autentificare cu OpenID
Hotărâre privind regimul impozitelor și taxelor aplicabile reprezentanțelor din România ale societăților comerciale sau organizațiilor economice străine, precum și drepturile și obligațiile legate de salarizarea personalului român
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Versiunea:

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Capitolul I

Impozitele și taxele datorate de către reprezentanțele din România ale societăților comerciale și organizațiilor economice străine

Art. 1. - (1) Reprezentanțele din România ale societăților comerciale și organizațiilor economice străine pentru a-și putea desfășura activitatea sunt obligate să solicite Ministerului Comerțului și Turismului eliberarea autorizației de funcționare. Pentru obținerea autorizației de funcționare vor face dovada că au depus, în devize convertibile, suma de 1.200 dolari S.U.A., reprezentând taxa de timbru aferentă cererii și eliberării autorizației respective.

(2) Taxa prevăzută la art. (1) este aferentă unui an calendaristic. Eliberarea de autorizații pe o perioadă mai mare de un an se poate face numai cu perceperea taxei prevăzute la alin. (1), proporțional cu numărul de ani prevăzuți în cererea de autorizare.

(3) Dacă în cererea de eliberare a autorizației de funcționare, reprezentanțele societăților comerciale sau organizațiilor economice străine solicită să efectueze sau să intermedieze activități de comerț exterior și pentru alte firme străine, taxa prevăzută la alin. (1) se majorează cu 10% pentru fiecare din aceste firme.

(4) În cazul autorizațiilor de funcționare eliberate în cursul anului, pentru perioada până la 31 decembrie al acelui an, se percepe partea din taxa anuală prevăzută la alin. (1) corespunzătoare trimestrelor rămase până la finele anului, inclusiv trimestrul în curs.

(5) Respingerea cererii de autorizare sau renunțarea la autorizare înainte de aprobarea eliberării acesteia dă dreptul la restituirea a 80% din taxa prevăzută la alin. (1). Renunțarea la autorizația aprobată, precum și retragerea acesteia, nu dau dreptul la restituirea taxei prevăzute la alin (1).

(6) Cererile pentru reînnoirea autorizațiilor, precum și reînnoirea autorizațiilor sunt supuse taxei prevăzute la alin. (1) în aceleași condiții.

Art. 2. - (1) Reprezentanțele în România ale societăților comerciale și organizațiilor economice străine se supun impozitului pe venit, conform anexei nr. 1.

(2) Venitul impozabil se determină prin scăderea din comisioanele primite de la societățile comerciale și organizațiile economice străine pe care le reprezintă a cheltuielilor efectuate pentru exercitarea activității (salarii, chirii, iluminat, telex, telefon, materiale de întreținere și altele), dovedite cu acte justificative.

(3) Impozitul calculat pe venitul stabilit potrivit alin. (2) nu poate fi mai mic decât impozitul aferent veniturilor stabilite prin anexa nr. 2.

Art. 3. -Stabilirea venitului impozabil se face pe baza declarațiilor de impunere, depuse la organele financiare pe raza cărora își au sediul reprezentanțele societăților comerciale sau organizațiilor economice străine, în termen de 15 zile de la eliberarea autorizației de funcționare și apoi anual, în cursul lunii ianuarie, precum și a evidențelor privind veniturile, cheltuielile și persoanele angajate de reprezentanțele societăților comerciale sau organizațiilor economice străine.

Art. 4. - La începutul fiecărui an impozitul se stabilește provizoriu asupra venitului impozabil declarat, care nu va fi mai mic decât impozitul definitiv al anului precedent. În luna ianuarie a anului următor și la încetarea activității impozitul se definitivează.

Art. 5. - (1) Impozitul calculat conform art. 4 sau diferențele de impozit stabilite în plus de organele financiare se plătesc la termenele prevăzute de reglementările legale în vigoare.

(2) Pentru depășirea termenelor de plată se datorează majorări de întârziere, calculate la sumele neachitate în termen, de 2% pentru fiecare lună sau fracțiune de lună de întârziere, dar nu mai mult decât impozitul neachitat la termen.

Art. 6. - Reprezentanțele sunt obligate să țină evidențele prevăzute de legislația în vigoare.

Art. 7. - Impozitul pe salariile personalului format din cetățeni străini și cetățeni români se calculează pe baza cotelor prevăzute în anexa nr. 3.

Abrogat de Legea 32 / 1991

Art. 8. - (1) Prevederile din prezenta hotărâre referitoare la impozite și taxe se completează cu cele prevăzute de legislația fiscală în vigoare, în măsura în care nu contravin acestora.

(2) Declararea venitului impozabil, stabilirea, comunicarea și încasarea impozitului datorat, modalitatea de soluționare a contestațiilor și cererilor cu privire la revizuirea impozitului și alte norme procedurale cuprinse în reglementările din România, referitoare la impunerea veniturilor persoanelor fizice și juridice, precum și la calcularea taxelor și plata acestora, sunt aplicabile și reprezentanțelor societăților comerciale sau organizațiilor economice străine.

Art. 9. - (1) Nedeclararea totală sau în parte a veniturilor realizate de reprezentanțele din România ale societăților comerciale și organizațiilor economice străine constituie contravenție și se sancționează cu amendă contravențională de la 1.000 la 10.000 lei.

(2) Contravențiile stabilite prin H.C.M. nr. 68/1970, săvârșite de salariații reprezentanțelor din România ale societăților comerciale sau organizațiilor economice străine, se sancționează cu amendă de la 1.000 la 5.000 lei.

(3) Amenzile contravenționale aplicate conform alin. (1) și (2) de mai sus nu sunt supuse prevederilor Legii nr. 32/1968 în ceea ce privește reducerea la 50% din minim.

Art. 10. - (1) Impozitele, taxele și eventualele amenzi fiscale datorate se achită în lei proveniți din schimb valutar la cursul în vigoare la data plății.

(2) Dovada plății impozitelor și taxelor datorate se face cu documentul emis de unitatea bancară la care reprezentanța are deschis contul în valută. În acest document se va menționa și contul în care banca virează contravaloarea în lei a valutei.

Capitolul II

Drepturile și obligațiile salariaților

Art. 11. - (1) Angajarea personalului la reprezentanțele din România ale societăților comerciale sau organizațiilor economice străine se face, potrivit legii, numai pe bază de contract individual de muncă, prin care se stabilesc principalele drepturi și obligații ale părților.

(2) Contractul se încheie pe durată determinată sau nedeterminată și se înregistrează la Oficiul muncii.

(3) Oficiul muncii va urmări ca prin contractele de muncă astfel încheiate salariile în valută, precum și celelalte drepturi cuvenite, să fie stabilite în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

Art. 12. - Pe lângă salariile în valută prevăzute în contracte, reprezentanțele societăților comerciale sau organizațiilor economice străine plătesc în valută și contribuția la asigurările sociale pentru cetățenii români sau străini cu domiciliul în România, în cuantum de 25%, calculată asupra câștigului brut realizat în valută de către aceștia.

Art. 13. - Contribuția pentru pensia suplimentară, drepturile de pensii și asigurări sociale se calculează la salariile brute echivalate în lei.

Art. 14.

(1) Din echivalentul în lei al sumelor în valută reprezentând câștigurile și alte drepturi de personal, din care s-a scăzut impozitul aferent acestora, o parte, calculată potrivit anexei nr. 4, se varsă la fondul pentru perfecționarea pregătirii profesionale a personalului în concordanță cu cerințele economiei de piață, precum și pentru extinderea relațiilor economice internaționale, constituit la Ministerul Învățământului și Științei.

(2) Din diferența rezultată după stabilirea cotei reprezentând fondul pentru perfecționarea pregătirii profesionale a personalului (conform anexei nr. 4) o cotă de 10% calculată asupra salariului brut rămâne la dispoziția angajaților, în valută, la cursul de schimb în vigoare.

(3) Sumele în valută primite sub formă de prime și premii în timpul desfășurării activității sau la încheierea acesteia se supun prevederilor art. 7 și ale art. 14 alin. (1) separat, pe măsura încasării lor, iar diferența rămâne în valută la dispoziția personalului, la cursul de schimb în vigoare.

Abrogat de Legea 32 / 1991

(4) Contribuția pentru pensia suplimentară, calculată în conformitate cu prevederile art. 13, se suportă de către cetățenii români.

(5) Organele fiscale locale sunt obligate să comunice reprezentanțelor numărul de cont în care trebuie virate impozitele și taxele datorate și să urmărească încasarea în termen a acestora.

Capitolul III

Dispoziții finale

Art. 15. - Prevederile prezentei hotărâri se aplică în mod corespunzător și cetățenilor români și străini angajați, cu respectarea reglementărilor în vigoare sau ale înțelegerilor speciale, de către:

a)filiale ale băncilor străine și mixte;

b) birouri ale societăților de transport străine (aeriene, maritime, fluviale, căi ferate, rutiere), reprezentanțelor (birourilor) unor agenții de turism străine și altele asemenea;

c)reprezentanțele unor organizații de caritate străine.

Art. 16. - Dispozițiile Hotărârii Consiliului de Miniștri nr. 1466 din 6 noiembrie 1973 pentru modificarea listei actelor și faptelor supuse taxelor de timbru, precum și a tarifului taxelor de timbru, stabilită prin Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 911/1955 și orice alte dispoziții contrare se abrogă.

Art. 17. - Prezenta hotărâre se aplică începând cu data de 1 decembrie 1990.


[modificare] Anexa nr. 1

Cotele de impozit pentru impunerea veniturilor reprezentanțelor societăților comerciale și organizațiilor economice străine

Venitul anual -lei- Impozitul anual -lei-
Până la 50.000 Scutit
50.001- 51.200 10% pentru ceea ce depășește 50.000
51.201- 53.000 120 lei + 15% pentru ceea ce depășește 51.200
53.001- 55.000 390 lei + 20% pentru ceea ce depășește 53.000
55.001- 58.000 790 lei + 25% pentru ceea ce depășește 55.000
58.001- 65.000 1.540 lei + 30% pentru ceea ce depășește 58.000
65.001- 80.000 3.640 lei + 35% pentru ceea ce depășește 65.000
80.001-100.000 9.990 lei + 40% pentru ceea ce depășește 80.000
100.001-130.000 16.890 lei + 42% pentru ceea ce depășește 100.000
130.001-145.000 29.490 lei + 44% pentru ceea ce depășește 130.000
145.001-160.000 30.000 lei + 46% pentru ceea ce depășește 145.000
109.001-115.000 42.990 lei + 43% pentru ceea ce depășește 160.000
175.001-190.000 50.190 lei + 50% pentru ceea ce depășește 175.000
190.001-205.000 57.690 lei + 52% pentru ceea ce depășește 190.000
205.001-220.000 85.490 lei + 54% pentru ceea ce depășește 205.000
220.001-235.000 78.590 lei + 56% pentru ceea ce depășește 220.000
235.001-200.000 91.990 lei + 52% pentru ceea ce depășește 235.000
250.001-265.000 90.690 lei + 60% pentru ceea ce depășește 250.000
265.001-280.000 99.690 lei + 62% pentru ceea ce depășește 255.000
280.001-295.000 109.990 lei + 64% pentru ceea ce depășește 200.000
295.001-310.000 118.590 lei + 66% pentru ceea ce depășește 295.000
310.001-325.000 128.490 lei + 68% pentru ceea ce depășește 310.000
325.001-340.000 139.090 lei + 70% pentru ceea ce depășește 325.000
340.001-355.000 149.190 lei + 72% pentru ceea ce depășește 340.000
355.001-370.000 159.990 lei + 74% pentru ceea ce depășește 355.000
370.001-385.000 171.090 lei + 76% pentru ceea ce depășește 370.000
305.001-400.000 182.490 lei + 78% pentru ceea ce depășește 385.000
400.001-415.000 194.190 lei + 80% pentru ceea ce depășește 400.000
415.001-420.000 206.190 lei + 82% pentru ceea ce depășește 415.000
Peste 420.000 50% din venitul impozabil


[modificare] Anexa nr. 2

Veniturile stabilite în funcție de numărul de persoane care lucrează în cadrul reprezentanței

Tipul de reprezentanță[1] Venitul impozabil -lei-
A (1-2 persoane) 200.000
B (3-5 persoane) 411.000
C (6-8 persoane) 785.000
D (peste 8 persoane) 1.600.000


[modificare] Anexa nr. 3

Cotele impozitului pe salariile cetățenilor străini și cetățenilor români

Salariul lunar impozabil Cota de impozit % Impozitul -lei- Impozitul pentru veniturile din intervale
Intervale de venit -lei- Impozitul pe intervale crește
Între 1 și 910 lei Scutit de impozit
911 3,20 29 911- 960 de fiecare 10 lei cu 1,00 lei
960 3,50 34 901- 1.060 de fiecare 10 lei cu 1,90 lei
1.060 5,00 53 1.001- 1.160 de fiecare 10 lei cu 2,20 lei
1.100 6,50 75 1.161- 1.260 de fiecare 10 lei cu 2,70 lei
1.260 8,10 102 1.201- 1.360 de fiecare 20 lei cu 4,60 lei
1.360 9,20 125 1.361- 1.460 de fiecare 25 lei cu 5,50 lei
1.460 10,10 147 1.461- 1.760 de fiecare 25 lei cu 5,75 lei
1.760 12,20 216 1.761- 2.060 de fiecare 50 lei cu 9,00 lei
2.080 13,00 270 2.051- 3.000 de fiecare 50 lei cu 9,50 lei
3.060 15,00 400 3.061- 5.060 de fiecare 50 lei cu 10,00 lei
5.080 17,00 860 5.061- 7.060 de fiecare 50 lei cu 10,50 lei
7.060 10,20 1.255 7.061-10.060 de fiecare 50 lei cu 11,00 lei
10.060 19,30 1.944 peste 10.060 lei, la cota de 19,30 se adaugă câte un procent pentru fiecare 2.500 lei
Notă:

Impozitul rezultat din aplicarea cotelor prevăzute în prezenta anexă nu poate depăși 45 la sută din venitul impozabil.

Abrogat de Legea 32 / 1991

[modificare] Anexa nr. 4

Calculul cotei reprezentând fondul pentru perfecționarea pregătirii profesionale a personalului

Venit net[2] (-lei-) Cota fixă + procentuală (-lei-)
Până la 5.000 5%
De la 5.001- 6.000 250 + 20% din diferența ce depășește 5.000
De la 6.001- 7.000 450 + 30% din diferența ce depășește 6.000
De la 7.001-8.000 750 + 40% din diferența ce depășește 7.000
De la 8.001- 9.000 1.150 + 50% din diferența ce depășește 8.000
De la 9.001-10.000 1.650 + 60% din diferența ce depășește 9.000
Peste 10.000 2.250 + 70% din diferența ce depășește 10.000
  1. În numărul persoanelor pe baza căruia se stabilește tipul de reprezentanță nu se cuprinde și secretară, dactilografă, șofer, stenodactilografă, telexist, curier, muncitor calificat, femeie de serviciu.
  2. Prin venit net se înțelege totalul drepturilor bănești cuvenite în cursul unei luni, mai puțin cele sub forma primelor și a premiilor menționate la art. 14 alin. 3, diminuate cu impozitul calculat conform anexei nr. 3.