autentificare cu OpenID
Hotărâre privind atribuirea burselor de școlarizare, burselor de merit și a altor forme de sprijin material elevilor de la învățământul de stat, curs de zi
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Elevii de la învățământul de stat primar, gimnazial, liceal, postliceal, profesional, complementar și de ucenici, curs de zi, beneficiază de burse și alte ajutoare materiale acordate de stat, de agenți economici, instituții și alte organizații, în condițiile prevăzute de prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Pentru protecția socială și stimularea elevilor cu rezultate foarte bune la învățătură și în activitatea științifică, culturală și sportivă se instituie bursa de școlarizare, bursa de merit și alte forme de sprijin material.

(2) Numărul burselor de școlarizare și de merit ce se pot acorda într-un an școlar se stabilește de către Ministerul Învățământului și Științei, în limita fondurilor aprobate cu această destinație prin bugetul administrației centrale de stat, proporțional cu numărul elevilor de la învățământul de stat, curs de zi. Sumele necesare pentru bursele acordate de către agenții economici, asociații și fundații se asigură din fondurile acestora, numărul burselor fiind nelimitat.

Art. 3. - (1) Bursa ale școlarizare se acordă elevilor din învățământul de stat primar, gimnazial, liceal, postliceal, profesional, complementar și de ucenici, de la cursurile de zi, orfani, celor necuprinși în casele de copii, deși îndeplinesc condițiile pentru a fi primiți în aceste unități, celor proveniți din casele de copii sau din plasament familial ori din familii care nu le pot asigura condiții de viață și o educație corespunzătoare, celor care sunt bolnavi TBC și sunt în evidența dispensarelor medicale, precum și celor care suferă de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbție grave, insuficiențe renale cronice sau sunt deficienți motori.

(2) De asemenea, burse de școlarizare se pot acorda și elevilor din învățământul de stat liceal, postliceal, profesional, complementar și de ucenici, cursuri de zi, care au o situație materială deficitară. Determinarea celor în drept de a primi bursă se va face pe baza criteriilor stabilite de către Ministerul Învățământului și Științei. Numărul burselor acordate în aceste condiții nu poate depăși 1% din numărul total al elevilor din aceste forme de învățământ.

(3) Potrivit prevederilor Legii nr. 42/1990, copiii eroilor-martiri, invalizilor sau răniților în Revoluția din Decembrie 1989 și elevii invalizi sau răniți beneficiază de burse de școlarizare, în condițiile prezentei hotărâri, indiferent de veniturile familiei.

Art. 4. - (1) Cuantumul burselor de școlarizare și de merit este cel prevăzut în anexa nr. 1. Bursele de școlarizare și de merit vor fi modificate, conform legii, în funcție de evoluția prețurilor și tarifelor.

(2) Cuantumul bursei de școlarizare este stabilit pentru o lună calendaristică. Calcularea cuantumului zilnic se face prin divizarea cuantumului lunar la numărul de zile din luna respectivă. Bursa se acordă și pentru zilele de sâmbătă și duminică.

Art. 5. - (1) Bursele de școlarizare se atribuie elevilor pe durata anului de învățământ, inclusiv pe timpul pregătirii și susținerii examenului de bacalaureat sau de diplomă în prima sesiune, precum și pe perioada practicii de producție.

(2) Bursele de școlarizare se atribuie și pe timpul vacanțelor elevilor prevăzuți la art. 3 (1), (3). Elevii din învățământul liceal, postliceal, complementar, de ucenici, profesional, din aceste categorii, declarați repetenți, nu primesc bursa pe perioada vacanței de vară.

Art. 6. - Bursa de școlarizare se plătește, în numerar, elevului, părintelui sau susținătorului legal.

Art. 7. - (1) Elevii bursieri nu primesc bursă în următoarele situații:

  • pe timpul când sunt internați în spital sau preventoriu;
  • în perioada când participă la acțiuni științifice, culturale și sportive, dacă li se asigură hrana pe altă cale.

(2) Elevii bursieri aflați în situația de scutire medicală ambulatorie își mențin bursa cel mult 90 de zile de la data îmbolnăvirii. În cazul depășirii acestui termen, primesc bursa numai după reluarea activității școlare.

(3) Bursele de școlarizare nu se acordă elevilor care repetă anul școlar, cu excepția situațiilor când repetarea a fost determinată de cauze medicale (au fost bolnavi și în imposibilitatea de a frecventa cursurile cel puțin 60 de zile), celor care în trimestrul anterior au 2 sau mai multe corigențe sau depășesc 10 absențe nemotivate pe aceeași perioadă. De asemenea, elevii cărora li se scade nota la purtare sub 9 pierd dreptul la bursă de școlarizare pentru trimestrul următor.

Art. 8. - Bursele de școlarizare atribuite elevilor pot fi retrase temporar sau definitiv, de către consiliile de administrație ale unităților de învățământ, pentru situațiile prevăzute la art. 7 (3).

Art. 9. - (1) Pentru atribuirea nominală a burselor de școlarizare, în fiecare unitate de învățământ se constituie comisii de burse, din care fac parte conducătorul unității de învățământ sau delegatul acestuia, ca președinte, și 2 membri desemnați de consiliul de administrație.

(2) În vederea obținerii bursei de școlarizare se depune la comisia de burse, în termenul fixat de aceasta, o cerere însoțită de actele doveditoare necesare. Împotriva hotărârii comisiei de burse solicitanții pot face contestație la inspectoratele școlare, în termen de 5 zile de la afișarea hotărârii. Contestația se rezolvă de către inspectoratele școlare, în termen de cel mult 15 zile, soluția pronunțată de acestea fiind definitivă.

Art. 10. - (1) Bursa de merit se acordă de către inspectoratele școlare, la propunerea consiliilor de administrație ale unităților de învățământ, elevilor din învățământul liceal, postliceal, profesional, complementar și de ucenici care obțin cel puțin media 9 la fiecare disciplină de învățământ și 10 la purtare.

Numărul burselor de merit nu poate depăși 1% din numărul total al elevilor din clasele X-XII și, respectiv, anii II-III din unitățile respective.

(2) Bursele de merit acordate potrivit alin. 1 se revizuiesc trimestrial, luându-se în considerare rezultatele trimestrului anterior.

Art. 11. - Elevilor cu rezultate deosebite obținute la manifestări științifice, culturale și sportive organizate pe plan național și internațional li se pot acorda burse de merit de către Ministerul Învățământului și Științei. Aceste burse se acordă începând cu trimestrul sau anul școlar următor obținerii rezultatelor respective. La acordarea burselor de merit se va avea în vedere ca elevii să aibă nota 10 la purtare.

Art. 12. - Elevii care obțin bursă de merit beneficiază și de bursă de școlarizare dacă îndeplinesc condițiile prevăzute în prezenta hotărâre.

Art. 13. - Elevii care primesc bursă de școlarizare și sunt orfani sau proveniți din case de copii ori plasament familial beneficiază de transport gratuit în vacanțe, dus și întors, pe ruta cea mai scurtă, cu tren de persoane, nave fluviale ori maritime, clasa a II-a, sau cu autobuzele unităților cu capital de stat.

Art. 14. - Elevii din învățământul de stat pot beneficia de burse de școlarizare sau de merit oferite de agenții economici care doresc să-și pregătească cadrele necesare organizării propriilor activități, precum și de către instituții, fundații sau alte organizații apolitice. Condițiile de acordare a burselor și obligațiile reciproce se stabilesc prin contracte încheiate între ofertanți și elevi, părinți sau susținătorii acestora.

Art. 15. - (1) Elevii școlilor profesionale, complementare și de ucenici ori ai liceelor industriale, agricole și silvice, cursuri de zi, care încheie contracte cu agenți economici, instituții organizatoare de școli sau cu primării, pot beneficia din partea acestora, pe lângă bursa de școlarizare, de ajutoare materiale constând în rechizite școlare, articole de igienă corporală, uniformă, îmbrăcăminte de uz personal și echipament de protecție, conform prevederilor contractuale.

(2) Elevii prevăzuți la alin. 1 care se pregătesc pentru meserii grele sau cu grad înalt de toxicitate beneficiază, pe perioada practicii, și de alimentația prevăzută pentru muncitorii din sectoarele respective.

Art. 16. - Elevii din învățământul de stat pot beneficia și de alte ajutoare materiale ocazionale oferite de comitetele cetățenești de părinți, agenți economici, instituții, asociații, fundații și organizații apolitice și de către persoane particulare, fără a fi condiționate de nici un fel de obligații.

Art. 17. - Elevii care locuiesc în internate și servesc masa la cantină, dar nu beneficiază de burse de școlarizare, plătesc alocația de hrană și regia pentru cantină, precum și cheltuielile de întreținere în cămin.

Art. 18. - Bursele de școlarizare, bursele de merit, precum și ajutoarele materiale atribuite elevilor nu se impozitează.

Art. 19. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 20. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Decretul nr. 198/1980 și Hotărârea Guvernului nr. 440/1990 care reglementează acordarea burselor și altor ajutoare materiale elevilor din învățământul de stat.


[modificare] Anexa Nr. 1

Cuantumul
burselor de școlarizare și de merit ce se atribuie elevilor

A. Burse de școlarizare: 2.500 lei lunar.

B. Burse de merit: 750 lei lunar.

C. Pentru elevii din Republica Moldova și Republica Ucraina, bursieri ai statului român, cuantumul lunar al burselor este de 3.300 lei.


[modificare] Anexa Nr. 2

Ajutoare sociale
ce se pot acorda elevilor din învățământul postliceal, curs de zi

1. Ajutoarele sociale se acordă elevilor din școlile postliceale pentru îmbrăcăminte și încălțăminte, pentru maternitate și în caz de deces, după cum urmează:

a) ajutorul pentru îmbrăcăminte și încălțăminte se acordă elevilor orfani din învățământul postliceal sau celor care provin din familii cu venituri lunare brute pe membru de familie de până la 5.000 lei, ținându-se seama și de rezultatele la învățătură.

Ajutorul se acordă în numerar, în cuantum maxim de 4.000 lei.

Un elev poate beneficia de acest ajutor o singură dată, în decursul unui an școlar. Elevii orfani de ambii părinți sau asistați ai caselor de copii pot beneficia de două ori pe an (o dată la o jumătate de an);

b) ajutorul pentru maternitate se acordă pentru fiecare naștere după cum urmează:

  • 1.500 lei pentru sarcină și lehuzie;
  • 1.500 lei pentru procurarea rufăriei fiecărui copil nou-născut.

Ajutoarele se acordă elevelor ai căror soți sunt elevi sau efectuează stagiul militar și elevilor ale căror soții nu realizează venituri;

c) ajutorul în caz de deces se acordă pentru decesul unui membru al familiei elevului(ei) - soț, soție, copil - în următorul cuantum:

  • 1.500 lei în caz de deces al elevului(ei) necăsătorit(ă) sau căsătorit(ă) cu soție/soț neîncadrat(ă) în câmpul muncii;
  • 1.000 lei în caz de deces al soției/soțului, dacă decedatul(a) nu a fost încadrat(ă) în câmpul muncii, precum și în cazul decesului copilului.

2. Plata ajutoarelor de orice fel se face în limita prevederilor bugetare, pe baza cererii aprobate de către consiliul de administrație al unității de învățământ din care face parte elevul și, după caz, a următoarelor acte:

  • certificat medical și copie după certificatul de naștere al copilului, pentru ajutor în caz de maternitate;
  • copie după certificatul de deces, în caz de deces;
  • adeverință privind situația materială, certificată de către directorul unității de învățământ.

3. Elevii de la specializările cu profil minier primesc pe timpul studiilor uniformă și îmbrăcăminte de uz personal, după cum urmează: 1 manta de stofă, 1 costum de stofă, 2 costume de doc, 4 cămăși, 2 perechi încălțăminte și 1 șapcă.

4. Ajutoarele materiale pentru elevii din învățământul postliceal vor fi suportate de la bugetul administrației centrale de stat, în limitele fondurilor stabilite.

5. Elevii de la învățământul postliceal, curs de zi, beneficiază, pe perioada vacanțelor școlare, de facilitățile prevăzute pentru elevii din învățământul preuniversitar.