autentificare cu OpenID
Hotărâre cu privire la indexarea salariilor, pensiilor de asigurări sociale de stat, militare și I.O.V.R. și alte măsuri de protecție socială, pentru perioada noiembrie - decembrie 1991
 • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan
Versiunea:
Acest act a fost abrogat de Hotărârea Guvernului 19 / 1992.
Guvernul României hotărăște:
Capitolul I
Dispoziții generale

Art. 1. - (1) Salariile de bază, ajutorul de șomaj, pensiile de asigurări sociale de stat, militare și I.O.V.R., indemnizațiile și sporurile ce se acordă invalizilor, veteranilor și văduvelor de război, alocațiile de stat pentru copii, ajutoarele sociale prevăzute de lege și ajutoarele cuvenite soțiilor militarilor în termen se indexează pentru lunile noiembrie și decembrie 1991 cu 12,5%, ceea ce reprezintă 50% din creșterea prognozată a prețurilor de consum pe această perioadă.

(2) La stabilirea indicelui mediu prognozat de creștere a prețurilor de consum pentru perioada noiembrie - decembrie 1991, s-a avut în vedere și diferența dintre indicele prognozat și cel efectiv realizat în luna octombrie 1991.

Art. 2. - Alocațiile de hrană pentru consumurile colective din unitățile sociale de stat se indexează integral cu creșterea prețurilor la produsele alimentare și sunt cele din anexa nr. 1.

Capitolul II
Indexarea salariilor

Art. 3. - (1) La societățile comerciale cu capital majoritar de stat și regiile autonome, salariile de bază stabilite prin contractele individuale de muncă se indexează până la nivelul coeficientului de 12,5%, în funcție de posibilitățile financiare ale fiecărui agent economic. La regiile autonome prevăzute cu subvenție, indexarea se va face cu încadrarea în subvențiile aprobate și actualizate potrivit legii.

(2) Societățile comerciale cu capital majoritar de stat și regiile autonome, care la data de 1 septembrie 1991 nu au acordat indexarea salariilor la nivelul prevăzut prin Hotărârea Guvernului nr. 579/1991, dar prin rezultatele financiare obținute ulterior au această posibilitate, vor putea acorda atât indexarea respectivă, cât și pe cea prevăzută de prezenta hotărâre.

(3) Consiliile de administrație vor stabili nivelul coeficientului de indexare în raport cu posibilitățile financiare ale unităților și îl vor aduce la cunoștința salariaților.

Art. 4. - (1) Începând cu data de 1 noiembrie 1991 salariul de bază minim brut pe țară se stabilește la 7.000 lei pentru un program complet de lucru de 170 ore în medie pe lună, respectiv 41,15 lei/oră.

(2) Indexarea salariilor pentru personalul încadrat la nivelul salariului de bază minim brut pe țară se face cel puțin la nivelul coeficientului de indexare stabilit pe unitate, potrivit prevederilor prezentei hotărâri. Dacă prin aplicarea acestui coeficient ar rezulta un salariu de bază sub limita de 7.000 lei, se va acorda salariul minim brut pe țară.

Art. 5. - (1) Salariile de bază ale personalului din unitățile finanțate de la bugetul administrației centrale de stat și bugetele locale se indexează cu coeficientul de 12,5%.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător și la regiile autonome cu specific deosebit, la care salariile au fost aprobate prin hotărâri ale Guvernului.

(3) Nivelurile noi ale salariilor pentru unitățile finanțate de la bugetele administrației centrale de stat și locale și pentru regiile autonome cu specific deosebit vor fi calculate și transmise acestora de Ministerul Muncii și Protecției Sociale.

Art. 6. - Celelalte drepturi salariale se calculează în raport cu noile cuantumuri ale salariilor de bază, indexate potrivit prevederilor art. 3 alin. (1) și (2) și art. 5.

Capitolul III
Indexarea pensiilor de asigurări sociale de stat, militare și I.O.V.R., precum și a altor venituri și sporuri

Art. 7. - (1) Pensiile de asigurări sociale de stat, militare și I.O.V.R., indemnizațiile și sporurile ce se acordă invalizilor, veteranilor și văduvelor de război, indemnizațiile pentru însoțitorii invalizilor încadrați în gradul I de invaliditate din cadrul asigurărilor sociale de stat și ai invalizilor militari de gradul I se indexează, individual, cu coeficientul de 12,5%.

(2) Cu același coeficient de 12,5% se indexează și ajutoarele bănești lunare stabilite conform art. 14 din Legea nr. 23/1969.

Art. 8. - Pensionarii care primesc pensie atât din sectorul asigurărilor sociale de stat, cât și din alte sectoare de activitate cu sisteme proprii de pensie, primesc de la asigurările sociale de stat numai suma cuvenită pentru pensia aferentă acestui sector de activitate.

Art. 9. - (1) Ajutoarele sociale care se acordă pe baza legislației de pensii, ajutoarele bănești trimestriale care se acordă potrivit Decretului-lege nr. 70/1990 și ajutoarele pentru soțiile militarilor în termen, ajutorul ocazional care se acordă potrivit H.C.M. nr. 454/1957, alocațiile de întreținere pentru minorii dați în plasament familial sau încredințați unor familii sau persoane, precum și ajutorul de deces se indexează cu coeficientul de 12,5%.

(2) Alocațiile de stat pentru copii se majorează cu 85 lei lunar pentru fiecare copil.

Art. 10. - Cuantumurile burselor acordate pentru elevi și studenți, rezultate în urma indexării potrivit prezentei hotărâri, sunt cele prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 11. - Drepturile bănești pentru care reglementările în vigoare prevăd că se indexează, se majorează de la 1 noiembrie 1991 cu coeficientul de 12,5%.

Capitolul IV
Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 12. - (1) Sumele rezultate în urma indexării se includ, de la 1 noiembrie 1991, în drepturile la care se referă, obținându-se astfel noile cuantumuri ale salariilor, pensiilor, indemnizațiilor pentru însoțitori, indemnizațiilor și sporurilor ce se acordă invalizilor, veteranilor și văduvelor de război, alocațiilor de stat pentru copii, ajutoarelor sociale, ajutoarelor cuvenite soțiilor militarilor în termen și celorlalte drepturi indexate.

(2) Cu începere de la 1 noiembrie 1991, plafoanele maxime ale salariilor de bază, prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 127/1991, astfel cum au fost modificate până la 31 octombrie 1991, se majorează cu coeficientul de 12,5%.

(3) Sumele rezultate în urma indexării, conform prezentei hotărâri, cele reprezentând indexarea și compensarea prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 219/1991 și Hotărârea Guvernului nr. 579/1991, precum și sumele obținute ca urmare a majorării pensiilor prin Hotărârea Guvernului nr. 526/1991 nu se includ în calculul veniturilor în funcție de care se acordă sau se stabilesc chiriile pentru locuințele din fondul de stat, alocațiile de stat pentru copii, contribuțiile datorate de susținătorii legali ai persoanelor internate în instituțiile de asistență socială, ajutoarele bănești trimestriale și ocazionale, reducerile care se acordă salariaților și pensionarilor pentru procurarea de proteze și orteze și dreptul la masă la cantinele de ajutor social.

(4) Sumele rezultate din indexare, potrivit prezentei hotărârii, precum și cele acordate prin Hotărârea Guvernului nr. 219/1991 și Hotărârea Guvernului nr. 579/1991 nu se iau în calcul la stabilirea veniturilor în funcție de care, conform Hotărârii Guvernului nr. 360/1991, se stabilește contribuția părinților pentru întreținerea copiilor în creșe și grădinițe.

Art. 13. - Noile tranșe de venituri lunare impozabile ce se vor aplica începând cu drepturile lunii noiembrie 1991, stabilite în baza indicelui de creștere a salariului mediu ca urmare a aplicării prezentei hotărâri, sunt prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 14. - Ministerul Economiei și Finanțelor și Ministerul Muncii și Protecției Sociale vor înainta Guvernului influențele ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri asupra bugetului administrației centrale de stat, bugetelor locale și bugetului asigurărilor sociale de stat, în vederea supunerii lor aprobării Parlamentului.

Art. 15. - Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Economiei și Finanțelor vor emite precizări privind stabilirea și plata drepturilor cuvenite ca urmare a aplicării prezentei hotărâri.

Art. 16. - Se recomandă unităților cu capital privat majoritar, cooperatiste și obștești, sistemelor de asigurări sociale - altele decât cele de stat - să aplice măsurile de protecție socială prevăzute de prezenta hotărâre.

Art. 17. - Nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri atrage răspunderea, după caz, disciplinară, materială sau penală, potrivit dispozițiilor legale.

Art. 18. - Începând cu data de 1 noiembrie 1991 prevederile Hotărârii Guvernului nr. 579/1991 își încetează aplicabilitatea, cu excepția art. 7, 8, 9, 11, 12, 17, 18 și 21, care se vor aplica corespunzător prevederilor prezentei hotărâri.


[modificare] Anexa Nr. 1

Alocația zilnică de hrană
pentru consumul colectiv, în unitățile sociale de stat
- lei/zi -
Învățământ
 • Copii în grădinițe cu program prelungit
77
 • Copii în grădinițe cu program săptămânal
86
 • Copii în case de copii preșcolari și grădinițe speciale
106
 • Elevi și tineri din casele de copii
95
 • Elevi și tineri din unitățile de ocrotire și învățământ special pentru deficienții recuperabili și parțial recuperabili, din centrele de calificare sau recalificare a deficienților și invalizilor
113
 • Elevi din școlile speciale de reeducare
77
 • Elevi din învățământul primar și gimnazial
77
 • Elevi din licee
79
 • Elevi din școlile profesionale
82
 • Elevi din școlile complementare și de meserii
77
 • Elevi din școlile postliceale
83
 • Studenți
95
 • Elevi bolnavi T.B.C. cu forme stabilizate din școli speciale
113
 • Concursuri profesionale și cultural-artistice ale elevilor la fazele județene, zonale și finale, precum și pe perioada de pregătire a participanților la olimpiadele internaționale
95
 • Copii în tabere, colonii și excursii
95
 • Copii în tabele internaționale
113
Sănătate
 • Bolnavi adulți internați în unități sanitare
113
 • Bolnavi internați în staționare de zi
56
 • Copii nou-născuți prematur, în maternități, secții sau compartimente[1]
18
 • Copii 0-3 ani internați în unități sanitare
56
 • Copii 3-16 ani internați în unități sanitare
95
 • Copii în creșe cu program zilnic
56
 • Copii în creșe cu program săptămânal
86
 • Copii în leagăne de copii
86
 • Bolnavi arși, internați în unități sanitare
149
 • Bolnavi în leprozerii
188
 • Însoțitori ai bolnavilor internați în unități sanitare
113
 • Alocație pentru o rație de 0,500 l lapte la bucătăriile de lapte
12
 • Donatorii de sânge
191
 • Bolnavii străini internați la Institutul național de gerontologie și geriatrie
[2]
Asistență socială
 • Cămine de bătrâni și pensionari
86
 • Cămine-spital pentru adulți
106
 • Cămine pentru copii minori cu deficiențe și centre de primire minori
113
 • Cantine de ajutor social
77
Activitate sportivă de performanță
 • Competiții sportive interne
244
 • Cantonamente, semicantonamente și tabere
256
 • Competiții sportive internaționale
318

[modificare] Anexa Nr. 2

Cuantumul
burselor de școlarizare și de merit ce se atribuie elevilor și studenților
1. Învățământ preuniversitar
a) Burse de școlarizare 3.000 lei
b) Burse de merit 900 lei
c) Burse pentru elevii din Republica Moldova 3.960 lei
2. Învățământ universitar
a) Burse de studii categoria I 4.440 lei
b) Burse de studii categoria II 3.840 lei
c) Burse de studii categoria III 3.240 lei
d) Burse pentru studenții din Republica Moldova
 • burse de studii
4.800 lei
 • burse pentru studii postuniversitare, specializare sau doctorat
6.000 lei
e) Burse pentru studenții străini, bursieri ai statului român
 • burse pentru elevi
3.960 lei
 • burse pentru studenți
4.800 lei
 • burse pentru studii postuniversitare
6.000 lei


[modificare] Anexa Nr. 3

Tranșele de venituri impozabile și cotele de impozit
ce se vor aplica începând cu plata drepturilor de salarii pentru luna noiembrie 1991
Venit lunar impozabil
Impozitul lunar
până la 900 lei 6%
901 - 1.100 lei 54 lei + 10% pentru ceea ce depășește 900 lei
1.101 - 1.300 lei 74 lei + 18% pentru ceea ce depășește 1.100 lei
1.301 - 2.200 lei 110 lei + 22% pentru ceea ce depășește 1.300 lei
2.201 - 3.700 lei 308 lei + 23% pentru ceea ce depășește 2.200 lei
3.701 - 5.500 lei 653 lei + 24% pentru ceea ce depășește 3.700 lei
5.501 - 9.200 lei 1.085 lei + 25% pentru ceea ce depășește 5.500 lei
9.201 - 12.850 lei 2.010 lei + 26% pentru ceea ce depășește 9.200 lei
12.851 - 18.350 lei 2.959 lei + 28% pentru ceea ce depășește 12.850 lei
18.351 - 27.550 lei 4.499 lei + 31% pentru ceea ce depășește 18.350 lei
27.551 - 36.700 lei 7.351 lei + 35% pentru ceea ce depășește 27.550 lei
36.701 - 45.950 lei 10.553 lei + 40% pentru ceea ce depășește 36.700 lei
peste 45.950 lei 14.253 lei + 45% pentru ceea ce depășește 45.950 lei
 1. În cazul alimentației naturale, de alimentația noului-născut poate beneficia mama copilului.
 2. Se difuzează numai unităților interesate.