autentificare cu OpenID
Hotărâre cu privite la indexarea unor venituri ale populației, la 1 ianuarie 1992
  • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan
  • contrasemnat: p. Ministrul muncii și protecției sociale, Gheorghe Brehoi
  • contrasemnat: Ministrul economiei și finanțelor, George Danielescu
  • contrasemnat: Ministrul bugetului, veniturilor statului și controlului financiar, Florian Bercea
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Cu începere de la 1 ianuarie 1992 se indexează cu 11,1% următoarele venituri ale populației:

a) pensiile de asigurări sociale de stat, militare și I.O.V.R., precum și indemnizațiile de îngrijire acordate pensionarilor invalizi de gradul I;

b) ajutoarele sociale care se acordă pe baza legislației de pensii;

c) pensiile persoanelor care și-au pierdut total sau parțial capacitatea de muncă și urmașilor celor care au decedat ca urmare a participării la lupta pentru victoria Revoluției din decembrie 1989, precum și indemnizația de îngrijire pentru persoanele încadrate în gradul I de invaliditate și suma lunară acordată mamelor eroilor-martiri, potrivit Legii nr. 42/1990, cu modificările ulterioare;

d) indemnizațiile și sporurile ce se acordă invalizilor, veteranilor și văduvelor de război în temeiul Legii nr. 49/1991;

e) ajutoarele bănești trimestriale care se acordă potrivit Decretului-lege nr. 70/1990;

f) ajutoarele pentru soțiile militarilor în termen;

g) ajutorul ocazional care se acordă potrivit H.C.M. nr. 454/1957;

h) alocațiile de întreținere pentru minorii dați în plasament familial sau încredințați unor familii ori persoane;

i) ajutoarele bănești lunare stabilite conform art. 14 din Legea nr. 23/1969;

j) ajutorul de șomaj pentru șomerii aflați în plată la 1 ianuarie 1992.

Art. 2. - Alocațiile de stat pentru copii se indexează cu 80 lei lunar pentru fiecare copil.

Art. 3. - Cuantumul indemnizației lunare pentru fiecare an de detenție, internare, domiciliu obligatoriu sau strămutare, acordate pe baza Decretului-lege nr. 118/1990, cu completările ulterioare, se stabilește la 560 lei.

Art. 4. - Ajutorul ce se acordă, potrivit legii, în cazul decesului salariatului sau pensionarului se stabilește la 4.000 lei și la 3.000 lei în cazul decesului unui membru de familie.

Art. 5. - Alocațiile de hrană pentru consumurile colective din unitățile sociale de stat se indexează integral cu creșterea prețurilor la produsele alimentare și sunt cele din anexa nr. 1.

Art. 6. - Cuantumurile burselor acordate pentru elevi și studenți, rezultate în urma indexării potrivit prezentei hotărâri, sunt cele prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 7. - Protecția socială, în ceea ce privește medicamentele utilizate în tratamentul ambulatoriu, se asigură, în continuare, potrivit reglementărilor prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 219/1991.

Art. 8. - Drepturile cuvenite persoanelor care, la data indexări sau în continuare, se află în incapacitate temporară de muncă, în concediu de maternitate, concediu pentru îngrijirea copilului bolnav, pentru îngrijirea copilului în vârstă de până la 1 an sau în alte situații în care drepturile se stabilesc, conform legii, în funcție de salariul de bază, se vor determina în continuare în raport cu noul cuantum al salariului de bază.

Art. 9. - (1) Sumele rezultate în urma indexării se includ, de la 1 ianuarie 1992, în drepturile la care se referă, obținându-se astfel noile cuantumuri ale acestora.

(2) Sumele reprezentând rezultatele indexării se suportă din aceleași fonduri ca și drepturile indexate.

(3) Sumele rezultate în urma indexării conform prezentei hotărâri, cele reprezentând indexarea și compensarea prevăzute de hotărârile Guvernului nr. 219/1991, nr. 579/1991 și nr. 780/1991, precum și sumele obținute ca urmare a majorării pensiilor prin Hotărârea Guvernului nr. 526/1991 nu se includ în calculul veniturilor în funcție de care se acordă sau se stabilesc chiriile pentru locuințele din fondul de stat, alocațiile de stat pentru copii, contribuțiile datorate de susținătorii legali ai persoanelor internate în instituțiile de asistență socială, ajutoarele bănești trimestriale și ocazionale, reducerile care se acordă pensionarilor pentru procurarea de proteze și orteze și dreptul la masă la cantinele de ajutor social.

(4) Plafoanele reglementate prin Hotărârea Guvernului nr. 360/1991, în raport de care se stabilește contribuția părinților la întreținerea copiilor în creșe și grădinițe, sunt prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 10. - Costul mesei calde și indemnizația de hrană ce se acordă, potrivit reglementărilor în vigoare, salariaților din unele regii autonome și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, care se suportă din cheltuielile de producție stabilite prin negocieri cu ocazia încheierii contractelor colective de muncă, vor fi majorate în limita indicelui prognozat de creștere a prețurilor produselor alimentare.

Art. 11. - Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Economiei și Finanțelor vor emite precizări privind stabilirea și plata drepturilor cuvenite ca urmare a aplicării prezentei hotărâri.

Art. 12. - Comisia Națională pentru Statistică va da publicității, până la 15 ale lunii următoare, indicii lunari și trimestriali de creștere a prețurilor de consum.

Art. 13. - Se recomandă unităților cu capital privat majoritar, cooperatiste și obștești, sistemelor de asigurări sociale - altele decât cele de stat - să aplice măsurile de protecție socială prevăzute de prezenta hotărâre.

Art. 14. - Nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri atrage răspunderea, după caz, disciplinară, materială sau penală, conform legii.


[modificare] Anexa Nr. 1

Alocația zilnică de hrană
pentru consumul colectiv, în unitățile sociale de stat
Învățământ - lei/zi -
Copii în grădinițe cu program prelungit 94
Copii în grădinițe cu program săptămânal 105
Copii în case de copii preșcolari și grădinițe speciale 129
Elevi și tineri din casele de copii 115
Elevi și tineri din unitățile de ocrotire și învățământ special pentru deficienți recuperabili și parțial recuperabili, din centrele de calificare sau recalificare a deficienților și invalizilor 137
Elevi din școlile speciale de reeducare 94
Elevi din învățământul primar și gimnazial 94
Elevi din licee 96
Elevi din școlile profesionale 99
Elevi din școlile complementare și de meserii 94
Elevi din școli postliceale 101
Studenți 115
Elevi bolnavi TBC cu forme stabilizate, din școli speciale 137
Concursuri profesionale și cultural-artistice ale elevilor și studenților la fazele județene, zonale și finale, precum și pe perioada de pregătire a participanților la olimpiadele internaționale 115
Copii în tabere, colonii și excursii 115
Copii în tabere internaționale 137
Sănătate
Bolnavi adulți internați în unități sanitare 137
Bolnavi internați în staționare de zi 69
Copii nou-născuți prematuri, în maternități, secții sau compartimente[1] 22
Copii 0-3 ani internați în unități sanitare 69
Copii 3-16 ani internați în unități sanitare 115
Copii în creșe cu program zilnic 69
Copii în creșe cu program săptămânal 105
Copii în leagăne de copii 105
Bolnavi arși, internați în unități sanitare 181
Bolnavi în leprozerii 230
Însoțitori ai bolnavilor internați în unități sanitare 137
Alocație pentru o rație de 0,500 l lapte la bucătăriile de lapte 15
Donatorii de sânge 232
Bolnavii străini internați la Institutul Național de Gerontologie și Geriatrie [2]
Asistență socială
Cămine de bătrâni și pensionari 105
Cămine-spital pentru adulți 129
Cămine pentru copii minori cu deficiențe și centre de primire minori 137
Cantine de ajutor social 94
Activitate sportivă
Cuantumurile alocațiilor zilnice de hrană se indexează cu 46,3% față de cele din luna octombrie 1991.
Notă:
Alocațiile de hrană se aplică de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României.


[modificare] Anexa Nr. 2

Cuantumul
burselor de școlarizare și de merit ce se atribuie elevilor și studenților
1. Învățământ preuniversitar - lei/lună -
a) Burse de școlarizare 3.800
b) Burse de merit 1.080
c) Burse pentru elevii din Republica Moldova 4.750
2. Învățământ universitar
a) Burse de studii categoria I 5.330
b) Burse de studii categoria a II-a 4.610
c) Burse de studii categoria a III-a 3.890
d) Burse de merit 1.440
e) Burse pentru studenții din Republica Moldova:
  • burse de studii
5.760
  • burse pentru studii postuniversitare, specializare sau doctorat
7.200
f) Burse pentru studenții străini, bursieri ai statului român:
  • burse pentru studenți
5.760
  • burse pentru studii postuniversitare
7.200


[modificare] Anexa Nr. 3

Plafoane
în raport de care se stabilește contribuția părinților la întreținerea copiilor în creșe și grădinițe
Plafoane prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 360/1991 Plafoane indexate de la 1 ianuarie 1992
până la 12.000 lei până la 25.000 lei
12.001-20.000 lei 25.001-36.000 lei
peste 20.000 lei peste 36.000 lei
  1. În cazul alimentației naturale, de alimentația noului-născut poate beneficia mama copilului.
  2. Se difuzează numai unităților interesate (Nota civvic.ro: Această referință lipsește în original, am inserat-o aici prin analogie cu un document anterior).