autentificare cu OpenID
Hotărâre privind constituirea Agenției Române de Dezvoltare
 • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Versiunea:
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Începând cu data prezentei hotărâri se constituie Agenția Română de Dezvoltare, ca departament în subordinea directă a Guvernului, prin reorganizarea Agenției Române pentru Promovarea Investițiilor și Asistenței Economice din Străinătate.

Art. 2. - Agenția Română de Dezvoltare urmărește realizarea programului Guvernului de reformă și dezvoltare economică prin atragerea și utilizarea resurselor externe de capital. În acest scop, agenția are următoarele atribuții:

2.1. coordonarea asistenței economice externe guvernamentale, multilaterale și bilaterale;
2.2. orientarea resurselor externe de capital către restructurarea și dezvoltarea sectoarelor prioritare ale economiei naționale, privatizarea sectorului de stat și încurajarea întreprinderilor particulare;
2.3. corelarea politicii în domeniul investițiilor străine cu procesele interne de reformă, urmărirea asigurării cadrului juridic, instituțional și a infrastructurii necesare pentru atragerea capitalului străin în România;
2.4. promovarea în exterior a posibilităților de investiții în România;
2.5. acordarea de asistență agenților economici români publici sau privați, asociațiilor profesionale, instituțiilor și organismelor economice guvernamentale și neguvernamentale, pentru realizarea proiectelor de investiții cu participare străină.

Art. 3. - Agenția Română de Dezvoltare preia toate atribuțiile Agenției Române pentru Promovarea Investițiilor și Asistenței Economice din Străinătate prevăzute în Legea privind societățile comerciale, în reglementările privind regimul investițiilor străine, precum și în toate celelalte acte normative.

Art. 4. - Agenția Română de Dezvoltare își desfășoară activitatea în strânsă colaborare cu agenții economici publici și privați, cu asociațiile profesionale, cu ministerele, departamentele și instituțiile de specialitate, guvernamentale și neguvernamentale, care sunt obligate să-i furnizeze datele și informațiile solicitate, inclusiv cele cu caracter confidențial.

Art. 5. - Agenția Română de Dezvoltare este persoană juridică, funcționează ca o instituție publică și își desfășoară activitatea în conformitate cu statutul prezentat în anexa nr. 1. Conducerea agenției este asigurată de un președinte cu rang de secretar de stat, asistat de un vicepreședinte cu rang de subsecretar de stat.

Structura organizatorică și funcțională este prevăzută în anexele nr. 2 și 3.

Art. 6. - În vederea îndeplinirii atribuțiilor sale, agenția poate înființa centre teritoriale în țară și birouri de reprezentanță în străinătate, în cadrul numărului total de posturi și al fondurilor aprobate de Guvern, precum și oficii de consultanță și prestări servicii, ca unități cu autonomie administrativă și financiară.

Art. 7. - Se consideră transferat în interesul serviciului la Agenția Română de Dezvoltare numai personalul angajat, conform prevederilor Legii nr. 30/1990, la Agenția Română pentru Promovarea Investițiilor și Asistenței Economice din Străinătate. Restul personalului devine disponibil și se poate transfera la Agenția Română de Dezvoltare pe bază de concurs. În perioada până la transferarea în interesul serviciului, personalul devenit disponibil beneficiază de drepturile prevăzute de lege.

Art. 8. - Agenția Română de Dezvoltare preia întregul patrimoniu al Agenției Române pentru Promovarea Investițiilor și Asistenței Economice din Străinătate. Ministerul Finanțelor va introduce modificări în indicatorii financiari care decurg din bugetul de venituri și cheltuieli, conform anexei nr. 4, și din aplicarea prezentei hotărâri.

Art. 9. - Anexele nr. 1, 2, 3 și 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 10. - Hotărârea Guvernului nr. 858 din 25 iulie 1990 privind organizarea Agenției Române pentru Promovarea Investițiilor și Asistenței Economice din Străinătate se abrogă.


[modificare] Anexa Nr. 1

Statutul
Agenției Române de Dezvoltare
Capitolul I
Denumirea, forma juridică, durata, sediul

Art. 1. - Agenția Română de Dezvoltare este persoană juridică și funcționează ca o instituție publică, cu patrimoniu propriu, în subordinea directă a Guvernului.

Art. 2. - Activitatea agenției se desfășoară în baza hotărârii guvernamentale de constituire, a prezentului statut și cu respectarea normelor legale privind instituțiile publice.

Art. 3. - Agenția se constituie pe o perioadă nelimitată.

Sediul agenției este în municipiul București.

Art. 4. - Agenția Română de Dezvoltare are în structura organizatorică și funcțională centre teritoriale în țară și birouri de reprezentare în străinătate, precum și oficii de consultanță și prestări servicii, cu autonomie administrativă și financiară.

Capitolul II
Obiective și atribuții

Art. 5. - Agenția Română de Dezvoltare are ca obiectiv realizarea programului Guvernului de reformă și dezvoltare economică prin atragerea și utilizarea resurselor externe de capital.

În acest scop, agenția are următoarele atribuții:

5.1. Coordonarea asistenței economice externe guvernamentale:

a) întreține relații permanente cu organismele și instituțiile guvernamentale sau neguvernamentale, internaționale, regionale sau naționale care administrează programele de asistență economică multilaterale și bilaterale pentru țările Europei Centrale și de Est;
b) identifică, negociază și orientează programele de asistență economică nerambursabilă, potrivit necesităților prioritare ale economiei naționale;
c) identifică și analizează, împreună cu instituțiile specializate din țară, guvernamentale și neguvernamentale, proiectele concrete care urmează să fie finanțate din asistența economică nerambursabilă, asigurând accesul liber și egal la aceste resurse al tuturor instituțiilor și agenților economici români, publici sau privați;
d) urmărește programele de asistență financiară rambursabilă preluată sau garantată de instituțiile financiar-bancare din țară, în numele Guvernului român, și face propuneri de orientare a lor potrivit direcțiilor prioritare de dezvoltare a economiei naționale;
e) asigură culegerea datelor și informațiilor de la ministere, departamente, de la alte instituții guvernamentale sau neguvernamentale și de la agenți economici care au beneficiat de asistență economică din străinătate acordată Guvernului român și întocmește, periodic, rapoarte de informare cu privire la destinația și folosirea acestor resurse.

5.2. Orientarea resurselor externe de capital către restructurarea și dezvoltarea sectoarelor prioritare pentru economia națională, privatizarea sectorului de stat și încurajarea întreprinderilor particulare:

a) inițiază și negociază, împreună cu instituțiile interesate, întocmirea unor studii de evaluare și analiză economică de restructurare sau dezvoltare la nivel național sau sectorial;
b) pregătește lista sectoarelor, obiectivelor existente și proiectelor noi care se oferă investitorilor străini, pe care o supune aprobării Guvernului și o dă publicității;
c) inițiază și organizează acțiuni de evaluare, pregătire a ofertelor, întocmire a studiilor de fezabilitate și lansare a lor pe piața externă, în colaborare cu firme străine; urmărește atragerea de investitori străini pentru ofertele lansate și face recomandări și propuneri agenților economici, instituțiilor implicate și Guvernului pentru realizarea proiectelor;
d) negociază și finalizează, din însărcinarea Guvernului, proiecte de investiții în domenii de interes deosebit pentru economia națională;
e) analizează și promovează studiile de fezabilitate primite de la agenții economici români și face, dacă este cazul, recomandări și propuneri privind colaborarea cu partenerii străini sau utilizarea altor resurse externe;
f) atrage, orientează și îndrumă investitorii străini potențiali pentru folosirea posibilităților de investiții în România;
g) întocmește analize și studii privitoare la orientarea investițiilor străine pentru dezvoltarea economică în plan național și sectorial.

5.3. Corelarea politicii privind capitalul străin cu procesele de reformă economică interne, urmărirea pregătirii cadrului juridic, instituțional și a infrastructurii necesare:

a) supraveghează respectarea prevederilor legale privind regimul investițiilor străine în România, de către instituțiile și agenții economici români sau străini, și face propuneri Guvernului în legătură cu orientările, metodologia și procedurile de realizare a lor;
b) inițiază și avizează, după caz, proiecte de acte normative care privesc regimul investițiilor în România și folosirea asistenței economice externe;
c) inițiază, participă, negociază și semnează sau avizează, după caz, acorduri privind garantarea și promovarea reciprocă a investițiilor de capital, programe multilaterale și bilaterale de asistență economică și acorduri de credit pe termen mediu și lung destinate investițiilor de capital în România;
d) inventariază și urmărește, cu sprijinul ministerelor, prefecturilor, primăriilor și agenților economici, construcțiile sistate, spațiile de producție, comerciale și de servicii neutilizate sau clădirile și terenurile disponibile, în vederea pregătirii și prezentării acestora unor investitori străini potențiali;
e) primește, analizează, orientează și înregistrează cererile persoanelor fizice și juridice străine interesate în realizarea de investiții în România, acordă facilitățile prevăzute de lege și eliberează certificatul de investitor;
f) evaluează reacțiile investitorilor străini și români în legătură cu problemele curente ale activității de investiții în România, cu informarea operativă a factorilor de decizie, pentru a acționa în consecință;
g) organizează evidența statistică și baza de date privind investițiile străine în România și furnizează Guvernului și instituțiilor interesate informațiile necesare.

5.4. Promovarea în exterior a posibilităților de investiții existente în România:

a) întocmește și difuzează materiale de prezentare, informare și documentare privind cadrul legislativ care guvernează regimul investițiilor străine în România, atribuțiile Agenției Române de Dezvoltare și ale altor instituții cu competențe în materie;
b) promovează, prin buletine specializate, articole și materiale informative, proiecte concrete de investiții în România;
c) organizează, în țară și în străinătate, seminarii, conferințe, mese rotunde și dezbateri pe teme de investiții străine și participă la manifestări similare inițiate de alte instituții sau organizații române și străine;
d) organizează, în baza direcțiilor de dezvoltare și a priorităților stabilite de Guvern, misiuni economice în România, generale sau specializate pe domenii de activitate;
e) organizează întâlniri pentru schimb de experiență cu agențiile sau instituțiile guvernamentale și private similare din alte țări;
f) încheie convenții și înțelegeri de colaborare cu instituții, asociații, firme de specialitate și experți din străinătate, în scopul promovării investițiilor străine în România.

5.5. Acordarea de asistență agenților economici români, publici și privați, asociațiilor profesionale, instituțiilor și organismelor economice guvernamentale și neguvernamentale:

a) identifică, analizează și promovează solicitările agenților economici interni privind atragerea capitalului străin și utilizarea resurselor economice și financiare externe;
b) acordă sprijin și consultanță de specialitate agenților economici români pentru realizarea proiectelor de investiții în țară, cu participare străină;
c) organizează programe de negocieri cu investitorii străini și instituții de specialitate și acordă asistență pe parcursul tratativelor;
d) organizează participarea agenților economici români la târguri și expoziții internaționale, la conferințe, seminarii și mese rotunde, în țară sau străinătate;
e) organizează seminarii sau cursuri de pregătire pentru cadrele de conducere și execuție, cu experți români sau străini.

Art. 6. - Agenția Română de Dezvoltare îndeplinește orice alte atribuții conferite prin lege sau prin hotărâri guvernamentale.

Art. 7. - În îndeplinirea atribuțiilor sale, Agenția Română de Dezvoltare angajează, în condițiile legii:

a) contracte de cercetare, proiectare și analiză economică cu institute specializate și instituții de învățământ superior;
b) servicii remunerate de consultanță, expertiză și asistență tehnică, atât din țară, cât și din străinătate;
c) agenți specializați pentru reprezentare și relații publice;
d) servicii editoriale și de publicitate.
Capitolul III
Organe de conducere și administrare

Art. 8. - Agenția Română de Dezvoltare are ca organe de conducere și administrare:

8.1. președintele;
8.2. comitetul director;
8.3. consiliul consultativ.

Art. 9. - Președintele este numit prin hotărâre a Guvernului și are următoarele atribuții:

 • organizează și conduce activitatea curentă a agenției;
 • reprezintă agenția în relațiile cu organele statului, organele judecătorești și cu persoanele fizice sau juridice române;
 • reprezintă agenția în relațiile cu străinătatea;
 • angajează și concediază personalul din aparatul propriu;
 • numește și revocă, prin decizie, directorii generali și directorii direcțiilor din structura agenției;
 • aprobă deplasările personalului propriu în țară și străinătate;
 • adoptă decizii.

Vicepreședintele este înlocuitorul de drept al președintelui.

Art. 10. - Comitetul director este format din 7-9 membri, și anume:

 • președintele și vicepreședintele;
 • directorii generali;
 • specialiști recunoscuți și apreciați în profilul de activitate al agenției.

Comitetul director se întrunește săptămânal, în reuniuni ordinare, sau ori de câte ori este nevoie, din inițiativa președintelui.

Atribuțiile comitetului director sunt, în principal, următoarele:

 • aprobă angajamentele efectuate de către agenție conform art. 7;
 • elaborează programul de activitate și propunerea de buget de venituri și cheltuieli ale agenției, pe care o supune spre aprobare Guvernului;
 • pregătește raportul de activitate și bilanțul anual, pe care le supune spre aprobare Guvernului;
 • analizează periodic activitatea compartimentelor din structura agenției;
 • hotărăște înființarea centrelor teritoriale, a birourilor de reprezentare în străinătate și a oficiilor de consultanță;
 • analizează propunerile privind acțiunile de investiții de importanță deosebită;
 • adoptă hotărâri.

Art. 11. - Consiliul consultativ este format din 17-21 membri, reprezentanți ai Agenției Române de Dezvoltare, Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Finanțelor, Ministerului Resurselor și Industriei, Ministerului Comerțului și Turismului, Ministerului Agriculturii și Alimentației, Ministerului Comunicațiilor, Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Amenajării Teritoriului, Camerei de Comerț și Industrie, Agenției Naționale pentru Privatizare, Băncii Naționale a României și altor bănci, Asociației Întreprinzătorilor Particulari, precum și personalități de specialitate.

Membrii consiliului consultativ se aprobă prin decizie a primului ministru.

Consiliul consultativ este prezidat de președintele Agenției Române de Dezvoltare și se întrunește în sesiuni trimestriale.

Consiliul consultativ dezbate și adoptă recomandări privind:

 • direcțiile principale de orientare a resurselor de capital din străinătate;
 • politici și strategii sectoriale și de restructurare în sprijinul investițiilor străine;
 • perfecționarea cadrului juridic privind regimul investițiilor străine;
 • căi, modalități și instrumente de promovare a investițiilor străine în România;
 • analiza economică a impactului investițiilor asupra economiei românești;
 • investițiile străine și privatizarea;
 • orice alte probleme, pe care le supune dezbaterii comitetului director al agenției sau membrilor consiliului.

Membrii consiliului consultativ asigură legătura între Agenția Română de Dezvoltare și organismele guvernamentale sau neguvernamentale pe care le reprezintă.

Capitolul IV
Bugetul de venituri și cheltuieli

Art. 12. - Agenția Română de Dezvoltare întocmește anual bugetul de venituri și cheltuieli, în lei și în valută, pe care îl supune spre aprobare Guvernului.

12.1. Resursele financiare ale agenției sunt asigurate prin alocații de la bugetul statului și din venituri din activități proprii, cum sunt: valorificarea publicațiilor de promovare și informare, servicii de consultanță, organizarea de seminarii etc.

12.2. Cheltuielile agenției cuprind cheltuielile de funcționare, editarea materialelor de promovare și publicitate, organizarea de seminarii, conferințe, mese rotunde, misiuni economice, servicii remunerate de consultanță și reprezentare.


[modificare] Anexa Nr. 2

MO52_1992.png


[modificare] Anexa Nr. 3

Stat de funcțiuni[1]
privind personalul din aparatul propriu al Agenției Romane de Dezvoltare
Nr. crt. Denumirea direcțiilor, compartimentelor și a funcțiilor Nr. posturi pe total direcții, compartimente și pe funcții Nivelul studiilor necesare încadrării pe funcții Limitele claselor de salarii și tipul indemnizației de conducere
0 1 2 3 4
Total posturi (exclusiv demnitari) 108 - -
Președinte (secretar de stat) 1
Vicepreședinte (subsecretar de stat) 1
1-3 Consilieri 3 s conf. Legii nr. 6/1990 și Decretului-lege nr. 78/90
1. Direcția generală de investiții străine
37
4 Director general 1 s 39S
5 Secretar dactilograf pr. I 1 m 13-19
Direcția agricultură, infrastructură, mediu și proiecte generale 10
6 Director 1 s 38P
7-8 Inspector general 2 s 32-38
9 Economist (ing.) pr. I 1 s 32-38
10 Economist (ing.) pr. III 1 s 25-33 (26-34)
11-12 Economist (ing.) pr. II 2 s 31-37
13 Consilier juridic pr. 1 s 26-34
14 Referent de specialitate pr. III 1 s 25-33
15 Statistician pr. 1 m 16-24
Direcția resurse și industrie 10
16 Director 1 s 38P
17-18 Inspector general 2 s 32-38
19 Economist (ing.) pr. II 1 s 31-37
20-23 Economist (ing.) pr. III 4 s 25-33 (26-34)
24 Stenodactilograf pr. I 1 m 15-21
25 Consilier juridic pr. 1 s 26-34
Direcția comerț, turism, finanțe și alte servicii 10
26 Director 1 s 38P
27-28 Inspector general 2 s 32-38
29-30 Economist (ing.) pr. II 2 s 31-37
31-33 Economist (ing.) pr. III 3 s 25-33 (26-34)
34 Referent de specialitate pr. III 1 s 25-33
35 Stenodactilograf pr. I 1 m 15-21
Oficiul de înregistrare și îndrumare 5
36 Șef birou tehnico-economic 1 s 29-35
37-39 Economist (ing.) pr. III 3 s 25-33 (26-34)
40 Statistician pr. 1 m 16-24
Centre teritoriale 4
41-44 Inspector general 4 s 32-38
Birouri de reprezentanță în străinătate 5
45-49 Consilieri economici 5 s
II. Direcția generală de promovare
22
50 Director general 1 s 39S
51 Secretar dactilograf pr. I 1 m 13-19
Direcția promovare 10
52 Director 1 s 38P
53 Consilier economic 1 s 37F
54 Inginer (economist) pr. I 1 s 32-38
55 Inginer (economist) pr. II 1 s 31-37
56-58 Inginer (economist) pr. III 3 s 25-33 (26-34)
59 Consilier juridic pr. 1 s 26-34
60 Referent de specialitate pr. III 1 s 25-83
61 Statistician pr. 1 m 16-24
Direcția informare (banca de date) 10
62 Director 1 s 38P
63 Inginer (economist) pr. I 1 s 32-38
64-65 Inginer (economist) pr. II 2 s 31-37
66-69 Inginer (economist) pr. III 4 s 25-33 (28-34)
70-71 Statistician pr. 2 m 16-24
III. Direcția generală de asistență economică și relații externe
24
72 Director general 1 s 39S
73 Secretar dactilograf pr. I 1 m 13-19
Direcția organisme economice internaționale 10
74 Director 1 s 38P
75-76 Economist (ing.) pr. I 2 s 32-38
77-78 Economist (ing.) pr. II 2 s 31-37
79 Consilier economic 1 s 37F
80 Referent de specialitate pr. III 1 s 25-33
81 Inspector pr. de specialitate 1 s 27-35
82 Stenodactilograf pr. I 1 m 15-21
83 Consilier juridic pr. 1 s 26-34
Direcția relații bilaterale 10
84 Director 1 s 38P
85 Consilier economic 1 s 37F
86-87 Economist (ing.) pr. I 2 s 32-38
88 Economist (ing.) pr. II 1 s 31-37
89-91 Economist (ing.) pr. III 3 s 25-33 (26-34)
92 Referent de specialitate pr. III 1 s 25-33
93 Consilier juridic pr. 1 s 26-34
Sector protocol 2
94 Economist (ing.) pr. II 1 s 31-37
95 Economist (ing) pr. III 1 s 25-33 (26-34)
IV. Direcția economică
13
96 Director 1 s 37O
Serviciul financiar-contabilitate s
97 Șef serviciu economic 1 s 31-37
98 Economist pr. III 1 s 25-33 (26-34)
99 Contabil pr. 1 m 16-24
100 Casier pr. 1 m 10-16
101 Revizor contabil pr. 1 s 26-34
Compartimentul de personal 2
102 Economist pr. III 1 s 25-33 (26-34)
103 Inspector de specialitate pr. 1 s 27-35
Serviciul administrativ 5
104 Șef serviciu administrativ 1 m 22-28
105 Tehnician pr. 1 m 20-28
105 Șef cabinet 1 m 14-21
107-108 Funcționar pr. 2 m 14-22
Muncitori și personal deservire 14
Șofer 2 conform lista meserii
Operator telex 2 conform lista meserii
Operator xerox 1 conform lista
Magaziner pr. 1 10-16
Muncitor calificat 2 conform lista
Îngrijitor 2 2-6
Portar (paznic) 2 2-6
Bufetier 1 conform lista
Curier 1 3-7


[modificare] Anexa Nr. 4

Bugetul de venituri și cheltuieli
pe anul 1991
I. Cheltuieli pentru organele puterii executive
Denumirea indicatorilor cod
mii
lei $
A. Cheltuieli curente 53.629 850
I. Cheltuieli de personal 29.914
Cheltuieli cu salariile 01. 13.068
Salarii 01.01 11.437
Salarii plătite cu ora, plăți pentru ore suplimentare 01.02 10
Compensare prețuri și tarife 01.03 121
Alte drepturi 01.04 1.500
C.A.S. 20% 03. 2.288
Constituirea fondului de șomaj 04. 458
Deplasări, detașări 05. 14.100 330
II. Cheltuieli materiale și servicii
Cheltuieli pentru întreținere și gospodărire 11. 1.645
Încălzit 01. 375
Iluminat și forță motrice 02. 180
Apă, canal, salubritate 03. 60
Poștă, telefon, telex, fax 04. 400
Furnituri birou 05. 10
Materiale pentru curățenie 06. 50
Alte materiale și prestări de servicii 07. 570
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 12. 500
Materiale de inventar de mică valoare sau scurtă durată 13. 500
Reparații curente 14. 2.500
Cărți și publicații 16. 4.650 160
Alte cheltuieli 17. 13.920
Calificare, perfecționare profesională 01. 50
Protocol 02. 500
Alte cheltuieli (târguri internaționale, interne, seminarii în străinătate, în țară, angajări experți, consultanți străini, asistență economică, chirii) 10. 13.370 360
B. Cheltuieli de capital 4.000
I. Cheltuieli de capital
Investiții (dotări) 41. 4.000
 1. Funcțiile și salariile au fost modificate prin Legea nr. 40/1991, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 126 din 7 iunie 1991.