autentificare cu OpenID
Decret-lege privind vânzarea de locuințe construite din fondurile statului către populație
 • semnat: Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Art. 1. - Întreprinderile pentru vânzarea locuințelor și oficiile specializate pot vinde către populație locuințele construite din fondurile statului, în condițiile prezentului decret-lege.

Art. 2. - Prin locuință, în sensul prezentului decret-lege, se înțelege suprafața locativă care cuprinde una sau mai multe camere, baie, bucătărie și alte dependințe, formând o unitate de sine stătătoare, determinată ca atare prin construcția sa.

Art. 3. - Locuințele prevăzute la art. 1 se vând cetățenilor români cu domiciliul în țară, cu achitarea integrală a prețului la încheierea contractului de vânzare-cumpărare sau prin acordarea unui împrumut de către Casa de Economii și Consemnațiuni, fără restricții privind deținerea în proprietate a unei a doua locuințe.

O dată cu locuința se transmite cumpărătorului acesteia și dreptul de folosință asupra terenului aferent, pe durata existenței construcției.

Art. 4. - Cumpărarea de locuințe în scopul revânzării sau închirierii este interzisă.

Art. 5. - Primăriile județene și a municipiului București vor organiza pe principii economice unitățile specializate prevăzute la art. 1 și vor pune la dispoziția acestora lista locuințelor destinate vânzării către populație.

Locuințele ocupate de chiriași se pot vinde numai acestora, pe baza cererilor adresate direct unităților specializate în vânzarea locuințelor.

Art. 6. - Prețurile de vânzare către populație pentru locuințele construite din fondurile statului și recepționate până la 31 decembrie 1989 se stabilesc potrivit anexelor nr. 1 și 2.

În vederea corelării prețurilor de vânzare cu prețurile de deviz pentru locuințele recepționate după 1 ianuarie 1990, Ministerul Economiei Naționale, Ministerul Finanțelor și Comisia Națională pentru Urbanism și Amenajarea Teritoriului vor prezenta în termen de 60 de zile de la data prezentului decret-lege nivelurile corespunzătoare ale prețurilor de vânzare în funcție de numărul de camere, suprafețele utile, gradul de confort și finisaj.

Art. 7. - În vederea încheierii contractului pentru vânzarea locuințelor, cumpărătorii vor depune la unitatea specializată un avans de cel puțin 30 la sută din prețul de vânzare al locuinței.

Pentru tinerii în vârstă de până la 30 de ani, avansul va fi de cel puțin 10 la sută din prețul de vânzare al locuinței.

Art. 8. - Cumpărătorii care nu au posibilitatea să depună avansul prevăzut la art. 7 pot obține un credit de la Casa de Economii și Consemnațiuni, cu durata de rambursare de până la 5 ani și o dobândă anuală de 5 la sută.

Pentru tinerii în vârstă de până la 30 de ani durata maximă de rambursare a creditului de avans va fi de până la 10 ani, cu o dobândă anuală de 3 la sută.

Art. 9. - Pentru diferența dintre prețul de vânzare al locuinței și avansul prevăzut la art. 7 se autorizează[1] Casa de Economii și Consemnațiuni să acorde cumpărătorilor credite rambursabile în termen de până la 25 de ani, cu o dobândă anuală de 4 la sută; pentru tinerii în vârstă de până la 30 de ani dobânda este de 2 la sută.

Art. 10. - Prevederile referitoare la tinerii în vârstă de până la 30 de ani se aplică și familiei în care unul din soți are vârsta de până la 30 de ani.

De aceste prevederi beneficiază și invalizii de gradul I și II, handicapații, precum și familiile care au în componența lor astfel de persoane.

Art. 11. - Restituirea creditelor acordate și plata dobânzilor aferente acestora se fac în rate lunare egale, prin reținere și vărsare la Casa de Economii și Consemnațiuni, începând cu prima lună de la încheierea contractului, de către unitățile de la care beneficiarii primesc drepturile bănești sau potrivit clauzelor prevăzute în contractul de vânzare-cumpărare ori de împrumut, pentru ceilalți beneficiari.

În cazul plății anticipate a creditului, dobânda se recalculează, stabilindu-se cea efectiv datorată în raport cu dobânda medie achitată.

Art. 12. - Creditele vor fi garantate prin constituirea unei ipoteci asupra locuinței dobândite în condițiile prezentului decret-lege. Înscrierea ipotecii se va dispune pe baza contractului de împrumut, la cererea Casei de Economii și Consemnațiuni.

Până la rambursarea integrală a creditului, locuința dobândită în condițiile prezentului decret-lege nu poate fi înstrăinată sau restructurată decât cu autorizarea prealabilă a Casei de Economii și Consemnațiuni.

Art. 13. - În cazul nerestituirii la termenele stabilite a ratelor creditului, cumpărătorul va plăti o dobândă de 8 la sută pe an asupra acestor rate.

În caz de neplată a 6 rate scadente de către cumpărătorul locuinței, Casa de Economii și Consemnațiuni va putea cere executarea silită asupra locuinței și evacuarea deținătorului, în condițiile legii.

Art. 14. - În cazul în care, într-o clădire, prin aplicarea dispozițiilor prezentului decret-lege, locuințele și spațiile cu altă destinație aparțin unor proprietari diferiți, aceștia au dreptul de proprietate sau de folosință, pe durata existenței construcției comune, asupra terenului aferent, asupra spațiilor auxiliare, dotărilor și utilităților comune, precum și asupra tuturor bunurilor accesorii care, prin natura lor, nu pot fi folosite decât în comun.

Art. 15. - În caz de succesiune sau înstrăinare a locuinței, se transmit asupra dobânditorului toate drepturile și obligațiile rezultate din contractul de împrumut sau din contractul de vânzare-cumpărare, după caz, precum și dreptul de folosință asupra terenului pe durata existenței construcției.

Art. 16. - Contractul de vânzare-cumpărare, procesul-verbal de predare-primire a locuinței și, după caz, contractul de împrumut dovedesc dreptul de proprietate asupra locuinței cumpărate în condițiile prezentului decret-lege și constituie titlu de proprietate.

Locuința proprietate personală se declară în vederea impunerii, în termen de 30 de zile de la dobândire, administrațiilor financiare sau unităților subordonate acestora.

Sunt scutite de impozitul pe clădiri, pe timp de 10 ani de la data dobândirii, locuințele cumpărate în condițiile prezentului decret-lege. Scutirea de impozit se aplică, în continuare, și locuințelor care au fost transmise altor persoane, până la împlinirea termenului de 10 ani.

Art. 17. - Titlul de proprietate prevăzut la art. 16 și ipotecile constituite asupra imobilelor se înscriu în registrele de transcripțiuni imobiliare sau în cărțile funciare, după caz.

Înscrierea titlului de proprietate în condițiile prezentului decret-lege este supusă taxei de timbru de 150 lei. Înscrierea ipotecii prin care se garantează creditul acordat de Casa de Economii și Consemnațiuni este scutită de taxa de timbru.

Art. 18. - Formularele tip privind contractele de vânzare-cumpărare, de împrumut și procesul-verbal de predare-primire a locuințelor sunt cele prevăzute în anexele nr. 3, 4 și 5.

Art. 19. - Contractul de vânzare-cumpărare, procesul-verbal de predare-primire a locuinței și contractul de împrumut, încheiate în condițiile prezentului decret-lege, au valoare de înscrisuri autentice și constituie titluri executorii.

Art. 20. - Cheltuielile Casei de Economii și Consemnațiuni privind acordarea, urmărirea și ținerea evidenței creditelor, inclusiv pentru încadrarea personalului necesar în acest scop, se vor suporta dintr-o cotă de 1 la sută calculată asupra dobânzilor încasate de la populație la creditele acordate în condițiile prezentului decret-lege.

Art. 21. - Comisionul cuvenit unității specializate care vinde locuințe construite din fondurile statului este de 1,5 la sută și este inclus în prețul de vânzare al locuințelor.

Art. 22. - Creditele acordate de Casa de Economii și Consemnațiuni în condițiile prezentului decret-lege vor fi virate chenzinal unității vânzătoare.

Art. 23. - După preluarea locuințelor, sumele încasate de către unitățile prevăzute la art. 1, reprezentând contravaloarea locuințelor vândute către populație, se vor vărsa chenzinal la bugetul republican.

Art. 24. - Cetățenii români repatriați au prioritate la cumpărarea de locuințe, în condițiile prezentului decret-lege, dacă achită integral, în valută, prețul acestora.

Art. 25. - Cetățenii români cu domiciliul în străinătate, precum și persoanele care nu au cetățenia română și vor să-și stabilească domiciliul în România, pot să cumpere locuințe construite din fondurile statului, cu plata integrală în valută.

Art. 26. - Prețurile în valută ale locuințelor ce se vând potrivit art. 24 și 25 se stabilesc de Ministerul Comerțului Exterior și Ministerul Finanțelor.

Art. 27. - Vânzarea locuințelor se va face în ordinea de înregistrare a cererilor cumpărătorilor la unitățile prevăzute la art. 1, în localitățile în care aceștia domiciliază sau își stabilesc domiciliul potrivit legii.

Art. 28. - În cazul vânzării locuințelor în condițiile prezentului decret-lege, valoarea anexelor gospodărești se include în prețul de vânzare la care se calculează creditul ce urmează a fi acordat.

Costul garajelor și boxelor se plătește integral de beneficiari la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare a locuinței.

Art. 29. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul decret-lege.

Art. 30. - Art. 5 și 52 din Legea nr. 4/1973, precum și orice alte prevederi contrare prezentului decret-lege privind vânzarea de locuințe construite din fondurile statului, se abrogă.


[modificare] Anexa nr. 1

Prețurile de vânzare către populație ale locuințelor construite din fondurile statului înainte de 1 ianuarie 1977

Tabelul nr. 1

Grad de confort 1 cameră 2 camere 3 camere 4 camere 5 camere
Suprafață utilă (m.p.) Preț pe apartament (lei) Suprafață utilă (m.p.) Preț pe apartament (lei) Suprafață utilă (m.p.) Preț pe apartament (lei) Suprafață utilă (m.p.) Preț pe apartament (lei) Suprafață utilă (m.p.) Preț pe apartament (lei)
Confort sporit 37 95.200 55 138.600 78 196.800 100 254.600 118 298.000
Confort I 30 76.600 50 123.700 65 159.000 80 196.900 - -
Confort II 23 58.100 36 88.300 48 116.100 60 144.000 - -

1. Prețurile locuințelor se determină pentru suprafața utilă realizată. La suprafața utilă a locuințelor se adaugă suprafețele logiilor și balcoanelor, corectate cu coeficientul de 0,35 aplicat la suprafețele respective.

2. La stabilirea prețurilor locuințelor cu alte suprafețe decât cele din tabel, pentru diferența de suprafață se adaugă sau se scad câte 2.403 lei de fiecare m.p. de suprafață utilă pentru locuințele de confort sporit, câte 2.346 lei de fiecare m.p. suprafață utilă pentru locuințele de confort I și câte 2.323 lei de fiecare m.p. suprafață utilă pentru locuințele de confort II.

3. Prețurile din tabelul nr. 1 corespund locuințelor situate în clădiri cu P + 4 E; pentru apartamentele situate în clădiri cu alt regim de înălțime, prețurile se corectează prin înmulțirea cu următorii coeficienți:

P P + 1 E P + 2 E P + 3 E P + (5-11) E P + (12-17) E
1,270 1,180 1,080 1,030 1,040 1,198

4. Prețurile de vânzare ale locuințelor care la data construirii au fost amplasate în zone cu grad seismic 8 sau 9 se majorează cu 3,24% și respectiv 10,8%.

5. În cazul în care locuința este situată într-o construcție cu centrală termică proprie, care servește exclusiv această construcție, la prețul stabilit se adaugă 45 lei/m.p. suprafață utilă.

6. Prețurile locuințelor prevăzute cu sobe cu combustibil solid în loc de instalație de încălzire centrală se reduc cu 3,5%.

7. Prețurile locuințelor prevăzute cu tâmplărie exterioară metalică se majorează cu 92 lei/m.p. suprafață utilă, iar ale celor prevăzute cu tocuri metalice la ușile interioare se majorează cu 39 lei/m.p. suprafață utilă.

8. La locuințele cu rulouri (obloane) din lemn la ferestre se adaugă 108 lei/m.p. suprafață utilă.

9. Prețurile stabilite ca mai sus se corectează cu corecțiile de nivel prevăzute în tabelele nr. 2 și 3 din anexa nr. 2.

10. Boxele se evaluează cu prețul de 522 lei/m.p. suprafață utilă de boxă, iar garajele se evaluează cu prețul de 1.337 lei/m.p. suprafață utilă de garaj.

11. La prețurile de vânzare ale locuințelor, ale anexelor gospodărești, ale boxelor și garajelor se aplică coeficienții de corecție pentru uzură în timp prevăzuți în tabelul nr. 2.


Tabelul nr. 2

Coeficienții de corecție pentru uzură în timp pentru locuințe, anexe gospodărești, boxe și garaje:

Vechimea în ani Coeficient de corecție
0-5 1,00
5-7 0,97
7-10 0,93
10-15 0,89
15-20 0,85
20-25 0,81
25-30 0,77
30-35 0,73
35-40 0,69
40-45 0,65
45-50 0,61

12. Pentru locuințele situate la demisol sau mansardă prețurile se reduc cu 25%.

Coeficienții de corecție prevăzuți în tabelul nr. 2 se aplică și la locuințele realizate din fondurile statului la demisol sau mansardă.

13. O dată cu locuințele se vând și împrejmuirile aferente clădirii din care fac parte aceste locuințe. Cota-parte din împrejmuire, care se vinde, este proporțională cu ponderea suprafeței utile a apartamentului pus în vânzare în suprafața utilă totală a clădirii din care face parte.

Prețurile de vânzare ale împrejmuirilor aferente locuințelor sunt de 115 lei/m pentru cele realizate din lemn, de 510 lei/m pentru cele realizate din zidărie și beton, combinate cu panouri din metal, de 395 lei/m pentru cele realizate din zidărie și de 160 lei/m pentru cele realizate din beton monolit sau prefabricate.

14. Prețurile de vânzare ale locuințelor, determinate în condițiile prevăzute în anexa nr. 1, se mențin sau se diferențiază cu ±10 la sută, în funcție de amplasarea locuințelor în cadrul localităților, pe baza criteriilor prevăzute la pct. 13 din anexa nr. 2.

15. Prețurile și corecțiile din această anexă se aplică și locuințelor proiectate și începute până la 1 ianuarie 1977 și terminate după această dată.


[modificare] Anexa nr. 2

Prețurile de vânzare către populație ale locuințelor construite din fondurile statului după 1 ianuarie 1977 și recepționate până la 31 decembrie 1989

Tabelul nr. 1

Număr de camere pe apartament Tip de mărime Suprafața utilă m.p. Prețul pe apartament (lei)
1 I 24 69.920
I A 37 103.400
2 I 52 134.540
I A 58 149.600
I B 61 157.400
3 I 66 167.260
I A 74 187.520
I B 77 194.270
4 I 81 204.660
I A 90 226.480
I B 93 234.270
5 I 98 246.740
I A 107 268.560
I B 110 275.830

1. Pentru apartamentele ale căror suprafețe utile sunt mai mari decât cele din tabel, la prețurile din tabelul nr. 1, corespunzătoare apartamentelor cu același număr de camere și suprafața utilă imediat inferioară, se adaugă diferența de suprafață utilă înmulțită cu 2.500 lei/m.p.

2. Pentru apartamentele ale căror suprafețe utile sunt mai mici decât ale celor de tip I din tabelul nr. 1, prețurile de vânzare sunt cele ale apartamentelor tip I cu același număr de camere, reduse cu valoarea diferenței de suprafață utilă calculată cu 2.500 lei/m.p.

3. Prețurile de vânzare prevăzute în tabelul nr. 1 corespund locuințelor situate în clădiri cu P + 4 etaje. Pentru apartamentele situate în clădiri cu alt regim de înălțime se aplică următorii coeficienți de corecție:

P + 1 E P + 2 E P + 3 E P + (5-6) E P + (7-8) E P + (9-11) E P + (12-17) E
1,180 1,080 1,030 1,080 1,060 1,040 1,198

4. Prețurile locuințelor amplasate în zone cu grad seismic 7½ se majorează cu 1,62%, iar ale celor din zonele cu grad seismic 8 și 9 se majorează cu 3,24% și respectiv 10,8%.

5. Prețurile locuințelor la care s-au realizat lucrări de plastică arhitecturală și finisaje exterioare îmbunătățite se majorează cu valoarea lucrărilor respective, stabilită pe bază de deviz pe obiect, în limita a 102 lei/m.p. suprafață utilă.

6. Prețurile locuințelor prevăzute cu tâmplărie exterioară metalică sau din mase plastice se majorează cu valoarea corespunzătoare, stabilită pe bază de deviz, în limita a 92 lei/m.p. suprafață utilă, iar la cele care au tocuri metalice la ușile interioare, prețurile se majorează cu valoarea corespunzătoare, stabilită pe bază de deviz, în limita a 39 lei/m.p. suprafață utilă.

7. Boxele se evaluează cu prețul de 522 lei/m.p. suprafață utilă de boxă, iar garajele se evaluează cu prețul de 1.337 lei/m.p. suprafață utilă de garaj.

8. Prețurile locuințelor prevăzute cu sobe cu combustibil solid în loc de instalație de încălzire centrală se reduc cu 3,5%.

9. În funcție de nivelul la care este situată locuința, la prețurile de vânzare determinate potrivit prevederilor de mai sus se aplică următoarele corecții (în procente):


Tabelul nr. 2

Clădiri cu parter și parter + (1-11) etaje

Nivelul locuinței Numărul de niveluri ale blocului
P 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
11 -9
10 -9 -3
9 -8 -3 -2
8 -8 -2 -2 -1
7 -6 -2 -2 -1 0
6 -6 -2 -1 0 0 0
5 -5 -2 -1 -1 0 +1 +1
4 -5 -1 0 0 +2 +2 +3 +3
3 -4 0 0 +2 +2 +3 +3 +4 +4
2 -3 +1 +3 +4 +4 +5 +5 +5 +5 +5
1 0 +4 +4 +4 +4 +5 +5 +5 +5 +5 +5
P 0 0 -1 -1 -2 -2 -3 -3 -3 -3 -3 -3


Tabelul nr. 3

Clădiri cu parter + (12-17) etaje

Nivelul locuinței Numărul de niveluri ale blocului
12 13 14 15 16 17
17 -12
16 -12 -6
15 -11 -6 -5
14 -11 -5 -5 -4
13 -10 -4 -4 -4 -3
12 -10 -4 -3 -3 -2 -2
11 -4 -3 -2 -1 -1 0
10 -3 -2 -1 0 0 0
9 -2 -1 0 0 0 0
8 -1 0 0 0 0 +1
7 0 0 0 +1 +1 +2
6 +1 +1 +1 +2 +3 +3
5 +3 +3 +3 +3 +4 +4
4 +4 +4 +4 +4 +5 +5
3 +5 +5 +5 +5 +6 +6
2 +5 +5 +5 +6 +6 +7
1 +5 +5 +6 +6 +7 +7
P -3 -3 -3 -3 -3 -3

10. Logiile și balcoanele cu suprafață totală până la 2,5 m.p. pe apartament sunt incluse în prețurile de vânzare. La locuințele cu logii și baloane cu suprafață totală mai mare de 2,5 m.p. diferența de suprafață, înmulțită cu coeficientul 0,35, se adaugă la suprafața utilă a locuinței, pe baza căreia se calculează prețul de vânzare.

11. Prețul de vânzare al locuințelor, determinat conform celor de mai sus, se corectează cu coeficienții pentru uzură în timp din tabelul nr. 2 din anexa nr. 1.

12. Pentru locuințele și garajele care au finisaje interioare superioare sau inferioare celor prevăzute în tabelul nr. 4, diferența valorică se calculează pe bază de deviz și se adaugă, respectiv se scade din prețul de vânzare. În același mod se va proceda și pentru instalațiile aferente locuințelor și garajelor.

13. Prețurile de vânzare ale locuințelor, determinate în condițiile prevăzute în anexa nr. 2, se mențin sau se diferențiază cu ±10 la sută în funcție de amplasarea locuințelor în cadrul localităților.

Criteriile social-economice și urbanistice care vor sta la baza diferențierii zonelor de amplasament și respectiv a prețurilor de vânzare ale locuințelor vor fi elaborate de Comisia Națională pentru Urbanism și Amenajarea Teritoriului, urmând ca, pe baza acestora, primăriile județene și a municipiului București să stabilească, cu avizul aceleiași comisii, zonarea localităților.


Tabelul nr. 4

Lista finisajelor și instalațiilor din locuințele construite după 1 ianuarie 1977 până la 31 decembrie 1989, cuprinse în cadrul prețurilor de vânzare

 • Izolația termică a clădirii potrivit normativelor în vigoare;
 • Izolația hidrofugă potrivit normativelor în vigoare;
 • Tâmplăria exterioară dublă sau cuplată, cu deschidere interioară, din lemn de rășinoase;
 • Tâmplărie interioară din lemn;
 • Finisajul fațadelor cu materiale durabile, inclusiv protecția glafurilor și solbancurilor, la nivelul de preț al terasitului la fațade ce se tencuiesc și al betonului aparent la fațade din elemente prefabricate din beton armat; socluri din mozaic, piatră naturală sau alte materiale rezistente la intemperii;
 • Logii sau balcoane de până la 2,50 m.p. suprafață;
 • Placaje la pereți cu faianță de 1,50 m înălțime în camerele de baie și pe trei rânduri deasupra frontului de lucru în bucătărie;
 • Pardoseli de parchet sau covor PVC în camerele de locuit;
 • Pardoseli din mozaic în casa scării și alte spații de acces la apartamente, precum și în bucătării, camerele de baie, WC, logii și balcoane;
 • Pardoseli din mozaic sau covor PVC în restul încăperilor din apartamente;
 • Zugrăveli obișnuite în culori de apă, vopsitorii obișnuite în ulei sau alchidal la tâmplărie, grilaje, radiatoare și, pe înălțime de 1,50 m, la pereții încăperilor umede (exclusiv suprafețele acoperite cu faianță);
 • Instalații pentru apă rece, apă caldă, canalizare menajeră și pluvială și pentru încălzire, până la punctele de racordare la rețelele exterioare, dacă acestea trec prin subsolul clădirii respective sau până la 5 m de clădire în caz contrar;
 • Obiecte sanitare și armături de calitatea I, inclusiv accesoriile necesare, cadă de baie de 1.500 mm sau 1.700 mm înzidite (sau cu mască), lavabou de 550-600 mm, WC, etajeră, oglindă, cârlige de cuier, portprosop și porthârtie la camera de baie, spălător cu uscător și baterie la bucătărie (sau chiuvetă la apartamentul cu 1 cameră), albie de spălat rufe, cadă de muiat, chiuvetă și cazan de fiert rufe la spălătorie;
 • Instalație de WC și lavoar de 400-600 mm, etajeră, oglindă, portprosop și porthârtie din camera sanitară suplimentară, la apartamentele de 3 camere cu suprafață locuibilă mai mare de 38 m.p. și la cele cu 4 camere de 42-46 m.p. suprafață locuibilă, iar la apartamentele de 4 camere cu suprafață locuibilă mai mare de 46 m.p., și baterie de duș și sifon de pardoseală;
 • Instalație completă la a doua cameră de baie la apartamentele de 5 camere, cu cadă de baie de 1.200 mm sau 1.500 mm;
 • Instalații electrice, inclusiv cele aferente spațiilor comune până la firida de branșament, instalații de sonerie, instalații de punere la pământ, exclusiv contoarele. Se vor prevedea: în camera principală, un loc de lampă pe comutator și trei prize duble, în fiecare dormitor un loc de lampă pe comutator și două prize, în bucătărie o aplică pe perete sau tavan și una, două prize cu contact de protecție, în camera de baie o aplică și o priză cu contact de protecție în afara încăperii, lângă ușă; în vestibul, cămară, debara și WC suplimentar, câte un loc de lampă pe întrerupător;
 • Automat pentru iluminatul electric pe scară;
 • Instalație de alimentare cu gaz natural, energie electrică sau alt tip de combustibil la mașina de gătit din bucătărie până la reductor sau cofret, respectiv până la 5 m de clădire în cazul rețelelor de joasă presiune, exclusiv contoarele, corespunzător avizului dat de Comisia permanentă pentru avizarea și controlul consumului de combustibil, energie electrică și termică;
 • Instalații complete pentru antenă colectivă de RTV;
 • Instalație telefonică interioară la apartamente;
 • Instalație de ascensor și instalații de colectare a gunoaielor menajere, inclusiv punctele de apă, la clădirile cu peste P + 4 E;
 • Subsol general sau parțial;
 • Cameră de colectare a gunoaielor la clădirile cu până la P + 4 E;
 • Cutii de scrisori;
 • Rafturi în cămări;
 • Trotuar de protecție în jurul clădirii.

Lista finisajelor și instalațiilor din garaje

 • Pereți din zidărie de cărămidă, piatră sau înlocuitori;
 • Planșee din beton armat, bolțișoare din cărămidă sau din lemn;
 • Instalație electrică și sanitară;
 • Pardoseli din ciment sclivisit;
 • Tencuieli interioare obișnuite, simple.


[modificare] Anexa nr. 3

Contract de vânzare-cumpărare

Între: .................... cu sediul în ................ str. ............ nr. ........ reprezentată prin ...................................... în calitate de ............................... și ..................... contabil șef, pe de o parte și .................................. domiciliat(ă) în .............................. str. .................................... nr. ......... etajul ........ scara ....... apartamentul ........ județul/sectorul ........... posesor(oare) al (a) buletinului de identitate seria ......... nr. ........ eliberat de ............................ sub nr. ..... din .......... pe de altă parte, în baza Decretului-lege nr. ........ din ............... ca urmare a aprobării cererii nr. ......... din ................. a intervenit următorul contract:

1. .................................... vinde și .......................................... cumpără locuință situată în ................... str. ......................... nr. ............. blocul ........... scara ........... etajul ..............., conform schiței de plan ce face parte integrantă din prezentul contract.

Locuința ce se vinde este/nu este ocupată de cumpărător în baza contractului de închiriere nr. .................. din .............................. 19... și este compusă din .......... camere de locuit, cu o suprafață utilă de ....... m.p., precum și cota indiviză de ....... % din suprafața de folosință comună a imobilului.

O dată cu locuința se vând și următoarele (dependințe, anexe gospodărești, garaje și instalații aferente): ..............................................................

Se atribuie cumpărătorului în folosință, pe durata existenței construcției, terenul aferent locuinței în suprafață de ................... m.p., respectiv cota indiviză de .................. % din teren potrivit deciziei nr. ...................... din ....................... a primăriei .........................................

2. Prețul locuinței, conform procesului-verbal nr. ............... din ............................ este de lei .........................., din care prețul garajului lei ..............., al boxei lei ........................................

3. Cumpărătorul declar că:

 • sunt căsătorit(ă), necăsătorit(ă), soțul (soția) este / soțul (soția) nu este angajat(ă) și realizează / nu realizează venituri.

4. Prețul locuinței se va achita în felul următor: avans lei ........................, prețul garajului lei ....................., al boxei lei ............................, împrumut de la C.E.C. lei .................................

5. Contractul de față va fi pus în executare după încheierea contractului de împrumut și virarea în totalitate a sumelor de către C.E.C.

6. Drepturile și obligațiile părților prevăzute în prezentul contract se completează cu drepturile și obligațiile ce decurg pentru acestea din Decretul-lege nr. ...................... din ...................

7. Alte precizări .................................................

Încheiat azi. ......................... 199...... în ........... exemplare.

Contractant,

Director, Contabil șef,

Viza Oficiului juridic,

Cumpărător,


[modificare] Anexa nr. 4

Contract de împrumut nr. .................

Între C.E.C. reprezentată prin ........................... director al ......................, pe de o parte, și ................ născut în ........................... județul ...................... la data ............. fiul lui ................................. și al (a) .............................. domiciliat în ............................... str. ..................... nr. ................. etajul ......... apart. ................., posesorul(oare) al (a) buletinului de identitate seria ............... nr. ....... eliberat de ............. sub nr. ....... din ................. pe de altă parte, în baza Decretului-lege nr. ................, a intervenit următorul contract:

1. C.E.C. pe baza contractului de vânzare-cumpărare nr. ........ din ..................... acordă beneficiarului .......................... un împrumut de lei ............................. pe termen de ............ ani cu o dobândă de ............... % pe an. Dobânda totală ............ lei.

Rata curentă ......... lei + dobânda curentă ............ lei = ............... lei.

Rata ultimă ......... lei + dobânda ultimă ............ lei = ............... lei.

2. Creditul și dobânda în rate lunare de lei .............. se restituie prin reținere pe statul de plată de către unitatea de la care beneficiarul are de încasat drepturi bănești începând cu ........... și până la ............ Pentru perioada de timp când beneficiarul nu are de încasat drepturi bănești, ratele și dobânzile aferente se achită prin depunere la C.E.C. Achitarea ratelor și a dobânzilor se poate face și în următoarele condiții: .........................................................

3. Neplata la scadență a 6 rate atrage executarea silită asupra locuinței și evacuarea deținătorului acesteia. Executarea silită se va face în baza prezentului contract care are o valoare de înscris autentic și constituie titlu executoriu.

4. Drepturile și obligațiile părților, prevăzute în prezentul contract, se completează cu drepturile și obligațiile ce decurg pentru acestea din Decretul-lege nr. ..............

5. Alte precizări ....................................

Încheiat la ................ data de ............... în ........... exemplare, din care ......................... se înmânează beneficiarului.

Sucursala C.E.C. / Filiala C.E.C.

Beneficiarul împrumutului,

Viza Oficiului juridic,


[modificare] Anexa nr. 5

Primăria ...................................

Unitatea contractantă ................................

Nr. .............. din ....................

Proces-verbal de predare-primire a locuinței

Subsemnatul .......................... din partea unității contractante cu sediul în localitatea .......................... str. ...................... nr. ........ în calitate de vânzător și subsemnatul(a) ....................... în calitate de cumpărător, posesorul buletinului de identitate seria .......................... nr. ................... eliberat de ............................... sub nr. ..................... din ................................. domiciliat în sectorul/județul .................... localitatea ............................. str. ......................... nr. ............. bloc/corp .................. scara ......... etajul ............ apartament ................, în baza contractului de vânzare-cumpărare nr. .............. din .............. am procedat, primul la predarea și secundul la primirea locuinței situată la adresa ...............................................................

Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal în 4 exemplare.

Vânzător,

(numele și prenumele) (semnătura)

Cumpărător,

(numele și prenumele) (semnătura)

 1. În original, „se autoriză".