autentificare cu OpenID
Hotărâre privind impozitul pe profit
 • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan

Acte care menționează acest act:

În temeiul Legii nr. 56/1991 privind autorizarea Guvernului de a stabili sau modifica taxe și impozite,
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Regiile autonome, societățile comerciale, organizațiile cooperatiste, instituțiile financiare și de credit, alți agenți economici organizați ca persoane juridice, inclusiv cele cu capital străin, precum și unitățile economice ale altor persoane juridice, române sau străine, care realizează profituri din activitatea desfășurată și persoanele juridice fără scop lucrativ pentru profitul realizat din activități economice, denumite în continuare unități plătitoare de impozit, au obligația de a plăti, potrivit legii, la bugetul administrației centrale de stat sau la bugetele locale, impozit pe profit.

Art. 2. - Impozitul pe profit se calculează în cote proporționale astfel:

 • 30% pentru profitul impozabil de până la 1.000.000 lei;
 • 45% pentru partea din profitul impozabil ce depășește 1.000.000 lei.

Profitul impozabil se determină ca diferență între veniturile încasate și cheltuielile prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 3. - Impozitul pe profit se calculează și se regularizează lunar, în funcție de profitul realizat, cumulat de la începutul anului. În acest scop, vărsămintele din impozitul pe profit se efectuează lunar, se recalculează și se regularizează cu bugetul administrației centrale de stat sau cu bugetele locale, după caz, cumulat de la începutul anului, pe baza soldului creditor din contul „profit și pierderi”, până la 25 ale lunii următoare pentru perioada expirată în cursul anului și până la 31 ianuarie pentru exercițiul financiar al anului expirat. În cazul în care ziua de plată este nelucrătoare, vărsământul se efectuează în ziua lucrătoare imediat următoare acesteia.

Art. 4. - Impozitul aferent sumelor cheltuite din profit pentru finanțarea investițiilor având drept scop dezvoltarea și modernizarea tehnologiilor de fabricație pentru obținerea de profituri suplimentare și pentru protejarea mediului înconjurător se reduce cu 50%, urmând ca sumele echivalente reducerii să fie folosite cu aceeași destinație.

Calculul și regularizarea cu bugetul administrației centrale de stat sau cu bugetele locale a sumelor aferente reducerii impozitului se fac până la data de 31 ianuarie a anului următor și se reflectă în bilanțul anului de bază.

Art. 5. - Unitățile plătitoare de impozit sunt obligate să depună la direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București declarații de impunere, după cum urmează:

a) până la 15 aprilie a fiecărui an, pentru profitul realizat în anul expirat;
b) până la 15 august a fiecărui an, pentru profitul prevăzut să se realizeze în anul următor.

Lunar, unitățile plătitoare de impozit vor prezenta la organul fiscal teritorial o declarație de impunere a profitului realizat în luna pentru care se face plata impozitului și cumulat de la începutul anului, după modelul din anexa nr. 2.

Declarația de impunere se va depune în termen de 5 zile lucrătoare de la data la care se face plata impozitului pe profit, potrivit art. 3.

Art. 6. - Neplata sumelor cuvenite bugetului administrației centrale de stat sau bugetelor locale, la termenele legale, atrage după sine plata unei majorări de 0,1% asupra sumei datorate pentru fiecare zi de întârziere.

Art. 7. - Prevederile prezentei hotărâri se aplică de la 1 ianuarie 1992.

Începând cu aceeași dată, dispozițiile Legii nr. 12/1991 se înlocuiesc după cum urmează: prevederile art. 1 cu ale art. 1 din hotărâre, art. 2 cu art. 2, art. 3 alin. 1 cu art. 3, art. 9 cu art. 4, art. 12 alin. 1 cu art. 5 alin. 1-3, art. 13 alin. 2 cu art. 6 și anexele nr. 1 și 2 cu anexele nr. 1 și 2 la hotărâre.

De asemenea, de la data prevăzută la alin. 1 nu se mai aplică următoarele prevederi:

 • art. 11 lit. h), art. 12 lit. e), art. 16-18 și art. 22 din Legea nr. 29/1978 privind formarea, planificarea, destinația și vărsarea beneficiilor;
 • Decretul nr. 179/1962 privind impozitul pe veniturile cooperativelor și ale celorlalte organizații cooperatiste, de consum și meșteșugărești, precum și ale întreprinderilor și organizațiilor economice ale organizațiilor obștești, republicat;
 • art. 1-10 și 21 din Legea nr. 2/1977 privind impozitul agricol;
 • Hotărârea Guvernului nr. 741/1990 privind impozitul pe beneficiu la unitățile economice de stat;
 • tabelul cotelor de impozit pentru impunerea beneficiilor întreprinderilor mici și a asociațiilor cu scop lucrativ, din anexa nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 201/1990 pentru aprobarea normelor de aplicare a Decretului-lege nr. 54/1990 privind organizarea și desfășurarea unor activități economice pe baza liberei inițiative;
 • art. 13 din Decretul nr. 425/1972 privind impozitul pe beneficiile societăților mixte;
 • orice alte prevederi contrare.

Art. 8. - Prevederile prezentei hotărâri se aplică până la aprobarea, de către Parlament, a măsurilor pe care le cuprinde, iar după aceasta, în funcție de legea de aprobare.


[modificare] Anexa Nr. 1

Cheltuieli
care se scad din veniturile încasate, în vederea determinării profitului impozabil
 1. Cheltuielile aferente activității desfășurate corespunzător veniturilor încasate care, potrivit reglementărilor legale, se evidențiază în costurile agenților economici;
 2. Taxa pentru folosirea terenurilor;
 3. Taxa asupra mijloacelor de transport cu acțiune mecanică și pe apă, înmatriculate potrivit legii;
 4. Cheltuieli cu pregătirea și perfecționarea profesională;
 5. Sume plătite pentru contractele de cercetare ce au ca obiect programele prioritare de interes național, fundamentarea strategiilor de dezvoltare, creșterea calității produselor și serviciilor și elaborarea de produse noi, competitive, neincluse în costurile de producție sau cheltuieli de circulație, după caz, ale agenților economici;
 6. Comisioanele plătite agenților economici cu activitate de comerț exterior;
 7. Cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate, potrivit legii bugetare anuale;
 8. Alocația pentru copii plătită de agenții economici în cazul în care aceasta nu se suportă din bugetul public național;
 9. Prelevări la fondul de rezervă și alte fonduri speciale, constituite potrivit reglementărilor legale;
 10. Pierderile din anii precedenți în măsura în care acestea nu au putut fi recuperate până la determinarea profitului impozabil;
 11. Prelevările și donațiile făcute în scopuri umanitare, precum și pentru sprijinirea activităților sociale, culturale, științifice și sportive, conform legii bugetare anuale;
 12. Alte cheltuieli prevăzute de normele legale în vigoare.


[modificare] Anexa Nr. 2

Județul .................... Cod ........

Sector ...............................

Suburbie .............................

Cod Sirues Firma ......................

Cod formular ...............

Nr. înreg. ......................

Data înreg. ......................

Nr. evidență ......................

Declarație
privind impozitul pe profit pentru persoane juridice

pe perioada de la ...................... la ....................
(în condițiile prețurilor existente la data declarării)
Nr. rând Realizat (- mii lei -)
Luna de raportare Cumulat de la începutul anului
Venituri - Total 01
Cheltuieli aferente veniturilor
      - Total -
din care:
11
 • evidențiate în costuri
13
 • suportate direct din venituri
15
Impozit pe circulația mărfurilor 16
Profit impozabil 28
Sporuri și adaosuri plătite peste limita de 20% prevăzută de Hotărârea Guvernului nr. 127/1991
Impozit pe profit 29
Impozit de vărsat 36 X
Regularizare potrivit art. 3 din lege
Datele de mai sus corespund cu cele din contabilitatea proprie, fiind confirmate pe răspunderea conducerii unității.
Director, Responsabilul compartimentului financiar-contabil,