autentificare cu OpenID
Hotărâre cu privire la reglementarea regimului prețurilor
 • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Versiunea:
Guvernul României hotărăște:
Capitolul I
Prețurile cu ridicata

Art. 1. - Începând cu data de 1 iulie 1991 plafoanele indicative ale prețurilor, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 239/1991, se abrogă.

Art. 2. - Regiile autonome și societățile comerciale cu capital de stat formează și adaptează prețurile cu ridicata și tarifele pentru materii prime de bază, energie electrică și termică, unii combustibili lichizi, precum și pentru transporturi de mărfuri pe calea ferată, prin negociere cu agenții economici beneficiari, pe proprie răspundere, cu excepția cazurilor prevăzute de reglementările legale în vigoare, pentru care se va cere avizul ministerelor de resort și al Departamentului pentru prețuri și protecția concurenței - Ministerul Economiei și Finanțelor, după caz.

Prețurile pentru mărfurile din producția internă, negociate potrivit alineatului precedent, nu vor putea depăși pe cele internaționale, în condiții de livrare FOB și de parametri calitativi comparabile.

Art. 3. - Prețurile cu ridicata la țiței, energie electrică și alte materii prime din import se adaptează lunar, în funcție de modificările intervenite în nivelul prețurilor de aprovizionare din import. La gaze naturale, prețurile se modifică trimestrial cu maximum 10%.

Art. 4. - Prețurile cu ridicata și tarifele pentru produsele din ramurile intermediare și cele finale se formează și se adaptează de către regiile autonome și societățile comerciale cu capital de stat, pe proprie răspundere, pe baza acțiunii conjugate a cererii și ofertei, prin negociere cu agenții economici beneficiari, indiferent de forma de proprietate a acestora, avându-se în vedere prețurile și tarifele produselor și serviciilor stabilite potrivit art. 2 și 3.

Pentru situațiile prevăzute la art. 48 din Legea nr. 15/1990, negocierea prețurilor cu ridicata și a tarifelor dintre agenții economici se va face potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1154/1990.

Art. 5. - La dimensionarea prețurilor cu ridicata și tarifelor potrivit prevederilor art. 4, materiile prime, materialele și celelalte produse, precum și serviciile provenite din import - indiferent de forma de proprietate a agentului economic importator - vor fi luate în calcul la prețurile cu ridicata și tarifele determinate pe baza prețurilor externe în valută, exprimate în lei la cursul de schimb în vigoare, la care se adaugă, în cazurile prevăzute de reglementările legale, taxele vamale și impozitul pe circulația mărfurilor, precum și comisionul declarat al societății comerciale de export-import.

Art. 6. - Pentru materiile prime din industria extractivă prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre se acordă, în mod temporar, regiilor autonome și societăților comerciale producătoare, subvenții de la bugetul public național, stabilite pe unitatea de produs, în condiții de parametri tehnici și calitativi acceptați de beneficiari.

Nivelul subvențiilor se aprobă prin buget, în condițiile prevederilor Legii nr. 15/1990.

Art. 7. - Prețurile cu ridicata și tarifele în lei pentru produsele și serviciile ce se livrează sau se prestează la export, indiferent de forma de proprietate a agentului economic care efectuează exportul, sunt cele rezultate din prețurile și tarifele externe negociate și încasate, exprimate în lei la cursul de schimb în vigoare, din care se deduc, după caz, taxele vamale, impozitul pe circulația mărfurilor și comisionul societății comerciale de export-import.

Diferențele dintre prețurile și tarifele în lei determinate potrivit alineatului precedent și cheltuielile de fabricație sau de prestare se reflectă în rezultatele economice și financiare ale agentului economic producător sau prestator.

Capitolul II
Prețurile produselor agricole

Art. 8. - Prețurile de contractare și de achiziție garantate de stat pentru produsele agricole vegetale de bază din recolta anului 1991, precum și pentru cele animale ce se preiau la fondul de stat, se stabilesc și se adaptează de Ministerul Agriculturii și Alimentației.

Art. 9. - Prețurile cu ridicata ale produselor agricole livrate de la fondul de stat se determină de Ministerul Agriculturii și Alimentației pe baza prețurilor de contractare și de achiziție garantate de stat și a comisionului societăților comerciale achizitoare, stabilit conform reglementărilor legale.

Art. 10. - Pentru cantitățile de îngrășăminte chimice, substanțe de combatere a dăunătorilor și medicamente de uz veterinar, ce se livrează agriculturii, diferențele față de prețurile cu ridicata în vigoare la 31 martie 1991 se acoperă societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat producătoare, de la bugetul administrației publice.

Pentru furajele din import, inclusiv boabe soia, ce se livrează agriculturii, diferențele față de prețurile interne în vigoare la data importului se acoperă societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat importatoare, de la bugetul administrației publice.

Capitolul III
Prețurile cu amănuntul

Art. 12. - Prețurile cu amănuntul la produsele ce se execută și se comercializează de cel puțin trei agenți economici se formează pe baza prețurilor cu ridicata negociate potrivit prevederilor prezentei hotărâri, precum și a adaosului comercial declarat al unităților de desfacere, justificat de nivelul cheltuielilor și o rată a profitului stabilită în condiții de concurență.

Art. 13. - În conformitate cu programul privind protecția socială, pentru produsele și serviciile importante pentru populație, din țară sau din import, comercializate de regiile autonome și societățile comerciale cu capital de stat, prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre, prețurile cu amănuntul și tarifele în vigoare la 30 iunie 1991 se mențin neschimbate până la data intrării în vigoare a efectelor indexării veniturilor. Fac excepție de la această prevedere laptele de consum (inclusiv laptele praf) și untul, pentru care Ministerul Agriculturii și Alimentației va face propuneri de prețuri în termen de 7 zile de la data prezentei hotărâri în numele și pe răspunderea producătorilor, cu respectarea principiilor de concurență prevăzute în art. 48 din Legea nr. 15/1990.

Art. 14. - Prețurile cu amănuntul la bunurile de consum provenite din import, cu excepția medicamentelor de uz uman pentru care se va emite o reglementare specială, se formează pe baza prețurilor externe exprimate în lei la cursul de schimb în vigoare, taxelor vamale, comisionului societății comerciale de export-import și a adaosului comercial declarate, precum și a impozitului pe circulația mărfurilor stabilit și adaptat de Ministerul Economiei și Finanțelor în funcție de natura produselor și raportul dintre cerere și ofertă.

Art. 15. - Creșterea prețurilor cu ridicata și a tarifelor potrivit prevederilor prezentei hotărâri la produsele și serviciile prevăzute în anexa nr. 2, față de nivelul în vigoare la 30 iunie 1991, se subvenționează de la bugetul public național, potrivit normelor metodologice emise în acest scop de Ministerul Economiei și Finanțelor.

Capitolul IV
Dispoziții finale

Art. 16. - Prețurile cu ridicata și tarifele pentru produsele și serviciile executate sau prestate de către agenții economici, alții decât regiile autonome și societățile comerciale cu capital de stat, se stabilesc în mod liber, indiferent de numărul agenților economici, în funcție de cerere și ofertă, prin negocierea părților, pe baza concurenței libere și loiale, potrivit prevederilor Legii nr. 11/1991, fiind interzisă practicarea prețurilor de speculă sau de monopol.

Regiile autonome și societățile comerciale cu capital de stat negociază prețurile cu ridicata și tarifele cu agenții economici din sectorul privat și cooperatist, pentru mărfurile aprovizionate și serviciile în scop productiv sau pentru revânzare, în limita prețurilor și tarifelor negociate la același produs sau serviciu cu furnizorii și prestatorii din sectorul de stat.

Art. 17. - Prețurile cu amănuntul ale produselor cuprinse în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre, realizate de agenții economici prevăzuți la art. 16 alin. 1, identice cu cele din sectorul de stat, executate din materii prime și materiale provenite din acest sector și care fac, temporar, obiectul sarcinilor de livrare stabilite prin balanțe, sunt supuse controlului în condiții similare controlului efectuat asupra unităților din sectorul public.

Art. 18. - Regiile autonome și societățile comerciale cu capital de stat negociază prețurile și tarifele, potrivit prevederilor prezentei hotărâri, până la 30 septembrie 1991.

Prețurile și tarifele practicate la data de 30 septembrie 1991 se declară și se înregistrează de către agenții economici, indiferent de forma de proprietate a acestora, la organele teritoriale ale Ministerului Economiei și Finanțelor - Departamentul pentru prețuri și protecția concurenței, până la data de 5 octombrie 1991.

Renegocierea prețurilor și tarifelor după această dată, în vederea majorării acestora față de nivelul declarat și înregistrat, se poate face numai dacă modificarea este anunțată cu cel puțin trei luni înainte agenților economici beneficiari și populației, precum și organelor locale ale Ministerului Economiei și Finanțelor - Departamentul pentru prețuri și protecția concurenței.

Se exceptează de la această regulă mărfurile prevăzute la art. 3 din prezenta hotărâre.

Art. 19. - Prețurile cu ridicata și tarifele ce se stabilesc potrivit prevederilor prezentei hotărâri se aplică de la data stabilită în cadrul negocierii dintre părți.

Se interzice agenților economici cu activitate de producție sau comercială, cu capital de stat, de a stoca produsele pentru a le livra la prețuri majorate.

Până la negocierea noilor prețuri, produsele vor fi livrate și comercializate la vechile prețuri.

Pentru importurile angajate anterior prezentei hotărâri, decontarea în lei se va face la cursul în vigoare la data cumpărării valutei pentru plata acreditivelor la termen.

Art. 20. - Ministerul Muncii și Protecției Sociale va prezenta, până la 15 iulie 1991, proiectul de hotărâre pentru indexarea salariilor și pensiilor, în funcție de nivelul previzionat al evoluției prețurilor de consum, diferențiat pe categorii de venituri și ținându-se seama de nivelul realizat în perioada anterioară.

Art. 21. - Prețurile la produsele de tehnică militară destinate exclusiv sectorului de apărare se stabilesc potrivit Hotărârii Guvernului nr. 826/1990.

Art. 22. - Practicarea de prețuri de monopol, a unor prețuri peste cele externe în condiții de livrare FOB și de parametri calitativi comparabili, a unor prețuri în afara concurenței loiale prin înțelegere între producători și/sau comercianți, precum și orice alte încălcări ale prevederilor prezentei hotărâri se sancționează potrivit art. 7 lit. d) și alin. final al aceluiași articol din Hotărârea Guvernului nr. 211/1991, dacă fapta nu constituie infracțiune, cu respectarea condițiilor prevăzute de art. 8 și 9 din aceeași hotărâre și, după caz, prin anularea subvențiilor, impozitarea cu 95% a întregului profit realizat sau acționarea în justiție.

Art. 23. - Prevederile prezentei hotărâri se aplică de la data de 1 iulie 1991.

Pe aceeași dată se abrogă:

De asemenea, aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1154/1990 se limitează numai la stabilirea prețurilor și tarifelor pentru intern.


[modificare] Anexa Nr. 1

Lista materiilor prime din industria extractivă la care sa acordă temporar subvenții de la bugetul public național
 1. Cărbune brun
 2. Huilă energetică spălată
 3. Huilă energetică sortată
 4. Huile mixte și șlam
 5. Huilă brută de Valea Jiului
 6. Huilă spălată pentru cocs
 7. Huilă spălată pentru semicocs
 8. Antracit
 9. Cupru în concentrate
 10. Plumb în concentrate
 11. Zinc în concentrate
 12. Minereu de fier
 13. Sulf tehnic cu 99,5% S
 14. Concentrat de zirconiu
 15. Concentrat de ilmenit.


[modificare] Anexa Nr. 2

Lista produselor și serviciilor importante pentru populație care se subvenționează de la bugetul public național
 1. Combustibili pentru încălzit și prepararea hranei, inclusiv lemne de foc
 2. Energie electrică
 3. Energie termică
 4. Chirii pentru locuințe
 5. Abonamente pentru transportul de călători urban și interurban
 6. Transport fluvial în Deltă și pe relația Orșova - Moldova Nouă și Brăila - Hîrșova, pentru localnici
 7. Pâine
 8. Zahăr
 9. Ulei comestibil
 10. Lapte de consum (inclusiv lapte praf)
 11. Unt
 12. Caiete și manuale școlare
 13. Taxe pentru întreținerea copiilor în creșe și grădinițe (exclusiv cele particulare)
 14. Proteze, produse ortopedice și vată medicinală.
 1. Carne și preparate din carne.
Notă:

Lista sortimentelor pentru care se vor acorda subvenții de la bugetul public național va fi stabilită de ministerele de resort împreună cu Ministerul Economiei și Finanțelor.