autentificare cu OpenID
Precizări pentru stabilirea și plata drepturilor cuvenite ca urmare a aplicării Hotărârii Guvernului nr. 22/18 ianuarie 1992 privind unele măsuri referitoare la salarizarea personalului din unitățile bugetare
    notă: Precizări emise de Ministerul Muncii și Protecției Sociale cu nr. 139/3.II.1992 și Ministerul Economiei și Finanțelor cu nr. 180266/4.II.1992
  • semnat: Ministrul muncii și protecției sociale, Dan Mircea Popescu
  • semnat: Ministrul economiei și finanțelor, George Danielescu
  • semnat: Ministrul bugetului, veniturilor statului și controlului financiar, Florian Bercea
În baza art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 22/1992 privind unele măsuri referitoare la salarizarea personalului din unitățile bugetare, se precizează următoarele:

1. Pentru personalul din unitățile de învățământ, cercetare și proiectare, sanitare și de asistență socială, de informatică, de cultură și sport, precum și din alte unități finanțate de la bugetul public național sau din mijloace extrabugetare, la care salarizarea se face în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 307/1991, nivelurile noi, indexate, ale salariilor de bază, ale indemnizațiilor de conducere maxime, precum și ale sporurilor maxime care fac parte din salariile de bază, sunt cele calculate potrivit Hotărârii Guvernului nr. 22/1992, transmise ministerelor și celorlalte organe centrale și locale ale administrației publice de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale cu adresa nr. 53/1992.

Indemnizațiile de conducere și sporurile în sume fixe, care fac parte din salariul de bază, din luna decembrie 1991, stabilite sub limita maximă, se majorează cu 11,1% ca urmare a creșterii prognozate a prețurilor de consum în perioada ianuarie - aprilie 1992.

Celelalte drepturi cuvenite salariaților, ce se acordă în cote procentuale din salariul de bază, care cuprinde toate drepturile ce fac parte din acesta, se calculează în raport cu noile cuantumuri ale salariilor de bază.

2. Nivelurile noi ale salariilor și indemnizațiilor de conducere menționate la pct. 1 se utilizează numai pentru stabilirea drepturilor pentru funcția de bază.

3. Salariile de bază ale persoanelor încadrate prin cumul la instituțiile publice finanțate de la bugetul administrației centrale de stat sau de la bugetele locale nu cuprind, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 27/1992, sumele reprezentând indexarea pentru creșterea prețurilor. Aceste sume nu se cuprind, potrivit aceleiași hotărâri, nici în salariile pe baza cărora se stabilesc indemnizațiile clinice de care beneficiază personalul medical sau farmaceutic pe lângă salariul funcției didactice, nici în sumele acordate pentru activități salarizate cu tarife orare prin plata cu ora sau pentru efectuarea de gărzi în vederea asigurării continuității asistenței medicale.

Salariile de bază pentru stabilirea drepturilor prevăzute mai sus sunt cele care au fost cuprinse în anexele nr. 1-11 la Hotărârea Guvernului nr. 307/1991, neindexate, fără a fi mai mici decât salariul minim brut pe țară, orar sau lunar, după caz. Începând cu data de 1 ianuarie 1992, salariul de bază minim brut pe țară a fost stabilit, prin Hotărârea Guvernului nr. 19/1992, la 8.500 lei lunar pentru un program complet de lucru de 170 ore, în medie, pe lună, ceea ce reprezintă 50 lei/oră.

4. Începând cu data de 1 ianuarie 1992, persoanele care cumulează, potrivit legii, pensia cu salariul, pot beneficia, în instituțiile publice, de diferența dintre creșterea rezultată din aplicarea coeficientului de indexare de 25% asupra salariului corespunzător funcției cumulate, prevăzut în anexele nr. 1-11 la Hotărârea Guvernului nr. 307/1991, neindexat, și valoarea corespunzătoare indexării de 25%, cuprinsă în pensia de bază începând cu 1 ianuarie 1992, față de luna octombrie 1991.

Exemplu de calcul
lei
1. Pensia de bază din luna octombrie 1991 7.000
2. Pensia de bază în luna ianuarie 1992, indexată (pensia de bază din luna octombrie 1991, majorată cu 25%) 8.750
3. Valoarea corespunzătoare indexării, cuprinsă în pensie (rd. 2 - rd. 1) 1.750
4. Salariul corespunzător funcției cumulate, neindexat, prevăzut în anexele nr. 1-11 din Hotărârea Guvernului nr. 307/1991 10.300
5. Salariul corespunzător funcției cumulate, calculat prin indexarea cu 25% începând cu 1 ianuarie 1992 (rd. 4 × 1,25) 12.875
6. Diferența dintre rd. 5 și rd. 1 2.575
7. Diferența ce se acordă potrivit art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 22/1992 (rd. 6 - rd. 3) 825
8. Salariul cuvenit pentru funcția cumulată (rd. 4 + rd. 7)[1] 11.125

Pentru calculul și stabilirea diferenței arătate mai sus, persoanele care cumulează pensia cu salariul trebuie să prezinte instituției publice, unde cumulează, talonul de pensie sau acte doveditoare din care să rezulte cuantumul pensiei de bază în luna octombrie 1991.

Pentru persoanele care au ieșit la pensie după data de 1 noiembrie 1991, valoarea corespunzătoare indexării, cuprinsă în pensia de bază față de luna octombrie 1991, se va calcula prin împărțirea pensiei de bază din luna ianuarie 1992 și, în continuare, indexată, la coeficientul de 1,25.

5. Pensionarii de invaliditate de gradul III, care lucrează cel mult 1/2 de normă, beneficiază de indexare la salariul de bază corespunzător acestei fracțiuni de normă.

6. Începând cu 1 ianuarie 1992, în carnetele de muncă ale salariaților se înscriu noile cuantumuri ale salariilor de bază, indemnizațiilor și sporurilor care, potrivit legii, fac parte din salariul de bază.

7. Drepturile cuvenite persoanelor care, la data corectării salariilor în condițiile art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 22/1992 sau în continuare, se află în incapacitate temporară de muncă, concediu pentru îngrijirea copilului bolnav, pentru îngrijirea copilului în vârstă de până la 1 an sau în alte situații în care drepturile se stabilesc, conform legii, în funcție de salariul de bază, se vor determina în raport cu noul cuantum al salariului de bază.

8. Plafoanele reglementate prin Hotărârea Guvernului nr. 360/1991, în raport cu care se stabilește contribuția părinților la întreținerea copiilor în creșe și grădinițe, sunt prevăzute în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 20/1992.

9. La stabilirea indemnizației pentru concediul de odihnă, veniturile realizate până la data de 1 ianuarie 1992, stabilite potrivit Precizărilor nr. 1399/6436/1991 ale Ministerului Muncii și Protecției Sociale și Ministerului Economiei și Finanțelor, emise în aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 780/1991, se majorează cu procentul de indexare de 11,1% cât reprezintă partea din creșterea prognozată a prețurilor de consum în perioada ianuarie - aprilie 1992.

În cazul persoanelor cărora li s-au acordat indemnizații pentru concediul de odihnă înainte de 1 ianuarie 1992, în condițiile în care o parte din acestea s-a calculat pentru luna decembrie, iar restul pentru luna ianuarie, indemnizația aferentă lunii ianuarie va fi indexată cu 11,1%.

10. Pentru aplicarea prevederilor art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 22/1992 referitoare la elaborarea sistemelor proprii de salarizare, pentru unitățile subordonate finanțate de la bugetul public național, ministerele și celelalte organe centrale și locale ale administrației publice vor avea în vedere și perioada necesară punerii de acord cu sindicatele.

11. În acest scop, ministerele și celelalte organe centrale ale administrației publice vor urmări și vor lua măsuri pentru dimensionarea personalului din unitățile subordonate, corespunzător sarcinilor ce revin unităților respective, utilizându-se, după caz, și fracțiuni de normă, pentru acele locuri de muncă unde volumul sarcinilor nu necesită utilizarea unei norme întregi, prevăzându-se aceasta în statele de funcții.

12. Noile tranșe de venituri individuale lunare impozabile, ce se aplică începând cu drepturile lunii ianuarie 1992, sunt cele prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 19/1992 și, respectiv, în calculatorul pentru impozite publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 7/1992.

  1. În cazul în care salariul cuvenit pentru funcția cumulată se situează sub nivelul salariului de bază minim brut pe țară, orar sau lunar, după caz, stabilit începând cu 1 ianuarie 1992, se acordă salariul de bază minim brut pe țară.