autentificare cu OpenID
Hotărâre privind înființarea unor societăți comerciale ca urmare a reorganizării activității transporturilor feroviare
 • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan
 • contrasemnat: Ministrul transporturilor, Traian Băsescu
Versiunea:
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se înființează societățile comerciale pe acțiuni, persoane juridice, cu denumirea, sediul, obiectul de activitate și capitalul social inițial prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Societățile comerciale pe acțiuni se vor organiza și vor funcționa în conformitate cu dispozițiile legale și cu statutele prevăzute în anexele 2.1-2.7[1].

Art. 3. - Capitalul social inițial al societăților comerciale nou înființate este format prin preluarea activului și pasivului la 30.06.1991 de la unitățile desprinse din cadrul Societății Naționale a Căilor Ferate Române prevăzute la pct. 6-10 și 13, 14 din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 570/1991.

După înființare, societățile comerciale își vor definitiva capitalul social în termen de 30 zile de la aprobarea prezentei hotărâri, pe baza protocoalelor de predare-primire între S.N.C.F.R. și acestea.

Art. 4. - O dată cu înființarea societăților comerciale prevăzute la art. 1 de mai sus, unitățile menționate la pct. 6-10 și 13, 14 din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 570/1991 se desființează.

Art. 5. - Personalul societăților comerciale de reparat material rulant își menține toate drepturile specifice salariaților S.N.C.F.R., inclusiv prevederile Decretului-lege nr. 98/1990 și Hotărârii Guvernului nr. 984/1990 în totalitate.

Art. 6. - Prevederile art. 5 din prezenta hotărâre modifică art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 691/1991 și se aplică societăților comerciale înființate prin aceasta.

Art. 7. - Anexele nr. 1 și 2.1-2.7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 8. - Orice dispoziții contrare prezentei hotărâri se abrogă.

Art. 9. - Ministerul Transporturilor va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.


[modificare] Anexa Nr. 1

Lista
societăților comerciale pe acțiuni care se înființează
Nr. crt. Denumirea societății comerciale pe acțiuni care se înființează Obiectul de activitate al societății comerciale Sediul principal Valoarea capitalului social inițial
- mii lei -
a) mijloace fixe
b) mijloace circulante
Unitatea care își încetează activitatea
1. Societatea Comerciala „ATELIERELE C.F.R. GRIVIȚA” - S.A.
 • realizarea de reparații și modernizări la vagoane de călători și marfă, locomotive diesel electrice, diesel hidraulice, rame metrou, electrice, diesel mecanice, reparații mijloace de transport cu motoare diesel și motoare cu aprindere prin scânteie, reparații mașini-unelte, utilaje, instalații, standuri și dispozitive specifice activității de reparații și construcții material rulant, precum și de uz general, reparații mobilier, reparații instalații electrice, sanitare, termice, de gaze naturale și alți combustibili; confecții și recondiționări de piese de schimb pentru mijloace de transport, construcții de vagoane noi, confecții metalice, fabricație de piese turnate, forjate și matrițate din metal, fabricație piese din cauciuc, execuție de scule, dispozitive și verificatoare, confecții mobilier și obiecte din lemn cu diferite destinații, arcuri, oxigen, lucrări de acoperiri metalice și nemetalice și diverse produse pentru beneficiarii interni și externi;
 • activități de export-import de materiale, piese, subansamble, utilaje și produse;
 • comercializarea produselor și prestațiilor de servicii, precum și a produselor provenite din cooperări prin magazine proprii sau terți;
 • activități de asigurare a condițiilor sociale, cazare, cantine, restaurant, de produse alimentare și nealimentare comercializate prin magazine proprii și terți, activități culturale, sportive efectuate în cluburi și spații proprii sau închiriate, activitate de gospodărie proprie agroindustrială;
 • prestări de servicii cu mijloace de transport auto și vagoane speciale pentru mărfuri și persoane, executarea de montaje de utilaje tehnologice, probe și analize de laborator chimic și metalografic.
Municipiul București, calea Griviței nr. 359, sectorul 1 303.671
—————
a) 199.735
b) 103.936
Întreprinderea de material rulant Grivița București
2. Societatea Comercială „REVAMAR C.F.R. B.T.” - S.A.
 • reparații vagoane de marfă;
 • modernizări material rulant;
 • confecții boghiuri pentru vagoane;
 • confecții și recondiționări piese de schimb material rulant;
 • reparații curente și capitale la utilaje;
 • fabricarea utilajelor și instalațiilor specifice reparațiilor de material rulant;
 • sigilii de plumb;
 • diverse confecții din metal și lemn;
 • comercializarea produselor rezultate din activitățile mai sus menționate, inclusiv prin operațiuni de export;
 • alte activități de orice natură, profitabile pentru societate.
Municipiul București, str. Copșa Mică, sectorul 1 144.561
—————
a) 110.841
b) 33.720
Întreprinderea de reparat material rulant București - Triaj
3. Societatea Comercială „MARUB” - S.A. Brașov
 • reparații și fabricații de material rulant;
 • reparația și fabricația de agregate și subansamble cu specific feroviar;
 • proiectare, construcții și reparații utilaje pentru întreținerea căii, alte vehicule feroviare, mașini și instalații diverse;
 • fabricația și recondiționarea pieselor de schimb pentru locomotive și vagoane, utilaje pentru întreținerea căii, mașini și instalații diverse;
 • fabricarea utilajelor și instalațiilor specifice reparațiilor de material rulant, construcții metalice, alte lucrări cu caracter industrial necesare întreținerii și exploatării în scopul satisfacerii interesului public, social și de apărare;
 • construcții de mașini;
 • executare piese turnate din oțel, fontă și neferoase;
 • activități de construcții și instalații;
 • activități de transport rutier și C.F.;
 • servicii diverse;
 • comercializarea produselor și serviciilor;
 • activitate de import-export;
 • orice altă activitate legată direct sau indirect de scopul societății.
Municipiul Brașov, str. Automotoarelor nr. 2, județul Brașov 610.782
—————
a) 528.775
b) 82.007
Întreprinderea de reparat material rulant Brașov
4. Societatea Comercială de Reparat Material Rulant „REVA” - S.A. Simeria
 • executarea lucrărilor de reparații, de modernizări și fabricație material rulant, pentru calea ferată și terți, atât în țară, cât și străinătate;
 • fabricarea utilajelor și instalațiilor specifice pentru reparații material rulant, atât din țară cât și din străinătate;
 • fabricația și recondiționarea pieselor de schimb necesare reparării mijloacelor și utilajelor de transport, producerea și comercializarea de produse industriale metal-lemn pentru beneficiari din țară și străinătate;
 • fabricația de construcții metalice și alte lucrări cu caracter industrial necesare întreținerii și exploatării în scopul satisfacerii interesului public social și de apărare;
 • activitatea de consulting tehnico-economic de specialitate, management și marketing pentru parteneri din țară și străinătate, export-import de materiale și utilaje specifice obiectului de activitate.
Orașul Simeria, str. Atelierelor nr. 32, județul Hunedoara 335.388
—————
a) 297.435
b) 37.953
Întreprinderea de reparat material rulant Simeria
5. Societatea Comercială de Reparat Material Rulant „REMARUL 16 FEBRUARIE” - S.A. Cluj
 • executarea de reparații de orice fel la locomotive diesel hidraulice, vagoane de încălzit trenuri, cazane pentru locomotive cu aburi și alte vehicule specifice căilor ferate;
 • fabricarea, repararea și recondiționarea de agregate, subansamble și piese de schimb pentru locomotive, vagoane și alte vehicule feroviare;
 • fabricarea utilajelor, instalațiilor și standardelor specifice reparațiilor de material rulant;
 • confecții și reparații de alte mijloace de transport;
 • confecționarea de piese și semifabricate prin turnare, din fontă și aliaje neferoase, forjare și ambutisare din materialul propriu sau al beneficiarului;
 • fabricarea de cazane, recipienți, construcții metalice și alte lucrări cu caracter industrial în scopul satisfacerii interesului public, social și de apărare;
 • confecționarea și repararea de M.U., instalații, mijloace de încălzit industriale și casnice;
 • comercializarea acestor lucrări, produse și servicii, precum și a produselor provenite din cooperări în condițiile prevăzute în contractele încheiate de societate;
 • desfășurarea de activități de modernizare, retehnologizare și înnoire a dotărilor tehnice ale societății, perfecționarea calificării personalului în cadrul unității sau în afara acesteia;
 • activitate proprie de import-export de materiale, piese și utilaje, documentație tehnică, comercializarea în țară și străinătate a tuturor produselor proprii prin decontarea acestora în valută sau contrapartidă;
 • prestări de servicii cu utilaje de construcții și mijloace de transport, transport de marfă și persoane cu mijloace de transport auto și vagoane speciale de cale ferată, încărcări și descărcări de utilaje și piese, montaje de mașini și utilaje tehnologice, probe și analize de laborator;
 • activitate de consulting tehnico-economic de specialitate, activitate de management și pregătire profesională a personalului în aceste domenii;
 • asigurarea de condiții sociale, cazare, cantine, creșe, grădinițe, case de odihnă, contractare, construire și valorificare a locuințelor proprietate personală pentru salariații societății, închirierea spațiilor devenite disponibile.
Municipiul Cluj-Napoca, str. Gării nr. 18, județul Cluj 518.954
—————
a) 395.527
b) 123.427
Întreprinderea de reparat material rulant „16 Februarie” Cluj
6. Societatea Comercială „ROVA” - S.A. Roșiori de Vede
 • executarea de construcții, reparații și modernizări de material rulant pentru Căile Ferate Române și pentru alți parteneri din țară și străinătate;
 • repararea, producerea și comercializarea de subansamble, piese de schimb, utilaje, dispozitive, instalații, scule și verificatoare specifice activității de construcții și reparații material rulant cât și altor domenii de activitate pentru Căile Ferate Române cât și pentru alți parteneri din țară și străinătate;
 • prelucrări și comercializări de materiale și produse din metal, lemn, mase plastice, cauciuc pentru partenerii din țară și străinătate;
 • activități de consulting tehnico-economic de specialitate, proiectare, de comerț exterior prin executarea de lucrări de construcții și reparații de material rulant, piese de schimb, subansamble, utilaje, instalații, scule și verificatoare pentru parteneri străini, export-import;
 • orice altă activitate legată direct sau indirect de scopul societății;
 • producerea și comercializarea oxigenului tehnic și medicinal și azotului pentru parteneri din țară și străinătate;
 • prestări ocazionale de servicii de: transport cu mijloace proprii, service, reparații electrocasnice, lucrări de construcții civile și industriale, lucrări de instalații pentru persoane fizice sau juridice.
Orașul Roșiori de Vede, str. Uzinei nr. 1, județul Teleorman 731.801
—————
a) 640.694
b) 91.107
Întreprinderea de reparat material rulant Roșiori de Vede
7. Societatea Comercială „UMERVA” - S.A. Ploiești
 • reparații și fabricații de material rulant;
 • reparația și fabricația de agregate și subansamble cu specific feroviar;
 • fabricația și recondiționarea pieselor de schimb pentru locomotive și vagoane și alte vehicule feroviare;
 • fabricarea utilajelor și instalațiilor specifice reparațiilor de material rulant, construcții metalice, alte lucrări cu caracter industrial necesare întreținerii și exploatării acestora, în scopul satisfacerii interesului public social și de apărare a țării;
 • fabricația de utilaje tehnologice, piese de schimb necesare obiectivelor din industrie, construcții, comerț-turism, agricultură etc.;
 • alte activități cu caracter industrial și de prestări servicii din domeniul reparațiilor de material rulant și al construcțiilor de mașini;
 • activitate de export-import de materiale și utilaje, comercializare în țară și străinătate a oricăror produse obținute prin decontarea acestora în sistem de contrapartidă prin magazine proprii sau terți;
 • activitate de consulting tehnico-economic de specialitate, de management și marketing, de pregătire profesională a personalului;
 • orice altă activitate legată direct sau indirect de scopul societății.
Municipiul Ploiești, b-dul Petrolului nr. 2, județul Prahova 342.739
—————
a) 255.898
b} 86.841
Întreprinderea de reparat material rulant Ploiești


[modificare] Anexa Nr. 2

Statutul[2]
Societății Comerciale pe acțiuni „............”
Capitolul I
Denumirea, forma juridică, sediul și durata
Articolul 1
Denumirea societății

Denumirea societății este Societatea Comercială „..........” - S.A.

În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile și alte acte emanând de la societate, denumirea societății va fi precedată sau urmată de cuvintele „societate pe acțiuni” sau inițialele „S.A.”, de capitalul social și numărul de înregistrare în registrul comerțului, precum și de sediul societății.

Articolul 2
Forma juridică a societății

Societatea Comercială „..........” - S.A. este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni.

Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul statut.

Articolul 3
Sediul societății

Sediul societății este în România, municipiul ..............., str. ................., sectorul ........

Sediul societății poate fi schimbat în altă localitate din România, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, potrivit legii.

Societatea poate avea sucursale, filiale, reprezentanțe, agenții situate și în alte localități din țară și străinătate, în conformitate cu legile române și prevederile prezentului statut.

Articolul 4
Durata societății

Durata societății este nelimitată, cu începere de la data înregistrării actului său de înființare în registrul comerțului.

Capitolul II
Scopul și obiectul de activitate ale societății
Articolul 5
Scopul societății

Scopul societății este de a realiza profit conform obiectului de activitate.

Articolul 6
Obiectul de activitate

.................................................................

.................................................................

.................................................................

Capitolul III
Capitalul social, acțiunile
Articolul 7
Capitalul social

Capitalul social al Societății Comerciale „.......” - S.A. este în valoare de ...... mii lei, împărțit în ...... acțiuni nominative în valoare nominală de 5.000 lei fiecare. Capitalul social inițial este deținut integral de statul român, ca acționar unic, până la transmiterea acțiunilor din proprietatea statului către terțe persoane fizice sau juridice române sau străine, în condițiile legii, și vărsat în întregime la data constituirii societății.

Articolul 8
Acțiunile

Societatea va emite și va înmâna acționarilor acțiunile cuprinzând:

 • denumirea și durata societății;
 • data constituirii societății, numărul de înregistrare în registrul comerțului și numărul Monitorului Oficial al României în care s-a făcut publicarea;
 • capitalul social, numărul acțiunilor și numărul de ordine, valoarea nominală a acțiunilor și vărsămintele efectuate;
 • avantajele acordate fondatorilor;
 • denumirea (numele și prenumele), sediul (domiciliul) acționarului.

Acțiunile vor purta timbrul sec al societății și semnătura a doi administratori.

Societatea va ține evidența acțiunilor într-un registru numerotat, sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație, care se păstrează la sediul societății sub îngrijirea consiliului de administrație.

Articolul 9
Reducerea sau majorarea capitalului social

Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Articolul 10
Drepturi și obligații decurgând din acțiuni

Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea dividendelor, conform prevederilor prezentului statut și dispozițiilor legale, precum și la alte drepturi prevăzute în statut.

Deținerea acțiunii implică adeziunea de drept la statutul societății.

Drepturile și obligațiile decurgând din deținerea de acțiuni urmează de drept acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane. Obligațiile societății sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund în limita valorii acțiunilor ce le dețin.

Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații personale ale acționarilor. Un creditor al unui acționar poate formula pretenții asupra părții din profitul societății ce i se va repartiza de către adunarea generală a acționarilor sau a cotei-părți cuvenite acestuia la lichidarea societății, efectuată în condițiile prezentului statut.

Articolul 11
Cesiunea acțiunilor

Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care recunoaște un singur proprietar pentru fiecare acțiune. Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor între acționari sau terți se face după procedura prevăzută de lege.

Articolul 12
Pierderea acțiunilor

În cazul pierderii uneia sau mai multor acțiuni, proprietarul va trebui să anunțe consiliul de administrație și să facă public faptul prin presă în cel puțin două ziare de largă circulație în localitatea unde se află sediul societății. După 6 luni va putea să obțină un duplicat al acțiunii.

Capitolul IV
Adunarea generală a acționarilor
Articolul 13
Atribuții

Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere al societății, care decide asupra activității acesteia și asigură politica ei economică și comercială.

Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare și au următoarele atribuții principale:

a) aprobă structura organizatorică a societății și numărul de posturi, precum și normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;
b) aleg membrii consiliului de administrație și ai comisiei de cenzori, inclusiv cenzorii supleanți, le stabilesc salariul, îi descarcă de activitate și îi revocă;
c) aleg directorul (directorul general) și adjuncții acestuia, le stabilesc salariul, îi descarcă de activitate și îi revocă; directorul (directorul general) și adjuncții acestuia pot fi aleși și dintre membrii consiliului de administrație;
d) stabilesc competențele și răspunderile consiliului de administrație și comisiei de cenzori;
e) stabilesc nivelul de salarizare a personalului angajat la societate în funcție de studii și munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzute de lege;
f) aprobă și modifică programele de activitate și bugetul societății;
g) hotărăsc cu privire la contractarea de împrumuturi bancare și la acordarea de garanții;
h) examinează, aprobă sau modifică bilanțul și contul de profit și pierderi după analizarea raportului consiliului de administrație, al comisiei de cenzori sau al expertului de gestiune, după caz; aprobă repartizarea profitului între acționari;
i) hotărăsc cu privire la înființarea și desființarea de sucursale, filiale, birouri, agenții, reprezentanțe;
j) hotărăsc cu privire la majorarea sau reducerea capitalului social, la modificarea numărului de acțiuni sau a valorii nominale a acestora, precum și la cesiunea acțiunilor;
k) hotărăsc cu privire la adoptarea sau modificarea statutului, precum și la transformarea formei juridice a societății;
l) hotărăsc cu privire la comasarea, divizarea sau dizolvarea și lichidarea societății;
m) hotărăsc cu privire la executarea de reparații capitale și realizarea de investiții noi;
n) hotărăsc cu privire la acționarea în justiție a membrilor consiliului de administrație, directorului general, directorului, adjuncților acestora și a cenzorilor pentru paguba pricinuită societății;
o) hotărăsc în orice alte probleme privind societatea.

Atribuțiile adunărilor generale ordinare și extraordinare ale acționarilor se diferențiază potrivit legii.

Articolul 14
Convocarea adunării generale

Adunarea generală se convoacă de președintele consiliului de administrație sau de către unul dintre vicepreședinți, desemnat de președinte.

Adunările generale ordinare au loc o dată pe an, în cel mult 3 luni de la încheierea exercițiului economico-financiar, pentru examinarea bilanțului și a contului de profit și pierderi pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și a bugetului pe anul următor. Adunările generale extraordinare se convoacă la cererea acționarilor, care reprezintă cel puțin 1/3 din capitalul social, la cererea comisiei de cenzori, precum și în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutiv, cu excepția primilor 2 ani de la înființarea societății.

Convocarea adunării generale a acționarilor va fi făcută cu cel puțin 15 zile înainte de data stabilită.

Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu arătarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor.

Când, în ordinea de zi, figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul societății sau în alt loc din aceeași localitate.

Articolul 15
Organizarea adunării generale a acționarilor

Adunarea generală ordinară este constituită valabil și poate lua hotărâri dacă, la prima convocare, acționarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin 2/3 din capitalul social, iar la a doua convocare, dacă dețin cel puțin 1/2 din capitalul social. Adunarea generală extraordinară este constituită valabil și poate lua hotărâri dacă, la prima convocare, acționarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin 3/4 din capitalul social, iar la a doua convocare, dacă dețin cel puțin 1/2 din capitalul social.

Adunarea generală a acționarilor este prezidată de președintele consiliului de administrație iar, în lipsa acestuia, de către unul din vicepreședinți, desemnat de președinte.

Președintele consiliului de administrație desemnează dintre membrii adunării generale 2 secretari care să verifice lista de prezență a acționarilor și să întocmească procesul-verbal al adunării.

Procesul-verbal al adunării se va scrie într-un registru sigilat și parafat. Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat ședința și de secretarul care l-a întocmit.

La ședințele ordinare și extraordinare ale adunării generale a acționarilor, în care se dezbat probleme privitoare la raporturile de muncă cu personalul societății, pot fi invitați și reprezentanții sindicatelor existente în societate.

Articolul 16
Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor

Hotărârile adunărilor se iau prin vot deschis. Acționarii votează de regulă prin ridicare de mână. La propunerea persoanei care prezidează, sau a unui grup de acționari prezenți sau reprezentați, ce dețin cel puțin 1/4 din capitalul social, se va putea decide ca votul să fie secret.

Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administrație și a cenzorilor, pentru revocarea și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

Hotărârile adunării generale sunt obligatorii chiar pentru acționarii absenți sau nereprezentați.

Articolul 17

În perioada în care statul este acționar unic, atribuțiile adunării generale a acționarilor vor fi exercitate de consiliul împuterniciților statului, alcătuit și numit potrivit legii.

Consiliul împuterniciților statului își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile legale și cu propriul său regulament de organizare și funcționare.

Consiliul împuterniciților statului se va desființa de drept la data la care se va ține ședința de constituire a adunării generale a acționarilor.

Capitolul V
Consiliul de administrație
Articolul 18
Organizare

Societatea Comercială „.............” - S.A. este administrată de către un consiliu de administrație format din 9 persoane alese de adunarea generală a acționarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeși pe noi perioade de 4 ani, care pot avea calitatea de acționari.

Alegerea administratorilor se face dintre persoanele desemnate de acționari în aceeași proporție cu cota lor de participare la capital.

Când se creează un loc vacant în consiliul de administrație, adunarea generală a acționarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant. Adunarea generală a acționarilor va alege ca nou administrator o persoană indicată de același acționar care a desemnat pe predecesorul său. Durata pe care este ales administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

Până la transmiterea acțiunilor din proprietatea statului către terțe persoane fizice sau juridice, consiliul de administrație al societății comerciale va fi numit de consiliul împuterniciților statului cu acordul Ministerului Transporturilor.

Consiliul de administrație este condus de către un președinte.

Componența consiliului de administrație și desemnarea membrilor acestuia se stabilesc de adunarea generală a acționarilor.

La prima ședință, consiliul de administrație va alege, dintre membrii săi, un președinte și doi vicepreședinți.

Consiliul de administrație se întrunește la sediul societății ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi. El este prezidat de președinte iar, în lipsa acestuia, de unul din vicepreședinți, desemnat de președinte.

Președintele numește un secretar, fie dintre membrii consiliului, fie din afara acestuia.

Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezența a cel puțin jumătate plus unu din numărul membrilor consiliului de administrație și deciziile se iau cu majoritate absolută a membrilor prezenți.

Dezbaterile consiliului de administrație au loc conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de președinte, cu cel puțin 15 zile înainte. Acestea se consemnează în procesul-verbal al ședinței, care se scrie într-un registru sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație.

Procesul-verbal se semnează de persoana care a prezidat ședința și de secretar.

Consiliul de administrație poate delega unuia sau mai multor membri ai săi unele împuterniciri pe probleme limitate și poate recurge la specialiști pentru studierea anumitor probleme.

În relațiile cu terții, societatea este reprezentată de către președintele consiliului de administrație pe baza și în limitele împuternicirilor date de adunarea generală a acționarilor sau, în lipsa lui, de către unul din administratori, desemnat de consiliu.

Cel ce reprezintă societatea semnează actele care o angajează față de terți.

Membrii consiliului de administrație vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societății în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se conferă.

Președintele consiliului de administrație este obligat să pună la dispoziția acționarilor și comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate documentele societății.

Președintele, vicepreședinții și ceilalți membri ai consiliului de administrație și directorii răspund, individual sau solidar, după caz, față de societate pentru prejudiciile rezultate din faptele lor ilicite, pentru abaterile de la statut sau pentru greșeli în administrarea societății. În asemenea situații ei vor fi revocați prin hotărârea adunării generale a acționarilor, iar în perioada cât statul este acționar unic, prin hotărârea consiliului împuterniciților statului.

Articolul 19
Atribuțiile consiliului de administrație

Consiliul de administrație are, în principal, următoarele atribuții:

a) aprobă angajarea și concedierea personalului și stabilește drepturile și obligațiile acestuia;
b) stabilește îndatoririle și responsabilitățile personalului societății pe compartimente;
c) aprobă operațiunile de încasări și plăți, potrivit competențelor acordate;
d) aprobă operațiunile de cumpărare și vânzare de bunuri, potrivit competențelor acordate;
e) aprobă încheierea sau rezilierea de contracte de închiriere (luarea sau darea cu chirie);
f) aprobă încheierea sau rezilierea altor contracte, potrivit competențelor acordate;
g) stabilește tactica și strategia de marketing, de cercetare și dezvoltare, de asigurare a calității, de protecție a mediului;
h) supune, anual, adunării generale a acționarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului economico-financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de profit și pierderi pe anul precedent, precum și proiectul de program de activitate și proiectul de buget al societății pe anul următor;
i) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor sau care privesc conducerea curentă a activității societății.
Capitolul VI
Comitetul de direcție
Articolul 20

Consiliul de administrație poate delega o parte din atribuțiile sale unui comitet de direcție, compus din membrii aleși de consiliul de administrație, fixându-le în același timp și salariile potrivit legii.

Președintele îndeplinește și funcția de director general (director) în care calitate conduce și comitetul de direcție, asigurând conducerea curentă a societății și aduce la îndeplinire deciziile consiliului de administrație, în limitele activității societății.

Deciziile comitetului de direcție se iau cu majoritatea absolută a voturilor membrilor săi.

Comitetul de direcție este obligat să prezinte la fiecare ședință a consiliului de administrație registrul său de deliberări.

În comitetul de direcție votul nu poate fi dat prin delegație.

Capitolul VII
Gestiunea societății
Articolul 21
Comisia de cenzori

Gestiunea societății este controlată de acționari și de comisia de cenzori aleși de adunarea generală a acționarilor, formată din trei membri care trebuie să fie acționari, cu excepția cenzorilor contabili.

În perioada în care statul este acționar unic, unul din cenzori va fi recomandat de Ministerul Economiei și Finanțelor.

Adunarea generală alege, de asemenea, cenzori supleanți care vor înlocui în caz de nevoie pe cenzorii titulari.

Pentru a putea exercita dreptul de control, acționarilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societății, situația patrimoniului, a profitului și a pierderilor.

Comisia de cenzori are următoarele atribuții principale:

a) în cursul exercițiului financiar verifică gospodărirea fondurilor fixe și a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa și registrele de evidență contabilă și informează consiliul de administrație asupra neregulilor constatate;
b) la încheierea exercițiului financiar controlează exactitatea inventarului, a documentelor și informațiilor prezentate de consiliul de administrație asupra conturilor societății, a bilanțului și a contului de profit și pierderi, prezentând adunării generale a acționarilor un raport scris;
c) la lichidarea societății controlează operațiunile de lichidare;
d) prezintă adunării generale a acționarilor punctul său de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului și obiectului societății.

Comisia de cenzori se întrunește la sediul societății și ia decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergențe se înaintează adunării generale a acționarilor.

Comisia de cenzori poate cere convocarea adunării generale extraordinare a acționarilor, dacă aceasta nu a fost convocată de consiliul de administrație, în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutiv (cu excepția primilor 2 ani de la constituirea societății), sau ori de câte ori consideră necesar pentru alte situații.

Atribuțiile și modul de funcționare a comisiei de cenzori, precum și drepturile și obligațiile cenzorilor, se completează cu dispozițiile legale.

Cenzorii se numesc pe o perioadă de maximum 2 ani.

Capitolul VIII
Activitatea societății
Articolul 22
Exercițiul economico-financiar

Exercițiul economico-financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an.

Primul exercițiu începe la data constituirii societății.

Articolul 23
Personalul societății

Membrii consiliului de administrație al societății și cenzorii sunt aleși de adunarea generală a acționarilor.

Restul personalului este angajat de către consiliul de administrație sau directorul general (directorul) al societății.

Nivelul salariilor pentru personalul societății, pe categorii de calificare și funcții, se stabilește și poate fi modificat de către adunarea generală a acționarilor, în funcție de studii și munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzute de lege.

Plata salariilor, impozitelor pe acestea și a cotei de asigurări sociale se va face potrivit legii.

Drepturile și obligațiile personalului societății se stabilesc de consiliul de administrație.

Personalul societăților comerciale de reparat material rulant își menține toate drepturile specifice salariaților S.N.C.F.R.

Salariații societăților comerciale de reparat material rulant beneficiază de călătorii gratuite pe calea ferată în interes personal, conform reglementărilor din unitățile de cale ferată.

Condițiile concrete de acordare a gratuităților pe calea ferată în interes personal pentru salariații societăților comerciale de reparat material rulant, membrii de familie ai acestora și pensionarii sunt identice cu cele ale personalului S.N.C.F.R., atât în trafic intern cât și internațional. Gratuitățile de transport pe calea ferată acordate personalului societăților comerciale sunt suportate de S.N.C.F.R.

Asigurarea asistenței medicale și sanitare pentru întreg personalul societăților comerciale de reparat material rulant și membrii de familie ai acestora se face în rețeaua medicală a Ministerului Transporturilor în aceleași condiții ca și pentru salariații S.N.C.F.R.

Articolul 24
Amortizarea fondurilor fixe

La amortizarea fondurilor fixe se vor avea în vedere următoarele:

 • amortizarea se stabilește prin aplicarea normelor de amortizare asupra valorii de achiziție a fondurilor fixe și se include, după caz, în prețul de cost al producției, al prestărilor de servicii, sau în cheltuielile de circulație și se utilizează pentru înlocuirea mijloacelor fixe și satisfacerea altor nevoi ale societății;
 • amortizarea se calculează de la data punerii în funcțiune a fondurilor fixe.
Articolul 25
Reparații capitale

Lucrările de reparații capitale se vor executa pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor. Fondurile necesare se asigură prin includerea cheltuielilor respective, după caz, în prețul de cost al producției, al prestărilor de servicii sau în cheltuielile de circulație în anul în care au fost executate sau eșalonat pe mai mulți ani.

Articolul 26
Evidența contabilă și bilanțul contabil

Societatea va ține evidența contabilă în lei și va întocmi bilanțul și contul de profit și pierderi, având în vedere reglementările elaborate de Ministerul Economiei și Finanțelor.

Bilanțul contabil anual și contul de profit și pierderi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Articolul 27
Calculul și repartizarea profitului

Profitul societății se stabilește pe baza bilanțului aprobat de adunarea generală a acționarilor și se repartizează potrivit legislației în vigoare.

Plata profitului cuvenit acționarilor se face de societate, în condițiile legii, în cel mult 2 luni de la aprobarea bilanțului de către adunarea generală a acționarilor.

În cazul înregistrării de pierderi, părțile se obligă să analizeze cauzele și să hotărască în consecință.

Suportarea pierderilor de către acționari se va face proporțional cu aportul la capital și în limita capitalului subscris.

Articolul 28
Registrele societății

Societatea ține registrele prevăzute de legislația în vigoare.

Capitolul IX
Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii
Articolul 29
Modificarea formei juridice

Societatea va putea fi transformată în altă formă de societate prin hotărârea adunării generale a acționarilor și după obținerea aprobării legale.

În perioada în care statul este acționar unic, transformarea formei juridice a societății se va putea face prin hotărârea consiliului împuterniciților statului.

Noua societate va îndeplini formalitățile legale de înregistrare și publicitate cerute la înființarea societăților.

Articolul 30
Dizolvarea societății

Următoarele situații duc la dizolvarea societății:

a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate;
b) hotărârea adunării generale;
c) falimentul;
d) pierderea unei jumătăți din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezervă, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma rămasă;
e) când numărul de acționari s-a redus sub 5, mai mult de 6 luni de la reducerea lui;
f) la cererea oricărui acționar, dacă împrejurările de forță majoră și consecințele acestora durează mai mult de 8 luni, iar adunarea generală a acționarilor constată că funcționarea societății nu mai este posibilă.

Dizolvarea societății comerciale trebuie să fie înscrisă în registrul comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României.

Articolul 31
Lichidarea societății

În caz de dizolvare, societatea va fi lichidată.

Lichidarea societății comerciale și repartizarea patrimoniului se fac în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Articolul 32
Litigii

Litigiile societății cu persoane fizice sau juridice române sunt de competența instanțelor judecătorești din România.

Litigiile născute din raporturile contractuale dintre societate și persoane juridice române pot fi soluționate și prin arbitraj, potrivit legii.

Litigiile personalului român angajat de societate, ivite în raporturile cu aceasta se rezolvă în conformitate cu legislația română.

Capitolul X
Dispoziții finale

Prevederile prezentului statut se completează sau se modifică cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale.

Societatea comercială, prin acțiunile întreprinse, va evita ajungerea în stare de faliment prin măsuri concrete de prevenire.

 1. Anexele nr. 2.1-2.7 se comunică unităților interesate. Statutul cadrul al societăților comerciale înființate potrivit art. 1 este cuprins în anexa nr. 2.
 2. Denumirea, sediul, obiectul de activitate și capitalul social pentru fiecare societate comercială sunt cele prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.