autentificare cu OpenID
Hotărâre privind unele măsuri de organizare și finanțare a unităților de cercetare-dezvoltare
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Versiunea:
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Institutele de cercetare științifică, inginerie tehnologică și proiectare - denumite în continuare institute de cercetare-dezvoltare - se pot organiza și funcționa în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/1990 ca societăți comerciale, regii autonome, unități fără personalitate juridică în cadrul regiilor autonome, sau ca instituții publice în domeniul cercetării-dezvoltării.

Art. 2. - În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Învățământului și Științei, Academia Română, celelalte ministere și organe interesate vor prezenta guvernului propuneri de înființare, organizare și funcționare, prin lege, a unor institute de cercetare-dezvoltare ca instituții publice.

Art. 3. - Până la intrarea în vigoare a Legii privind organizarea activităților de cercetare - dezvoltare sau, după caz, până la reorganizarea lor pe baza prevederilor Legii nr. 15/1990, institutele de cercetare științifică, inginerie tehnologică și proiectare își vor desfășura activitatea potrivit reglementărilor în vigoare, păstrându-și statutul actual.

Art. 4. - Acțiunea de reorganizare a institutelor de cercetare științifică, inginerie tehnologică și proiectare existente se va desfășura avându-se în vedere necesitatea modulării pe criteriul autonomiei funcționale și financiare.

Art. 5. - (1) Finanțarea cheltuielilor de cercetare-dezvoltare pe exercițiul financiar al anului 1992 se face dintr-un fond special pentru cercetare-dezvoltare, denumit în continuare fond special, din sumele prevăzute cu această destinație în bugetul de stat, precum și din fondurile aflate la dispoziția societăților comerciale și a regiilor autonome, constituite de acestea potrivit legii.

Modificat de Hotărârea Guvernului 801 bis / 1991

(2) Veniturile bugetului special se constituie prin instituirea unei taxe de cercetare-dezvoltare de 1% calculata în lei asupra producției marfă industriale, a producției de construcții-montaj, producției globale agricole și silvice, veniturilor brute din transporturi și telecomunicații.

(3) Bugetul special este anexă la bugetul de stat și se aprobă de parlament.

(4) Din fondul în lei constituit potrivit alin. (2), o cotă de 0,5% se va elibera în valută, la cursul legal în vigoare, pentru finanțarea bazei materiale a activităților de cercetare-dezvoltare, precum și pentru obținerea de materiale documentare.

Abrogat de Hotărârea Guvernului 801 bis / 1991

Art. 6. - (1) Din sumele prevăzute în bugetul de stat și bugetul special se finanțează cercetările fundamentale, cercetările multidisciplinare și intersectoriale, cercetările privind protecția mediului, apărarea națională, agricultura, conservarea energiei, subvenționarea literaturii tehnico-științifice și culturii scrise, alte teme de interes major, precum și cercetări și activități de proiectare, cum sunt: studii, note de fundamentare, proiecte, expertizarea documentațiilor tehnice și economice care ar urma să fie achiziționate din import, destinate realizării programelor de dezvoltare și retehnologizare a ramurilor și sectoarelor economiei naționale.

(2) Fondurile constituite potrivit legii de către societățile comerciale și regiile autonome, aflate la dispoziția acestora, se folosesc pentru realizarea programelor de dezvoltare, retehnologizare, implementare de noi produse și tehnologii, protecție a mediului și securitate a muncii etc., conform hotărârilor proprii.

Art. 7. - (1) Programele de cercetare-dezvoltare, menționate la art. 6 alin. (1), se elaborează de către:

  • Academia Română, pentru cercetările științifice fundamentale și avansate, desfășurate în institutele proprii;
  • Departamentul pentru știință, pentru programele naționale intersectoriale și multidisciplinare, precum și programele de cercetare din institutele de învățământ superior și unitățile proprii;
  • ministerele și departamentele, pentru programele de cercetare-dezvoltare și retehnologizare a ramurilor și sectoarelor din subordinea lor.

(2) Organismele menționate la alin. (1) au obligația să constituie grupe de specialiști și să elaboreze, în termen de 30 de zile, programele de cercetare-dezvoltare, prin consultarea largă a agenților economici de profil, unităților de cercetare-dezvoltare, învățământ superior, evaluând și convenind cu aceștia obiectivele, etapele lucrărilor, resursele financiare și umane necesare, aspectele privind implementarea și diseminarea rezultatelor cercetării, alte probleme de interes național.

(3) Ministerul Culturii va prezenta, în termen de 30 de zile, propuneri privind subvenționarea literaturii tehnico-științifice și culturii scrise, precum și modalitățile de gestionare a fondurilor alocate.

Art. 8. - (1) Corelarea de ansamblu, la nivel național, a activităților de cercetare-dezvoltare, precum și aprobarea programelor, se realizează de către guvern, pe baza propunerilor și recomandărilor Colegiului consultativ pentru cercetare-dezvoltare, constituit în acest scop.

(2) Colegiul consultativ pentru cercetare-dezvoltare este alcătuit din oameni de știință, cercetători, proiectanți și specialiști de înaltă valoare, propuși de Academia Română, Ministerul Învățământului și Științei, Academia de Științe Agricole și Silvice, Academia de Științe Medicale și ministere.

(3) Componența colegiului consultativ și regulamentul de funcționare al acestuia se aprobă de guvern, în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

Abrogat de Hotărârea Guvernului 801 bis / 1991

Art. 9. - (1) Colegiul consultativ face recomandări guvernului cu privire la:

  • politica națională în domeniul cercetării-dezvoltării;
  • volumul necesar de fonduri pentru finanțarea de la bugetul special și de la bugetul de stat;
  • repartizarea și destinațiile sumelor în valută stabilite potrivit art. 5 alin. (4).
Abrogat de Hotărârea Guvernului 801 bis / 1991

(2) Periodic, colegiul consultativ realizează evoluarea generală a rezultatelor cercetării și gestiunii fondurilor alocate pentru cercetare-dezvoltare și informează semestrial guvernul asupra aspectelor constatate.

Art. 10. - Activitățile institutelor de cercetare-dezvoltare se desfășoară pe bază de contracte, încheiate cu beneficiarii lucrărilor sau cu coordonatorii de program, respectiv programe de lucrări aprobate, în condițiile prevăzute în prezenta hotărâre.

Art. 11. - (1) Fondurile bănești prevăzute pentru activitatea de cercetare-dezvoltare se pun la dispoziția unităților executante numai pe baza contractelor încheiate de către acestea.

(2) Pentru programele de cercetare fundamentală sau avansată eliberarea fondurilor bănești se face cu acordul Academiei Române, Ministerului Învățământului și Științei, Academiei de Științe Medicale și Academiei de Științe Agricole și Silvice, după caz, în baza programelor de lucrări aprobate sau contractelor încheiate.

Art. 12. - Institutele de cercetare-dezvoltare sunt autorizate să încheie direct contracte de cercetare-dezvoltare cu persoane juridice sau persoane fizice din străinătate, în domeniul lor de activitate.

Art. 13. - Din venitul net în valută, 50% rămâne la dispoziția institutelor de cercetare-dezvoltare, iar 25% se acordă sub formă de subvenții pentru dezvoltarea bazei materiale și activității de informare-documentare. Diferența de 25% se varsă la bugetul de stat, institutele primind echivalentul în lei la cursul oficial de schimb în vigoare.

Abrogat de Hotărârea Guvernului 801 bis / 1991

Art. 14. - (1) Se recomandă agenților economici să asigure și participarea institutelor de cercetare-dezvoltare la tratativele privind acțiunile de atragere a capitalului străin, în vederea antrenării institutelor ca parteneri în tranzacții pentru realizarea obiectivelor de investiții și retehnologizare.

(2) Institutele de cercetare-dezvoltare, la cererea celor interesați, pot asigura studii de fezabilitate și expertize de specialitate a ofertelor și contractelor.

Art. 15. - Contractele de cercetare-dezvoltare și proiectare aflate în curs de executare, finanțate de centralele industriale care se desființează, se preiau de către agenții economici beneficiari. Finanțarea contractelor preluate se asigură din fondurile constituite potrivit prezentei hotărâri, la propunerea ministerelor de resort.

Abrogat de Hotărârea Guvernului 801 bis / 1991

Art. 16. - Ministerul Finanțelor va elabora, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, instrucțiuni cu privire la constituirea și eliberarea fondurilor de la bugetul pentru finanțarea activității de cercetare-dezvoltare.