autentificare cu OpenID
Hotărâre privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Versiunea:

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Ministerul Justiției este organul central al administrației de stat care asigură buna funcționare a judecătoriilor, tribunalelor, notariatelor și laboratoarelor de expertiză criminalistică, sistematizarea și perfecționarea legislației și realizarea cooperării internaționale în domeniul justiției.

Art. 2. - Raporturile dintre Ministerul Justiției și instanțele judecătorești sunt cele prevăzute în Legea de organizare judecătorească și în Legea de organizare a Curții Supreme de Justiție.

Art. 3. - Ministerul Justiției are următoarele atribuții principale:

a) ia, potrivit legii, măsuri privind asigurarea condițiilor necesare pentru buna funcționare a unităților prevăzute la art. 1;

b) îndrumă și verifică activitatea cu caracter administrativ a instanțelor judecătorești, inclusiv cea privind punerea în executare a hotărârilor;

c) întocmește lucrările privind stabilirea numărului judecătorilor și al circumscripțiilor acestora, a localităților în care judecătoriile își au sediul, stabilește numărul de secții la tribunalele județene și al municipiului București;

d) organizează studiul practicii juridice și lucrările de statistică judiciară, a activității instanțelor judecătorești, sesizând Curtea Supremă de Justiție în cazurile de aplicare neuniformă a legii;

e) coordonează lucrările pregătitoare privind alcătuirea de coduri și participă la întocmirea proiectelor acestora;

f) propune inițierea de acte normative, modificarea și perfecționarea legislației în domeniul de activitate al justiției;

g) participă la negocieri în vederea încheierii de convenții consulare și alte convenții internaționale interesând domeniul justiției; îndeplinește sau asigură aducerea la îndeplinire a obligațiilor ce revin Ministerului Justiției, instanțelor judecătorești și notariatelor de stat, potrivit convențiilor și uzanțelor internaționale;

h) participă la elaborarea și avizarea de acte normative inițiate de alte organe;

i) contribuie, potrivit competenței sale, la salvgardarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului în administrarea justiției;

j) elaborează studii și face propuneri în legătură cu extinderea cadrului convențional de participare a României la înțelegeri internaționale, interesând și domeniul justiției; avizează proiecte de convenții și alte documente internaționale primite în acest scop de la alte organe centrale; cooperează în cadrul organismelor internaționale și participă la reuniuni internaționale în legătură cu probleme specifice activității sale;

k) examinează și face propuneri referitoare la adaptarea legislației și practicii judiciare, spre a le face compatibile cu participarea României la convenții internaționale;

l) numește judecătorii de la judecătorii și tribunale județene, notarii de stat, experții criminaliști, personalul din Ministerul Justiției și efectuează munca de cunoaștere a acestor categorii de personal, sub aspectul capacității lor profesionale și a calităților morale;

m) organizează examenele de capacitate ale judecătorilor, de definitivare al notarilor de stat și cele de acordare a gradului profesional;

n) asigură, sprijină și îndrumă pregătirea profesională și documentarea personalului de la judecătorii și tribunale, de la unitățile aflate în subordinea sa și din Ministerul Justiției;

o) colaborează cu facultățile de drept la întocmirea programelor analitice pentru studenți, la organizarea și asigurarea practicii studenților, la repartizarea absolvenților și pentru perfecționarea cadrelor din justiție;

p) conduce, îndrumă și controlează activitatea notariatelor de stat, laboratoarelor de expertize criminalistice;

q) întocmește lucrări pregătitoare și face propuneri în legătură cu cererile de grațiere, comutarea pedepselor, precum și amnistierea unor infracțiuni;

r) elaborează studii și lucrări de sinteză cu privire la evoluția fenomenului judiciar, la activitatea instanțelor judecătorești, a notariatelor de stat, a celorlalte unități aflate în subordinea sa și face propunerile corespunzătoare;

s) întocmește studii în probleme de drept rezultate din practica instanțelor judecătorești și notariatelor de stat, ori asupra cărora se cere opinia de către alte organe centrale, în vederea inițierii de măsuri legislative;

t) îndeplinește atribuțiile care-i sunt stabilite prin lege în legătură cu desfășurarea activității jurisconsulților;

u) asigură introducerea metodelor moderne în materie de informare, documentare și sistematizare a legislației, la nivelul cerințelor actuale ale tehnicii în domeniul informațional, în concordanță cu programul național privind informatizarea societății;

v) contribuie, împreună cu Ministerul Apărării Naționale, la activitățile de educare a militarilor în spiritul respectării legilor și disciplinei în armată;

y) ia măsuri pentru organizarea și buna funcționare a compartimentelor din Ministerul Justiției.

Art. 4. - Conducerea Ministerului Justiției este asigurată de ministrul justiției, subsecretarii de stat și de colegiul ministerului.

Art. 5. - Ministrul reprezintă ministerul în raportul cu celelalte organe și organizații din țară, precum și în relațiile internaționale.

Art. 6. - (l) Structura organizatorică a Ministerului Justiției este prevăzută în anexa nr. 1[1].

(2) În structura organizatorică a Ministerului Justiției pot funcționa direcții, servicii, oficii și birouri.

(3) Numărul maxim de posturi este de 181, exclusiv demnitarii.

În numărul maxim de posturi prevăzut nu se include personalul aferent registraturii, dactilografierii, precum și cel pentru activitatea administrativă și de deservire generală, paza și muncitorii, în limita de maxim 15% din numărul total de posturi, exclusiv cei preluați prin protocol, în baza Hotărârii guvernului nr. 764/1990.

(4) Posturile de conducere pot fi stabilite până la cel mult 20% din numărul maxim de posturi al ministerului.

(5) Numărul posturilor de inspector general nu va depăși 10% din totalul celor prevăzute cu studii superioare.

(6) Numărul posturilor de referent de specialitate, economist, inginer și alte similare, principal I, este de cel mult 10%, principal II de cel mult 15%, din numărul total de personal cu studii superioare.

(7) Structura organizatorică a compartimentelor, statul de funcții, încadrarea, atribuțiile și sarcinile aparatului propriu se aprobă prin ordin al ministrului justiției.

Art. 7. - Salariile tarifare ale funcțiilor de conducere, execuție, tehnice, economice, de altă specialitate și administrativ de deservire și pază, precum și ale muncitorilor și șoferilor, vor fi cele prevăzute în anexa la Legea nr. 1/1990, Decretul-lege nr. 140/1990 și, după caz, Legea nr. 57/1974, cap. I pct. 1 lit. A, completată cu art. 172 alin. 5.

Abrogat de Legea 52 / 1991

Art. 8. - Ministerul Justiției are în subordine unitățile prevăzute în anexa nr. 2[1].

Art. 9. - Ministerul Justiției va utiliza pentru administrația centrală un parc propriu de 5 autoturisme.

Art. 10. - În aplicarea prevederilor prezentei hotărâri ministrul justiției poate emite ordine și instrucțiuni.

Art. 11. - Ministerul Finanțelor și Ministerul Resurselor și Industriei vor introduce modificările corespunzătoare care decurg din aplicarea prezentei hotărâri în indicatorii economici și financiari pe anul 1990.

Art. 12. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 august 1990.

Pe aceeași dată se abrogă Hotărârea guvernului nr. 194 din 1 martie 1990.

  1. 1,0 1,1 Anexa se comunică unităților interesate.