autentificare cu OpenID
Hotărâre privind reorganizarea activității de avizare a consumurilor de combustibili și energie
 • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Activitatea de avizare a consumurilor de combustibili și energie la obiectivele noi, precum și a înlocuirii de combustibili sau a modificării de soluții energetice la obiectivele existente, va fi exercitată de către ministerele, primăriile județene și a municipiului București prevăzute în anexa nr. 1, care vor emite acorduri și avize potrivit competențelor stabilite pentru fiecare, conform anexei.

Art. 2. - Toate organele de avizare energetică vor respecta în activitatea lor criteriile de atribuire a tipurilor de combustibil și a formelor de energie potrivit prevederilor anexei nr. 2.

Art. 3. - Ministerul Economiei Naționale, împreună cu ministerele producătoare de combustibili și energie, va elabora și difuza în termen de 30 de zile, celor interesați, instrucțiuni metodologice privind modul de obținere a acordurilor și avizelor de combustibili și energie. De asemenea, vor asigura elaborarea de studii și normative pentru perfecționarea criteriilor pe baza cărora se vor aviza diferitele tipuri de combustibili și forme de energie necesare noilor obiective din toate ramurile de activitate economică și socială.

Art. 4. - Ministerele producătoare de combustibili și energie vor stabili, prin reglementări proprii aduse la cunoștința celor interesați, modul de repartizare a competențelor de avizare între diversele unități din cadrul fiecărui minister.

Art. 5. - Pentru situațiile prevăzute în anexa nr. 3 nu este necesară obținerea de acorduri privind asigurarea cu combustibili și energie a obiectivelor respective.

Art. 6. - Oricare prevederi contrare celor din prezenta hotărâre, cuprinse în acte normative emise înainte de 22 decembrie 1989, nu se aplică.


[modificare] Anexa Nr. 1

Competențele acordate ministerelor și primăriilor județene în emiterea de acorduri privind utilizarea combustibililor și energiei

Ministerul Economiei Naționale

Emite acorduri pentru toate tipurile de combustibili și formele de energie în următoarele situații:

 • la obiectivele al căror necesar total de resurse energetice sub formă de combustibili, energie termică și energie electrică depășește echivalentul a 5.000 tcc/an;
 • la obiectivele pentru care se solicită cărbuni la un nivel de consum de peste 1.000 tcc/an;
 • la obiectivele pentru care se solicită hidrocarburi - gaze naturale și combustibili lichizi - indiferent de nivelul consumului, cu excepția cazurilor prevăzute în competențele acordate celorlalte ministere și primăriilor județene cuprinse în anexă;
 • la obiectivele pentru care se solicită energia termică din centrale aparținând Ministerului Energiei Electrice, la un nivel de consum depășind 30.000 Gcal/an;
 • la obiectivele pentru care se solicită energie termică din centrale aparținând altor ministere, indiferent de nivelul consumului;
 • la obiectivele pentru care se solicită energie electrică din sistemul energetic național la un nivel de consum depășind 15.000 MWh/an.

Ministerul Petrolului

Emite acorduri pentru consum de gaze naturale la:

 • prepararea hranei în toate cazurile și pentru încălzire la populație, indiferent de mărimea consumului orar și anual;
 • activitățile de extracție, transport și distribuție a țițeiului și gazelor naturale;
 • înlocuirea de utilaje consumatoare de gaze naturale prin renominalizarea de receptori până la un debit instalat de 200 Nmc/h, în cadrul consumului anual realizat;
 • activități de mică industrie și prestări servicii de toate categoriile, indiferent de mărimea consumului orar și anual.

Totodată, avizează posibilitățile și condițiile tehnice pentru toți ceilalți consumatori din competența de aprobare a Ministerului Economiei Naționale.

Ministerul Minelor

Emite acorduri pentru consum de cărbuni în toate cazurile în care necesarul anual nu depășește 1.000 tcc/an.

Totodată, avizează posibilitățile și condițiile tehnice pentru obiectivele al căror necesar anual intră în competența de aprobare a Ministerului Economiei Naționale.

Ministerul Industriei Chimice și Petrochimice

Emite acorduri pentru utilizarea de combustibili lichizi și gaze petroliere lichefiate pentru activitățile de mică industrie și prestări de servicii, precum și pentru prepararea hranei în locuințe, unități de alimentație publică, cantine etc., indiferent de nivelul consumului anual.

Totodată, avizează posibilitățile și condițiile tehnice pentru situațiile care intră în competența de aprobare a Ministerului Economiei Naționale.

Ministerul Energiei Electrice

Emite acorduri pentru utilizarea de energie termică (abur și apă fierbinte) din centralele proprii la obiective al căror necesar anual este de până la 30.000 Gcal.

Emite acorduri pentru utilizarea de energie electrică din sistemul energetic național pentru obiective al căror necesar anual este de până la 15.000 MWh.

Totodată, avizează posibilitățile și condițiile tehnice pentru obiectivele al căror necesar anual de energie termică și energie electrică intră în competența de aprobare a Ministerului Economiei Naționale.

Primăriile județene

Emit acorduri pentru utilizarea de combustibil lichid ușor în instalații de încălzire centrală pentru locuințe individuale, în limita cantităților ce se repartizează în acest scop de către Ministerul Economiei Naționale.


[modificare] Anexa Nr. 2

Criteriile care vor fi avute în vedere în activitatea de avizare a utilizării combustibililor și energiei

1. În repartizarea resurselor de energie și combustibil vor avea prioritate activitățile legate de satisfacerea directă a cerințelor populației: prepararea hranei în locuințe, cantine și unități de alimentație publică; încălzirea locuințelor și obiectivelor social-culturale.

În continuare vor fi asigurate resursele necesare dezvoltării prestărilor de servicii, turismului, industriei mici și în general micilor consumatori de toate categoriile. Dintre ramurile industriale se va acorda prioritate industriei alimentare, industriei ușoare și în general obiectivelor producătoare de bunuri de larg consum.

2. Obiectivele pentru care se solicită consumuri mari de combustibili și energie vor fi supuse unei analize detaliate pornind de la oportunitatea realizării și de la premisa că asigurarea resurselor energetice necesare implică majorarea importului acestora la prețurile medii ale pieței mondiale.

3. La centralele termice existente, de zonă, de cartier sau de bloc, care funcționează pe combustibil solid și nu au realizat niciodată parametrii proiectați ai agentului termic, se vor putea realiza îmbunătățirile necesare prin lucrări de investiții legal aprobate. În aceste cazuri Ministerul Economiei Naționale va emite acorduri de combustibili pe baza unor documentații tehnico-economice care să trateze ca variantă de bază menținerea tipului de combustibil prevăzut în proiect, eventual de calitate mai bună din țară sau din import.

Acolo unde soluțiile propuse impun dezafectarea, modificarea sau adaptarea echipamentelor care nu au realizat parametrii proiectați, documentațiile vor fi elaborate sau însușite de institutele de specialitate ale ministerelor furnizoare.

4. Gazele naturale

a) Ca urmare a reducerii resurselor de gaze naturale, avizarea acestora trebuie să fie limitată la situațiile în care utilizarea altor combustibili ar conduce la dificultăți tehnice importante sau la cheltuieli exagerate în investiții și exploatare.

Avizarea utilizării gazelor naturale va fi luată în considerare în limita prevederilor de balanță.

Prioritate în avizare o vor avea consumurile populației, ale obiectivelor social-culturale, comerciale și de alimentație publică.

b) Gazele naturale vor fi acordate obiectivelor din localitățile care dispun în prezent de rețele de distribuție.

Înființarea distribuției de gaze naturale în noi localități se va face în situații temeinic justificate prin hotărâre a guvernului.

Extinderea rețelelor de distribuție în localitățile în care există în prezent distribuție de gaze naturale va putea fi luată în considerare în cazul utilizării gazelor naturale la prepararea hranei în locuințe, precum și la alți mici consumatori (instituții social-culturale, unități prestatoare de servicii, brutării etc.).

c) Ținând seama de condițiile de mai sus, gazele naturale se vor acorda în următoarele situații:

 • în activitățile de preparare a hranei;
 • la procese tehnologice cu flacără directă și activități de laborator, în cazurile în care nu pot fi utilizați alți combustibili;
 • ca materie primă în industria chimică, petrochimică, metalurgică, petrolieră etc.;
 • în activitățile de extracție, transport și distribuție a țițeiului și gazelor naturale;
 • în gospodăriile populației, prin aprobarea unui foc pentru încălzire.

d) Cu excepția cazurilor aprobate prin acte normative nu se vor acorda gaze naturale în industrie, instituții și obiective social-culturale, în următoarele situații:

 • la producerea de energie termică sau energie electrică în noi centrale termice, centrale termoelectrice sau centrale electrice de termoficare, precum și în extinderea celor existente cu noi capacități;
 • ca suport de flacără pentru centralele termoelectrice sau centrale termice care funcționează pe alți combustibili;
 • la înlocuirea combustibililor de orice fel utilizați în prezent de consumatori existenți.

5. Combustibilul lichid greu (păcură)

Urmează a fi acordat de regulă marilor consumatori la care există sau la care se pot realiza gospodării de combustibili cu instalații de fluidificare și eventual cu linie CF de garaj, pentru următoarele domenii de utilizare:

 • procese tehnologice cu flacără directă;
 • suport de flacără la arderea cărbunelui pulverizat;
 • producerea aburului tehnologic și apei fierbinți în cazane mijlocii și mari;
 • înlocuirea gazelor naturale la instalațiile care au fost trecute de pe păcură pe gaze în baza decretelor nr. 304/1981 și nr. 380/1981.

6. Combustibil lichid ușor

Va fi acordat cu precădere la micii consumatori pentru care nu se justifică din punct de vedere tehnico-economic utilizarea combustibilului lichid greu, printre care:

 • la prepararea hranei în bucătăriile cantinelor și unităților de alimentație publică;
 • la procese tehnologice cu flacără directă în cuptoare de capacități mici;
 • la producerea energiei termice în cazane mici de abur sau de apă caldă.

7. Motorină

Nu va fi acordată decât în situații de excepție bine justificate, la anumite procese tehnologice cu flacără directă în care nu poate fi utilizat combustibilul lichid ușor.

8. Gazele petroliere lichefiate

Principala destinație pentru care se va aviza utilizarea lor va fi prepararea hranei în locuințele și obiectivele social-culturale din zonele în care nu pot fi asigurate gazele naturale.

De asemenea, se vor putea emite acorduri pentru activități de laborator.

9. Cărbuni

a) Avizarea utilizării lignitului va fi restrânsă treptat, urmând ca acesta să fie destinat în special centralelor electrice sau unor centrale termice de zonă cu cazane de debite mijlocii și mari.

Avizarea utilizării altor sorturi de cărbune va fi luată în considerare în funcție de prevederile balanțelor și de destinația consumului.

b) Principalele activități la care se va aviza utilizarea cărbunilor vor fi:

 • încălziri locale cu sobe;
 • producerea energiei termice pentru scopuri tehnologice și încălziri;
 • unele procese tehnologice cu flacără directă (de exemplu la fabricarea cărămizilor).

10. Energia termică

a) În avizare trebuie să se țină seama de sursa de alimentare și de combustibilul necesar pentru producerea cantitate de energie termică acordată.

Ca urmare, la examinarea cererilor de energie termică vor fi avute în vedere printre altele și criteriile stabilite pentru avizarea combustibililor. Propunerile de asigurare a energiei termice fără spor de consum de combustibil în sursa termică trebuie să cuprindă măsurile prin care se intenționează încadrarea în consumurile existente, precum și efectul lor cantitativ asupra economiei de combustibil sau energie preconizate.

b) Propunerile de asigurare a energiei termice din resurse energetice secundare trebuie să precizeze instalațiile de recuperare aferente și să cuprindă date privind capacitatea disponibilă a acestora.

c) Pentru distanțe apreciabile de transport al agentului termic este necesar să se prezinte o comparație tehnico-economică între soluția de racordare propusă și o soluție cu sursă termică proprie amplasată în apropierea obiectivului.

d) În cazul în care furnizorul de energie și obiectivul consumator nu aparțin aceluiași minister, solicitantul acordului trebuie să obțină în prealabil un aviz tehnic din partea furnizorului privind posibilitatea și condițiile în care se poate asigura energia solicitată.

e) Racordarea unor locuințe individuale existente sau noi la rețelele de alimentare centralizată cu energia termică va putea fi avizată de la caz la caz în funcție de capacitatea sursei termice, de combustibilul utilizat și de lungimea racordului necesar.

11. Energia electrică

a) Avizarea soluțiilor de alimentare din sistemul energetic național a marilor consumatori de energie electrică se va face de regulă pe baza unui studiu de soluție care va fi anexat la documentația justificativă împreună cu avizul organului competent din cadrul Ministerului Energiei Electrice.

b) În cazul obiectivelor mari consumatoare de energie electrică un element obligatoriu de analiză va fi necesarul de combustibil care trebuie consumat suplimentar în centralele electrice ale sistemului energetic național pentru asigurarea necesarului anual de energie solicitat. Acest consum anual suplimentar va fi adăugat la celelalte consumuri de combustibil solicitate pentru obiectivul respectiv (la procese tehnologice cu flacără directă, la producerea energiei termice), considerând-se că asigurarea lor se va face din import.

c) Avizarea utilizării receptorilor electrotermici se poate face în cazuri bine justificate din punct de vedere tehnico-economic pe baza comparării cu soluții prevăzând utilizarea unor utilaje similare consumatoare de combustibili cu flacără directă care asigură un randament mai ridicat de utilizare a energiei primare.


[modificare] Anexa Nr. 3

Situațiile în care nu este necesară obținerea unui acord privind asigurarea cu combustibili și energie

 • Recuperarea resurselor energetice refolosibile în vederea reducerii consumurilor energetice existente în condiții de eficiență.
 • Utilizarea surselor de energie neconvențională pentru înlocuirea unor consumuri energetice existente.
 • Utilizarea drept combustibili a deșeurilor neindustrializabile.
 • Înlocuirea de utilaje vechi consumatoare de combustibili în procese tehnologice cu flacără directă cu utilaje noi de același tip, pe același combustibil (cu excepția gazelor naturale).
 • Înlocuirea de cazane având randament scăzut cu cazane noi de același debit termic, pe același combustibil (cu excepția gazelor naturale).
 • Încălzirea locală cu sobe și prepararea apei calde de consum cu cazane de baie (cu excepția utilizării gazelor naturale).
 • Încălzirea centrală a locuințelor individuale utilizând combustibili solizi.
 • Prepararea hranei utilizând combustibili solizi.