autentificare cu OpenID
Hotărâre privind impozitul pe circulația mărfurilor și accizele
 • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Persoanele juridice și asociațiile familiale, care prin actul legal de constituire sau prin autorizații eliberate în acest scop au dreptul să producă, să importe sau să comercializeze produse, să execute lucrări ori să presteze servicii, sunt obligate să plătească la bugetul administrației centrale de stat impozitul pe circulația mărfurilor și taxele speciale de consumație numite accize.

Art. 2. - Impozitul pe circulația mărfurilor se datorează pentru:

a) vânzarea produselor de orice fel din producția internă;
b) vânzarea produselor din import;
c) încasările unităților de alimentație publică;
d) serviciile prestate și lucrările executate la intern, pentru terți.

Art. 3. - Sunt exonerate de la plata impozitului pe circulația mărfurilor:

a) produse ale industriei extractive, cu excepția țițeiului, gazelor naturale și sării;
b) energia electrică și termică;
c) încasările unităților de alimentație publică;
d) produsele de tehnică militară, precum și produsele livrate la rezerva de stat și rezerva de mobilizare pe perioada cât au acest regim;
e) medicamente de uz uman și veterinar, aparatură de tehnică medicală;
f) produsele livrate și serviciile prestate la export;
g) produse aprovizionate la prețuri care cuprind impozit pe circulația mărfurilor sau accize și revândute ca atare;
h) aportul în natură la capitalul social al investitorului străin la constituirea societăților comerciale;
i) bunurile importate în regim de tranzit sau import temporar, atât timp cât se află în această situație.

Art. 4. - Persoanele juridice și asociațiile familiale care produc mărfuri și le livrează la export, direct sau pe bază de comision, prin agenții economici autorizați să efectueze astfel de operațiuni, pot solicita Ministerului Economiei și Finanțelor restituirea impozitului pe circulația mărfurilor cuprins în prețul principalelor materii prime, materiale și semifabricate, încorporate în mărfurile respective, conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 5. - Pentru produsele cumpărate de agenții economici autorizați să efectueze operațiuni de import-export de la producătorii interni, la prețuri care cuprind impozit pe circulația mărfurilor, în scopul revânzării la export, impozitul se restituie exportatorilor, pe bază de documente justificative, cu avizul Ministerului Economiei și Finanțelor.

Art. 6. - Pentru produse, lucrări executate și servicii prestate, impozitul pe circulația mărfurilor este cuprins în prețuri și tarife.

Impozitul se calculează prin aplicarea cotelor din lista anexă nr. 2 la prezenta hotărâre asupra prețurilor cu care se livrează produsele și, respectiv, asupra prețului de deviz, a tarifului sau încasărilor, după caz.

Art. 7. - Pentru produsele din producția internă sau din import prevăzute în lista anexă nr. 1 la prezenta hotărâre, producătorii interni sau importatorii datorează accize.

Accizele sunt cuprinse în prețurile cu care se livrează produsele și se calculează prin aplicarea cotelor procentuale din anexa nr. 1 asupra acestor prețuri.

Art. 8. - Agenții economici autorizați, care achiziționează de la producătorii agricoli individuali produse rezultate din prelucrarea materiilor prime agricole și care sunt utilizate în consum productiv sau pentru comercializare, sunt obligați să rețină din prețurile de achiziție și să verse la bugetul administrației centrale de stat impozitul pe circulația mărfurilor sau accizele, după caz, aferente cantităților cumpărate.

Art. 9. - Impozitul pe circulația mărfurilor și accizele se datorează din ziua încasării contravalorii produselor livrate, lucrărilor executate sau serviciilor prestate și se varsă lunar la bugetul administrației centrale de stat în termen de 15 zile de la expirarea lunii, exclusiv pentru țiței și gaze naturale pentru care vărsămintele se efectuează chenzinal.

Ministerul Economiei și Finanțelor, în cazuri bine justificate, poate stabili și alte termene de plată, în funcție de volumul impozitului pe circulația mărfurilor și de alte situații specifice ale agenților economici.

Art. 10. - Pentru produsele, lucrările executate și serviciile prestate care nu figurează în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre, agenții economici sunt obligați să solicite stabilirea de cote de impozit pe circulația mărfurilor Ministerului Economiei și Finanțelor, care este autorizat în acest scop.

Art. 11. - Unitățile de nevăzători sunt scutite de plata impozitului pe circulația mărfurilor, iar unitățile de handicapați beneficiază de o reducere de 50% din impozitul datorat.

De asemenea, unitățile plătitoare de impozit, care angajează persoane ce potrivit legii sunt considerate handicapate, beneficiază de reducerea impozitului pe circulația mărfurilor proporțional cu ponderea persoanelor respective în totalul salariaților, dar nu mai mult de 50%.

Art. 12. - Obligația calculării și vărsării la bugetul administrației centrale de stat a impozitului pe circulația mărfurilor și a accizelor revine agenților economici prevăzuți la art. 1.

Neplata impozitelor sus-menționate în termenele stabilite atrage majorarea sumei de plată cu 0,1% pentru fiecare zi de întârziere.

Calculul majorărilor de întârziere se face din ziua imediat următoare expirării termenului de plată și până la ziua plății impozitului datorat, inclusiv.

În cazuri justificate, Ministerul Economiei și Finanțelor poate aproba eșalonarea, amânarea plății impozitului pe circulația mărfurilor și a accizelor, precum și reducerea sau scutirea de plată a majorărilor de întârziere.

Art. 13. - Agenții economici plătitori au obligația să înscrie distinct în factură impozitul pe circulația mărfurilor și accizele și să țină distinct evidența acestora conform normelor metodologice ale Ministerului Economiei și Finanțelor.

Art. 14. - Controlul asupra respectării prevederilor prezentei hotărâri se face de organele de specialitate ale Ministerului Economiei și Finanțelor.

Art. 15. - Diferențele în minus constatate la verificarea impozitului pe circulația mărfurilor și a accizelor se plătesc în termen de 7 zile de la data încheierii actului de control, împreună cu majorările de întârziere aferente, iar cele în plus se restituie în același termen sau se compensează cu plățile ulterioare, la cererea agentului economic plătitor.

Art. 16. - Actele emise de organele împuternicite, conform art. 14 din prezenta hotărâre, sunt titluri executorii. Băncile vor pune în aplicare aceste titluri fără acceptul plătitorilor.

Art. 17. - Constituie contravenții următoarele fapte, dacă, potrivit legii penale, nu sunt considerate infracțiuni:

a) refuzul de a pune la dispoziția organelor de control evidența privind calcularea impozitului pe circulația mărfurilor și accizelor datorate bugetului administrației centrale de stat;
b) ținerea eronată sau necorespunzătoare a evidențelor privind calculul și determinarea impozitului pe circulația mărfurilor și accizelor datorate bugetului administrației centrale de stat.

Contravențiile prevăzute la alin. 1 se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei.

În situația în care se constată ținerea eronată a evidențelor cu scopul vădit de a reduce impozitele datorate, în afară de amendă, unitățile plătitoare varsă la bugetul administrației centrale de stat impozitele sustrase, precum și o sumă egală cu valoarea acestora.

Constatarea contravenției și aplicarea amenzii se fac de organele de specialitate ale Ministerului Economiei și Finanțelor și aparatul teritorial din subordine, conform Legii nr. 32/1968, cu excepția art. 25 și 26.

Art. 18. - Contestațiile privind stabilirea și încasarea impozitului pe circulația mărfurilor, a accizelor și a majorărilor de întârziere se depun în termen de 30 de zile de la data înștiințării agentului economic plătitor și se rezolvă de către Direcția generală a finanțelor publice județene sau a municipiului București, după caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrare. Împotriva deciziei date se poate face contestație la Ministerul Economiei și Finanțelor, care în cel mult 40 de zile de la înregistrare este obligat să o soluționeze. Soluția dată este definitivă.

Depunerea contestației nu suspendă obligația plătitorilor cu privire la virarea sumelor datorate la bugetul administrației centrale de stat, potrivit prezentei hotărâri.

Art. 19. - Contestațiile cu privire la stabilirea impozitului pe circulația mărfurilor, accizelor și majorărilor de întârziere sunt supuse unei taxe de timbru de 2% din suma contestată. Această sumă nu poate fi mai mică de 100 lei.

Taxa de timbru se datorează indiferent dacă o altă contestație, cu același obiect, înregistrată și rezolvată anterior, a fost taxată.

În vederea calculării taxei de timbru, agenții economici plătitori de impozit sunt obligați să specifice în scris cuantumul sumei contestate.

În situația admiterii integrale sau parțiale a contestației, taxa de timbru se restituie proporțional cu reducerea sumei contestate.

Art. 20. - Ministerul Economiei și Finanțelor va emite, în termen de 15 zile de la adoptarea prezentei hotărâri, norme metodologice privind așezarea și tehnica de calcul a impozitului pe circulația mărfurilor și accizelor, formularistica și evidența necesară.

Art. 21. - Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu data de 1 decembrie 1991.

Art. 22. - Pe data punerii în aplicare a dispozițiilor prezentei hotărâri, se abrogă prevederile referitoare la impozitul pe circulația mărfurilor și anexa nr. 2 cu completările ulterioare din Hotărârea Guvernului nr. 1109/1990.


[modificare] Anexa Nr. 1

Lista
taxelor speciale de consumație (accize) pentru produse din import și din țară
Nr.
crt.
Denumirea produsului sau grupei de produse Cota %
1. Alcool rafinat, dublu rafinat și tehnic 30
2. Țuică și rachiuri naturale 60
3. Vinuri 40
4. Băuturi spirtoase, inclusiv lichioruri; băuturi obținute din distilare de cereale 60
5. Băuturi pe bază de vin (coniac, bitter, aperitive, șampanie)
      din care:
60
 • vin spumos, vermut
30
6. Bere 45
7. Cafea și cafea solubilă 50
8. Țigarete și produse din tutun
      din care:
50
 • Mărășești, Carpați fără filtru, Bucegi, Start
40
9. Confecții din blănuri nobile de crescătorie (nurcă, vulpe, dihor etc.) 30
10. Mobilier sculptat 40
11. Articole din cristal 40
12. Bijuterii din metale prețioase 30
13. Verighete din aur 25
14. Țiței din producția internă 25[1]
15. Gaz metan sau gaz de sondă ori amestecul lor, din producția internă sau import 36[1]
Notă:

Până la introducerea taxei pe valoarea adăugată, la produsele și grupele prevăzute mai sus nu se datorează impozit pe circulația mărfurilor.


[modificare] Anexa Nr. 2

Lista
cotelor de impozit pe circulația mărfurilor pentru produse, lucrări executate și servicii prestate
Nr.
crt.
Denumirea produsului sau grupei de produse, lucrărilor executate sau serviciilor prestate Cota de I.C.M. %
Capitolul I
Sectorul metalurgic
1. Profile grele, mijlocii și ușoare din oțel; oțel beton; șină grea, îngustă și material mărunt; bare laminate, bare trase, bare și blocuri forjate; bandaje, discuri și roți; table și țevi din oțel; bandă oțel arc; profile formate la rece; tuburi „PEL”; oțel calibrat în bare și colaci; sârme din oțel trase la rece; sârmă ghimpată; piese brut turnate, forjate, matrițate din metale feroase și neferoase; pulberi din metale feroase și neferoase; blocuri turnate și produse laminate din aluminiu, zinc, cupru, alamă, plumb și bronz; table, țevi și sârme din metale neferoase; metale rare; aliaje de lipit; plăcuțe din carburi; alte produse turnate sau laminate ale metalurgiei neferoase; aliaje, sârmă, bandă, anozi din aur și argint; folie aluminiu; naftalină; diamante sintetice. 3
2. Electrozi și flux de sudură; electrozi baterie; electrozi crăituire; corpuri și produse abrazive; disc abraziv pentru mașina de curățat cartofi; cabluri din aluminiu armate și nearmate; cabluri de tracțiune; cabluri din oțel pentru benzi transportoare; conductori și cabluri electrice; cuie; lanțuri; table, benzi, țevi și sârme zincate; table și benzi cositorite, plumbuite, vernisate, litografiate etc.; cord metalic; împletituri din sârmă; plase sudate; mașini de gătit și sobe de încălzit cu combustibil lichid și solid; alte bunuri de uz casnic și gospodăresc fabricate de industria metalurgică; ștampile metalice, sigilii pentru ceară, matrițe timbru sec, poansoane gravate și presate, plăci timbru, tipe clești și alte produse gravate, capse și sigilii metalice pentru sigilare; miez elastic confecționat din arcuri de sârmă și bandă de oțel. 5
3. Feroaliaje; siliciu metalic; aglomerat; fontă; cocs; oțel brut; cărămizi, șamote, mortare și alte produse refractare; electrozi siderurgici, nipluri și oale de grafit; alte produse cărbunoase; brame; țagle pentru țevi; țagle, blumuri și șleburi de relaminare; benzi laminate la cald; benzi laminate la rece; sârmă laminată; platine; plumb, aur și argint în plumb decuprat; plumb, cupru, aur și argint în scoarțe plumb-cupru; plumb, cupru, aur și argint în mată; plumb, zinc, cupru și argint în pelete; cupru, aur și argint în nămol și în nămol anodic; aur și argint în cupru convertizor; aur și argint în „DORE”; aur și argint fin; litargă; bare și plăci din cupru turnate pentru laminare; cupru în zgură; cupru convertizor; cupru electrolitic; produs cupros; scoarțe cuproase; anozi și anozi epuizați din metale neferoase; zinc metalurgic; zinc rafinat; plumb electrolitic; oxid de aluminiu (alumină); aluminiu primar; produse chimice și farmaceutice fabricate de metalurgia neferoasă, deșeuri, materiale recuperabile și refolosibile; produse cocsochimice și alte derivate rezultate din procesul tehnologic (sulfat feros, gudron, smoală, ulei de creozot, benzen brut, zgură, gaz de cocserie, apă amoniacală etc.). neimpozabil
Capitolul II
Sectorul construcțiilor de mașini
1. Utilaje și echipamente energetice, miniere, de exploatare geologică și foraj, pentru agricultură și silvicultură, tractoare;
 • nave maritime și fluviale;
 • locomotive, vagoane pentru transport mărfuri și călători;
 • avioane, elicoptere, alte aparate pentru zbor, echipamente și instalații pentru acestea;
 • parașute și piese de schimb aferente;
 • utilaj petrolier (săpătoare de șanț, contor țiței, instalații de probat etc.);
 • arzătoare industriale;
 • utilaje, echipamente și aparatură pentru fabricarea, întreținerea și exploatarea tehnicii de aviație; aparatură de măsură și control pentru verificarea la sol a echipamentelor aeronavelor;
 • adăpători pentru întreprinderi agricole;
 • echipamente energetice (supraîncălzitori, elemente canale gaze, fascicole țevi, elemente conducte și fitinguri);
 • rulmenți și organe de asamblare;
 • șuruburi cu bile;
 • motoare cu ardere internă; pompe; ventilatoare; macarale; poduri rulante; echipament de ridicat; reductoare și armături industriale; utilaje pentru industria alimentară, industria chimică, exploatarea și prelucrarea lemnului, pentru industria materialelor de construcții și industria metalurgică; utilaje pentru construcții și lucrări terasiere;
 • mașini și utilaje pentru industria ușoară;
 • utilaje, agregate și echipamente pentru industria frigului (utilaje și agregate, compresoare frigorifice, schimbătoare de căldură, pompe, ventilatoare, armături etc.);
 • aparate de laborator pentru industria alimentară (analizator, rotoevaporator, refractometru etc.);
 • cilindri din oțel și fontă;
 • subansamble, aparate, echipamente și piese de schimb pentru industria exploatării și prelucrării lemnului, celulozei și hârtiei, ambalajelor și confecțiilor din hârtie și carton, materialelor de construcții, sticlei și ceramicii;
 • mașini, utilaje și instalații tehnologice pentru industria celulozei și hârtiei, sticlei și ceramicii;
 • mașini de fabricat înghețată;
 • mașini de debitat longitudinal tablă arc;
 • transportor suspendat;
 • stingătoare portabile și transportabile;
 • malaxor asfalt;
 • armături industriale (flanșe, vane, fitinguri);
 • table perforate pentru site și ciururi ce echipează utilaje din agricultură, morărit, minerit etc.;
 • axe, osii și boghiuri;
 • piese de schimb pentru utilaje și echipamente din ramura construcțiilor de mașini;
 • piese de schimb pentru mașini și utilaje din industria chimică și ușoară;
 • piese de schimb pentru autovehicule (bujii ceramice, bujii incandescente, oglinzi, jenți, faruri ceață, set motor, garnituri chiulase, electromotor, cutie de viteză, elemente de caroserie, dispozitiv siguranță portbagaj);
 • cârlige mari și mici pentru roboți (aluaturi grele);
 • palete mari și mici pentru roboți (aluaturi ușoare);
 • roți cauciucate pentru cărucioare cu diametrul de 115 mm și diametrul de 180 mm;
 • tandemuri de rulare, cricuri, frâne, balamale, tamburi, butuci;
 • echipament de frână pentru vagoane și locomotive;
 • apărătoare cablu CFR, paftale cablu, clame de pământ;
 • subansamble pentru tractoare, autocamioane;
 • tuburi metalice flexibile etanșate cu bumbac și neetanșate.
3
2. Mașini pentru prelucrat metale; construcții metalice; compresoare;
 • construcții metalice pentru vagoane și locomotive (șasiuri, recipienți, platforme, port saboți, uși rulante, tampoane);
 • cabină de încercări raft pentru depozitat SDV-uri;
 • ambalaje din metal (butoaie, bidoane etc.);
 • cutii metalice pentru conserve și bidoane pentru industria laptelui;
 • autocamioane, autobasculante și alte autovehicule pentru transport marfă; remorci și semiremorci;
 • utilaje de transportat și ridicat pentru rețeaua comercială (cărucioare, transpalete, containere);
 • boxpaleți;
 • autobuze, autoutilitare, troleibuze.
5
3. Motociclete, motorete, biciclete;
 • portbagaj auto;
 • bunuri de uz casnic și gospodăresc fabricate de industria construcțiilor de mașini;
 • mașini de numerotat, înregistrat, compostoare cu rozete gravate;
 • lacăte din metal;
 • măști de sudură de mână și de cap, dispozitive de ungere;
 • clește porționat înghețată, din inox 50 g și 100 g;
 • sonde pentru extras bere din butoi, pistoale pentru distribuit bere la halbă (pahar), cap dublu M.F.I.;
 • teluri mari și mici pentru roboți de cofetărie, teluri manuale, tavă cu două margini pentru foi de tort și rame pentru tort;
 • mașini de omogenizat și răcit sucuri;
 • mașini de preparat cafea;
 • jocuri mecanice.
10
4. Autoturisme de oraș și de teren (inclusiv din import rulate) din care:
 • autoturisme de oraș tip Dacia;
 • autoturisme de teren tip Aro-10, motor 1397 cm cubi;
 • autoturisme de oraș tip Oltcit;
 • autoturisme de teren Aro-244, motor D 127;
 • autoturisme de teren tip Aro-244, motor L 25 sau L 27.
10
Capitolul III
Sectorul electrotehnic, electronic și mecanică fină
1. Motoare electrice; transformatoare și autotransformatoare; elemente de baterii de orice tip și acumulatoare; componente electronice, subansamble și piese de schimb pentru industria electrotehnică și electronică;
 • aparatură și accesorii de uz didactic, aparatură de teren pentru agricultură (spirometru, higrometru, pluviometru, penetrometru, brazdometru etc.);
 • magneți turnați;
 • fișe plate; perii colectoare din cupru grafitat pentru utilizări electrotehnice;
 • materiale electroizolante;

(Textolit, sticostralitex, tuburi rulante din hârtie electroizolantă);

 • produse de mecanică fină, optică și hidraulică și piese de schimb pentru acestea.
3
2. Mijloace de automatizare; echipamente electrotehnice și de electronică industrială; mijloace și accesorii ale tehnicii de calcul; aparataj electric;
 • tahoindicatori, întrerupători blocabili diverse amperaje, termostartere, electrozi de aprindere;
 • benzi pentru casetofon și casete audiovideo;
 • discuri fonografice cu înregistrări de muzică populară, ușoară și licență; casete înregistrate;
 • echipamente de radiocomunicații și radiorelee;
 • conductori și cabluri electrice (inclusiv pentru bobinaj);
 • aparate: xerox, telex, fax și telefax, mașini de scris, inclusiv accesorii și materiale consumabile;
 • calculatoare electronice, inclusiv accesorii și materiale consumabile;
 • cabluri de semnalizare și control izolate în PVC, cabluri izolate în cauciuc, conductori din cupru și aluminiu izolați în PVC, conductori din oțel-aluminiu neizolați;
 • aparate de măsură;
 • jucării de orice fel; trotinete; biciclete cu roți stabilizate; triciclete; sănii metalice; extensoare; instalații electrice pentru pomul de iarnă.
5
3. Radioreceptoare; radiocasetofoane; pickupuri; televizoare și alte echipamente pentru înregistrări și redări audiovizuale;
 • radiotelefoane;
 • videocasetofoane;
 • diverse bunuri de uz casnic și gospodăresc fabricate de industria electrotehnică, electronică și mecanică fină;
 • ceasuri electronice;
 • diferite elemente pentru industria electrotehnică și electronică (șaibe, bucșe, contacte, cursoare, nituri etc.) din aur și argint;
 • bandă electroizolatoare din P.V.C.;
 • aparate de fotografiat, blitzuri, diaproiectoare, aparate de mărit foto, obiective foto, mese de montaj foto și filme, aparate de filmat, binocluri, aparate de uscat foto, filtre, accesorii și piese de schimb aferente;
 • aparate telefonice;
 • roboți de bucătărie;
 • râșnițe de cafea;
 • piese de schimb pentru biciclete;
 • mașini de cusut electrice;
 • cuptor de bucătărie cu microunde;
 • sistem antifurt auto și pentru imobile;
 • rezistență pentru eleveze, regletă aerotermă;
 • scule tăietoare (pânze, freze, burghie etc.);
 • scule, dispozitive, verificatoare de orice fel;
 • becuri, becuri colorate și baghete luminoase;
 • lămpi și tuburi cu incandescență sau cu descărcare în gaze rarefiate;
 • umbrele;
 • scule pentru tăiat geamuri de sticlă.
10
4. Aparate Roentgen și produse de tehnică și optică medicală;
 • seringi;
 • rame pentru ochelari de vedere;
 • cărucior pentru copii (landou, sport).
neimpozabil
Capitolul IV
Sectorul petrochimic și chimic
1. Produse tehnice din cauciuc (garnituri, elemente de etanșare etc.);
 • role ghidaj din cauciuc pentru mașină de fabricat înghețată;
 • folii din materiale plastice pe bază de monomeri vinilici derivați - halogenați (policlorură de vinii);
 • față de masă din folie PVC;
 • folii din materiale plastice pe bază de polimeri olefinici (polietilenă de mică densitate);
 • folie poliesterică;
 • saci țesuți din polipropilenă;
 • rechizite din materiale plastice (echere, rigle etc.);
 • reactivi și chimicale fine;
 • coloranți și pigmenți organici, pigmenți și emailuri anorganice;
 • arome, esențe și coloranți alimentari;
 • chituri, inclusiv masticuri;
 • cerneluri, tușuri, acuarele;
 • plastilină, cretă școlară, pastă și gumă de lipit;
 • fluxuri de turnătorie; protecții anticorosive pe bază de cauciuc; valve spray;
 • adezivi, inclusiv benzi adezive;
 • benzi de jantă și benzi detașabile.
3
2. Anvelope, inclusiv cele reșapate și alte produse ale industriei de anvelope (camere etc.);
 • produse fotosensibile (filme, tancuri developare, diarame, chimicale foto, hârtie heliografică);
 • săpunuri și detergenți, inclusiv cosmetice și detergenți auto și veselă, pastă de dinți, cremă de ras;
 • lacuri și vopsele;
 • produse ale rafinăriilor de țiței (ceară brută și din petrolatum, cerezine);
 • țevi, fitinguri, bare și alte profile, plăci, covoare, folii, cu excepția celor de la pct. 1; piese industriale (repere); ambalaje (butoaie, bidoane, lăzi, borcane, pungi, inclusiv pentru reclamă, coșuri), site din material plastic;
 • clește porționat înghețată, din relon 50 g și 100 g;
 • role ghidaj din relon pentru mașina de fabricat înghețată;
 • alcool etilic de sinteză tip M.S. și I.S.;
 • celofan, inclusiv confecții din celofan.
5
3. Benzine auto și aviație, motorine auto (combustibil pentru motoare Diesel), petrol pentru turboreactoare, unsori și uleiuri minerale; vaseline. 7
4. Lichid de frână, lichid antigel, filtre și elemente filtrante pentru ulei, aer și combustibil; petice calde din cauciuc;
 • ceară de parchet, ceară sigiliu; cremă de ghete; lumânări;
 • produse cosmetice;
 • spray-uri obținute de agenții economici prin reîncărcarea tuburilor goale de spray recuperate de la populație, cu diferite substanțe chimice;
 • alte bunuri de consum din industria chimică (mochete din PVC pe suport textil; ștampile și baloane din cauciuc; periuțe de dinți; mănuși de plastic pentru uz gospodăresc; articole de menaj etc.).
10
5. Produse de parfumerie;
 • bioxid de carbon (exclusiv cel pentru chimizare).
15
6. Semifabricate (cord impregnat, cord gumat, pânză gumată, pânză fricționată), plasticuri și amestecuri de cauciuc, cauciuc regenerat, articole sanitare din cauciuc (pungi pentru gheață, colaci sanitari, aparate de masaje, tetine, degetare etc.); alte produse de uz medical din materiale plastice, capace din aluminiu pentru flacoane antibiotice;
 • produse chimice auxiliare (pentru sectorul minier, construcții de mașini, textile-pielărie etc.), exceptând ceara de parchet și sigiliu, cremă de ghete și lumânări;
 • fibre și fire chimice artificiale și sintetice; uleiuri, firnisuri, acizi grași și alte produse semifabricate pentru lacuri și vopsele; catalizatori și site moleculare, siliciu policristalin, monocristalin și cristale sintetice din cuarț; produse macromoleculare de bază (cauciucuri naturale, viscoză, esteri și eteri ai celulozei, inclusiv acetat de celuloză); rășini pe bază de colofoniu; rășini alchidice; tablă placată; cenuși de pirită;
 • produse chimice organice de bază, cu excepția etanolului de sinteză;
 • biostimulatori; vaseline farmaceutice;
 • vaccinuri, seruri și preparate biologice de uz uman și de diagnostic, ceaiuri medicinale și alte produse farmaceutice, inclusiv siropuri medicinale; antidăunători (insecticide, fungicide, erbicide, rodenticide, acaricide), îngrășăminte chimice, săruri anorganice de bază;
 • materiale stomatologice;
 • unguente de protecție;
 • multivitamine;
 • nutrețuri combinate;
 • benzi de transport și curele de transmisie din cauciuc, placă și țeavă PVC;
 • hidrogen, gaze nobile, azot, aer;
 • oxigen;
 • alte produse chimice anorganice de bază, inclusiv bioxidul de carbon pentru chimizare;
 • granule copolimeri (novoduri);
 • produse (substanțe) destinate omogenizării, conservării, limpezirii etc. băuturilor și produselor alimentare (pectină, acid tartric și metatartric, acid tanic, acid sorbic, sorbat de potasiu, pentasodiu, polifosfat tari, gelatină Bloom, lactozine, săruri topire, pectinase, emulgator etc.);
 • acizi grași, lecitină;
 • substanțe active (ulei de ricin sulfatat, acizi grași sulfatați etc.) și compoziții pentru parfumarea săpunului, detergenților și produselor cosmetice;
 • benzine, motorine, petroluri, inclusiv white-spirit, păcură, bitum, cu excepția benzinei auto și aviație, motorinei auto (combustibili pentru motoare Diesel), petrol pentru turboreactoare;
 • uleiuri pentru industria cauciucului, lacurilor și vopselelor, uleiuri intermediare;
 • normal parafină pentru chimizare; cocs de petrol, acizi naftenici și leșii naftenice; acizi crezilici și leșii crezilice; diverse alte produse petroliere.
neimpozabil
Capitolul V
Sectorul extractiv
1. Sare. 5
2. Sare în soluție. neimpozabil
Capitolul VI
Sectorul textile și pielărie
1. Fire naturale de orice tip; fire în amestec; cloșuri pentru pălării; textile nețesute; spume din poliuretani; semifabricate din piele naturală, sintetică și artificială, cauciuc și mase plastice; vată medicinală; vată industrială; comprese; pansamente; feșe; bandaje; chingi; benzi; fitile, cordoane; elastice; diverse produse și accesorii specifice sectorului textile pielărie (ață, ace de orice fel, fermoare, nasturi și capse de orice fel);
 • bureți din spume poliuretani pentru bucătărie și baie;
 • perie din plastic cu textile pentru xerox;
 • saci din țesături groase tip in, cânepă, iută;
 • curele din bumbac, piele sau înlocuitori de piele, pentru mașini, utilaje, agregate etc.;
 • articole tehnice din piele sau înlocuitori (garnituri, membrane, amortizoare etc.);
 • perne din spume poliuretanice;
 • lenjerie de pat (cearșafuri, fețe și dosuri de pernă și saltea, garnituri de pat);
 • confecții din textile, cauciuc, piele și înlocuitori de piele, încălțăminte de orice fel livrate ca echipament de protecție și de lucru (halate, salopete, palmare, mănuși, cizme, șube îmblănite etc.);
 • șaibe disc din țesături textile pentru polizat.
3
2. Țesături;
 • țesături din bumbac, lână, in, cânepă, iută și mătase ce se desfac cu bucata (batiste, prosoape, fețe de masă, basmale, baticuri, pături, pleduri, peretare, mănuși baie, bavete, cravate, fulare, papioane, ecusoane, fanioane);
 • harnașamente din piele, înlocuitori de piele sau executate din materiale recuperabile și refolosibile; tricotaje, articole de marochinărie, confecții din materiale recuperabile și refolosibile; articole de artizanat; covoare plușate manuale;
 • articole pentru copii.
5
3. Lenjerie de corp din țesături de bumbac, in, mătase și tip bumbac, in, mătase (maiouri, chiloți, furouri, cămăși de noapte, pijamale, cămăși etc.);
 • confecții și încălțăminte din piei declasate (șpalt velur, velur hunting etc.) de porcine, bovine și ovine;
 • alte confecții din textile (rucsacuri, plăpumi, saci de dormit, saltele, huse, pilote);
 • produse din sectorul marochinărie-încălțăminte executate din materiale textile, cauciuc sau înlocuitori de piele;
 • confecții din piei naturale și blănuri naturale executate din materiale recuperabile și refolosibile, precum și confecții executate din înlocuitori de piele;
 • pensule, bidinele și perii din păr de animale.
10
4. Confecții textile, confecții din piele și blană naturală; încălțăminte și articole de marochinărie din piele naturală; tricotaje, ciorapi, perdele, pasmanterie;
 • covoare plușate mecanice și covoare țesute;
 • corturi.
15
5. Lână, bumbac, mătase, in și cânepă în stare brută;
 • țesături crude;
 • articole de orice fel pentru nou-născuți;
 • încălțăminte, proteze și alte produse ortopedice.
neimpozabil
Capitolul VII
Sectorul materialelor de construcții
1. Ciment, var, ipsos, produse din azbociment, produse din beton și beton armat, produse pe bază de bitum, vată minerală și produse din vată minerală, terasit diverse culori, scorie bazaltică, filer de calcar, azbest fibră și diverse produse din azbest, căptușeli izolații, placă antifonică, produse din poliesteri armați cu fibre de sticlă. 3
2. Obiecte sanitare din porțelan sau metal; produse din faianță; gresie și marmură; cărămizi din argilă arsă; țigle; coame; olane; plăci teracotă; corpuri de încălzit din fontă și tablă; alice de sablaj; armături și tuburi;
 • echipament metalic pentru binale și pentru mobilier;
 • coturi olandez, reducții, robineți cu 2 căi, vizori, țeavă ștuț.
5
3. Cărămizi și alte produse refractare. neimpozabil
Capitolul VIII
Produse din lemn, hârtie, carton și sticlărie
1. Lemn rotund pentru construcții; traverse pentru calea ferată; mangal de Bocșa; produse stratificate din lemn (exclusiv: plăci fibrolemnoase PFL - STAS - 6986/79, PAF NTI - 15248/83, plăci aglomerate din lemn PAL - STAS - 6438/80, placaj din lemn de fag, panel), furnire, geam tras și laminate; produse de papetărie și rechizite școlare și de birou din lemn, hârtie și carton inclusiv creioane; platforme auto și pentru vagoane de cale ferată; hârtii, cartoane și mucavale pentru ambalaje; araci; stâlpi diverse esențe; manele și prăjini; lobde pentru doage, distilare și lemn ecarisat;
 • statuete din lemn (figurine din lemn), statuete din amestec de calcită și rășini poliesterice;
 • hârtie de ziar.
3
2. Cherestea; parchet; ambalaje; confecții din mucava și carton, case prefabricate; plăci înnobilate; uși; ferestre; frize pentru parchet; rigle și pene de sprijin; ulucă; doage; margini diverse și lăturoaie; lambriuri din lemn; diverse produse din lemn pentru construcții, agricultură și șantiere navale (elemente pentru solarii, armături nave, bocaporți, serete, trasaj); pătule porumb, panouri transport cărămizi, panouri pentru garduri; podină, cofraj și schelă pentru construcții, schelă vapoare, tocuri și rame pentru răsadnițe; rame țiglă; rame keller; planșetă Weiner; paleți pentru frize, conteinere și de uz general; modele din lemn pentru turnătorii; casete pentru radio și televizoare; hârtie pentru tipărituri; hârtie și cartoane pentru alte destinații; plăci filtrante; ambalaje din sticlă; chibrituri, mobilier (exclusiv cel comercial). 5
3. Mobilier comercial din lemn, combinat cu metal sau mase plastice (inclusiv tonete, gondole, rafturi, mese de lucru, dulapuri); cepuri, dopuri, grătare, galerii, scări, cozi și mânere pentru unelte, bețe pentru schiuri din lemn; dopuri, rondele, centuri și colaci de salvare din plută; aeromodele; instrumente muzicale; butoaie; putini; ciubere; rame și pervazuri pentru tablouri; articole din sticlă, ceramică și porțelan de menaj pentru ornamentații și uz casnic; articole pentru corpuri de iluminat electric și diverse bunuri de uz casnic și gospodăresc din lemn, hârtie, carton, sticlă și porțelan; cărți de joc;
 • articole pentru sport de orice fel (cu excepția articolelor de îmbrăcăminte și încălțăminte);
 • șipci ornamentale;
 • jaluzele din lemn.
10
4. Produse din cristalin. 15
5. Produse din sticlă optică și laser pentru tehnica militară; articole de microscopie;
 • lemn brut rotund din: rășinoase, fag, stejar și diverse specii pentru industrializare; lemn brut de: rășinoase, fag și diverse foioase pentru industria celulozei și hârtiei; lemn pentru PAL și PFL; lemn de foc; plăci fibrolemnoase (PFL - STAS - 6986/79; PAF - NTI - 15248/83) și aglomerate din lemn (PAL - STAS - 6438/80); placaj din lemn de fag; panel; celuloză chimică din lemn de fag; celuloză chimică din lemn de rășinoase pentru viscoză; deșeuri rezultate din prelucrarea lemnului, rumeguș; plută pentru industrializare; lemn rotund pentru mină.
neimpozabil
Capitolul IX
Sectorul construcțiilor industriale
1. Ascensoare de persoane sau mărfuri; aparataj pentru instalații de condiționare și ventilația aerului; vase și rezervoare; gazometre; buncăre și silozuri metalice de uz general. 3
2. Boilere și hidrofoare. 5
Capitolul X
Produse din sectorul alimentar
1. Făină din cereale și mălai;
 • carne;
 • lapte (inclusiv lapte praf);
 • zahăr;
 • pește;
 • amidon; glucoză lichidă destinată industrializării;
 • pufuleți și floricele de porumb; fulgi de grâu, porumb, orez etc.;
 • arome, aditive și benzi pentru țigarete.
3
2. Produse de panificație și patiserie, exclusiv pâine;
 • biscuiți și paste făinoase;
 • produse din lapte;
 • preparate și conserve din carne;
 • produse din pește;
 • grăsimi vegetale și animale;
 • conserve de legume și fructe; siropuri din fructe;
 • apă minerală și carbogazoasă;
 • praf de ouă;
 • condimente, ceai, sosuri, muștar;
 • măsline;
 • concentrate pentru băuturi răcoritoare;
 • miere artificială.
5
3. Citrice, banane, curmale, alune, arahide, susan, stafide;
 • oțet;
 • supe concentrate, vitakava, cacao în amestec cu diferite ingrediente; praf de: budincă, nucă cocos, înghețată;
 • icre.
10
4. Băuturi răcoritoare și sucuri naturale (inclusiv vinișor, vinifruct);
 • cacao, ciocolată, produse din ciocolată;
 • înlocuitori de cafea conținând cafea;
 • produse zaharoase și de cofetărie.
15
5. Pireuri din fructe sau legume;
 • drojdie de bere;
 • alcool medicinal (sanitar)
 • fulgi de creveți;
 • membrane pentru preparate din carne;
 • borș;
 • drojdie furajeră, borhot, malț, extract de malț, germeni, spărturi cereale, pleavă, ulei fuzel, făinuri furajere (carne, pește, oase etc.); subproduse rezultate din procesul de morărit (tărâțe din grâu, secară, porumb, măzăriche, neghină, praf alb, praf negru, zona);
 • gheață;
 • zahăr brut, melasă, dextrină, tutun uscat în foi, legume și fructe deshidratate, chiag, subproduse rezultate din fabricarea uleiului (șrot de floarea soarelui, soia, rapiță, coji de floarea soarelui; ulei recuperat din zațuri, din pământ albit și din kiselgur; celolignină etc.), ulei din cetină de brad; fulgi de cartofi și fasole; turtele rezultate în urma prelucrării semințelor pentru obținerea uleiului comestibil.
neimpozabil
Capitolul XI
Alte produse
1. Pulberi abrazive, superabrazivi sintetici de tip diamant sintetic și azotură cubică de bor, policristale, precum și produse derivate pe bază de superabrazivi sintetici;
 • firme, reclame, embleme, indicatoare și alte articole de reclamă și etalare din material plastic, lemn, sticlă, tablă;
 • capsule metalice și capișoane din plastic pentru sticle;
 • produse (împletituri) din nuiele, papură, paie etc. (coșuri, mobilier, papuci, poșete etc.);
 • naturalizări păsări și animale (împăieri);
 • produse de orice fel executate de atelierele școală;
 • alte produse, lucrări și prestații, inclusiv publicitate și reclamă.
3
2. Lame de ras;
 • agende, stasuri, cărți poștale, ilustrate și vederi pliante color, calendare de perete sub formă de foi volante imprimate;
 • mărfuri filatelice (plicuri filatelice, cărți, maxime, plicuri „Prima zi a emisiunii”, clasoare, lupe, pensete, odontometre);
 • stilouri, pixuri și suport birou din diverse materiale; rezerve cu pastă pentru pixuri;
 • ordine, medalii, decorații, plachete, insigne, embleme și ecusoane;
 • flori artificiale, coronițe și alte aranjamente din flori artificiale;
 • mături din nuiele și paie de sorg;
 • puieți și arbuști ornamentali.
5
3. Pietre prețioase și semiprețioase; bijuterii de orice fel;
 • mărțișoare și alte obiecte de podoabă din metal comun;
 • timbre de orice fel;
 • brelocuri și brichete din diverse materiale;
 • pom de iarnă.
10
4. Monedă metalică, diferite aliaje din aur dentar, embleme, însemne și accesorii pentru echipamentul militar;
 • cărți, broșuri și hărți;
 • aranjamente florale naturale;
 • plante medicinale, aromatice, din cultura sau flora spontană, ceaiuri din acestea, produse silvice (fructe de pădure, semințe, ciuperci, puieți și arbuști forestieri);
 • produse și servicii executate de unitățile ce aparțin cultelor, necesare desfășurării activităților de cult (lumânări, icoane, obiecte sacre și cu caracter religios, tămâie, potire, catapeteasme, clopote, veșminte preoțești, cărți de ritual, tipărituri etc.);
 • sicrie și cruci din lemn, aranjamente florale, inclusiv cele din flori artificiale (în scopuri funerare);
 • produse destinate instruirii: machete, manechine, mulaje (pentru uz didactic și protecția muncii);
 • pictură, sculptură, artă monumentală, grafică;
 • bilete de bancă, obligațiuni C.E.C.;
 • filme artistice;
 • filme documentare, științifice, de animație, diapozitive și diafilme;
 • ziare și reviste;
 • produse recondiționate și revândute; materiale recuperabile și refolosibile.
neimpozabil
Capitolul XII
Lucrări executate și servicii prestate
1. Activități de construcții-montaj; lucrări de prestații în construcții și instalații;
 • transportul de marfă și călători;
 • servicii portuare adiacente (transbordări de persoane și mărfuri, manipulări, depozitări, stivuiri, cântăriri, ciuruiri, controlul amarării etc. de mărfuri, cheiaj, folosirea remorcherelor, pontoanelor și bazinelor portuare; spălatul; periatul; măturatul tancurilor petroliere, mineraliere de balast și hambarelor navelor; alte servicii adiacente;
 • activitatea de poștă.
3
2. Lucrări de reparații și întreținere la mijloace de transport naval, aerian, feroviar și de transport auto mărfuri și călători, cu excepția autoturismelor; reparații și întreținere utilaje pentru construcții; închirieri utilaje;
 • prestații industriale: strunjire, debitare, broșare, rectificare, găurire, frezare;
 • reparații și întreținere la utilaje din industria petrolieră, minieră, metalurgică, explorări geologice și foraj sonde, exploatării și prelucrării lemnului, celulozei și hârtiei, sticlei și ceramicii, chimică și petrochimică, materialelor de construcții, textile pielărie; rebobinări de motoare; reparații pompe; tratamente termice; deformări plastice la rece și la cald;
 • încărcare, ancorare, împănare în mijloace de transport pentru mașini, utilaje și instalații tehnologice, efectuate pe bază de tarife;
 • montajul elementelor decorative, a firmelor, reclamelor, emblemelor;
 • închirieri de obiecte de uz casnic și gospodăresc, îmbrăcăminte, materiale sportive și pentru turism, instrumente muzicale, aparate, echipamente și materiale de reproducere audiovizuală, mașini de scris, de calculat etc.;
 • lucrări de întreținere și reparații la ascensoare pentru persoane și mărfuri;
 • lucrări de întreținere și reparații căi ferate, executate pentru terți;
 • verificări prize de pământ;
 • lucrări de întreținere și curățire a construcțiilor și clădirilor (curățire și vopsire suprafețe metalice; curățirea jgheaburilor; repararea acoperișurilor, curățirea geamurilor la înălțime etc.);
 • îmbinare bandă cu inserție cord de oțel sau inserție textilă, laminare la calandru pentru amestecuri din cauciuc (inclusiv fricționare și dublare pânze), sertizare furnituri de medie, înaltă și foarte înaltă presiune, montare arcuri de protecție pe exteriorul furniturilor;
 • activitatea de proiectare în unități specializate; prelucrarea automată a datelor și servicii de informatică;
 • activitatea de alimentație publică;
 • lucrări de reparații și întreținere la autoturisme; servicii de agrement; prestații turistice (cazare, transport auto, alte prestații); servicii de reparații la îmbrăcăminte și încălțăminte; spălătorii și curățătorii chimice; multiplicare; copiere; dactilografiere; reparații articole de uz casnic și mobilier; servicii personale (frizerie, coafură, manichiură și altele asemenea);
 • executări de lucrări fotografice, developări filme foto;
 • reparații și întreținere utilaje frigorifice, aparate de măsură și control, firme luminoase și din stiplex;
 • lucrări de întreținere și reparații la echipamente de tehnică de calcul, mijloace de automatizare, echipamente electronice și electrotehnice, aparataj și motoare electrice, radiotelefoane, televiziune cu circuit închis, aparatură de copiat acte;
 • reparații articole de reclamă;
 • vulcanizare anvelope și camere auto, velo, moto;
 • instalări, întrețineri și reparații antene TV;
 • reparații: ceasuri, umbrele, aparate radio-TV, redresoare, amplificatoare, pikup-uri, magnetofoane, casetofoane, aparate video, difuzoare-boxe, aragaze, aparate foto, mașini de scris, arme de vânătoare; montat lentile ochelari și reparat ochelari; montat și reparat sisteme de alarmă; încărcat și reparat acumulatori; tocilărie;
 • traduceri;
 • gimnastică aerobică, masaj și saună;
 • prestații turistice efectuate de unitățile de cazare, încadrate în categoriile de 2 stele sau 1 stea;
 • încasări obținute din activitatea de cazare de către cabanele și popasurile turistice;
 • activitatea de telecomunicații;
 • acoperiri metalice (aurire, argintare, nichelare, cromare, alămire, galvanizare etc.);
 • servicii fotoceramice;
 • asistență tehnică la montajul și punerea în funcțiune a echipamentelor, utilajelor, mașinilor și agregatelor industriale;
 • activități de prelucrare a materialelor lemnoase pentru terți (debitarea mecanică la gater, fățuit, rindeluit, geluit, impregnat etc.);
 • servicii prestate privind activitatea de copt pâine, afumat cărnuri, potcovit animale, tăierea mecanică a lemnelor de foc etc.;
 • servicii prestate în sectorul alimentar care se decontează pe bază de tarif și nu se reține uium;
 • servicii de încărcat sifoane, capsule sifon, brichete;
 • activitatea de umplere a tuburilor de spray cu substanțe chimice aduse de clienți și decontate pe bază de tarif;
 • operațiuni de înregistrări video și pe bandă magnetică;
 • lucrări de recondiționare piese, subansamble, ambalaje și altele executate pentru terți;
 • activitatea de legătorie cărți, reviste, dosare etc.;
 • prestări servicii în ramura textile pielărie (tivit, festonat, vopsit, urzit, încleiat, croit, bobinat, cașerat, repasat, sanforizat, plisat, impregnat, topit in, cânepă, dărăcit, tăbăcit etc.);
 • testări psihologice efectuate pe bază de tarif;
 • servicii de pregătire și instruire a persoanelor particulare pentru conducerea autovehiculelor (cursuri de școlarizare, testare psihologică etc.);
 • servicii de consulting;
 • servicii de asistență tehnică fitosanitară;
 • încasările obținute de cantine-restaurant aferente desfacerilor la prețuri cu adaos de alimentație publică ale unităților tip gospodina, ale unităților de alimentație publică mobile (tip snack-bar), ale unităților tip bufete de incintă, ale cabanelor turistice;
 • servicii de montaj mobilier;
 • servicii de îmbuteliere a băuturilor de orice fel decontate pe bază de tarif;
 • studii, experimentări, sondaje efectuate pe bază de tarif în domeniul economico-social;
 • activitatea de constatări, daune, la construcții afectate de seism, decontată pe bază de tarif.
5
3. Prestații turistice efectuate de unitățile de cazare încadrate în categoriile de 5, 4 și 3 stele;
 • executarea pe bază de comandă de confecții de îmbrăcăminte, încălțăminte, mobilier, confecții metalice, executări și transformări de bijuterii și alte produse decontate pe bază de tarif;
 • realizările totale ale barurilor de noapte (inclusiv taxa de intrare).
10
4. Activitatea de cercetare în unități specializate; servicii de distribuire a apei, canalizare, salubritate și întreținerea străzilor;
 • servicii de epurare și tratare a apei;
 • prestări de servicii (curățenie) efectuate cu personalul de serviciu;
 • servicii de deratizare, dezinfecție și dezinsecție;
 • activitatea de expertizare numismatică;
 • servicii funerare (îmbălsămare, incinerare, înhumare, transport);
 • lucrări de pavoazare și confecționări drapele pentru sărbători naționale;
 • transportul cu metroul;
 • reparații tractoare și mașini agricole; reparații și verificări instalații, utilaje și recipiente care funcționează sub presiune;
 • activitatea de încărcare, descărcare, condiționare, depozitare a produselor petroliere lichide, a produselor chimice și a țițeiului din import și pentru export;
 • activitatea de prospecțiuni geologice și geofizice;
 • activitățile desfășurate de unitățile subordonate Departamentului petrolului privind: săparea sondelor de cercetare geologică și de exploatare; verificarea și întreținerea materialului tubular (prăjini de foraj, burlane etc.) uscarea, măcinarea etc. a materiilor prime pentru producerea de aditivi pentru fluide de foraj;
 • servicii în legătură cu operațiunile de comerț exterior prestate de „Romtrans” și „Navlomar”, decontate pe bază de tarif (transmiterea de informații referitoare la condițiile de franco și la mijloacele de transport ale mărfurilor);
 • servicii de umplere a extinctoarelor;
 • servicii de incubare a ouălor și scoaterea puilor;
 • servicii prestate care nu se decontează pe bază de tarife, ci se reține uium;
 • prestări servicii în sistem lohn;
 • încercarea și expertizarea produselor din punct de vedere al calității, analize de laborator, toxicologie;
 • lucrări agricole efectuate terților pentru care plata se face în natură sau în bani;
 • încasările obținute de cantinele restaurant organizate pentru servirea mesei salariaților (fără adaos de alimentație publică);
 • activitatea de control calitativ și cantitativ al mărfurilor efectuată de „Romcontrol” (operațiuni de numărare, asistență la încărcarea și descărcarea mijloacelor de transport, controlul condițiilor de transport, manipulare, depozitare și păstrare a mărfurilor);
 • prestări de servicii decontate pe bază de comision sau pe bază de tarif internațional (navlosire și agenturare nave românești și străine, trimiterea de specialiști în străinătate pentru acordare de asistență nelegată de livrări de mărfuri; închirierea camioanelor în cont străin; servicii de congelare; transporturi terestre, aeriene și navale etc.);
 • cursuri de formare și perfecționare socio-profesională și învățământ (calificare și perfecționare profesională, specializarea cadrelor; meditații; inițiere și perfecționare: limbi străine, discipline sportive);
 • activitatea de cazare a personalului în cămine muncitorești decontate pe bază de tarif;
 • activitățile desfășurate de „Centrul de protecția și igiena muncii” privind: determinări, studii și lucrări pentru stabilirea nocivității mediului de lucru și a condițiilor de muncă; stabilirea acțiunii noxelor asupra personalului expus în vederea evaluării stării de sănătate și combaterea îmbolnăvirilor profesionale; efectuarea de operații de dezincrustare, decalaminare, decapare și pasivare a utilajelor și instalațiilor; executarea de determinări și expertizări toxicologice de igienă și medicină preventivă etc.;
 • prestări de servicii medico-sanitare, tratamente, efectuate în cabinete stomatologice și medicale;
 • închirieri spații;
 • transportul în comun urban de călători.
neimpozabil
 1. 1,0 1,1 Cotele se modifică de Ministerul Economiei și Finanțelor periodic, conform art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 464/1991.