autentificare cu OpenID
Hotărâre privind trecerea în administrarea unor ministere și organe centrale a clădirilor și transferarea obiectelor de inventar și a bunurilor de uz gospodăresc în proprietatea acestora și modificarea corespunzătoare a obiectului de activitate a Întreprinderii pentru Administrarea Clădirilor
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Versiunea:
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Clădirile în care își desfășoară activitatea unitățile prevăzute în anexa nr. 1 se închiriază acestora, pe perioada utilizării, și rămân în administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”, Sucursala pentru Administrarea Clădirilor.

Obiectele de inventar și bunurile de uz gospodăresc de natura fondurilor fixe administrate de Întreprinderea pentru Administrarea Clădirilor potrivit Decretului nr. 285/1977, vor fi transferate fără plată unităților care le folosesc în prezent.

Art. 2. - Personalul de întreținere, de deservire și pază se transferă, în interesul serviciului, de la Întreprinderea pentru Administrarea Clădirilor la unitățile prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 3. - Clădirile ocupate de unitățile prevăzute în anexa nr. 2 rămân în administrarea Întreprinderii pentru Administrarea Clădirilor, care va executa în continuare lucrările de întreținere și reparații curente, precum și serviciile solicitate cu plata chiriei și a tarifelor legale.

Întreprinderea pentru Administrarea Clădirilor, pentru activitățile în care este specializată poate executa lucrări și presta servicii la persoane juridice și fizice în cazul în care are capacitatea disponibilă, cu plata în lei și în valută, conform dispozițiilor legale în vigoare.

Reparațiile capitale la clădirile repartizate unităților din anexele nr. 1 și 2 se execută și se suportă de Întreprinderea pentru Administrarea Clădirilor, în contul chiriei pe care o încasează potrivit legii.

Art. 4. - Structura organizatorică a ministerelor și organelor centrale primitoare se completează și se suplimentează cu numărul de posturi preluat de la Întreprinderea pentru Administrarea Clădirilor, după cum se arată în anexa nr. 3.

În mod corespunzător se modifică numărul de personal din structura organizatorică a Întreprinderii pentru Administrarea Clădirilor.

Art. 5. - Ministerul Economiei Naționale, Ministerul Muncii și Ocrotirilor Sociale și Ministerul Finanțelor vor efectua modificările corespunzătoare în indicatorii financiari, în structura de personal și fondul de salarii, cu data de 1 iulie 1990.

Art. 6. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea nr. 574/18.V.1990.


[modificare] Anexa Nr. 1

Lista
unităților al căror personal de administrație și întreținere trece în schema ministerelor și organelor centrale pe care le deservesc
Nr. crt. Unitatea (ministerul, organul central) Adresa imobilului în care funcționează Suprafața locativă
- mp -
Nr. personal de deservire
din care:
îngrij. pază telef. muncit. întreț.
1. - Ministerul Industriei Ușoare
- ICE Românoexport
- ICE Romsit
- Alte unități
Str. I. Ghica nr. 13
Str. Doamnei nr. 17-19
11.717 37 19 7 4 7
2. - Ministerul Comerțului Interior
- Instit. Cercetări Comerc.
Str. Doamnei nr. 12 5.383 23 11 5 2 5
3. - Ministerul Comerțului Exterior
- Centrul Calcul al MCE
- Centrala pe cărbune
Bd. Republicii nr. 12-14 12.354 29 17 - 6 6
4. - Ministerul Agriculturii Bd. Republicii nr. 24 3.138 29 12 6 5 6
5. - Departamentul Industr. Alimentare
- ICE Fructexport
- ICE Prodexport
- Alte unități ale ind. alimentare (9)
P-ța Valter Mărăcineanu nr. 1 17.836 60 30 16 6 8
6. - Ministerul Învățământului Str. Nuferilor nr. 26-30 5.969 18 8 4 3 3
7. - Ministerul Finanțelor
- Instit. Cercetări Financiare
Str. Doamnei nr. 8 13.822 31 17 6 3 5
8. - Club Finanțe-bănci Str. Doamnei nr. 2 518 3 2 - - 1
9. - Ministerul Justiției
- Laborator Criminalist.
Bd. Gheorghe Gheorghiu-Dej nr. 33 5.812 18 10 4 2 2
10. - Ministerul Industr. Chimice
- ICE Chimica
- Alte unități
Splaiul Independenței nr. 202-A 13.231 40 20 - 12 8
11. - Ministerul Petrolului
- ICE Rompetrol
- Alte unități
Cal. Victoriei nr. 109 5.298 26 9 5 8 4
12. - Ministerul Industrializării Lemnului Cal. Griviței nr. 21 3.915 19 10 4 2 3
13. - Ministerul Turismului
- ONT „Carpați”
Bd. Magheru nr. 7 4.964 18 8 6 3 1
14. - Banca Națională a României Str. Lipscani nr. 25
Str. Doamnei nr. 8
Str. Lipscani nr. 16
Intr. Caragea Vodă nr. 15A (garaj)
23.924 58 35 3 8 12
15. - Banca de Investiții Str. Doamnei nr. 4 7.348 21 10 4 4 3
16. - Banca pt. Agricultură și Industr. Alimentară Str. Smârdan nr. 3 3.477 16 9 5 - 2
17. - Banca Română de Comerț Exterior Cal. Victoriei nr. 22-24
Str. Eugen Carada nr. 1-3
3.628 25 15 - 3 7
18. - C.E.C. Central Cal. Victoriei nr. 13 6.083 17 8 5 2 2
19. - A.D.A.S.
- Edit. medicală
Str. Smârdan nr. 5 3.206 11 6 3 - 2
20. - Loto-Pronosport Cal. Victoriei nr. 9 2.884 11 5 4 1 1
21. - Ministerul Cultelor Str. Snagov nr. 40
Str. Blanduziei nr. 1
1.423 8 3 3 1 1
22. - Procuratura României Str. Alex. Sahia nr. 13 4.905 15 7 5 1 2
23. - Ministerul Apărării Naționale Str. Drumul Taberei nr. 9-11 5.936 8 8 - - -
24. - Ministerul de Interne Str. Mihai Vodă nr. 6 12.567 17 15 - - 2
25. - Departamentul Agriculturii de Stat Bd. Republicii nr. 17 3.643 16 5 5 3 3
26. - Direcția G-rală Păstr. Produselor Agricole Str. Transilvaniei nr. 2 2.391 12 6 3 1 2
27. - Ministerul Economiei Naționale Cal. Victoriei nr. 152 16.637 38 25 - 5 8


[modificare] Anexa Nr. 2

Lista
unităților al căror personal de administrație și întreținere rămâne în schema de funcțiuni a Întreprinderii pentru Administrarea Clădirilor
Nr. crt. Unitatea (ministerul, organul central) Adresa imobilului în care funcționează Suprafața locativă
- mp -
Nr. personal de deservire
din care:
îngrij. pază telef. muncit. întreținere
1. - Sediul Guvernului
- Ministerul Afacerilor Externe
Piața Victoriei nr. 1 17.654 70 26 - - 34
2. - Activități ale Guvernului Str. Ilie Pintilie nr. 5 6.575 10 10 - - -
3. - Ministerul Sănătății
- Comisii parlamentare
- Alte ministere
Str. Academiei nr. 32-34
(fostul sediu CC)
30.452 104 53 - 19 23
4. - Sedii ministere
- Aripa de Nord
Str. Apolodor nr. 17
(Centrul civic)
51.600 197 90 40 16 50
5. - Sedii ministere
- Aripa de Sud
Str. Apolodor nr. 17
(Centrul civic)
51.000 195 90 40 16 50
6. - Sediul Parlamentului Aleea Marii Adunări Naționale nr. 5 9.052 36 19 - - 17
7. - Ministerul Industr. Construcțiilor de Mașini
- Ministerul Industr. Electronice
- Alte unități de profil
Cal. Victoriei nr. 135 15.941 39 25 1 5 8
8. - Ministerul Energiei Electrice
- Alte unități
Bd. Magheru nr. 33 6.110 19 8 4 3 4
9. - Ministerul Minelor
- Ministerul Geologiei
- Alte unități
Str. Mendeleev nr. 36-38 7.187 24 10 4 5 5
10. - Ministerul Muncii
- Uniunea Sindicatelor
Str. Modrogan nr. 14
Aleea Alexandru nr. 36
8.322 29 16 7 3 3
11. - Comisia Națională pt. Urbanism și Amenajări Teritoriale
- Comisia Națională pt. Ind. Mică
- Institutul Român pt. Sondarea Opiniei Publice
Str. Ministerului nr. 274 5.513 25 21 2 - 2
12. - Ministerul Culturii
- Alte unități de profil (50)
P-ța. Presei Libere nr. 1 71.000 235 102 51 18 64
13. - Tribunalul Sect. 3
- Notariat Sect. 5
Str. Ilfov nr. 6 3.466 13 6 3 2 2
14. - Camera de Comerț a României
- ICE Romcontrol
- Întrepr. de Târguri și Expoziții
- Alte unități (2)
Bd. Nicolae Bălcescu nr. 22 3.071 12 5 2 2 3
15. - Comisia Națională pt. Standarde și Calitate
- Comisia Națională pt. Protecția Muncii
- Sediul P.N.L.
Bd. Nicolae Bălcescu nr. 21 5.230 12 6 4 - 2
16. - Redacția ziarului „AZI”
- Redacția revistei „Democrația”
- Instit. Proiect. „Carpați”
Str. 13 Decembrie nr. 20 6.001 17 8 5 2 2
17. - Asociația Tineretului Liber din București Str. Onești nr. 4-6 3.139 10 10 - - -
18. - Instit. Econ. Mondiale
- ICE Danubiana
Bd. Republicii nr. 10 4.889 16 7 5 2 2
19. - ICE Terra
- ICE Navlomar
- ICE Mineralimportexport
Bd. Republicii nr. 16 5.261 19 9 5 2 3
20. - ICE Vitrocim
- Trustul Antrepriză G-rală de lucrări spec.
Str. Blănari nr. 18 1.513 7 3 2 - 2
21. - ICE Arpimex
- IAPL Central
- Alte unități
Str. Lipscani nr. 19 3.113 11 6 4 1 -
22. - ICE Tehnoimportexport
- ICE Forexim
Str. Doamnei nr. 2 3.390 17 6 6 2 3
23. - ICE Romconsult
- IUGTCS
Str. Matei Millo nr. 7 2.062 12 4 5 1 2
24. - ICE Uzinexportimport
- ICE Mașinexportimport
Bd. Republicii nr. 32 7.224 23 8 5 3 7
25. - ICE Tehnoforestexport
- ICE Exportlemn
P-ța Rosetti nr. 4 3.780 16 8 2 3 3
26. - ICE Electronum
- Instit. de Econom. Industrială
- Revista Economică
Bd. Magheru nr. 28-30 5.234 13 6 4 1 2
27. - Societatea „Dunărea”
- Centrul de Calcul MIM
P-ța Amzei nr. 6 576 - 1 - - -
28. - ICE Romproiect Str. Matei Millo nr. 13 5.037 14 7 4 1 2
29. - ICE Industrialexportimport Bd. Dacia nr. 13 2.182 8 3 3 1 1
30. - ICE Mecanoexportimport Str. M. Eminescu nr. 10 2.113 9 4 3 1 1
31. - ICE ICECOOP-Ilexim Str. 13 Decembrie nr. 5 1.769 7 3 3 1 -
32. - ICE Comturist Str. Gabriel Pery nr. 3, 7, 9 a și 9 b 2.137 15 4 8 1 2
33. - ICE Comturist (magazin)
- Redacția ziarului „România Pitorească”
Str. Gabriel Pery nr. 8-10 965 4 - 4 - -
34. - ICE Mercur
- Muzeul de Istorie
- Secția de proiectare
- Centrala Cărnii
Cal. Victoriei nr. 118 3.167 11 4 4 1 2
35. - ICE Romenergo Cal. Victoriei nr. 91-93 1.743 6 2 3 1 -
36. - ICE Electroexportimport Cal. Victoriei nr. 216 2.510 10 4 4 1 1
37. - ICE Romtrans Cal. Rahovei nr. 196 2.216 13 4 4 2 3
38. - ICE „Carpați” Str. C-tin Mille nr. 17 1.002 7 2 3 1 1
39. - Ministerul Industr. Metalurgice
- ICE Metalimportexport
- Alte unități
Str. Mendeleev nr. 21-25 8.009 28 15 6 3 4
40. - Ministerul Construcțiilor
- ARCIF
Str. Scaune nr. 1-3
Șos. Chitilei nr. 113 (arhivă)
7.161 21 9 3 5 4
41. - Ministerul Apelor, Pădurilor și Mediului Înconjurător Str. Negustori nr. 1 B-3 2.413 10 3 4 1 2
42. - Ministerul Sporturilor
- Federații
Str. Vasile Conta nr. 16 6.180 16 8 3 3 2
43. - Comisia Națională pentru Statistică Str. Stavropoleos nr. 6 6.848 15 10 - 2 3
44. - Uniunea Națională a CAP-urilor Bd. Nicolae Bălcescu nr. 17-19 1.655 8 2 5 - 1


[modificare] Anexa Nr. 3

Completarea
structurii organizatorice și suplimentarea numărului de posturi ale unor ministere
Nr. crt. Denumirea ministerului și nr. Hotărârii Guvernului de aprobare a structurii Nr. de posturi suplimentare
Total
din care:
îngrij. pază telef. muncit. întreț.
1. Ministerul Industriei Ușoare 37 19 7 4 7
2. Ministerul Comerțului Interior 23 11 5 2 5
3. Ministerul Comerțului Exterior 29 17 - 6 6
4. Ministerul Agriculturii 117 53 30 15 19
5. Ministerul Învățământului 18 8 4 3 3
6. Ministerul Finanțelor 34 19 6 3 6
7. Ministerul Justiției 18 10 4 2 2
8. Ministerul Industriei Chimice 40 20 - 12 8
9. Ministerul Petrolului 26 9 5 8 4
10. Ministerul Industrializării Lemnului 19 10 4 2 3
11. Ministerul Turismului 18 8 6 3 1
12. Banca Națională a României 58 35 3 8 12
13. Banca de Investiții 21 10 4 4 3
14. Banca pentru Agricultură și Industrie Alimentară 16 9 5 - 2
15. Banca Română de Comerț Exterior 25 15 - 3 7
16. CEC - Central 17 8 5 2 2
17. A.D.A.S. 11 6 3 - 2
18. Loto-Pronosport 11 5 4 1 1
19. Ministerul Cultelor 8 3 3 1 1
20. Procuratura României 15 7 5 1 2
21. Ministerul Apărării Naționale 8 8 - - -
22. Ministerul de Interne 17 15 - - 2
23. Ministerul Economiei Naționale 38 25 - 5 8
Notă:
Completarea structurii organizatorice se stabilește prin statul de funcțiuni ce va fi avizat de Ministerul Muncii și Ocrotirilor Sociale.