autentificare cu OpenID
Hotărâre privind aplicarea tarifului vamal de import în condițiile liberalizării prețurilor
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Versiunea:
Acest act a fost abrogat de Hotărârea Guvernului 673 / 1991.
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - În vederea formării corecte a prețurilor liberalizate pentru mărfurile provenite din import, toți agenții economici vor lua efectiv în calcul taxele vamale prevăzute în Tariful vamal de import al României.

La pozițiile tarifare la care sunt prevăzute taxe diferite, în raport de destinație, se aplică taxele prevăzute la subpoziția cu nivelul de taxe cel mai scăzut.

Art. 2. - Pentru evitarea aplicării unor tratamente diferențiate, taxele vamale se vor aplica tuturor agenților economici, indiferent de forma de proprietate, și la toate produsele care fac obiectul importurilor.

Art. 3. - Sunt scutite de plata taxelor vamale următoarele categorii de bunuri:

a) probele și materialele pentru experimentări;
b) cărțile și alte tipărituri, imprimările fonice și pe peliculă, obiectele cu caracter cultural și didactice, primite în baza unor înțelegeri cu partenerii externi;
c) bunurile provenite din succesiuni testamentare sau ajutoare cu caracter social, cultural, umanitar;
d) bunurile aparținând organelor administrației de stat primite de la reprezentanțele lor din străinătate;
e) bunurile străine care devin, potrivit legii, proprietatea statului român prin părăsire sau confiscare;
f) mostrele și modelele de referință fără valoare comercială;
g) materialele publicitare, de reclamă și documentare;
h) bunurile destinate înlocuirii unor produse importate anterior sau bunurile exportate anterior returnate ca necorespunzătoare;
i) bunurile exportate anterior care se înapoiază în țară nefiind admise la destinație;
j) bunurile de origine română;
k) bunurile pentru unitățile militare și cele destinate apărării naționale;
l) bunurile care constituie aportul de capital în valută al părții străine în cadrul societăților comerciale cu participare străină sau al societăților comerciale cu capital integral străin.

Art. 4. - Agenții economici sunt obligați să depună la unitățile vamale declarația vamală împreună cu următoarele documente:

a) licența de import sau export în original emisă de Ministerul Comerțului și Turismului și copia de pe aceasta;
b) facturile originale și copii de pe acestea, care trebuie să cuprindă denumirea și cantitatea mărfurilor, prețul extern unitar și total, precum și valoarea cheltuielilor externe de transport, manipulare, asigurare și alte cheltuieli aferente transportului, atunci când transporturile au fost efectuate de întreprinderi de transport specializate;
c) documentul de transport al mărfurilor sau, în lipsa acestuia, alte documente emise de transportator, atunci când transporturile au fost efectuate de întreprinderi de transport specializate;
d) liste specificative conținând mențiuni cu privire la denumirea și cantitatea mărfurilor corespunzătoare mărcilor și numerelor de identificare a ambalajelor, atunci când declarația vamală se referă la acestea;
e) certificatul de origine în cazurile prevăzute de lege;
f) certificatul sanitar-veterinar sau fitosanitar, eliberat potrivit legii, pentru transporturile de animale, de produse de origine animală sau vegetală;
g) alte documente prevăzute de legi speciale.

Art. 5. - Verificarea încadrării tarifare, a calculului taxelor vamale înscrise în declarație de agentul economic, precum și încasarea taxelor vamale la import, se efectuează de organele vamale în momentul îndeplinirii formalităților de vămuire prevăzute de lege.

Plata taxelor vamale se poate face prin depunerea de numerar, prin depunerea de cecuri de decontare cu valoare limitată, precum și prin virament în contul unității vamale respective.

Art. 6. - Liberul de vamă pentru mărfuri se acordă în scris, după îndeplinirea condițiilor și efectuarea formalităților de vămuire, inclusiv încasarea taxelor vamale la import.

Liberul de vamă se poate acorda și cu caracter provizoriu pe timp de 30 de zile, dacă agentul economic sau reprezentantul acestuia (mandatar ori comisionar) depune o garanție egală cu valoarea taxelor vamale datorate.

Art. 7. - Rectificarea ulterioară vămuirii a declarațiilor vamale de import în ce privește cantitatea sau valoarea mărfii se poate cere organelor vamale numai prin depunerea la vamă a unor noi facturi pentru recalcularea taxelor vamale.

Art. 8. - Valoarea în vamă pentru mărfurile importate constă din prețul de import format din:

a) prețul extern, transformat în lei, în cazul mărfurilor al căror preț include cheltuielile externe de transport, manipulare și asigurare, precum și alte cheltuieli în valută;
b) prețul extern, transformat în lei, la care se adaugă cheltuielile externe de transport, manipulare și asigurare, precum și orice alte cheltuieli în valută, în cazul mărfurilor al căror preț extern nu include aceste cheltuieli, în baza documentelor de transport și asigurare;
c) prețul extern, transformat în lei, majorat cu o cotă procentuală de 10%, dacă nu există documente de transport, manipulare și asigurare în momentul calculării taxelor vamale.

Transformarea în lei a prețurilor externe pentru stabilirea valorii în vamă se face potrivit cursurilor în vigoare publicate de Banca Națională.

În lipsa documentelor care atestă valoarea mărfurilor importate, aceasta se stabilește de organele vamale pe baza prețurilor de import practicate pentru asemenea mărfuri sau mărfuri similare.

Art. 9. - Contestațiile cu privire la încadrarea tarifară și valoarea mărfurilor stabilite de organele vamale se depun în termen de 1 an de la vămuire și se soluționează de șeful unității vamale unde s-a efectuat vămuirea.

Împotriva soluției date se poate face întâmpinare, în termen de 30 de zile de la data primirii comunicării, la Direcția Generală a Vămilor, a cărei decizie este definitivă și executorie.

Art. 10. - Operațiunile de primire temporară de mărfuri din străinătate pot fi efectuate numai cu garantarea plății taxelor vamale, dacă acestea se datorează.

Art. 11. - Modalitățile de garantare a taxelor vamale sunt aceleași cu cele prevăzute pentru plata acestora.

Art. 12. - Constituie contravenție și se sancționează cu amendă egală cu valoarea mărfii neplata taxelor vamale pentru mărfurile importate în termenul de 30 de zile acordat prin liberul de vamă provizoriu.

Contravenției prevăzute la alin. 1 îi sunt aplicabile dispozițiile procedurale din Regulamentul vamal.

Art. 13. - Ministerul Finanțelor împreună cu Ministerul Comerțului și Turismului pot propune guvernului contingente și taxe reduse la unele produse pentru producție și de consum pentru populație.

Art. 14. - Normele metodologice privind aplicarea prezentei hotărâri se stabilesc de Ministerul Finanțelor.

Art. 15. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la 1.I.1991. Pe aceeași dată orice dispoziții contrare își încetează aplicarea.