autentificare cu OpenID
Hotărâre privind impozitul pe sumele obținute din vânzarea activelor societăților comerciale cu capital de stat
  • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan

Acte care menționează acest act:

În temeiul Legii nr. 56/1991 privind autorizarea Guvernului de a stabili sau modifica taxe și impozite,
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Societățile comerciale care dețin și vând active, astfel cum sunt definite prin Hotărârea Guvernului nr. 634/1991 pentru aprobarea Normelor metodologice privind vânzarea de active ale societăților comerciale cu capital de stat, sunt obligate la plata impozitului pe sumele obținute din vânzarea acestora.

Art. 2. - Impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 20% asupra sumelor încasate din vânzarea activelor. În cazul când, prin aplicarea acestei cote de impozit, prețul încasat prin licitație s-ar reduce sub valoarea contabilă, actualizată în funcție de influența prețurilor și a uzurii activului vândut, impozitul calculat se diminuează, astfel încât această valoare să rămână neschimbată.

Art. 3. - Se scutesc de la plata impozitului prevăzut de prezenta hotărâre vânzările de active în cazul când prețul încasat prin licitație se situează sub sau la valoarea contabilă actualizată în funcție de influența prețurilor și a uzurii activelor vândute.

Art. 4. - Impozitul pe sumele obținute din vânzarea activelor se varsă la bugetul administrației centrale de stat, în termen de 5 zile de la data încasării prețului activelor.

Art. 5. - Obligația calculării și răspunderea pentru efectuarea plății în termen a impozitului revin societăților comerciale deținătoare.

Neplata sumelor cuvenite bugetului administrației centrale de stat la termenul stabilit potrivit art. 4 atrage după sine plata unei majorări de 0,1% asupra sumei datorate, pentru fiecare zi de întârziere.

Art. 6. - Pentru transcrierea, respectiv intabularea, la notariat, a dreptului de proprietate asupra activelor vândute de către societățile comerciale cu capital de stat se datorează taxa de timbru de 1.000 lei.

Art. 7. - Verificarea modului în care sunt respectate prevederile prezentei hotărâri se face de către organele Ministerului Economiei și Finanțelor.

Art. 8. - Prevederile prezentei hotărâri se aplică de la data adoptării.