autentificare cu OpenID
Hotărâre privind atribuirea burselor de școlarizare și pe bază de contract și altor forme de sprijin material elevilor și studenților de la învățământul de zi
 • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Versiunea:
Acest act a fost abrogat de Hotărârea Guvernului 730 / 1991.

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Elevii de la învățământul de zi beneficiază din partea statului de burse, în condițiile prevăzute de lege.

Art. 2. - Bursele de școlarizare pentru învățământul primar, gimnazial și liceal se acordă elevilor orfani de ambii părinți, celor necuprinși în casele de copii deși îndeplinesc condițiile pentru a fi primiți în aceste unități, celor proveniți din case de copii sau din plasament familial ori din familii care nu le pot asigura o educație corespunzătoare și celor care au fost bolnavi tbc. și sunt în evidența dispensarelor medicale. De asemenea, se acordă burse elevilor din învățământul primar și gimnazial care învață în altă localitate deoarece nu au școală în localitatea de domiciliu.

Art. 3. - Cuantumul burselor pentru elevi și plafoanele de venituri în funcție de care acestea se acordă sunt prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 4. - Studenții beneficiază de burse și burse de merit. Cuantumul acestor burse, plafoanele de venituri și condițiile privind rezultatele la învățătură în raport de care se acordă bursele sunt prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 5. - Unitățile de învățământ pot atribui în mod excepțional, în limita a 5 la sută peste numărul de burse acordate, burse unor elevi cu situații sociale deosebite. Atribuirea acestor burse pentru elevi se face de către Inspectoratul școlar județean și al municipiului București, la propunerea consiliului profesoral al unității de învățământ.

Art. 6. - Studenții de la învățământul de zi pot beneficia de ajutoare sociale și de reduceri de tarif pentru excursiile organizate și trimitere în tabere de odihnă și tratament în condițiile prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 7. - Ministerul Finanțelor este autorizat să introducă modificări în volumul și structura bugetului de stat, suplimentând în mod corespunzător creditele aprobate titularilor de plan.

Art. 8. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la 1 aprilie 1990, iar orice alte dispoziții contrare nu se aplică.

Art. 9. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


[modificare] Anexa Nr. 1

Elementele componente și cuantumul burselor pentru elevi, precum și plafoanele de venituri în funcție de care acestea se atribuie

I. Burse pe bază de contract

1. Pentru elevii din licee

a) Cuantumul lunar al bursei pentru elevii din liceele industriale care se pregătesc în meserii specifice domeniilor: mine, petrol, metalurgia și sectoare calde - turnătorie, forjă, este:

 • 630 lei alocație de hrană;
 • 40 lei regie pentru internat;
 • 20 lei regie pentru cantină.

Cheltuieli personale:

 • 60 lei pentru elevii din clasa a IX-a;
 • 100 lei pentru elevii din clasele X-XII.

b) Pentru elevii din alte licee industriale, din licee agroindustriale și silvice:

 • 630 lei alocație de hrană;
 • 40 lei regie pentru internat;
 • 20 lei regie pentru cantină.

2. Pentru elevii din școli profesionale

a) Cuantumul lunar al bursei pentru elevii din școlile profesionale care se pregătesc în meserii specifice domeniilor: mine, petrol, geologie, metalurgie și sectoare calde - turnătorie, forjă, este:

 • 650 lei alocație de hrană;
 • 40 lei regie pentru internat;
 • 20 lei regie pentru cantină.

Cheltuieli personale:

 • 105 lei pentru elevii din anul I;
 • 165 lei pentru elevii din anul II.

b) Pentru elevii din alte școli profesionale:

 • 650 lei alocație de hrană;
 • 40 lei regie pentru internat.
 • 20 lei regie pentru cantină.

II. Burse de școlarizare

Cuantumul lunar al bursei pentru elevii din licee și din învățământul primar și gimnazial este:

 • 600 lei alocație de hrană;
 • 40 lei regie pentru internat;
 • 20 lei regie pentru cantină.

III. Plafoane de venituri

Bursele pentru elevii din învățământul primar, gimnazial și liceal se atribuie în condițiile prevăzute de lege dacă părinții, alți susținători legali ai elevilor ori elevii înșiși realizează venituri lunare sau plătesc impozit anual, care nu depășesc următoarele plafoane:

a) până la 4.020 lei la învățământul primar și gimnazial, respectiv până la 5.000 lei la învățământul liceal, venituri realizate de ambii părinți din salariul tarifar lunar, din alte surse cu caracter de salariu, venituri din activitatea desfășurată ca membri ai uniunilor de creație, precum și din pensie, mai puțin pensia suplimentară. Plafoanele de venituri se majorează cu câte 300 lei pentru fiecare copil în curs de școlarizare, aflat în întreținerea părinților sau altor susținători legali, începând cu al doilea copil;

b) până la 300 lei impozit anual pe terenurile gospodăriilor agricole ale populației la învățământul primar, gimnazial și liceal.

IV. Restituirea burselor

Elevii liceelor și școlilor profesionale care au beneficiat de burse pe bază de contract și au fost exmatriculați în cursul școlarizării sau nu își respectă, după absolvire, obligațiile asumate prin contract, din motive imputabile lor, sunt obligați să restituie contravaloarea alocației de hrană, a cheltuielilor de regie pentru internat și cantină (dacă au beneficiat de serviciile din aceste unități), precum și a sumelor de bani acordate lunar elevilor care se pregătesc în meserii specifice domeniilor mine, petrol, geologie, metalurgie și sectoare calde - turnătorie, forjă.


[modificare] Anexa Nr. 2

Elementele componente și cuantumul burselor pentru studenți, precum și condițiile de venituri și rezultatele la învățătură în funcție de care acestea se acordă

1. Cuantumul lunar al burselor studenților care locuiesc în cămine și servesc masa la cantine este:

a) Bursă integrală categoria I

 • 750 lei alocație de hrană;
 • 150 lei cheltuieli personale;
 • 60 lei regie pentru cămin;
 • 40 lei regie pentru cantină.

b) Bursă parțială categoria I

 • 750 lei alocație de hrană;
 • 60 lei regie pentru cămin;
 • 40 lei regie pentru cantină.

c) Bursă integrală categoria a II-a

 • 750 lei alocație de hrană;
 • 50 lei cheltuieli personale;
 • 60 lei regie pentru cămin;
 • 40 lei regie pentru cantină.

d) Bursă parțială categoria a II-a

 • 650 lei alocație de hrană;
 • 60 lei regie pentru cămin;
 • 40 lei regie pentru cantină.

Studenții bursieri care nu utilizează serviciile ce se pun la dispoziție în cadrul căminelor și cantinelor primesc contravaloarea alocației de hrană și a cheltuielilor personale.

2. Pentru studenții de la facultățile sau secțiile care pregătesc cadre în specialități din domeniul minier, alocația de hrană pe timpul practicii în subteran este de 780 lei lunar.

3. Cuantumul lunar al bursei de merit este de 600 lei și se acordă în numerar, începând cu anul II de studii.

4. Bursele pentru studenți se atribuie dacă părinții, alți susținători legali ai studenților ori studenții înșiși realizează venituri lunare sau plătesc impozit anual care nu depășesc următoarele plafoane:

a) până la 5.000 lei pentru burse integrale și de la 5.001-5.500 lei pentru bursele parțiale, venituri realizate de ambii părinți din salariul tarifar lunar, din alte surse cu caracter de salariu, venituri din activitatea desfășurată ca membri ai uniunilor de creație precum și din pensie, mai puțin pensia suplimentară. Plafonul de venituri se majorează cu câte 300 lei pentru fiecare copil în curs de școlarizare aflat în întreținerea părinților sau altor susținători legali, începând cu al doilea copil;

b) până la 300 lei impozit anual pe terenurile gospodăriilor agricole ale populației.

5. Studenții de la învățământul de zi încadrați în muncă, cu contract pe durată nedeterminată, nu pot primi burse sau alte forme de sprijin material.

6. Bursele pentru studenți se atribuie dacă aceștia se încadrează în plafoanele de venituri sau impozit prevăzute la pct. 4 din prezenta anexă, astfel:

a) bursele categoria I (totale sau parțiale), studenților care la concursul de admitere sau în anul precedent de studii au realizat cel puțin media 8,50 la învățământul tehnic, agronomic, economic și la profilurile matematică, fizică și chimie, respectiv cel puțin media 9,00 la celelalte profiluri;

b) bursele categoria a II-a (integrale sau parțiale), studenților care la concursul de admitere sau în anul precedent de studii au realizat mediile 8,49-6,50 la învățământul tehnic, agronomic, economic și la profilurile matematică, fizică și chimie, respectiv 8,99-7,00 la celelalte profiluri.

7. Studenții care în anul precedent de studii au obținut cel puțin media 9,00 în învățământul tehnic, agronomic, economic și la profilurile matematică, fizică și chimie, respectiv media 9,50 la celelalte profiluri, pot primi și burse de merit. Pentru stabilirea studenților respectivi, pe lângă rezultatele la învățătură se va ține seama de activitatea de cercetare științifică, precum și de rezultatele obținute în cadrul concursurilor profesionale.

Numărul burselor de merit nu poate depăși 2 la sută din numărul total al studenților din anii II-VI, învățământ de zi.

8. Bursele se revizuiesc la începutul semestrului al II-lea în funcție de rezultatele obținute la învățătură în sesiunea de examene din iarnă, astfel:

 • cei care au avut programat un singur examen trebuie să realizeze cel puțin nota 6,00 la învățământul tehnic, agronomic, economic și la profilurile matematică, fizică și chimie, respectiv 7,00 la celelalte profiluri. În această situație, studenții nu pot primi o bursă în cuantum mai mare decât acela de care au beneficiat în semestrul I;
 • cei care au avut programate două examene trebuie să realizeze din promovarea lor cel puțin media minimă pentru acordarea burselor;
 • cei care au avut programate trei sau mai multe examene și nu au promovat un examen trebuie să realizeze din promovarea celorlalte cel puțin media minimă pentru acordarea burselor.

Bursele de merit se revizuiesc, de asemenea, în funcție ale rezultatele obținute la învățătură, studenții trebuind să realizeze din promovarea tuturor examenelor programate, precum și din notările pe parcursul semestrului I, media prevăzută, după caz, la pct. 7.


[modificare] Anexa Nr. 3

Alte forme de sprijin material pentru studenți

I. Ajutoare sociale ce se acordă studenților

Ajutoarele sociale se acordă studenților în cazuri de îmbolnăviri, pentru maternitate, pentru cei suferinzi de tbc., pentru alimentație dietetică, procurarea protezelor dentare, chirurgicale și ortopedice și a ochelarilor medicali, pentru plata cheltuielilor de transport în sanatorii sau clinici de specialitate, în caz de deces, și pentru îmbrăcăminte și încălțăminte.

l. Ajutorul pentru maternitate

Se acordă pentru fiecare naștere după cum urmează:

 • 600 lei pentru sarcină și lehuzie;
 • 300 lei pentru procurarea rufăriei fiecărui copil născut.

Ajutoarele pentru maternitate se acordă studentelor ai căror soți sunt studenți sau efectuează stagiul militar și studenților ale căror soții nu realizează venituri.

În perioada sarcinii și alăptării, studentele vor putea servi masa la cantina dietetică, pe baza recomandării medicale eliberate de unitatea sanitară la care se află în evidență.

2. Ajutorul pentru întreținerea la creșe și grădinițe a copiilor studenților

Se acordă familiilor de studenți cazate în cămine, care au copii în întreținerea lor în localitatea în care își urmează cursurile universitare. Cuantumul acestui ajutor este de maximum 300 lei lunar, în timpul anului universitar, pentru fiecare copil, și se acordă pe baza cererii studentului și a chitanței eliberate de creșa sau grădinița în întreținerea căreia se află copilul.

3. Ajutorul pentru supliment de hrană

Se acordă studenților bolnavi de tuberculoză pulmonară sau osteoarticulară, aflați în evidența spitalelor tbc., cu excepția celor internați în spitale, prevenitorii sau sanatorii. Cuantumul acestui ajutor este de 75 lei lunar și va fi acordat pe întreaga perioadă cât studenții bolnavi sunt în evidența dispensarului tbc. și frecventează cursurile universitare (inclusiv în perioada vacanțelor).

4. Ajutorul pentru alimentație dietetică

Se acordă studenților suferinzi, pe baza recomandării medicale eliberate lunar de către medicul unității sanitare studențești. Cuantumul acestui ajutor este de 3 lei pe zi și se virează lunar la cantinele studențești, pe baza tabelului nominal cu studenții aprobați care au servit masa în luna respectivă.

5. Ajutorul în caz de deces

Se acordă pentru decesul unui membru al familiei studentului (studentei) (soț, soție, copil).

Cuantumul este următorul:

 • 800 lei în caz de deces al studentului (studentei) necăsătorit (ă) sau căsătorit (ă) cu soție (soțul) neîncadrat(ă) în câmpul muncii;
 • 500 lei în caz de deces al soției (soțului) când decedatul (a) nu a fost încadrat (ă) în câmpul muncii, precum și în caz de deces al copilului.

6. Ajutorul pentru procurarea protezelor dentare, chirurgicale, a aparatelor ortopedice, ochelarilor medicali etc.

Se acordă pe baza recomandării medicului specialist din policlinica sau spitalul studențesc, în proporție de 25-100% din costul acestora, în funcție de posibilitățile materiale ale studentului, stabilite pe baza unei anchete sociale.

Ajutorul pentru procurarea de ochelari medicali se acordă o singură dată, iar pentru schimbarea lentilelor ori de câte ori este nevoie.

7. Ajutorul pentru plata cheltuielilor de transport

Se acordă cu ocazia deplasărilor pentru internare în clinică de specialitate pe baza recomandării unei comisii medicale.

Cuantumul acestui ajutor poate fi de 25-100% din costul total al transportului.

8. Ajutorul pentru îmbrăcăminte și încălțăminte

Se acordă studenților orfani sau celor care provin din familii cu venituri de până la 800 lei lunar pe membru de familie, ținându-se seama și de rezultatele din activitatea profesional-științifică.

Acest ajutor se acordă în articole de uz personal de strictă necesitate în cuantum de maximum 1.000 lei.

Un student poate beneficia de acest ajutor o singură dată în decursul a doi ani universitari.

Studenții orfani de ambii părinți sau asistați ai caselor de copii pot beneficia anual de acest ajutor.

9. Plata ajutoarelor sociale de orice fel se face în limita prevederilor bugetare, pe baza cererii aprobate de către consiliul profesoral din facultatea din care face parte studentul și, după caz, a următoarelor acte:

 • recomandarea medicală pentru ajutoare în supraalimentație tbc., alimentație dietetică etc;
 • certificat medical și copie după certificatul de naștere al copilului pentru ajutor în caz de maternitate;
 • copie după certificatul de deces în caz de deces;
 • rezultatul anchetei sociale în cazul ajutorului pentru procurarea protezelor dentare, chirurgicale etc;
 • recomandarea comisiei medicale pentru ajutoarele pentru plata cheltuielilor de transport pentru internarea în clinică de specialitate;
 • adeverințe privind situația materială, certificate de către secretariatul facultății din care face parte studentul.

II. Excursii și tabere

Studenții beneficiază de sprijin material pentru participare în tabere de odihnă și tratament în vacanță și la excursii organizate, după cum urmează:

1. Tabere de odihnă și tratament

Studenții de la învățământul de zi pot primi bilete de odihnă și tratament în stațiuni climaterice în mod gratuit. Numărul de bilete ce pot fi distribuite este de până la 20% din numărul studenților la învățământul de zi. Repartizarea pe unități de învățământ se va face de Ministerul Învățământului în funcție de solicitanți, de profilul unității de învățământ și situația socială a masei de studenți.

Repartizarea individuală a biletelor se face de către consiliul profesoral al facultății.

2. Excursii turistice

Pentru excursiile organizate în grup în țară și străinătate studenții pot beneficia de o reducere de până la 45% din costul acestora. Această reducere se suportă de la buget și nu va putea depăși anual suma de 50 lei pe student calculată la numărul total de studenți de la învățământul de zi.

Reducerile pentru fiecare acțiune se aprobă de consiliul profesoral al facultății.

Un student poate beneficia de bilet gratuit pentru trimitere în tabără și de reducere a prețului excursiei o singură dată pe an. Excepție fac studenții orfani de ambii părinți sau care sunt asistați de casele de copii.