autentificare cu OpenID
Hotărâre privind unele măsuri pentru consolidarea construcțiilor din fondul de stat și particular avariate de cutremure
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Fondurile necesare pentru finanțarea cheltuielilor de natura investițiilor privind proiectarea și execuția lucrărilor de consolidare a imobilelor avariate de cutremure se vor asigura după cum urmează:

a) pentru locuințele proprietate personală, din sursele proprii ale proprietarilor și din despăgubirile acordate, potrivit clauzelor contractuale, de societățile de asigurări, precum și din credite bancare pe termen lung cu dobândă redusă.

În scopul sprijinirii populației pentru completarea surselor financiare se autoriză băncile comerciale să acorde cu prioritate, în completarea resurselor prevăzute la alineatul precedent, credite bancare pe termen lung cu dobândă redusă, necesare lucrărilor de consolidare, la cererea proprietarului, pe baza documentației prezentate în condițiile stabilite prin prezenta hotărâre;

b) pentru locuințele din fondul locativ de stat, din veniturile obținute din chirii și sursele proprii de investiții ale agenților economici care au în administrare locuințele respective, precum și din o parte din cota de 50% din sumele încasate ca urmare a vânzării locuințelor în conformitate cu prevederile Decretului-lege nr. 61/1990 și ale hotărârilor Guvernului nr. 88/1991 și 562/1991, rămasă la dispoziția prefecturilor și a Primăriei municipiului București, precum și din credite bancare pe termen lung, cu dobândă redusă, în conformitate cu condițiile stabilite prin prezenta hotărâre;

c) pentru construcțiile deținute de instituțiile publice, potrivit prevederilor stabilite anual, cu respectarea termenelor prevăzute de normele tehnice pentru lucrările de consolidări de natura investițiilor și aprobate prin bugetul administrației centrale de stat sau bugetele locale, după caz, în funcție de subordonarea instituțiilor respective.

Instituțiile publice finanțate integral din venituri extrabugetare vor asigura acoperirea cheltuielilor din veniturile proprii și din credite acordate de băncile comerciale, pe baza documentației prezentate de proprietar cu respectarea prevederilor prezentei hotărâri;

d) pentru construcțiile aflate în proprietatea agenților economici, din fondurile proprii ale acestora și din credite acordate de băncile comerciale, pe baza documentației prezentate de proprietar, cu respectarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 2. - Diferențele de dobânzi vor fi acoperite de la bugetul administrației centrale de stat după cum urmează:

  • 75% pentru creditele solicitate potrivit prevederilor art. 1 lit. a);
  • 50% pentru creditele solicitate de agenți economici deținători de locuințe și de construcții cu caracter edilitar și de gospodărie comunală care deservesc așezările umane, acordate potrivit prevederilor art. 1 lit. b) și d).

Art. 3. - Pentru realizarea expertizării locuințelor se suportă, de la bugetul administrației centrale de stat o cotă din costul acesteia, cu condiția ca deținătorii imobilelor să se oblige să realizeze lucrările de consolidare prevăzute prin expertiză, după cum urmează:

  • 75% pentru locuințele proprietate particulară;
  • 50% pentru locuințele din fondul locativ de stat.

Art. 4. - Suma reprezentând subvențiile acordate de la bugetul administrației centrale de stat pentru expertizarea și consolidarea construcțiilor afectate de cutremure se va prevedea într-o poziție distinctă ca transfer - în bugetul Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului - care, pe baza propunerilor prefecturilor și Primăriei municipiului București, o va repartiza pe ordonatorii principali de credite în baza documentațiilor prezentate în condițiile prezentei hotărâri.

Pentru anul 1991, fondurile se vor asigura, în limita sumei de 35 milioane lei, în cadrul acțiunii de ajustare a cheltuielilor bugetului administrației centrale de stat, ca urmare a indexării acestora în funcție de evoluția indicilor de prețuri.

Art. 5. - Consolidarea construcțiilor avariate în urma cutremurelor se va realiza cu respectarea condițiilor de siguranță, în termenele și în conformitate cu condițiile tehnice prevăzute în Normativul P 100/1991.

Lucrările de consolidare care nu respectă condițiile stabilite prin alineatul precedent, nu vor putea beneficia de facilitățile prevăzute la art. 1, 2 și 3 din prezenta hotărâre.

Art. 6. - Deținătorii de construcții, indiferent de forma de proprietate, pe baza expertizelor efectuate la construcțiile afectate de cutremure și a unor studii de fezabilitate, vor analiza și decide oportunitatea executării lucrărilor de consolidare sau a demolării.

Se exceptează de la prevederile alineatului precedent clădirile care reprezintă monumente istorice și de arhitectură, pentru care se va proceda potrivit prevederilor art. 1 lit. c) și art. 5 din prezenta hotărâre.

Art 7. - Lucrările de consolidări la clădirile afectate de cutremure se pot efectua și în afara ciclurilor prevăzute în actele nominative în vigoare privind reparațiile capitale pentru construcții și clădiri.