autentificare cu OpenID
Decret-lege privind încadrarea și salarizarea personalului din unitățile de justiție și procuratură
  • semnat: Președintele Consiliului Provizoriu de Uniune Națională, Ion Iliescu
Versiunea:
Acest act a fost abrogat de Legea 52 / 1991.

Promovarea principiului separării puterilor în stat a determinat reașezarea justiției, ca instituție principală, într-o societate cu adevărat democratică, menită să asigure apărarea statului, a valorilor morale și materiale ale societății și drepturile fundamentale ale cetățenilor, conducând la creșterea rolului, importanței și răspunderii celor ce participă la înfăptuirea actului de justiție.

Pentru asigurarea independenței depline a judecătorilor și procurorilor în aplicarea legilor, fără imixtiuni sau influențe din partea organelor puterii legislative, executive ori politice, pentru creșterea prestigiului justiției, în raport cu misiunea pe care o are de îndeplinit,

Consiliul Provizoriu de Uniune Națională decretează:

Art. 1. - Încadrarea și salarizarea judecătorilor de la judecătorii și tribunale, a procurorilor, notarilor și experților criminaliști se fac prin ordin al ministrului justiției și, respectiv, al procurorului general, iar a celuilalt personal de specialitate din unitățile de justiție și procuratură se fac de către președintele tribunalului județean sau al municipiului București, respectiv de procurorul șef al județului sau al municipiului București, având în vedere aptitudinile profesionale și comportarea în societate.

Art. 2. - Judecătorii și procurorii se încadrează pe patru grade profesionale, gradul I, II, III și IV, potrivit anexei nr 1.

Gradul profesional superior se obține numai pe bază de examen, potrivit legii, după trecerea a minimum 4 ani de activitate în gradul profesional imediat inferior, inclusiv pe baza principiului avansării pe post.

La tribunalele și procuraturile județene și ale municipiului București se încadrează numai judecători și, respectiv, procurori de gradul I, II și III.

Art. 3. - Judecătorii și procurorii stagiari, după promovarea examenului de definitivare, sunt încadrați la gradul IV.

Art. 4. - În cadrul fiecărui grad profesional se instituie trei trepte de salarizare, potrivit anexei nr. 1.

Trecerea la treapta de salarizare imediat superioară se face după o perioadă de cel puțin 3 ani, în raport cu capacitatea profesională și comportarea în societate.

Art. 5. - Judecătorii și procurorii care dețin funcții de conducere la unitățile de justiție și procuratură sunt salarizați corespunzător gradului lor profesional, la care se adaugă o indemnizație de conducere, diferențiată după complexitatea activității fiecărei unități.

Indemnizația face parte din salariul tarifar.

Art. 6. - Încadrarea, promovarea și salarizarea notarilor de stat și experților criminaliști se fac pe trei grade profesionale și trei trepte de salarizare, potrivit principiilor prevăzute pentru judecători și procurori, conform anexelor nr. 2 și nr. 3. În aceleași condiții vor fi salarizați și notarii de stat și experții criminaliști care îndeplinesc funcții de conducere.

Art. 7. - Salarizarea personalului de specialitate juridică din Ministerul Justiției și Procuratura Generală se stabilește prin asimilarea funcțiilor acestuia cu gradele profesionale ale judecătorilor și procurorilor, în raport cu pregătirea profesională și vechimea în muncă, prin ordin al ministrului justiției și, respectiv, al procurorului general.

Art. 8. - Salarizarea personalului de specialitate cu pregătire medie din unitățile de justiție, procuratură, notariatele de stat și laboratoarele de expertize criminalistice se face corespunzător claselor de salarizare din anexele nr. 1-3.

Trecerea de la o treaptă la alta se face după o perioadă de minimum 3 ani, în raport cu capacitatea profesională și comportarea în societate.

Art. 9. - Personalul de conducere și execuție, tehnic, economic, administrativ, de deservire și pază din unitățile de justiție și procuratură va fi salarizat, potrivit legii, la grupa V de ramuri din economie, gradul III de organizare a unității. Salariile muncitorilor calificați și ale șoferilor din unitățile de justiție, procuratură și Laboratorul central de expertize criminalistice se stabilesc cu 5% mai mult, iar salariile celor din aparatul Ministerului Justiției și Procuraturii Generale se stabilesc cu 10% mai mult decât beneficiază în prezent potrivit legii.

Art. 10. - Toate categoriile de personal beneficiază de sporul pentru vechime neîntreruptă în aceeași unitate, în condițiile prevăzute de lege.

Art. 11. - Dispozițiile prezentului decret-lege se întregesc cu reglementările privind drepturile de personal prevăzute în legislația muncii.

Art. 12. - Anexele nr. 1-3 privind indicatorii funcțiilor și salariilor fac parte integrantă din prezentul decret-lege.

Art. 13. - Ministerul Finanțelor va introduce modificările corespunzătoare în indicatorii financiari pe anul l990 ai Ministerului Justiției și Procuraturii României în conformitate cu prevederile prezentului decret-lege.

Art. 14. - Salarizarea potrivit prezentului decret-lege se va aplica începând cu data de 1 iunie 1990.

Până la data prevăzută la alin. 1, se va asigura verificarea și selecția personalului unităților de justiție și procuratură, în scopul înlăturării persoanelor necorespunzătoare profesional sau moral, precum și recrutarea de noi specialiști, de certă valoare, în scopul realizării condițiilor pentru instituirea principiului inamovibilității.

Art. 15. - Orice dispoziții contrare prezentului decret-lege se abrogă.


[modificare] Anexa Nr. 1

Indicatorul funcțiilor și salariilor din instanțele judecătorești și unitățile de procuratură valabil de la 1 iunie 1990

Nr. crt. Funcția Trepte de salarizare Studii Vechimea minimă în specialitate
I II III IV V
clase de salarizare
1. Judecător, procuror gradul I 38 39 40 - - sup. jurid. 14 ani în funcții de specialitate
2. Judecător, procuror gradul II 35 36 37 - - sup. jurid. 12 ani în funcții de specialitate
3. Judecător, procuror gradul III 32 33 34 - - sup. jurid. 8 ani în funcții de specialitate
4. Judecător, procuror gradul IV 29 30 31 - - sup. jurid. 2 ani în funcții de specialitate
5. Judecător, procuror stagiar 28 25 - - - sup. jurid. -
6. Prim-grefier tribunal, secretar pr. procuratură județeană 22 23 24 25 26 medii 8 ani în funcții auxiliare juridice
7. Grefier pr., secretar pr. procuratură locală și judecătorie 15 17 19 21 23 medii 5 ani în funcții auxiliare juridice
8. Grefier I, secretar I 11 13 15 17 19 medii 3 ani în funcții juridice auxiliare, economice sau administrative
9. Grefier II, secretar II 10 12 14 16 29 medii -
10. Executor judecătoresc pr. 26 27 28 29 30 sup. jurid. 5 ani în funcții juridice
11. Executor judecătoresc 21 22 23 24 25 sup. jurid. 2 ani în funcții juridice
12. Executor judecătoresc pr. 18 20 22 24 26 medii 6 ani în funcții economice sau administrative
13. Executor judecătoresc 13 15 17 19 21 medii 2 ani în funcții economice sau administrative
14. Arhivar registrator pr. 9 11 13 15 17 medii 2 ani în funcții juridice auxiliare sau administrative
15. Arhivar registrator 8 10 12 14 16 medii -
16. Agent procedural 5 7 9 11 13 medii sau generale -
17. Aprod 5 7 9 11 13 generale -
Notă:

a) Conducătorii unităților de justiție și procuratură județene și locale vor fi desemnați, în funcție de calitățile profesionale și organizatorice, prin ordin al ministrului justiției și procurorului general, din rândul judecătorilor și procurorilor, indiferent de gradul acestora.

b) Salarizarea funcțiilor de conducere se va face prin indemnizația de conducere care face parte din salariul tarifar, după cum urmează:

președinte tribunal, procuror șef procuratură județeană 500-1.200 lei
vicepreședinte tribunal, procuror șei adjunct 300-900 lei
președinte secție tribunal, procuror șef birou 250-800 lei
președinte judecătorie, procuror șef procuratură locală 200-700 lei
vicepreședinte judecătorie, procuror șef adjunct procuratură locală 200-600 lei

c) Trecerea de la treapta de salarizare inferioară la cea superioară în cadrul gradului profesional se face după o perioadă de 3 ani, în condițiile legii.

d) Promovarea în grade profesionale se face pe bază de examen, după trecerea unei perioade minime de 4 ani în gradul inferior.


[modificare] Anexa Nr. 2

Indicatorul funcțiilor și salariilor din notariatele de stat valabil de la 1 iunie 1990

Nr. crt. Funcția Trepte de salarizare Studii Vechimea minimă în specialitate
I II III IV V
clase de salarizare
1. Notar gr. I 35 36 37 - - sup. jurid. 12 ani vechime în funcții de specialitate
2. Notar gr. II 32 33 34 - - sup. jurid. 8 ani în funcții de specialitate
3. Notar gr. III 29 30 31 - - sup. jurid. 2 ani în funcții de specialitate
4. Notar stagiar 22 23 - - - sup. jurid. -
5. Secretar pr. 16 18 20 22 24 medii 8 ani în funcții economice auxiliare, juridice sau administrative
6. Secretar I 11 13 15 17 19 medii 4 ani în funcții economice sau administrative
7. Secretar II 10 12 14 16 18 medii -
8. Conducător carte funciară 11 13 15 17 19 medii 4 ani în funcții auxiliare juridice, economice sau administrative
9. Șef serviciu traduceri 28 29 30 31 32 sup. universitare 10 ani în funcții de specialitate
10. Traducător principal 26 27 28 29 30 sup. universitare 8 ani în funcții de specialitate
11. Traducător 24 25 26 27 28 sup. universitare 4 ani în funcții de specialitate
12. Arhivar principal 6 8 10 12 14 medii 3 ani în funcții administrative
13. Aprod 5 7 9 11 13 școală generală -
Notă:

a) Șefii notariatelor de stat județene și locale, precum și notarii șefi adjuncți, vor fi desemnați prin ordin al ministrului justiției, din rândul notarilor, indiferent de gradul profesional, în funcție de calitățile profesionale și organizatorice ale acestora.

b) indemnizațiile de conducere în notariatele de stat sunt următoarele:

notar șef 300-800 lei
notar șef adjunct 200-700 lei


[modificare] Anexa Nr. 3

Indicatorul funcțiilor și salariilor din laboratoarele de expertize criminalistice valabil de la 1 iunie 1990

Nr. crt. Funcția Trepte de salarizare Studii Vechimea minimă în specialitate
I II III IV V
clase de salarizare
1. Expert criminalist gr. I 35 36 37 - - sup. jurid. 12 ani în funcții de specialitate
2. Expert criminalist gr. II 32 33 34 - - sup. jurid. 10 ani în funcții de specialitate
3. Expert criminalist gr. III 29 30 31 - - sup. jurid. 6 ani în funcții de specialitate
4. Tehnician principal 22 23 24 25 26 medii tehnice 8 ani în funcții de specialitate
5. Tehnician 20 21 22 23 24 medii tehnice 4 ani în funcții de specialitate
Notă:

a) Șeful Laboratorului central de expertize criminalistice și șeful adjunct, precum și cei de la laboratoarele interjudețene, vor fi desemnați în funcție de calitățile profesionale și organizatorice, prin ordin al ministrului justiției, din rândul experților criminaliști cu studii superioare juridice.

b) În situația în care natura expertizelor criminalistice impune și altă pregătire decât cea juridică, pot fi încadrate și alte persoane cu pregătire superioară tehnică, cu aceleași condiții de vechime în specialitate.

c) Indemnizațiile de conducere pentru funcțiile prevăzute la lit. a) vor fi cuprinse între:

  • 300 - 800 lei pentru șefii laboratoarelor de expertize criminalistice;
  • 200 - 700 lei pentru adjuncții acestora.

d) Trecerea de la treapta inferioară la cea superioară de salarizare se face din 3 în 3 ani, iar trecerea în grade profesionale din 4 în 4 ani, pe bază de examen.