să restituie bursa cei care s-au retras de la cursuri pentru motive de boală dovedite cu certificat medical.

25. Studenții și absolvenții învățământului superior care urmează cursurile de zi ale unei a doua facultăți pot primi burse de studiu, burse naționale de merit, alte forme de sprijin material sau ajutoare sociale numai de la o singură facultate, cu condiția ca numărul total al anilor în care au beneficiat de acest sprijin în cadrul primei și al celei de-a doua facultăți să nu depășească numărul anilor de studiu prevăzuți ca durată de școlarizare la facultatea de la care urmează să beneficieze de bursă.

26. Cuantumurile burselor de studiu și burselor naționale de merit sunt stabilite pentru o lună (28-31 zile). Calcularea cuantumului zilnic se face prin divizarea cuantumurilor lunare ale burselor la numărul de zile calendaristice din luna respectivă.


[modificare] Anexa Nr. 2

Metodologia încheierii contractelor între studenți și agenți economici, precum și condițiile de acordare a burselor aferente contractelor și creditelor de studiu acordate de bănci

1. Agenții economici care au nevoie de cadre cu studii superioare pot încheia contracte cu studenții din oricare an de studiu - indiferent de media obținută la concursul de admitere sau în anul precedent de studiu - prin care aceștia se obligă ca, după absolvire, să lucreze o perioadă determinată prin contract la agentul economic respectiv, iar acesta să le acorde o bursă pe timpul studiilor.

2. Studenții care beneficiază de bursă pe bază de contract nu mai pot primi de la unitatea de învățământ superior burse de studiu, alte forme de sprijin material și ajutoare sociale, cu excepția burselor naționale de merit.

3. Studenții pot primi din partea agenților economici, pe întregul an calendaristic, o bursă pe bază de contract, în cuantum lunar cel puțin egal cu al unei burse de studiu de categoria a II-a, în funcție de înțelegerea intervenită între părțile contractante.

4. Contractul încheiat se vizează de către decanul facultății sau delegatul acestuia. Un exemplar al contractului se păstrează pentru evidență la secretariatul facultății.

În contract se vor prevedea, în principal:

a) obligațiile agentului economic: să acorde studentului o bursă pe timpul studiilor în condițiile prevăzute de prezenta hotărâre; să asigure studentului, funcție de specificul agentului economic, în perioada școlarizării, condiții pentru efectuarea practicii sau activității de cercetare, precum și pentru documentare în vederea elaborării proiectului de diplomă; să stabilească, în funcție de nevoile agentului economic, subiectul lucrării de diplomă în acord cu studentul și conducerea facultății; să asigure studentului, după absolvire, încadrarea într-o funcție și în specialitatea pentru care acesta s-a pregătit, în unitatea și în localitatea menționate în contract;
b) obligațiile studentului: să se pregătească temeinic pentru obținerea unei înalte calificări profesionale; după absolvire, să lucreze la agentul economic perioada prevăzută în contract; să restituie integral sau parțial bursa încasată în cazul în care nu obține în pregătirea profesională rezultatele solicitate de agentul economic sau nu respectă obligația de a lucra timpul stabilit în contract, potrivit clauzelor stabilite între părți cu prilejul încheierii acestuia.

5. Atunci când numărul studenților care solicită încheierea de contracte cu același agent economic este mai mare decât numărul burselor ce se oferă, selecționarea studenților se face după criteriile stabilite de agentul respectiv, solicitându-se, dacă este cazul, și sprijinul conducerii facultății.

6. Pentru motive care determină neexecutarea contractului, acesta se poate modifica sau rezilia, stabilindu-se între părți modalitatea de restituire a bursei de care a beneficiat studentul sau absolventul ori de anulare a obligației de restituire a bursei pentru motive care sunt imputabile agentului economic.

7. Bursele pe bază de contract se plătesc și pentru perioadele cât studenții se află internați în spital sau în concedii medicale, precum și atunci când repetă anul de studiu din motive medicale. Dacă la sfârșitul sesiunii de examene din vară studenții au fost declarați repetenți, bursele pe bază de contract se pot plăti în continuare sau se sistează pe timpul anului repetat, în funcție de înțelegerea dintre părți.

8. Băncile pot acorda, la cererea studenților, credite de studiu pe timpul școlarizării, în condițiile în care acestea acordă credite persoanelor fizice.


[modificare] Anexa Nr. 3

Ajutoarele sociale și reducerile de tarife pentru trimiterea studenților în tabere de odihnă și tratament, precum și pentru excursiile organizate în grup

1. Ajutoarele sociale se acordă studenților pentru îmbrăcăminte și încălțăminte, pentru maternitate și în caz de deces, după cum urmează:

a) ajutorul pentru îmbrăcăminte și încălțăminte se acordă studenților orfani sau celor care provin din familii cu venituri de până la 5.000 lei lunar, pe membru de familie, ținându-se seama și de rezultatele din activitatea profesional-științifică. Ajutorul se acordă în numerar, în cuantumul maxim de 5.000 lei.
Un student poate beneficia de acest ajutor o singură dată, în decursul unui an universitar. Studenții orfani de ambii părinți sau proveniți din casele de copii pot beneficia în fiecare semestru de acest ajutor;
b) ajutorul pentru maternitate se acordă pentru fiecare naștere după, cum urmează:
 • 1.500 lei pentru sarcină și lehuzie;
 • 1.500 lei pentru procurarea rufăriei fiecărui copil nou-născut.
Ajutoarele se acordă studentelor ai căror soți sunt studenți sau efectuează stagiul militar și studenților ale căror soții nu realizează venituri;
c) ajutorul în caz de deces se acordă pentru decesul unui membru al familiei studentului(ei) - soț, soție, copil, în următorul cuantum:
 • 1.500 lei în caz de deces al studentului(ei) necăsătorită) sau căsătorit(ă) cu soție/soț neîncadrat(ă) în câmpul muncii;
 • 1.000 lei în caz de deces al soției/soțului dacă decedatul(a) nu a fost încadrat(ă) în câmpul muncii, precum și în cazul decesului copilului.

2. Plata ajutoarelor de orice fel se face în limita prevederilor bugetare, pe baza cererii aprobate de către colegiul consiliului facultății din care face parte studentul și, după caz, a următoarelor acte:

 • certificat medical și copie după certificatul de naștere al copilului pentru ajutor în caz de maternitate;
 • copie după certificatul de deces, în caz de deces;
 • adeverințe privind situația materială certificate de către secretariatul facultății din care face parte studentul.

3. Studenții de la specializările cu profil minier de la cursurile pentru ingineri primesc pe timpul studiilor uniformă și îmbrăcăminte de uz personal, după cum urmează: 1 manta de stofă, 2 costume de stofă, 2 costume de doc, 6 cămăși, 6 perechi încălțăminte și 2 șepci.

4. Studenții beneficiază de sprijin material pentru participare la tabere de odihnă și tratament în vacanță și la excursii organizate, după cum urmează:

a) studenții pot primi bilete de odihnă și tratament în stațiuni climaterice în mod gratuit. Numărul da bilete ce pot fi distribuite va fi de până la 15 la sută din numărul studenților școlarizați la învățământul de zi. Repartizarea pe unități de învățământ se va face de Ministerul Învățământului și Științei în funcție de numărul studenților de la cursurile de zi, de profilul unității de învățământ și situația socială a masei de studenți. Repartizarea individuală a biletelor se face de către colegiul consiliului facultății;
b) pentru excursii organizate în grup, în țară și străinătate, studenții pot beneficia de o reducere de până la 45 la sută din costul acestora; reducerea nu va putea depăși anual suma de 100 lei pe student, calculată la numărul total de studenți de la învățământul de zi. Reducerile pentru fiecare acțiune se aprobă de colegiul consiliului facultății.

Un student poate beneficia de bilet gratuit pentru trimitere în tabără și de reducere a prețului excursiei o singură dată pe an, cu excepția studenților orfani de ambii părinți sau proveniți din casele de copii ori din plasament familial.