autentificare cu OpenID
Hotărâre privind tariful vamal de import al României
 • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Versiunea:
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Tariful vamal de import al României este cel prevăzut în anexa nr. 1[1] la prezenta hotărâre și se aplică la toate mărfurile care fac obiectul importurilor.

Art. 2. - La importurile de mărfuri din țările cu care se întrețin relații comerciale pe baza unor convenții sau înțelegeri internaționale, aplicarea taxelor vamale se face potrivit prevederilor acestora.

Art. 3. - Taxele vamale prevăzute în tariful vamal de import sunt exprimate în procente și se aplică la valoarea în vamă a mărfurilor importate. Taxele vamale se percep de către organele vamale și se varsă la bugetul administrației centrale de stat.

Art. 4. - Taxele vamale aplicabile sunt cele în vigoare la data înregistrării declarației vamale de import a mărfurilor.

Art. 5. - Este scutit de taxe vamale importul următoarelor categorii de bunuri:

 • bunurile dobândite prin succesiuni testamentare, dovedite pe baza unor documente oficiale;
 • ajutoare și donații, cu caracter social, umanitar, cultural, sportiv, didactic, primite de organizații sau asociații cu caracter umanitar sau cultural, ministere și alte organe ale administrației de stat, sindicate și partide politice, organizații de cult, federații, asociații sau cluburi sportive, instituții de învățământ, fără a fi destinate sau a fi folosite pentru subvenționarea campaniei electorale sau a unor activități ce pot constitui amenințări la siguranța națională;
 • materiale pentru probe, experimentări sau cercetări;
 • bunurile străine care devin, potrivit legii, proprietatea statului;
 • mostrele fără valoare comercială, materiale publicitare, de reclamă și documentare.

Art. 6. - Condițiile care trebuie îndeplinite pentru ca bunurile enumerate la articolul precedent să beneficieze de scutire de taxe vamale sunt:

 • să fie trimise de expeditor către destinatar fără nici un fel de obligații de plată;
 • să nu facă obiectul unor comercializări ulterioare;
 • sa nu fie utilizate pentru prestații către terți, aducătoare de venituri;
 • să fie cuprinse în patrimoniul persoanei juridice și înregistrate în evidența contabilă proprie.

Bunurile scutite de taxe vamale pot fi folosite numai în scopurile pentru care au fost importate. La schimbarea destinației bunurilor, importatorii sunt obligați să îndeplinească formalitățile legale privind importul mărfurilor și să achite taxele vamale de import, calculate la valoarea în vamă din momentul intrării în țară a bunurilor.

Organele de control financiar, organele Gărzii financiare și corpurile de control comercial sunt obligate să urmărească destinația dată acestor bunuri și să sesizeze organele vamale pentru luarea măsurilor ce decurg din aplicarea corectă a legislației în vigoare. Taxele astfel datorate se stabilesc și se urmăresc pe o perioadă de 5 ani în urmă.

Art. 7. - De asemenea, este scutit de taxe vamale importul următoarelor categorii de bunuri:

 • bunurile de origine română;
 • bunurile care au fost reparate sau înlocuite de partenerii externi, în perioada de garanție;
 • bunurile care se înapoiază în țară ca urmare a unei expedieri eronate.

Art. 8. - Valoarea în vamă pentru mărfurile importate constă în prețul de import, format din prețul extern, transformat în lei, la care se adaugă:

a) cheltuielile de transport al mărfurilor importate, pe parcurs extern;

b) cheltuielile de încărcare, de descărcare și de manipulare conexe transportului mărfurilor importate, achitate pe parcurs extern;

c) costul asigurării, precum și orice alte cheltuieli pe parcurs extern.

Valoarea în vamă trebuie să rezulte din facturi sau alte documente emise de exportator, care se depun la organele vamale.

În cazul în care în factură nu sunt cuprinse cheltuielile de la lit. a), b) și c) sau nu se prezintă documente privind aceste cheltuieli, valoarea în vamă se formează din prețul de import, la care se adaugă o cotă procentuală din acest preț, în funcție de mijlocul de transport, stabilită de Ministerul Economiei și Finanțelor și Ministerul Comerțului și Turismului prin norme metodologice.

Transformarea în lei a prețurilor externe pentru stabilirea valorii în vamă se face potrivit cursului de schimb în vigoare în prima zi a lunii în care se înregistrează declarația vamală, publicat de Banca Națională.

Art. 9. - Verificarea încadrării tarifare, a calculului taxelor vamale înscrise în declarație de importator, precum și încasarea taxelor vamale la import se efectuează de organele vamale în momentul îndeplinirii formalităților de vămuire potrivit legii.

Art. 10. - Plata taxelor vamale se face de importator sau de declarantul comisionar în vamă, pe baza formelor și instrumentelor de decontare stabilite de către organele bancare, în contul unității vamale care a efectuat operațiunea de vămuire. Această obligație revine importatorului și dacă taxele vamale au fost garantate.

Art. 11. - Mărfurile se consideră introduse legal în țară pe baza liberului de vamă, ce se acordă în scris, după îndeplinirea condițiilor și efectuarea formalităților de vămuire, inclusiv încasarea taxelor vamale de import.

Liberul de vamă se poate acorda și cu caracter provizoriu, pe timp de până la 30 de zile, dacă importatorul sau reprezentantul acestuia (mandatar ori comisionar) depune o garanție egală cu valoarea taxelor vamale datorate.

În cazul în care la verificări ulterioare se constată că taxele vamale nu au fost încasate, total sau parțial, diferențele în minus, stabilite în termen de 1 an de la data vămuirii, se plătesc de importatori în termen de 5 zile de la data comunicării.

Diferențele încasate în plus, constatate ca urmare a unor verificări ulterioare sau a contestațiilor depuse, stabilite în termen de 1 an de la vămuire, se restituie celor în drept în termen de 30 de zile de la data stabilirii diferenței.

Restituirile se fac de către unitățile care au perceput taxele, din încasările curente de taxe vamale sau de la bugetul administrației centrale de stat.

Art. 12. - Contestațiile cu privirea la aplicarea tarifului vamal de import se depun în termen de 30 de zile de la luarea la cunoștință de către agentul economic și se soluționează de șeful unității vamale unde s-a efectuat vămuirea.

Împotriva soluției date se poate face întâmpinare, în termen de 30 de zile, la Direcția generală a vămilor.

În termen de 15 zile de la luarea la cunoștință a modului de rezolvare de către Direcția generală a vămilor se poate face plângere la instanța judecătorească competentă. Hotărârea instanței este definitivă.

Art. 13. - Operațiunile de primire temporară de mărfuri din străinătate pot fi efectuate numai cu garantarea plății taxelor vamale.

Art. 14. - Garantarea plății taxelor vamale se face de către importator prin depunerea la unitatea vamală a unei sume bănești egale cu cuantumul taxelor vamale aferente bunurilor sau prin depunerea unei scrisori de garanție prin care o unitate bancară cu sediul în România, se angajează să plătească organelor vamale suma reprezentând cuantumul taxelor vamale.

Art. 15. - Pentru operațiunile temporare care nu au fost încheiate în termen și pentru operațiunile de import admise cu liber de vamă provizoriu, dacă taxele nu au fost achitate de titularul operațiunii până la expirarea termenului acordat, încasarea taxelor vamale se face din oficiu de către organele vamale.

În acest caz se vor percepe majorări de 1% asupra cuantumului taxelor vamale datorate, pentru fiecare zi de depășire a termenului de plată.

Art. 16. - Importatorii vor depune, la cererea organelor vamale sau din proprie inițiativă, expertize tehnice sau de laborator privind felul, natura, compoziția mărfurilor sau bunurilor, în vederea încadrării corecte în tariful vamal.

Cheltuielile privind expertiza sunt în sarcina importatorului.

Organizațiile sau laboratoarele care pot efectua asemenea expertize sunt numai cele acceptate de Direcția generală a vămilor.

Art. 17. - Constituie contravenție și se sancționează cu amendă egală cu 50% din valoarea mărfii prezentarea sau depunerea la vamă de documente conținând date nereale pentru stabilirea valorii în vamă.

Art. 18. - Contravențiilor prevăzute la art. 17 le sunt aplicabile dispozițiile procedurale cuprinse în Regulamentul vamal.

Art. 19. - Guvernul, la propunerea Ministerului Economiei și Finanțelor și a Ministerului Comerțului și Turismului, poate aproba taxe reduse sau exceptări de taxe, precum și contingente de mărfuri cu taxe reduse sau exceptate.

În aceleași condiții pot fi instituite suprataxe vamale de import, cu caracter temporar, în cazul în care anumite importuri, prin cantitate sau condițiile de realizare, produc sau amenință cu producerea unui prejudiciu grav producătorii interni ai unor produse similare sau direct concurente. Aceste suprataxe se vor aplica până la eliminarea influențelor negative avute în vedere la instituirea lor.

Art. 20. - Regulile generale pentru încadrarea în nomenclatura vamală, precum și cele de stabilire a originii bunurilor sunt cele menționate în anexa nr. 2[2] la prezenta hotărâre.

Art. 21. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României.

Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri își încetează aplicarea:

De asemenea, se abrogă:

 1. Anexa nr. 1 se pune la dispoziția celor interesați de către Ministerul Comerțului și Turismului.
 2. Anexa nr. 2 se pune la dispoziția celor interesați de către Ministerul Comerțului și Turismului.