autentificare cu OpenID
Hotărâre privind taxele de timbru pentru acțiunile și cererile introduse la instanțele judecătorești, precum și asupra actelor de notariat și a serviciilor prestate de acestea
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Versiunea:
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Acțiunile și cererile introduse la instanțele judecătorești, precum și actele de notariat și serviciile prestate de notariate, vor fi supuse taxelor de timbru prevăzute în prezenta hotărâre.

Art. 2. - Acțiunile sau cererile introduse la instanțele judecătorești, executorii judecătorești și serviciile de publicitate imobiliară, cererile pentru exercitarea căilor de atac împotriva hotărârilor judecătorești, precum și eliberarea copiilor de pe acte de către instanțele judecătorești, executorii judecătorești și serviciile de publicitate imobiliară, se taxează în mod diferențiat după criteriul evaluării sau al neevaluării în bani.

Art. 3. - Cererile și acțiunile evaluabile în bani introduse la instanțele judecătorești se taxează astfel:

a) până la valoarea de 1.000 lei 100 lei
b) pentru ceea ce depășește 1.000 lei, până la 25.000 lei 100 lei + 6%
c) pentru ceea ce depășește 25.000 lei, până la 100.000 lei 1.540 lei + 8%
d) pentru ceea ce depășește 100.000 lei 7540 lei + 10%

În cazul contestației le executarea silită, taxa se calculează la valoarea bunurilor a căror urmărire se contestă sau la valoarea debitului urmărit când acest debit este mai mic decât valoarea bunurilor urmărite. Taxa aferentă acestei contestații nu poate depăși suma de 3.000 lei, indiferent de valoarea urmăririi contestate. În caz de admitere a contestației, taxa se restituie plătitorilor, în temeiul hotărârii judecătorești definitive prin care s-a admis contestația.

Art. 4. - Cererile și acțiunile neevaluabile în bani se taxează astfel:

a) cereri pentru contestarea existenței sau inexistenței unui drept, făcute în cadrul art. 111 din Codul de procedură civilă, numai atunci când nu este posibilă cererea pentru realizarea dreptului 400 lei
b) cereri care privesc dreptul de folosință a locuințelor sau a altor încăperi nelegate de plata anumitor sume, precum și cereri de ordonanță președințială al căror obiect nu este evaluabil în bani 250 lei
c) cereri pentru stabilirea mesei succesorale, ieșirea din indiviziune sau cereri de partaj, atunci când părțile nu contestă bunurile de împărțit, valoarea acestora sau dreptul ori mărimea drepturilor coproprietarilor 1.000 lei
d) cereri de raport, de reducție sau anulare a liberalităților 250 lei
În cazul existenței unui litigiu cu privire la identificarea bunurilor succesorale sau de împărțit, valoarea acestora sau dreptul ori mărimea drepturilor coproprietarilor, sau cu privire la cererile de raport, de reducție sau anulare a liberalităților, taxarea se face distinct, cu cotele și în condițiile prevăzute pentru cererile evaluabile în bani
e) cereri de recuzare în materie civila, precum și cereri de suspendare a executării silite sau vremelnice, precum și cereri făcute în cursul procesului civil în legătură cu măsurile asiguratorii 250 lei
f) cereri de perimare 50 lei
g) contestații în anulare 250 lei
h) acțiuni în grănițuire, în cazul în care nu cuprind și revendicarea unei porțiuni de teren (în ipoteza în care se revendică și o porțiune de teren se va adăuga și taxa corespunzătoare valorii suprafeței revendicate) 500 lei
i) acțiuni posesorii și cererile care au ca obiect servituți 500 lei
j) cereri de strămutare în materie civilă 400 lei
k) cereri privind investirea cu formula executorie a înscrisurilor autentice sau a altor înscrisuri, precum și a hotărârilor pronunțate în alte țări 200 lei
l) cereri introduse de cei vătămați în drepturile lor printr-un act administrativ sau prin refuzul nejustificat al unei autorități administrative de a le rezolva cererea referitoare la un drept recunoscut de lege:
- anularea actului sau, după caz, recunoașterea dreptului pretins 250 lei
- cererea cu caracter patrimonial prin care se solicită și repararea pagubei suferite 16% din valoarea pretinsă, dar nu mai mult de 1.000 lei
m) cereri pentru refacerea înscrisurilor și a hotărârilor dispărute, precum și cereri de repunere în termen, introduse potrivit art 19 din Decretul nr. 167/1958 privind prescripția extinctivă - republicat în 1960 250 lei
n) cereri pentru autorizarea executării silite, introduse de persoanele fizice sau persoanele juridice, precum și cereri pentru radierea ipotecilor (conform art. 1788 din Codul civil) 100 lei
o) acțiunea introdusă de un părinte care a recunoscut unu sau mai mulți copii, în scopul încuviințării purtării numelui său 100 lei
p) acțiunea de încredințare a copiilor, introdusă separat de acțiunea de divorț, precum și cererile de stabilire a domiciliului minorului 200 lei
q) cereri în justiție privind instituirea de măsuri asiguratorii asupra navelor și aeronavelor 5.000 lei
r) cereri de asistență judiciară formulate de autoritățile străine dacă prin convenții internaționale sau pe bază de reciprocitate nu s-a stabilit că asistența judiciară internațională se efectuează gratuit:
- înmânarea de acte judiciare sau extrajudiciare 250 lei
- efectuarea de comisii rogatorii 500 lei
s) cereri de validare a popririi pe baza titlurilor executorii, precum și legalizarea de către Ministerul Justiției a copiilor de pe actele judiciare aflate în dosarele instanțelor judecătorești, la cererea persoanelor care justifică un interes legitim, pentru fiecare exemplar de copie în parte, destinată a fi utilizată în străinătate 150 lei
ș) cereri de investire cu formulă executorie 25 lei
t) cereri pentru repunerea pe rol când suspendarea judecării se datorește părților 50% din taxa datorată la cererea sau acțiunea a cărei judecare a fost suspendată
ț) alte cereri și acțiuni neevaluabile în bani, cu excepția celor care, potrivit legii, sunt scutite de plata taxei de timbru 150 lei
u) mențiunea făcută pe hotărârile judecătorești că sunt definitive, precum și eliberarea copiilor de pe actele aflate la dosar, de către instanțele judecătorești, la cererea părților sau a altor persoane admise a lua parte în proces, pentru fiecare exemplar de copie în parte 10 lei
v) notificările și somațiile comunicate prin executorii judecătorești, de fiecare comunicare 25 lei
x) înscrierea drepturilor de ipotecă și de gaj 1,5% la cuantumul din creanță garantat de valoarea bunului ipotecat sau gajat, dar nu mai mult de 10.000 lei. Înscrierea mai multor garanții cu ipotecă și gaj, la același credit, nu poate depăși taxa maximă prevăzută mai sus

Art. 5. - Cererile reconvenționale, intervențiile, aderările sau chemările în garanție se timbrează ca și cererea sau acțiunea principală.

Art. 6. - Taxa de timbru pentru cererea de divorț este de 4.000 lei până la 10.000 lei. Taxa se stabilește de președintele instanței în raport cu venitul mediu net lunar al reclamantului, realizat în ultimele 12 luni.

În cazul în care reclamantul nu realizează venituri sau acestea sunt inferioare sumei de 4.000 lei lunar, taxa de timbru pentru cererea de divorț este de 4.000 lei.

Taxa de timbru va fi de 500 lei în cazurile în care divorțul este cerut pentru motivul că:

a) soțul pârât suferă de alienație mintală cronică sau de debilitate mintală cronică, este declarat dispărut prin hotărâre judecătorească definitivă ori și-a părăsit soțul, stabilind-se în străinătate;

b) soțul pârât a fost condamnat pentru tentativă sau complicitate la tentativă de omor împotriva soțului reclamant, instigare la omor împotriva acestuia, vătămarea corporală gravă a soțului reclamant, nedenunțarea acestor fapte ori favorizarea acelora care le-au săvârșit sau a fost condamnat pentru săvârșirea unei infracțiuni privitoare la viața sexuală;

c) soțul pârât a fost condamnat, pentru una sau mai multe infracțiuni săvârșite cu intenție, altele decât cele prevăzute la lit. b), să execute o pedeapsă privativă de libertate de cel puțin 3 ani și cererea de divorț a fost introdusă în timpul executării pedepsei. Dacă, prin hotărâre judecătorească definitivă, soțul reclamant a fost condamnat ca participant la comiterea vreuneia dintre infracțiunile săvârșite de soțul pârât sau a fost obligat să răspundă pentru foloasele ce a tras de pe urma vreuneia dintre aceste infracțiuni, taxa de timbru pentru cererea de divorț va fi cea stabilită potrivit alin. 1 sau alin. 2;

d) datorită stării sănătății oricăruia dintre soți continuarea căsătoriei a devenit imposibilă.

Art. 7. - Cererile pentru exercitarea căilor de atac împotriva hotărârilor judecătorești se timbrează cu 50% din taxa datorată la cererea sau acțiunea introductivă. În cazul atacării hotărârilor date în acțiuni evaluabile în bani, taxa se calculează la suma contestată.

Recursul la încheierea de scoatere în vânzare a imobilelor în acțiunea de partaj, recursul împotriva hotărârilor de suspendare a judecării cauzei, a hotărârilor de declinare a competenței și dezinvestire, recursul declarat pentru greșită compunere a instanței ori împotriva hotărârilor de anulare a acțiunii ca netimbrată sau nesemnată, recursul împotriva hotărârilor prin care s-a respins acțiunea ca prematură, inadmisibilă, prescrisă sau pentru autoritate de lucru judecat, se taxează cu 150 lei. Această taxă se percepe numai dacă prin aplicarea criteriului de la primul alineat ar rezulta o taxă mai mare.

Art. 8. - Cererile adresate organelor procuraturii în vederea declarării recursului extraordinar împotriva hotărârilor judecătorești pronunțate în cazurile cercetate potrivit Legii nr. 18/1968, formulate de persoanele cercetate, se taxează cu 500 lei.

Art. 9. - Transcrierea sau, după caz, înscrierea în registrele de publicitate a înstrăinărilor de imobile pe bază de acte autentice, hotărâri judecătorești sau acte sub semnătură privată recunoscute prin lege se taxează astfel:

- pentru valoarea până la 20.000 lei 7%
- până la 40.000 lei 9%
- până la 30.000 lei 11%
- până la 120.000 lei 13%
- până la 160.000 lei 15%
- peste 160.000 lei 16%

Taxa se datorează și în cazul transcrierii înstrăinărilor de imobile pe baza actelor de exproprieri cu plata în numerar, în care caz taxa se calculează la suma plătită drept despăgubire și se reține din aceasta.

La actele autentificate de notariatele de stat pentru care s-a perceput taxa de autentificare nu se mai percepe și taxa de transcriere. În același mod se va proceda și cu hotărârile judecătorești care în condițiile legii țin loc de act de înstrăinare.

Orice alte notări în registrele de publicitate a situației imobilelor, cu excepția transcrierilor în registrele de publicitate a înstrăinărilor de imobile sau înscrierea drepturilor de ipotecă, se taxează cu 100 lei.

Art. 10. - Actele întocmite de notariate și serviciile prestate de acestea, inclusiv traducerile, se taxează astfel:

a) autentificarea actelor de vânzări și schimburi de bunuri imobile, a actelor de cesiuni de drepturi succesorale și a actelor de donații și întoarceri de bunuri dăruire, în funcție de valoare:
- pentru valoarea până la 20.000 lei 7%
- până la 40.000 lei 9%
- până la 80.000 lei 11%
- până la 120.000 lei 13%
- până la 160.000 lei 15%
- peste 160.000 lei 16%
b) autentificarea testamentelor 100 lei
c) autentificarea actelor de partaj și actelor de garanție 250 lei
d) autentificarea actelor de vânzări și donații de autoturisme și alte autovehicule (tractor, camion, microbuz, autobuz și altele asemenea), cu excepția motocicletelor și motoretelor, este supusă taxei în funcție de timpul cât acestea au fost în proprietatea celui care le înstrăinează, astfel:
- până la 1 an 15%
- până la 3 ani 9%
- până la 5 ani 6%
- peste 5 ani 3%

Taxa se calculează la valoarea declarată de părți, dar nu mai puțin decât o cotă din prețul oficial de vânzare către populație, stabilită în raport cu vechimea autovehiculului, după anul fabricației, astfel:

  • vechime până la 1 an, 90% din prețul oficial;
  • vechime între 1 an și 3 ani, 80% din prețul oficial;
  • vechime între 3 ani și 5 ani, 70% din prețul oficial;
  • vechime peste 5 ani, 50% din prețul oficial.

Autovehiculele care nu au preț oficial de vânzare către populație se evaluează, pentru taxare, prin asimilare, potrivit instrucțiunilor ministrului finanțelor.

În cazul autovehiculelor avariate ori pentru care nu există dovezi cu privire la vechime, cota din prețul oficial de vânzare către populație sau din evaluarea stabilită prin asimilare se determină în funcție de coeficientul de deteriorare sau uzura stabilit, prin expertiză, în condițiile prevăzute prin instrucțiunile ministrului finanțelor;

e) autentificarea contractelor de închiriere de bunuri 4%
f) autentificarea procurilor sau împuternicirilor, de fiecare exemplar:
- pentru administrarea bunurilor sau efectuarea operațiunilor de credit 75 lei
- alte procuri sau împuterniciri 40 lei
g) autentificarea oricăror alte contracte evaluate în bani, necuprinse la alin. a)-e) de mai sus 2%, dar nu mai puțin de 50 lei

Autentificarea contractelor de societate și a statutelor societăților comerciale se taxează conform art. 219 din Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990.

h) autentificarea oricăror alte contracte neevaluabile în bani, necuprinse la alin. a)-e) de mai sus 25 lei
i) eliberarea titlurilor executorii 2%, dar nu mai puțin de 20 lei
j) întocmirea protestelor maritime 250 lei
k) notificările și somațiile, de fiecare comunicare 25 lei
l) legalizarea semnăturilor sau darea de dată certă sau încheierile de certificare pentru fapte constatate personal de notar, pentru fiecare act 25 lei
m) certificarea conformității copiilor și extraselor, de fiecare pagină 5 lei
n) primirea în depozit a oricăror înscrisuri sau documente pe timp de 1 an sau fracțiune de un an, de fiecare exemplar în parte 100 lei
o) taxa asupra succesiunilor, după valoarea acestora, pentru rude de până la gradul II și soți, se stabilește astfel:
- până la 50.000 lei 5%, dar nu mai puțin de 100 lei
- între 50.001 și 100.000lei 2.500 lei + 6% la ce depășește 50.000 lei
- între 100.001 și 150.000 lei 5.500 lei + 7% la ce depășește 100.000 lei
- între 150.001 și 200.000 lei 9.000 lei + 8% la ce depășește 150.000 lei
- peste 200.000 lei 13.000 lei + 10% la ce depășește 200.000 lei

Moștenitorii care nu intră în categoria celor de mai sus plătesc taxa majorată cu 50%.

p) încheierea oricăror acte de notariat necuprinse în art. 10 lit. j), k), l), m), n), o) de mai sus 25 lei
r) eliberarea copiilor de pe actele aflate în dosarele notariatului de stat, de fiecare exemplar 5 lei

Pentru autentificarea sau încheierea actelor de notariat, în afară sediului biroului de notariat, se încasează dublu taxelor de timbru prevăzute la art. 10 lit. b), c), f), h), n), p) de mai sus, dar nu mai puțin de 250 lei, la care se adaugă cheltuielile de deplasare.

Pentru autentificările de acte prevăzute la art. 10 lit. a), d), e), g) se încasează în plus o taxă de 250 lei, în afara cheltuielilor de deplasare.

s) redactarea actelor de către birourile de notariate:
s. 1. redactarea testamentelor 100 lei
s. 2. redactarea oricăror alte acte:
- neevaluabile în bani 25 lei
- evaluabile în bani 100 lei
ș) scrierea la mașina de scris și traducerile dintr-o limbă în alta, pentru fiecare pagină sau fracțiune de pagină:
- traduceri dintr-o limbă străină în limba română 30 lei
- traduceri din limba română într-o limbă străină 35 lei
- traduceri dintr-o limbă străină într-o altă limbă străină 40 lei
- verificarea conformității cu originalul a traducerilor făcute de părți dintr-o limbă străină în limba română, din limba română într-o limbă străină sau dintr-o limbă străină în altă limbă străină 10 lei
- transpunerea dintr-un alfabet vechi în alfabetul actual 30 lei
t) scrierea la mașina a diverselor acte, înscrisuri care nu au fost redactate de biroul de notariat, precum și a copiilor de pe actele și înscrisurile prezentate de părți, pe fiecare pagină sau fracțiune de pagină:
- pentru exemplarul original 7 lei
- pentru copii 5 lei
- pentru efectuarea de copii de pe traducerile în limbi străine, aflate în arhiva proprie a notariatului 10 lei

Art. 11. - Taxele de dactilografiere se percep și în cazurile în care pentru actele notariale este prevăzută o scutire legală. Pentru înscrisurile redactate de notariatul de stat la care s-a perceput taxa de redactare nu se datorează taxa de dactilografiere pentru un singur exemplar ce se eliberează părților și cel destinat arhivei notariale, restul exemplarelor se taxează.

Art. 12. - Evaluarea bunurilor imobile, inclusiv a clădirilor, se face în funcție de prețul declarat, dar nu mai mic decât valoarea de asigurare prin efectul legii sau în funcție de valoarea actualizată rezultând din orice alte acte privind proprietatea bunurilor respective.

Locuințele construite cu sprijinul statului sau cumpărate din fondul locativ de stat, pe care dobânditorii le vând mai înainte de achitarea integrală a creditului, se evaluează, în scopul taxării, la suma care se declară că se plătește de către cumpărător vânzătorului, dar nu la mai puțin decât suma pe care vânzătorul a achitat-o efectiv ca avans și ca rambursare din credit până la date vânzării.

Evaluarea tractoarelor sau a altor mijloace de transport în vederea autentificării actelor de înstrăinare se efectuează potrivit criteriilor stabilite pentru autoturisme.

Art. 13. - Taxele de timbru prevăzute în prezenta hotărâre se datorează și pentru operațiunile notariale efectuate de primării, de reprezentanțele diplomatice și oficiile consulare, precum și de unitățile de stat care îndeplinesc astfel de operațiuni în baza Decretului nr. 377/1960.

Art. 14. - Taxele de timbru achitate sau transmise spre încasare înainte de intrarea în vigoare a prezentei hotărâri rămân valabile și în situația în care eliberarea actului sau prestarea serviciului taxabil are loc după această dată.

Art. 15. - Ministerul Finanțelor va introduce modificările ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri în indicatorii financiari ai bugetului de stat pe anul 1990.

Art. 16. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri punctele I (A 1-8; B 9-12; C 13-24) din Hotărârea nr. 911 din 23 mai 1955 pentru stabilirea listei actelor și faptele supuse taxelor de timbru, precum și a tarifului taxelor de timbru, republicată la 31 octombrie 1958, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârea nr. 142 din 17 februarie 1971 privind stabilirea taxelor de timbru privitoare la înstrăinarea unor imobile, precum și orice dispoziție contrară, se abrogă.