autentificare cu OpenID
Decret-lege cu privire la utilizarea și salarizarea personalului în perioadele de întrerupere a activității
  • semnat: Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu
Versiunea:

În toate unitățile personalul este salarizat în raport cu munca prestată.

Pentru a se asigura o utilizare cât mai bună a personalului și o salarizare corespunzătoare a acestuia în cazuri deosebite, când procesul de producție se întrerupe din motive independente de activitatea personalului,

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Art. 1. - În unitățile în care, în cursul trimestrului I/1990, ca urmare a neasigurării condițiilor tehnico-materiale necesare sau a temperaturilor deosebit de scăzute, procesul de producție trebuie să fie întrerupt, se reține în activitate pentru întreținerea și supravegherea instalațiilor, mașinilor și utilajelor oprite temporar numai personalul strict necesar stabilit de conducerea unităților.

De asemenea, va fi reținut personalul necesar pentru lucrări de revizii, reparații și alte lucrări, în vederea reluării lucrului în condiții bune.

Personalul utilizat în condițiile alin. 1 și 2 va primi pentru perioadele respective salariul tarifar corespunzător încadrării fiecăruia, dacă și-a îndeplinit în totalitate sarcinile stabilite, precum și toate celelalte drepturi de salarizare.

Art. 2. - În situația unor întreruperi temporare ale procesului de producție, personalul va primi, potrivit prevederilor art. 86 din Codul muncii, 75% din salariul tarifar corespunzător încadrării fiecăruia, precum și celelalte drepturi de salarizare aferente perioadelor respective.

Acest personal se află la dispoziția conducerii unității și va executa în perioada de stagnare lucrări de organizare a locului de muncă, degajarea de zăpadă a căilor de acces și alte lucrări de acest fel.

Art. 3. - În situațiile arătate la art. 1, personalul stabilit de conducerea întreprinderii ca nefiind necesar să fie prezent în unitate va rămâne la domiciliu, asigurându-i-se pe perioada respectivă 50% din salariul tarifar corespunzător încadrării fiecăruia.

Atunci când conducerea unității solicită ca acest personal să se prezinte la locul de muncă, persoanele care nu se conformează vor fi considerate în concediu fără plată.

Art. 4. - În afara personalului programat în concediu de odihnă, conducerea unității poate aproba efectuarea concediului de odihnă și personalului de la locurile de muncă unde s-a întrerupt activitatea, dacă acest personal este de acord.

Art. 5. - Personalul salarizat în condițiile prezentului decret-lege beneficiază pe perioada respectivă de vechimea în muncă și de alocația de stat pentru copii, conform reglementărilor în vigoare.

Art. 6. - Drepturile de salarizare stabilite în condițiile prezentului decret-lege se eliberează de către bănci în limita fondului de salarii cuvenit fiecărei unități. Diferențele față de acest fond se acoperă din rezervele de fond de salarii constituite la nivelul organelor ierarhic superioare.

Art. 7. - Prevederile prezentului decret-lege se aplică în perioada 1 ianuarie - 30 iunie 1990.