autentificare cu OpenID
Hotărâre pentru aprobarea normelor de aplicare a Decretului-lege nr. 54/1990 privind organizarea și desfășurarea unor activități economice pe baza liberei inițiative
 • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Versiunea:
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se aprobă normele din anexele nr. 1-12 pentru aplicarea Decretului-lege nr. 54/1990 privind organizarea și desfășurarea unor activități economice pe baza liberei inițiative.

Art. 2. - Ministerul Economiei Naționale, Ministerul Finanțelor, Banca Națională a României, Comisia Națională pentru Industria Mică și Servicii, primăriile județene și a municipiului București își vor organiza activitatea astfel încât să asigure soluționarea operativă a problemelor ridicate de organizarea și desfășurarea activităților economice pe baza liberei inițiative și exercitarea controlului și îndrumării acestora.

Primăriile județene și a municipiului București vor inventaria toate spațiile pe care le dețin în vederea disponibilizării lor pentru organizarea activităților prevăzute de Decretul-lege nr. 54/1990, în funcție de eficiența exploatării acestora și de posibilitățile de restructurare, prin comasare, a unor activități. De asemenea, în procesul de profilare a spațiilor noi construite vor fi asigurate prioritar solicitările de spații pentru organizarea activităților economice pe baza liberei inițiative.

Art. 3. - Ministerul Finanțelor împreună cu primăriile județene și a municipiului București vor promova un proiect de decret-lege privind diferențierea chiriilor în raport de vadul comercial.


Cuprinsul anexelor

 1. Anexa nr. 1:
  • Categorii de activități pentru care nu se pot organiza prin liberă inițiativă întreprinderi mici, asociații cu scop lucrativ, asociații familiale și activități independente ale unor persoane fizice
  • Categorii orientative de activități pentru care se pot organiza întreprinderi mici, asociații cu scop lucrativ, asociații familiale și activități independente ale unor persoane fizice
 2. Anexa nr. 2:
  • Norme privind deschiderea și funcționarea conturilor în lei
  • Norme privind deschiderea și funcționarea conturilor în valută
  • Norme privind acordarea și rambursarea creditelor
  • Norme privind condițiile în care pot fi desfășurate servicii de comerț exterior pe baza liberei inițiative
  • Condițiile în care se pot primi finanțări din străinătate
 3. Anexa nr. 3:
  • Norme pentru aplicarea prevederilor din domeniul prețurilor și tarifelor cuprinse în Decretul-lege nr. 54/1990 privind organizarea și desfășurarea unor activități economice pe baza liberei inițiative
 4. Anexa nr. 4:
  • Asigurarea cu materii prime, materiale, combustibili și energie a activităților economice pe baza liberei inițiative, în conformitate cu profilul de activitate autorizat
 5. Anexa nr. 5:
  • Norme metodologice privind organizarea și conducerea contabilității activităților economice pe baza liberei inițiative
  • Bugetul de venituri și cheltuieli
  • Execuția bugetului de venituri și cheltuieli
  • Bilanț
 6. Anexa nr. 6:
  • Plan de conturi pentru activitățile economice organizate pe baza liberei inițiative de tip întreprinderi mici și asociații cu scop lucrativ
  • Metodologie
 7. Anexa nr. 7:
  • Contract de asociere
  • Anexă la contractul de asociere
 8. Anexa nr. 8:
  • Metodologia de atestare pentru persoane fizice
 9. Anexa nr. 9:
  • Model de cerere pentru autorizație
  • Model de autorizație
  • Lista acordurilor și avizelor necesare obținerii autorizației de funcționare
 10. Anexa nr. 10:
  • Model de cerere pentru acord C.N.I.M.S.
  • Acord C.N.I.M.S.
  • Lista avizelor necesare obținerii acordului C.N.I.M.S.
 11. Anexa nr. 11:
  • Impozitarea activităților economice pe baza liberei inițiative
  • Tabelul cotelor de impozit pentru impunerea beneficiilor întreprinderilor mici și ale asociațiilor cu scop lucrativ
  • Tabelul cotelor de impozit pentru impunerea veniturilor persoanelor autorizate să desfășoare o activitate independentă și a câștigurilor asociațiilor familiale
 12. Anexa nr. 12:
  • Instrucțiuni pentru eliberarea acordului C.N.I.M.S. și autorizației
  • Instrucțiuni privind completarea registrului de evidență a activităților economice organizate pe baza liberei inițiative.


[modificare] Anexa Nr. 1

Categorii de activități pentru care nu se pot organiza prin liberă inițiativă întreprinderi mici, asociații cu scop lucrativ, asociații familiale și activități independente ale unor persoane fizice

 1. Fabricarea și comercializarea de produse explozibile și toxice.
 2. Fabricarea și comercializarea de droguri și narcotice.
 3. Fabricarea și comercializarea de otrăvuri.
 4. Fabricarea și comercializarea de instalații și echipamente nucleare și produse radioactive.
 5. Fabricarea și comercializarea de echipament militar.
 6. Fabricarea, comercializarea de muniții și armament și repararea de armament.
 7. Producerea și comercializarea de materiale pornografice.
 8. Înființarea de case de toleranță.
 9. Activități de comerț cu inamicul.
 10. Remedii secrete (vrăjitorie, ghicitori).
 11. Prelucrarea tutunului.
 12. Practicarea jocurilor de noroc de orice fel.
 13. Extracția și prelucrarea țițeiului și gazelor naturale.
 14. Prospectarea, extracția cărbunelui, minereurilor feroase, neferoase, nemetalifere, a sării și a minereurilor de metale rare, pietrelor semiprețioase.
 15. Fabricarea spirtului.
 16. Comerțul cu scop de contrabandă și speculativ.
 17. Imprimarea hărților.

Categorii orientative de activități pentru care se pot organiza întreprinderi mici, asociații cu scop lucrativ, asociații familiale și activități independente ale unor persoane fizice

I. În domeniul producției și (sau) comercializării

 1. Articole de menaj și uz casnic.
 2. Articole de uz gospodăresc și agricol.
 3. Mobilier.
 4. Artizanat.
 5. Bijuterii și gablonzuri.
 6. Țesături, confecții, tricotaje, încălțăminte, marochinărie, galanterie, pasmanterie și mercerie.
 7. Articole de sport și camping.
 8. Articole culturale, ceasuri, articole foto.
 9. Produse chimice.
 10. Articole electrice și electronice.
 11. Articole electrotehnice și electrocasnice.
 12. Papetărie.
 13. Materiale de construcții.
 14. Articole metalice de construcții, instalații, încălzire, apă, canal și sanitare.
 15. Medicamente, produse farmaceutice și cosmetice.
 16. Jucării.
 17. Mașini, echipamente, instalații, subansamble și piese de schimb.
 18. Ambalaje.
 19. Produse alimentare.
 20. Furnituri.
 21. Produse agricole și zootehnice, apicultură, sericicultură, horticultură și pomicultură.
 22. Produse auto-moto-velo, căruțe, caretașerie.

II. Servicii

 1. Confecționarea sau prelucrarea de bunuri și produse de orice fel pe bază de comenzi individuale ale populației.
 2. Repararea, recondiționarea și întreținerea bunurilor de folosință îndelungată, întâmplătoare și curentă.
 3. Spălat, vopsit și curățat chimic.
 4. Efectuarea de servicii casnice și gospodărești la domiciliul cetățenilor.
 5. Activități de service auto, calculatoare, telex, dactilografiere etc.
 6. Reparația și întreținerea de ascensoare de persoane și mărfuri.
 7. Repararea, întreținerea și realizarea unor obiective de construcții civile și industriale, drumuri și poduri.
 8. Efectuarea unor lucrări și servicii de gospodărie comunală și locativă.
 9. Servicii foto, film, imprimări video și audio.
 10. Dactilografiere, multiplicare, tipografie și editare.
 11. Legătorie de carte și cartonaje, restaurare de manuscrise, tipărituri și tablouri.
 12. Servicii personale de frizerie, coafură, cosmetică, manichiură, pedichiură, masaj, gimnastică de întreținere.
 13. Servicii de proiectare, documentații, asistență tehnico-economică.
 14. Activități de consulting, ingineering, efectuarea de studii, experimentări, analize de laborator și informatică.
 15. Servicii medico-sanitare.
 16. Servicii de intermediere, comisionari, consignație.
 17. Servicii pentru publicitate și organizarea de expoziții.
 18. Servicii de educație și învățământ.
 19. Servicii de informare, documentare, traduceri, interpreți.
 20. Organizare și servicii de spectacole, turism și sport.
 21. Servicii în domeniul turismului (minihoteluri, restaurante, baruri, discoteci, activități de agrement).
 22. Servicii de informare, documentare, traduceri, interpreți, ghizi, organizare de spectacole și turism.
 23. Școli de conducere auto, inițiere în domeniul culturii, artei și sportului.
 24. Servicii pentru transport persoane și mărfuri.
 25. Servicii de închirieri.
 26. Reparații și acordări instrumente muzicale.
 27. Servicii de asistență, efectuarea de lucrări agricole și zooveterinare.
 28. Activități distractive și de divertisment, procesiuni religioase, reuniuni, formații de muzicanți etc.
 29. Reparat și confecționat bijuterii, inclusiv din metale prețioase, ceasornicărie etc.
 30. Servicii de alimentație publică.
 31. Servicii de comerț exterior (birouri comerciale, agenții de intermediere, birouri de consulting, operațiuni de import-export).

Notă:

În desfășurarea tuturor categoriilor de activități de mai sus, persoanele autorizate au obligația respectării reglementărilor în vigoare privind încadrarea în standarde și norme de calitate, normelor igienico-sanitare, de protecția muncii și pază contra incendiilor, păstrare a calității mediului înconjurător și a normelor privind drepturile de proprietate industrială.


[modificare] Anexa Nr. 2

Norme privind deschiderea și funcționarea conturilor în lei

 1. Întreprinderile mici, înregistrate ca persoane juridice, își deschid la unitățile Băncii Naționale, Băncii pentru Agricultură și Industrie Alimentară sau la Banca de Investiții, în funcție de opțiunea clientului, conturi de disponibilități în lei, în care își vor păstra fondurile proprii și prin care vor efectua operațiuni de încasări și plăți, în condițiile prezentelor norme.
  Întreprinderile mici pot deschide conturi în lei numai la o singură bancă.
 2. În vederea deschiderii conturilor în lei, întreprinderile mici prezintă băncii următoarele documente:
  • cerere de deschidere a contului, conform modelului;
  • copie legalizată după autorizația de constituire eliberată conform art. 28 din Decretul-lege nr. 54/1990;
  • copie legalizată după dovada de înregistrare la administrația financiară județeană sau a municipiului București;
  • fișa cu specimenele de semnături ale persoanelor desemnate de întreprinzători a dispune efectuarea de operațiuni în conturile deschise la bancă, precum și amprenta ștampilei. Fișa se certifică în mod obligatoriu de toate persoanele prevăzute în autorizația de constituire.
 3. Prin conturile deschise la bancă, întreprinderilor mici li se pot efectua următoarele operațiuni de încasări și plăți:
  • încasări provenind din sumele depuse în numerar de către reprezentanții întreprinderii sub formă de capital;
  • încasări provenind din livrări de mărfuri, executări de lucrări și prestări de servicii către alte unități cu conturi deschise la unitățile bancare, la C.E.C. și la cooperativele de credit;
  • încasări în numerar provenite din vânzarea pe piață a unor produse, precum și din executări de lucrări și prestări de servicii;
  • încasări reprezentând contravaloarea în lei a 50% din valuta obținută din activitatea de export;
  • încasări din dobânzi bonificate de bănci, la disponibilitățile din conturile deschise la acestea;
  • alte încasări prin virament sau în numerar;
  • plăți prin virament sau eliberări de numerar pentru aprovizionări cu materii prime și materiale, procurarea de mașini, utilaje și instalații, piese de schimb, scule și accesorii necesare desfășurării activității etc.;
  • plăți prin virament sau eliberări de numerar pentru alte cheltuieli de producție și administrativ-gospodărești (energie electrică, termică, combustibil, poștă, telefon, transport), impozite, prime de asigurare etc.;
  • plăți pentru restituirea creditelor primite și a dobânzilor aferente;
  • plăți în numerar pentru salarii și alte drepturi de personal;
  • plăți pentru constituirea de depozite în vederea eliberării de carnete de cecuri cu limită de sumă și deschidere de acreditive;
  • alte plăți prin virament sau în numerar.
 4. Plățile prin virament și în numerar la întreprinderile mici se efectuează numai în limita disponibilităților din cont și a acreditivelor deschise. Nu se primesc și nu se păstrează la bancă documente de decontare în cazul în care nu există disponibilități în cont.
 5. Întreprinderile mici depun încasările realizate în numerar direct sau prin poștă, în conturile deschise la bancă.
  Acestea pot păstra în casieriile proprii sume de bani pentru nevoile curente în limitele stabilite de unitățile băncilor cu acordul întreprinderilor mici.
 6. Toate plățile din conturi prin virament, precum și ridicările de numerar de la bancă, se pot face numai din inițiativa și dispoziția scrisă a persoanelor autorizate să dispună de cont, prin dispoziție de plată sau cecuri în numerar. Băncile pot efectua plăți din conturi fără acordul titularilor numai pe bază de hotărâre judecătorească rămasă definitivă sau alt titlu executoriu prevăzut de lege.
 7. În vederea efectuării plăților prin virament, întreprinderile mici pot solicita utilizarea carnetelor de cecuri cu limită de sumă și pot deschide acreditive.
 8. Pentru operațiunile de plăți din conturile de disponibilități în lei, deschise în condițiile prezențelor norme, se percepe un comision de 5 lei pentru fiecare operațiune. Calculul comisionului se va face trimestrial, la data calculării dobânzilor, asupra numărului de operațiuni înregistrate în debitul contului de disponibilități în lei, carnete de cecuri cu limită de sumă, acreditive deschise sau pentru plățile efectuate direct din contul de împrumut.
 9. Băncile eliberează titularilor extrase pentru operațiunile înregistrate în conturile acestora.
 10. Titularii de cont poartă întreaga răspundere pentru întocmirea corectă a documentelor și realitatea datelor înscrise în acestea.
  De asemenea, titularii comunică în scris unității băncii sumele înregistrate greșit în debitul sau creditul contului său în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data ridicării extrasului de cont (exclusiv ziua ridicării) sau de la data expedierii prin poștă (exclusiv data expedierii).
  Pentru eventualele erori în eliberarea de mijloace bănești sau înregistrări în conturile în lei ale clienților, banca răspunde numai până la limita sumei eronat eliberate sau înregistrate, precum și de plata penalităților ce se varsă la bugetul de stat suportate de client, în cazurile prevăzute de lege, dacă nu se dovedește că erorile respective s-au produs din culpa clienților.
  Răspunderea băncii încetează dacă nu este sesizată cu reclamație până la expirarea termenului stabilit mai sus.
 11. Băncile asigură secretul operațiunilor efectuate în conturile titularilor.
 12. Asociațiile cu scop lucrativ, asociațiile familiale și persoanele autorizate să desfășoare activități independente pot deschide conturi la bancă prin care să efectueze operațiunile de încasări și plăți în condițiile prevăzute de pct. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11.
 13. Întreprinderile mici, asociațiile cu scop lucrativ, asociațiile familiale, precum și persoanele fizice care desfășoară activitate în mod independent, care solicită credite pentru investiții proprii, își deschid conturi distincte la bănci, în care își vor păstra resursele proprii pentru realizarea investițiilor respective.
  Din disponibilitățile existente și din creditele aprobate se efectuează plăți pentru: amenajări și transformări de construcții existente, realizarea de noi spații construite, utilități, rețele, procurări de mașini, utilaje și instalații tehnologice, mijloace de transport, alte dotări, proiecte, asistență tehnică etc.
 14. Conturile deschise la bancă se închid la solicitarea scrisă a titularului contului sau din oficiu, de către bancă, atunci când titularul contului nu respectă obligațiile decurgând din aplicarea prezentelor norme.


Cerere de deschidere a contului
(Model)

Către ........................
Banca ........................

Subsemnații .................................. în calitate de reprezentanți ai ................................................................... în conformitate cu Normele de aplicare a prevederilor Decretului-lege nr. 54/1990 privind organizarea și desfășurarea unor activități economice pe baza liberei inițiative, publicate în Monitorul Oficial nr. 33-34 din 8 martie 1990, va rugam a aproba deschiderea unui cont de disponibilități.

În acest scop depunem:

 • copie legalizată după autorizația de constituire emisă conform art. 28 din Decretul-lege nr. 54/1990;
 • copie legalizată după dovada de înregistrare la administrația financiară județeană sau a municipiului București;
 • fișa cu specimenele de semnături ale persoanelor împuternicite să dispună efectuarea de operațiuni prin cont.

Documentele ce se depun la bancă vor fi semnate cu[a2-1 1] ................ din semnăturile prevăzute în fișa cu specimenele de semnături ale persoanelor împuternicite să dispună efectuarea de operațiuni prin cont.

Solicităm ca extrasul de cont să fie[a2-1 2] .................................. .

În cazul remiterii prin poștă a extrasului ne angajăm să suportam cheltuielile de remitere.

Am luat cunoștință de condițiile în care se vor efectua operațiunile în cont și le vom respecta întocmai.

Semnăturile[a2-1 3] ...................
L.S. ...................

Verificat îndeplinirea condițiilor pentru deschiderea contului și propunem a se aproba cererea.
Cod cont ...................
Șef serviciu contabilitate al băncii ...................
Data ...................

Se aprobă
Directorul unității bancare
Data ...................


 1. Se va trece numărul de semnături cu care se vor prezenta documentele la bancă.
 2. Se vor preciza modalitatea de remitere a extrasului de cont (prin înmânare la ghișeu sau expediere prin poștă), precum și termenele la care se solicită aceasta.
 3. Va fi semnată cu același număr de semnături cu care este prevăzut în prezenta să se depună documentele la bancă.


Norme privind deschiderea și funcționarea conturilor în valută pe numele întreprinderilor mici care desfășoară activități economice pe baza liberei inițiative și condițiile în care pot primi finanțări din străinătate, în valută sau în lei

Capitolul I

Deschiderea și funcționarea conturilor

1. Întreprinderile mici care au personalitate juridică, potrivit legii, își pot deschide conturi în valută numai la Banca Română de Comerț Exterior.

Deschiderea conturilor în valută se face la cererea întreprinderii, prezentându-se băncii următoarea documentație:

 • autorizația de constituire a întreprinderii mici, emisă de primăria județeană sau a municipiului București, în copie legalizată;
 • copie legalizată după dovada de înregistrare la administrația financiară județeană sau a municipiului București;
 • scrisoarea de deschidere a contului, în care întreprinderea va indica numele persoanelor împuternicite să dispună plăți din conturi sau alte operațiuni, precum și condițiile în care aceste operațiuni pot fi efectuate (conform modelului 1).
  Plățile din cont vor fi efectuate cu semnătura unei singure persoane sau a două persoane, cu sau fără limită de sumă, după cum va dispune întreprinderea mică;
 • specimenele de semnături ale persoanelor autorizate, pe un formular tip (conform modelului 2).

2. Conturile în valută se pot deschide întreprinderilor mici într-una din valutele solicitate de acestea astfel:

 • în lira sterlină, dolarul australian, șilingul austriac, francul belgian, dolarul canadian, coroana daneză, francul elvețian, francul francez, marca finlandeză, marca R.F.G., lira italiană, yenul japonez, francul Luxemburg, coroana norvegiană, guldenul olandez, dolarul S.U.A., coroana suedeză, peseta spaniolă.

Conturile în valută se alimentează cu sume reprezentând 50% din încasările din export ale întreprinderilor, restul de 50% decontându-se de bancă, în lei, la cursul în vigoare la data încasării valutei.

Disponibilitățile din conturile de mai sus pot fi folosite pentru orice plăți în străinătate, potrivit obiectului de activitate al întreprinderii, în orice monedă, precum și pentru orice fel de plăți în valută și în lei în țară.

3. Operațiunile solicitate a fi efectuate în alte valute decât cea de cont se vor efectua la cursul stabilit de Banca Română de Comerț Exterior.

4. La cererea întreprinderilor mici, Banca Română de Comerț Exterior poate primi sume în depozit în condițiile convenite de comun acord.

5. Întreprinderile mici pot deschide conturi și în alte valute cotate de Banca Națională.

Disponibilitățile din aceste conturi pot fi folosite pentru plăți în străinătate, în moneda străină în care sunt exprimate disponibilitățile pe baza contractelor încheiate în acest sens, precum și pentru orice plăți în lei în țară, în măsura în care Banca Română de Comerț Exterior cumpără asemenea valute.

6. Conturile pot fi alimentate și cu sumele în valută primite din străinătate sub formă de finanțare la înființare sau în cursul desfășurării activității acestora.

7. Alimentarea conturilor în valută se face fără a se percepe comision bancar.

8. Decontarea în valută a încasărilor din export se face de compartimentele specializate din Banca Română de Comerț Exterior, cu care ocazie se virează în contul în lei al întreprinderii deschis la Banca Națională a României, Banca pentru Agricultură și Industrie Alimentară, Banca de Investiții, după caz, și cota de 50% în lei, la cursul zilei afișat de Banca Națională a României.

Capitolul II

Efectuarea plăților din conturile în valută

9. Plățile din cont se efectuează pe baza dispoziției conducătorului întreprinderii sau a persoanelor împuternicite în acest scop de conducerea întreprinderii. Plata importurilor se face în baza autorizației Ministerului Comerțului Exterior.

10. Plățile din conturi se efectuează prin împuterniciții întreprinderilor și numai în limita disponibilului existent în cont.

11. Întreprinderile mici, titulare de conturi, pot, de asemenea, solicita băncii ca sumele în valută aflate în conturi să fie schimbate în lei, la cursul zilei.

Schimbul în lei al altor valute se va efectua numai la opțiunea Băncii Române de Comerț Exterior.

12. Pentru toate operațiunile din conturile în valută și în lei se percepe un comision bancar conform tarifelor în vigoare practicate de Banca Română de Comerț Exterior.

Pentru operațiunile privind decontările prin garanții bancare, acreditive și incassouri se vor aplica tarifele de comision ale Băncii Române de Comerț Exterior.

Capitolul III

Închiderea conturilor

13. Conturile în valută ale întreprinderilor mici se pot închide în următoarele cazuri:

 • la solicitarea scrisă a titularului contului;
 • la încetarea activității.
Capitolul IV

Alte dispoziții

14. Pentru disponibilitățile din conturile în valută se acordă dobândă în valută în condițiile stabilite de Banca Națională și Banca Română de Comerț Exterior, ținând seama de natura și felul monedei, de durata de păstrare a disponibilităților valutare, precum și de nivelul dobânzilor practicate pe piața internațională.

Dobânzile care se plătesc de bancă, în funcție de natura și felul valutei, se comunică titularilor de conturi la deschiderea conturilor și cu prilejul fiecărei modificări a nivelului dobânzii.

Disponibilitățile aflate în conturi și dobânzile aferente nu sunt supuse prescripției extinctive.

15. Indisponibilizarea (blocarea) disponibilităților din conturi se poate face numai în baza unei ordonanțe date de organele de urmărire penală sau de organele judecătorești, banca putând efectua plăți din conturi fără acordul titularilor pe bază de hotărâre judecătorească rămasă definitivă sau alt titlu executoriu prevăzut de lege.

16. Întreprinderile mici, în activitatea de încasări și plăți pentru operațiuni de comerț exterior, vor aplica condițiile de lucru ale Băncii Române de Comerț Exterior privind efectuarea decontărilor comerciale cu străinătatea, primirea și eliberarea garanțiilor bancare.

Pentru buna desfășurare a operațiunilor bancare, Banca Română de Comerț Exterior va asigura întreprinderilor mici asistența de specialitate necesară.

17. Întreprinderile mici sunt obligate să prezinte bilanțul contabil și alte documente ori de câte ori solicită Banca Română de Comerț Exterior, respectiv pentru acordarea de credite, emiterea de garanții, deschiderea de acreditive etc.


Cerere de deschidere a contului
(Model 1)

Către Banca Română de Comerț Exterior

Subsemnații .......... în calitate de reprezentanți ai .......... în conformitate cu Normele de aplicare a Decretului-lege nr. 54/1990 privind organizarea și desfășurarea unor activități economice pe baza liberei inițiative vă rugam a aprobă deschiderea unui cont de disponibilități în valută .......... (se va indica valuta în care titularul dorește să aibă contul deschis).

În acest scop depunem:

 • copie legalizată după autorizația de constituire emisă conform art. 28 din Decretul-lege nr. 54/1990;
 • copie legalizată după dovada de înregistrare la administrația financiară județeană sau a municipiului București;
 • copie legalizată după autorizarea Ministerului Comerțului Exterior pentru efectuarea de operațiuni de comerț exterior, eliberată conform art. 15 din Decretul-lege nr. 54/1990;
 • fișa cu specimenele de semnături ale persoanelor împuternicite să dispună efectuarea de operațiuni prin cont.

Documentele ce se depun la Banca Română de Comerț Exterior vor fi semnate cu[a2-2 1] ..........

Solicităm ca extrasul de cont să fie[a2-2 2] ..........

În cazul remiterii prin poștă a extrasului ne angajăm să suportăm cheltuielile de remitere.

Am luat cunoștință de condițiile în care se vor efectua operațiunile în cont și le vom respecta întocmai.

Semnăturile[a2-2 3] ..........
L.S. ..........

Verificat îndeplinirea condițiilor pentru deschiderea contului și propun a se aproba cererea.
Cod cont ..........
Șef Serviciu
Data ..........

Se aprobă
Director
Data ..........


 1. Se va trece numărul de semnături cu care se vor prezenta documentele la bancă.
 2. Se vor preciza modalitatea de remitere a extrasului de cont (prin înmânare la ghișeu sau expediere prin poștă), precum și termenele la care se solicită aceasta.
 3. Va fi semnată cu același număr de semnături cu care este prevăzut în prezenta să se depună documentele la B.R.C.E.


(Model 2)

....................... (titularul conturilor) ........................ (adresa) .................. (nr. telefon)

Către Banca Română de Comerț Exterior

Nr. Conturilor

 
 
 
 

Aprobat,
Data............. 19......
Semnătura ...........................

Vă comunicăm specimenele de semnături ale persoanelor autorizate să dispună de conturi, împreună cu amprenta ștampilei, valabile la data de ...................

Prezentul formulare înlocuiește specimenele din formularul depus la data de .....................

Semnăturile:

Amprenta ștampilei


(titularul conturilor)

Nr. crt. Numele și prenumele Funcția Prima sau a doua semnătură Specimenul de semnătură
 
 
 
 
 
 
 
 


Norme privind acordarea și rambursarea creditelor

1. Potrivit art. 8 din Decretul-lege nr. 54/1990 întreprinderile mici, asociațiile cu scop lucrativ, asociațiile familiale și persoanele fizice autorizate să desfășoare activitate independentă pot primi credite de la bănci pe bază de garanții asiguratorii, în completarea resurselor proprii, pentru realizarea activităților prevăzute în autorizația de constituire.

2. Suma creditului se stabilește la cererea scrisă a solicitantului, pe bază de negociere între unitatea bancară și acesta, în funcție de volumul de activitate și rentabilitatea acesteia, de resursele proprii, garanțiile prezentate, astfel încât să se asigure rambursarea la scadență a creditului.

3. Cu ocazia negocierii creditelor solicitate de întreprinderile mici și asociațiile cu scop lucrativ, băncile analizează bilanțurile și situația patrimonială la zi, iar la asociațiile familiale și la persoanele autorizate să desfășoare activități independente se analizează situația patrimonială.

În situațiile în care se solicită credite bancare la începerea activității, negocierea creditelor se face pe baza datelor și documentelor prezentate de solicitanți referitoare la activitățile ce urmează a le desfășura, a surselor proprii cu care participă la finanțarea acestor activități, a garanțiilor asiguratorii sau a altor elemente de analiză. La solicitarea de credite pentru investiții se va prezenta documentația tehnico-economică a investiției.

La negocierea creditelor pentru realizarea unor obiective de investiții, băncile expertizează solicitările beneficiarilor, în vederea asigurării oportunității și rentabilității activității, stabilirii nivelului resurselor proprii de participare la finanțare și asigurării garanțiilor de rambursare a creditelor la termenele stabilite.

Rezultatele negocierilor se vor prezenta de compartimentul de credit consiliului de administrație al unității bancare, care va decide. În cazul aprobării creditelor, banca încheie cu solicitantul un contract de credit, potrivit modelului, care constituie titlu executoriu.

4. Băncile pot acorda credite pentru:

a) desfășurarea activității economice prevăzute în autorizație, cu termene de rambursare de cel mult 12 luni de la acordare;

b) transformarea și amenajarea construcțiilor proprii sau închiriate, realizarea de noi spații construite, procurarea de mașini, utilaje, instalații tehnologice și mijloace de transport, precum și pentru efectuarea unor cheltuieli necesitate de realizarea și punerea în funcțiune a acestor investiții, creditele respective acordându-se pe termene de cel mult 5 ani, cu o perioadă de grație[1] de până la 12 luni de la data acordării.

5. Creditele aprobate se acordă printr-un cont distinct de împrumut, plățile urmând a se efectua direct din acest cont, după epuizarea resurselor proprii din contul de disponibilități.

6. Scadențele creditelor, sumele de rambursat și dobânzile aferente se stabilesc de bănci, împreună cu solicitanții, la încheierea contractului de credit și se înscriu în acesta.

7. Băncile nu vor acorda credite pentru activitățile interzise a fi autorizate.

8. Garanțiile ce pot fi aduse de solicitanții de credite sunt:

a) ipoteca constituită asupra bunurilor imobile personale și ale giranților, înscrisă la notariatul de stat în a cărui rază teritorială se află situat imobilul;

b) alte bunuri proprietatea solicitantului și a giranților, care se vor înscrie în contractul de credit și în registrele speciale de gajuri deschise la primăriile din localitățile unde domiciliază aceștia;

c) cesionarea în favoarea băncii până la concurența creditului acordat a drepturilor din despăgubiri ce se cuvin solicitantului pentru bunurile asigurate la ADAS pe baza asigurării prin efectul legii și altor asigurări facultative;

d) cesionarea în favoarea băncii a drepturilor bănești pe care beneficiarul creditului le are de primit de la unitatea contractantă, în cazul în care beneficiarul a încheiat contract de livrare cu o unitate de stat sau cooperatistă. Un exemplar de pe contractul de livrare, pe baza căruia se acordă credite, se depune la bancă, acesta fiind pentru bancă titlu executoriu față de producător și unitatea contractantă.

Cesiunea pentru drepturile de creanță menționate se comunică, în termen de 15 zile de la semnarea contractului de credit, unității contractante sau unității ADAS, de către bancă;

e) bunurile ce se cumpără din creditele acordate, indiferent dacă garanțiile prevăzute la lit. a)-d) de mai sus acoperă, integral sau parțial, suma creditului aprobat. Această garanție se va înscrie obligatoriu, în toate cazurile, în contractul de credit.

Garanțiile aduse de solicitanții de credit trebuie să fie mai mari cu 10-20% decât suma creditului aprobat, inclusiv dobândă.

9. Băncile vor înștiința în scris beneficiarul despre termenul și suma de plată înainte cu 30 de zile de scadență.

La cererea justificată a debitorului, banca poate, în mod excepțional, să acorde o prelungire a termenului de rambursare a ratei scadente de maximum 45 de zile.

10. La disponibilitățile clienților, existente în conturile deschise în lei la bănci, precum și la creditele acordate, se vor bonifica și, respectiv, percepe dobânzile stabilite de lege.

Dobânda se calculează la acordarea creditului în funcție de suma acestuia și de termenele de rambursare stabilite și se încasează la fiecare scadență a creditului. În cazul în care creditele se achită anticipat, dobânda se recalculează.

11. În vederea asigurării rambursării la termen a creditului, băncile vor supraveghea modul cum se utilizează acesta și vor controla situația economico-financiară pe baza bilanțului și a situațiilor patrimoniale ale beneficiarilor de credite, în care scop aceștia sunt obligați să pună la dispoziție datele necesare.

În cazul în care se constată că nu s-au respectat condițiile stabilite la acordarea creditelor, banca îl somează pe beneficiar și va trece la recuperarea creditului, inclusiv prin executarea garanțiilor. Totodată se va sista restul de credit neacordat.

Pentru ratele din credite nerestituite la scadențe se calculează dobânzi penalizatoare prevăzute de lege. Beneficiarii de credite care au rate neachitate la termen nu mai pot primi noi credite până la achitarea ratelor restante.


Contract de credit
Încheiat astăzi ..........

Între Banca .......... Sucursala/Filiala .......... cu sediul în .......... str. .......... nr. .......... județul .........., denumită în prezentul contract bancă, reprezentată prin .......... director, .......... șef serviciu (birou) credite și .......... șef serviciu (birou) contabilitate, pe de o parte, și .......... (întreprinderea, asociația cu scop lucrativ, asociația familială, persoană autorizată să desfășoare activitate independentă) cu sediul în .......... str. .......... nr. .......... județul .........., reprezentată prin .......... (numele și prenumele), domiciliat în .......... str. .......... nr. ...... județul ............. posesor al buletinului de identitate seria ........... nr. ........ eliberat de ...................... la data de ................. și prin .................... (numele și prenumele) domiciliat în ............ str. ............... nr. ........ județul ..............., posesor al buletinului de identitate seria ........... nr. ....... eliberat de ......................... la data de ............ denumiți în contract debitori, a intervenit prezentul contract:

1. Banca acordă debitorului (debitorilor) un credit pe termen de.......... în suma de .............. (cifre) lei, adică ............................... (litere) lei, care va fi utilizată numai pentru ..................................................

2. Creditul se acorda astfel:

 • integral la data de ..........................
 • pe măsura necesităților determinate de efectuarea cheltuielilor.

3. Debitorul (debitorii) se obligă:

 • să folosească creditul primit numai în scopul pentru care a fost solicitat și acordat;
 • să restituie băncii creditul primit și să plătească dobânda legală la termenele și în sumele de mai jos:
Rate credit Dobândă Termen
(anul, luna, ziua)
............... lei ................ lei ......................... lei
............... lei ................ lei ......................... lei
............... lei ................ lei ......................... lei

4. Creditul se poate rambursa și înainte de scadență, în întregime sau parțial, în care caz banca va recalcula dobânzile în mod corespunzător.

5. La creditul primit debitorul plătește o dobândă de .......... % pe an.

6. Debitorul (debitorii) se obligă să garanteze sumele împrumutate potrivit legii, astfel: .............................................................................. (se vor înscrie corect garanțiile aduse, în ordinea prevăzută la pct. 8 din norme, astfel încât suma acestora să fie cu 10-20% mai mare decât creditul acordat, inclusiv dobânda).

7. Banca are dreptul să verifice, pe parcursul utilizării creditului, respectarea condițiilor în care s-a acordat acesta.

În acest scop debitorul (debitorii) se obligă să-i pună la dispoziție documentele solicitate (bugetul, bilanțul etc.), precum și documentele privind bunurile cumpărate din credit sau cele rezultate din activitatea pe care o desfășoară.

De asemenea, banca are dreptul să verifice existența faptică a bunurilor depuse în gaj.

Nerespectarea obligațiilor de mai sus atrage după sine dreptul băncii de a trece la retragerea în mod corespunzător a creditului înainte de scadență.

În cazul în care se constată de către bancă nerespectarea de către debitor (debitori) a condițiilor stabilite în prezentul contract referitoare la utilizarea creditului, acesta (aceștia) se obligă să restituie imediat creditul angajat, inclusiv dobânda.

8. În cazul neachitării la scadență a creditului acordat prin prezentul contract și a dobânzilor legale sunt răspunzători solidari cu debitorul (debitorii) și giranții conform prevederilor de la pct. 6 din prezentul contract.

9. Neplata la termen a dobânzilor și creditelor acordate și nerespectarea vreuneia din clauzele prevăzute în acest contract dau dreptul băncii să treacă la retragerea imediată a creditului cu dobânzile datorate, inclusiv pe calea executării silite.

Banca
Director ..........
Șef serviciu (birou) credite ..........
Șef serviciu contabilitate ..........
Oficiul juridic ..........

Debitorul (debitorii)
..........
..........

Giranți:

1. Numele ................ prenumele ................. adresa ............................................ Buletin de identitate seria ......... nr. ......... locul de muncă .................................... Semnătura

2. Numele ................ prenumele ................. adresa ............................................ Buletin de identitate seria ......... nr. ......... locul de muncă .................................... Semnătura

3. etc.


Norme privind condițiile în care pot fi desfășurate servicii de comerț exterior pe baza liberei inițiative

A. În întreprinderile mici, asociațiile cu scop lucrativ și activitățile prestate de persoane fizice în mod independent

1. Potrivit art. 15 din Decretul-lege nr. 54/1990, întregit cu art. 21 și 27, întreprinderile mici, asociațiile cu scop lucrativ și persoanele fizice autorizate să desfășoare o activitate independentă își pot exporta produsele și serviciile direct sau prin intermediul întreprinderilor de comerț exterior, pe baza autorizației de export emisă, în condițiile legii, de către Ministerul Comerțului Exterior.

2. Conform art. 8 din decretul-lege, la cererea întreprinderilor mici, asociațiilor cu scop lucrativ și persoanelor fizice, Ministerul Comerțului Exterior eliberează, potrivit legii, autorizații de import pentru mijloacele necesare constituirii și desfășurării activității acestora, obținute din străinătate.

3. Potrivit art. 12 din decretul-lege, mașinile și instalațiile, sculele, dispozitivele, accesoriile, materiile prime și materialele necesare activității întreprinderilor mici, asociațiilor cu scop lucrativ și persoanelor fizice pot fi procurate și din import, cu respectarea reglementărilor în vigoare, pe baza autorizației de import eliberate de Ministerul Comerțului Exterior.

4. Ministerul Comerțului Exterior își va organiza în mod corespunzător propria activitate în vederea soluționării operative a cererilor privind eliberarea autorizațiilor de export și import.

B. Activitatea pe bază de liberă inițiativă în domeniul serviciilor de comerț exterior

Prevederile Decretului-lege nr. 54/1990 pot fi aplicate, corespunzător cu cerințele impuse de etapele restructurării pe care economia națională a României trebuie în mod obiectiv să le parcurgă, și în domeniul serviciilor de comerț exterior, după cum urmează:

1. Organizarea prin liberă inițiativă a unor forme de tipul celor prevăzute în Decretul-lege nr. 54/1990 pentru consulting și alte servicii, în scopul acordării asistenței și sprijinului de specialitate, în vederea desfășurării corespunzătoare a activităților de comerț exterior.

2. Organizarea pe bază de liberă inițiativă de activități în forme de tipul celor prevăzute în Decretul-lege nr. 54/1990 având ca obiect exportul pe bază de comision de produse și servicii ale întreprinderilor mici, asociațiilor cu scop lucrativ, asociațiilor familiale și persoanelor fizice, efectuarea de operațiuni comerciale în zonele libere din porturi, precum și alte operațiuni de comerț exterior (export, import, reexport, lohn, tranzit, switch, leasing), în nume și pe cont propriu și/sau în cont străin.

3. Organizarea de activități pe bază de libera inițiativă, în formele prevăzute în Decretul-lege nr. 54/1990, pentru prestarea serviciilor de comerț exterior în domeniul transporturilor și expedițiilor internaționale.

4. Organizarea pe baza de libera inițiativă a unor activități de intermediere comercială, în formele prevăzute în Decretul-lege nr. 54/1990, având ca obiect reprezentarea firmelor străine în România, potrivit reglementărilor legale.

C. Condiții generale

1. Constituirea formelor de organizare pe baza de liberă inițiativă, prevăzute în capitolul B de mai sus, se autoriză în condițiile art. 28 din Decretul-lege nr. 54/1990, pe baza aprobării date de Comisia Națională pentru Industrie Mică și Servicii, cu avizul Ministerului Comerțului Exterior.

2. Prevederile art. 5 alin. 2 din Decretul-lege nr. 54/1990 nu se aplică pentru personalul care prestează o activitate pe bază de liberă inițiativă prevazută în capitolul B din prezentele norme.


Condițiile în care se pot primi finanțări din străinătate

1. Întreprinderile mici, în baza autorizației eliberate, potrivit legii, de către Ministerul Comerțului Exterior, pot obține din străinătate fonduri în valută sau lei - proveniți din schimb valutar - necesare constituirii și desfășurării activității.

Sumele primite cu acest titlu se înregistrează integral în conturile întreprinderii și se utilizează potrivit criteriilor stabilite pentru aceste conturi.

2. Banca Română de Comerț Exterior, înregistrând aceste sume în conturi, nu își asumă sub nici o formă vreun angajament de restituire față de coordonator, indiferent de titlul sub care au fost primite.

3. Rambursarea creditelor primite în cadrul finanțării se face din disponibilitățile în valută rămase la dispoziția întreprinderii potrivit art. 17 alin. ultim din Decretul-lege nr. 54/1990, precum și în orice altă modalitate stabilită prin contractul de credit.

4. Băncile pot garanta rambursarea creditelor primite din străinătate de întreprinderile mici, pe baze contractuale și în condițiile asiguratorii pretinse de bănci.

Pentru rambursarea creditelor în valută, întreprinderile mici se pot garanta reciproc sau pot prezenta garanții ale unor bănci sau firme străine. Acordarea creditelor pe baza unor asemenea garanții constituie decizia și riscul exclusiv al celor ce acordă creditul.

Condițiile concrete ale garanțiilor se vor stabili conform uzanțelor bancare, de la caz la caz.


[modificare] Anexa Nr. 3

Norme pentru aplicarea prevederilor din domeniul prețurilor și tarifelor cuprinse în Decretul-lege nr. 54/1990 privind organizarea și desfășurarea unor activități economice pe baza liberei inițiative

1. Potrivit prevederilor art. 10, 21, 24 și 27 din Decretul-lege nr. 54/1990, unitățile de stat sau cooperatiste care dețin mașini, utilaje și instalații disponibile le pot vinde sau închiria - pe bază de contract - întreprinderilor mici, asociațiilor cu scop lucrativ, asociațiilor familiale și persoanelor autorizate să desfășoare activități economice pe baza liberei inițiative, cu respectarea următoarelor norme:

1.1. În contractul de vânzare-cumpărare:

a) în cazul mașinilor, utilajelor și instalațiilor disponibile, se înscrie prețul de învoială, respectiv cel cu care s-a adjudecat produsul la licitația organizata conform reglementărilor legale în vigoare, licitație care pornește de la nivelul valorii de inventar din care s-a scăzut contravaloarea uzurii;

b) în cazul mașinilor, utilajelor și instalațiilor scoase din funcțiune în condițiile și cu respectarea prevederilor legale în vigoare, se înscrie prețul stabilit prin înțelegerea dintre părți, care însă nu va putea fi mai mic decât valoarea reziduala a acestora.

1.2. Închirierea mașinilor, utilajelor și instalațiilor de către unitățile de stat și cooperatiste se va face la tarife de învoială care să se situeze cel puțin la nivelul tarifelor ce se aplică pentru unitățile de stat beneficiare.

În cazul în care nu sunt stabilite asemenea tarife, închirierea se va face pe bază de tarife stabilite la înțelegerea părților, determinate pe baza acelorași criterii care au fost avute în vedere la aprobarea tarifelor în vigoare pentru unitățile de stat.

2. Calculul chiriei pentru suprafețele disponibile în clădiri proprietate de stat, inclusiv pentru terenul aferent, închiriate de primăriile județene și a municipiului București întreprinderilor mici în baza prevederilor art. 9 din Decretul-lege nr. 54/1990, se va face pe baza tarifelor de închiriere legale în vigoare ce se aplică unităților de stat.

3. Unitățile de stat și cooperatiste care - în baza art. 11 și 13 din Decretul-lege nr. 54/1990 - livrează materii prime, materiale, piese de schimb, scule și accesorii întreprinderilor mici, asociațiilor cu scop lucrativ, asociațiilor familiale și persoanelor autorizate să desfășoare activități economice pe baza liberei inițiative înscriu în contracte prețurile cu amănuntul legal stabilite.

În cazul în care pentru unele produse nu sunt stabilite prețuri cu amănuntul, acestea se vor determina direct de unitatea furnizoare, potrivit prevederilor legale.

4. Materiile prime, materialele, combustibilii și energia, alocate prin balanțe - potrivit prevederilor art. 13 din Decretul-lege nr. 54/1990 - întreprinderilor, asociațiilor și persoanelor cu activitate economică organizată pe baza liberei inițiative, se livrează la prețurile de livrare valabile pentru întreprinderile de stat în situațiile în care aceste materiale sunt destinate și utilizate pentru executarea de ansamble, subansamble sau produse ce se livrează întreprinderilor de stat pe bază de contracte de cooperare la prețuri de livrare de stat.


[modificare] Anexa Nr. 4

Asigurarea cu materii prime, materiale, combustibili și energie a activităților economice pe baza liberei inițiative, în conformitate cu profilul de activitate autorizat

1. Combustibilii, energia electrică și energia termică se asigură pe baza contractelor încheiate cu întreprinderile furnizoare de profil (unitățile centralei PECO, întreprinderi de distribuire a energiei electrice, unități de gospodărie comunală aparținând primăriilor).

2. Materiile prime, materialele, piesele, subansamblele se asigură de regulă din bazele județene ale Ministerului Economiei Naționale, pe baza solicitării producătorilor.

La stabilirea profilului de activitate al întreprinderilor mici se va avea în vedere că următoarele materiale sunt deficitare pe economie: aluminiu și aliaje din aluminiu, laminate din aluminiu, inclusiv folie, laminate din plumb, zinc, staniu (cositor), cupru rafinat electrolitic, laminate din cupru, conductori de bobinaj din cupru, sârme laminate și trefilate din cupru, zamac, alamă bloc, laminate din alamă, sârmă din alamă, bronz bloc, laminate din bronz, aliaje antifricțiune, aliaje de lipit, metale prețioase, tablă zincată, cauciuc natural, cauciuc sintetic, lacuri și vopsele, plastifianți, polietilenă de mare densitate, polietilenă de mică densitate, poliuretan, poliamide, teflon, țesături din bumbac și tip bumbac, țesături din in, cânepă și tip in, cânepă, cherestea de rășinoase, cherestea de fag, cherestea de stejar, cherestea de diverse specii foioase, placaje din lemn, furnire estetice.

3. Materialele refolosibile de natura produselor din cauciuc, mase plastice, textile, ștraifuri și capete de produse metalurgice din oțel și altele asemenea, precum și piese și subansamble rezultate din dezmembrări, se asigură prin întreprinderile județene de recuperare și valorificare a materialelor refolosibile.

4. Întreprinderile mici care, din activitatea de întreținere și reparare, recuperează metale neferoase, le pot preda statului având prioritate în aprovizionarea cu cantitățile echivalente de metale noi.

5. Producătorii pot prelua direct de la unitățile deținătoare produse aflate în stocuri fără mișcare sau cu mișcare lentă.

6. Pentru produsele pe care întreprinderile mici le realizează prin contracte de cooperare cu unitățile de stat sau cooperatiste, materialele respective se asigură de regulă prin cedare de către unitatea care cooperează cu mica întreprindere.


[modificare] Anexa Nr. 5

Norme Metodologice privind organizarea și conducerea contabilității activităților economice pe baza liberei inițiative

I. Principii generale privind organizarea contabilității

1. Potrivit prevederilor art. 16 din Decretul-lege nr. 54/1990, în cadrul întreprinderilor mici[2] și asociațiilor cu scop lucrativ[2] în care se gestionează valori materiale și bănești sunt obligatorii organizarea și conducerea contabilității și întocmirea bilanțului contabil semestrial.

2. Toate operațiunile economice și financiare trebuie consemnate, în momentul efectuării lor, în documente justificative pe baza cărora se fac înregistrările în contabilitate.

Documentele justificative se completează conform indicațiilor de utilizare a lor, prevăzute în Normele de utilizare a formularelor tipizate comune privind activitatea financiară și contabilă, ediția 1987, elaborate de Ministerul Finanțelor.

3. În vederea înregistrării în contabilitate a operațiunilor economice sau financiare consemnate în documentele justificative, se face contarea acestora indicându-se simbolurile conturilor sintetice și analitice debitoare și creditoare, conform instrucțiunilor de aplicare a planului de conturi pentru aceste întreprinderi elaborat de Ministerul Finanțelor.

4. Înregistrările în contabilitate se fac pe baza documentelor justificative - document cu document - sau a unui document centralizator în care se înscriu mai multe documente justificative al căror conținut se referă la operații de aceeași natură și care privesc aceeași perioadă.

Înregistrările în contabilitate se pot face și pe bază de note contabile, de regulă în cazul acelor operațiuni pentru care nu se întocmesc documente justificative (exemplu stornări).

În cazul stornărilor pe documentul inițial se menționează numărul și data notei de contabilitate prin care s-a efectuat stornarea operațiunii, iar în nota contabilă de stornare se menționează documentul, data și numărul de înregistrare a operațiunii care face obiectul stornării.

5. Înregistrările în contabilitate se fac:

a) cronologic prin respectarea succesiunii documentelor după data de întocmire sau de intrare a acestora în întreprindere;

b) sistematic, în conturi sintetice și analitice.

6. Înregistrările cronologice și sistematice se fac pe formulare (fișe, situații) în conformitate cu forma de înregistrare contabilă adoptată.

7. Forma de înregistrare contabilă recomandată a se folosi de întreprinderile organizate pe baza liberei inițiative este maestru-șah, utilizându-se în acest scop Fișa sintetică șah (cod 14-5-9) și Fișa de cont pentru operațiuni diverse (cod 14-5-7).

8. Înregistrările în contabilitate se pot face manual sau cu ajutorul tehnicii de calcul, asigurându-se în permanență posibilitatea exercitării controlului asupra operațiunilor înregistrate.

9. La sfârșitul fiecărei luni, fișele conturilor se totalizează pe rulaje și se stabilesc soldurile.

La începutul noului an de gestiune, în fișe se înscriu soldurile conturilor stabilite la sfârșitul anului precedent.

În fișele privind contabilitatea analitică se reportează toate pozițiile cuprinse în soldul de la finele anului precedent, indicându-se data inițială de înregistrare acolo unde este cazul (debitori, creditori, furnizori).

10. Balanța de verificare se întocmește lunar și ori de câte ori este necesar, atât pentru conturile sintetice, cât și pentru cele analitice. Pentru conturile analitice se poate întocmi numai situația soldurilor.

II. Organizarea evidenței pe secțiunile contabilității

11. Operațiunile privind intrarea și ieșirea mijloacelor fixe, precum și cele privind amortizarea și uzura acestora, se înregistrează în contabilitatea sintetică cu ajutorul conturilor prevăzute în instrucțiunile de aplicare a planului de conturi pentru aceste întreprinderi.

Evidența operativă a mijloacelor fixe proprii se ține cu ajutorul Fișei mijlocului fix (cod 14-1-2) care se completează în conformitate cu precizările din Normele de utilizare a formularelor tipizate privind activitatea financiară și contabilă, ediția 1987.

Mijloacele fixe luate cu chirie pe bază de contract sau proces-verbal de închiriere se înregistrează în contul în afara bilanțului 001 „Mijloace fixe luate cu chirie”.

12. Toate operațiunile de intrare și ieșire a valorilor materiale[3] se înregistrează în Fișa de magazie (cod 14-2-7), care se ține pe fiecare fel de material, pe baza documentului însoțitor (factură, aviz de expediere, proces-verbal, bon de consum, fișă limită de consum, fișă de evidență a obiectelor de inventar etc.).

Eliberarea în consum a valorilor materiale se face pe baza bonului de consum (cod 14-2-3 A), în limita cantităților înscrise în acest document.

Atât documentele de intrare, cât și cele de ieșire a valorilor materiale după operarea lor în fișele de magazie, se înregistrează în contabilitate, potrivit prevederilor de la pct. I și instrucțiunilor de aplicare a planului de conturi.

13. Întreprinderile au obligația să țină evidența tehnic-operativa a timpului de muncă lucrat și a drepturilor cuvenite angajaților, a decontării salariilor, precum și a oricăror obligații privind salariile, în conformitate cu dispozițiile legale, astfel încât să se asigure înregistrarea corectă în contabilitate a acestor operațiuni.

Pentru evidența timpului lucrat efectiv, a salariilor în vederea calculării indemnizațiilor pentru concediul de odihnă și a concediilor medicale, precum și a sumelor care se rețin eșalonat (rate, chirii, popriri etc.), se întocmește Fișa de evidență a retribuțiilor (cod 14-4-2).

Pentru calculul și plata avansului chenzinal se întocmește Lista de avans chenzinal (cod 14-4-1/e) care servește și ca document pentru reținerea prin statele de retribuții a avansurilor chenzinale, plătite, precum și ca document justificativ de înregistrare în contabilitate.

Pentru plata salariilor și a altor drepturi cuvenite angajaților se întocmește Statul de salarii (cod 14-4-1) care servește și ca document pentru calculul contribuției întreprinderii pentru asigurările sociale și al impozitului pe salariile cuvenite, precum și ca document justificativ de înregistrare în contabilitate.

Originalul statului de salarii, după efectuarea plății salariilor, se îndosariază separat de celelalte acte justificative de casă și se păstrează permanent în arhiva întreprinderii.

14. Contabilitatea cheltuielilor de producție sau circulație se conduce centralizat, cu ajutorul Fișei de cont analitic pentru costuri efective (cod 14-5-6) care servește la stabilirea costului efectiv pe produs, lucrare etc., precum și ca document de înregistrare în contabilitate.

Fișa se completează pe baza documentelor justificative referitoare la consumul de materiale, plata salariilor pentru munca prestată, impozitul pe salarii și contribuția la asigurările sociale aferente, amortizare, chirie, combustibil, energie și apă, taxe asupra terenului și altele, iar la sfârșitul fiecărei luni, sumele colectate se totalizează în vederea stabilirii costului efectiv și înregistrării în contabilitate.

În coloanele libere ale fișei de cont analitic, cheltuielile efectuate în cursul anului se desfășoară pe elementele de cheltuieli menționate în bugetul de venituri și cheltuieli.

Amortizarea mijloacelor fixe ale activităților de industrie mică, prestării de servicii, comerț etc. se calculează lunar pe baza unei norme unice stabilite de întreprinzător pe baza valorilor de inventar ale fondurilor fixe existente la finele lunii precedente și lunar se include în costurile de producție.

15. Contabilitatea mijloacelor bănești și a creditelor bancare trebuie astfel organizată încât să asigure gestionarea corectă a mijloacelor bănești, urmărirea restituirii la termen a creditelor bancare, respectarea disciplinei financiare și de casă.

Pentru a răspunde cerințelor menționate, în întreprindere trebuie să se asigure efectuarea plăților pe baza actelor justificative legal întocmite, urmărirea justificării avansurilor spre decontare și a celor acordate în scopul cumpărării de mărfuri cu numerar de la fondul pieței, consemnarea în registrul de casă a tuturor încasărilor și plăților în numerar și stabilirea soldului zilnic al casei, urmărirea existentei garanțiilor materiale ale creditelor bancare, efectuarea analizelor legate de toate operațiunile bănești și de credite.

Evidența încasărilor și plăților în numerar se ține cu ajutorul Registrului de casă (cod 14-3-6 A), care se întocmește pe baza documentelor justificative (chitanțe, carnete de cecuri, foi de vărsământ cu chitanță, state de salarii, liste de plată și alte documente legal aprobate). Registrul de casă servește ca document de stabilire la finele fiecărei zile a soldului de casă, precum și ca document de înregistrare în contabilitate a operațiunilor de casă.

Normele pe baza cărora întreprinderile pot efectua plăți direct din încasări și pot reține numerarul în casierii de la o zi la alta, termenele și condițiile de depunere a numerarului la bănci și la celelalte instituții de credit, eliberarea și utilizarea numerarului, condițiile de acordare și rambursare a creditelor, precum și modul de garantare a acestora, se stabilesc de Banca Națională a României, împreună cu băncile specializate.

16. Contabilitatea decontărilor, debitorilor și creditorilor se organizează astfel încât să se asigure: cunoașterea în orice moment a drepturilor și obligațiilor întreprinderii în relațiile cu alte unități, persoane fizice etc.; urmărirea încasării la timp a tuturor drepturilor întreprinderii de la clienți pentru mărfuri și produse livrate, lucrări executate și servicii prestate de la debitori și alte drepturi; urmărirea achitării la timp a tuturor sumelor datorate bugetului de stat, furnizorilor și altor unități (din popriri, vânzări cu plata în rate etc.).

17. Contabilitatea fondurilor și rezultatelor financiare se organizează astfel încât să se asigure: evidența surselor de acoperire a mijloacelor aflate în patrimoniul întreprinderii; furnizarea datelor pentru determinarea surselor proprii și împrumutate de acoperire a mijloacelor circulante; evidența constituirii și utilizării diverselor fonduri; determinarea corectă a rezultatelor financiare.

Operațiunile privind constituirea și utilizarea fondurilor se înregistrează în contabilitate în conturi sintetice și analitice distincte, potrivit instrucțiunilor de aplicare a planului de conturi.

*

Prezentele norme se aplică experimental începând cu data publicării.

În scopul îmbunătățirii prezentelor norme pe parcursul aplicării, respectiv până la 31 decembrie 1990, întreprinzătorii respectivi vor transmite Ministerului Finanțelor observații și propuneri de îmbunătățire, care urmează să fie avute în vedere la definitivarea acestora.


Întreprinderea ..........
Adresa ..........
Autorizația nr. ..........
Număr salariați ..........

Bugetul de venituri și cheltuieli
pe anul ..........

- mii lei -

Nr. crt. Denumirea indicatorilor Anul din care:
Semestrul 1 Semestrul 2
I. Venituri încasate - total (rd. 1 + 2 + 3)
1. Venituri din activitatea de producție (industrie, construcții-montaj ș.a.)
2. Venituri din prestări servicii (inclusiv costul mărfurilor)
3. Venituri din alte activități.
II. Cheltuieli totale aferente veniturilor încasate (rd. 1 + rd. 2 la rd. 10)
1. Materiale și mărfuri
2. Combustibil, energie și apă
3. Amortizarea mijloacelor fixe
4. Chirii plătite la mijloace fixe închiriate
5. Salarii
6. Impozite pe salarii
7. Contribuții la asigurările sociale
8. Impozitul pe clădiri și terenuri
9. Taxe (de timbru, de firmă, viza registrelor, de piață, prime ADAS etc.)
10. Alte cheltuieli
din care:
- cheltuieli sociale
III. Beneficiu
din care:
- fond pentru dezvoltare-reinvestiții
- beneficiu impozabil
- impozit pe beneficiu.
IV. Credite bancare primite

Execuția bugetului de venituri și cheltuieli
la data de ..........

- mii lei -

Denumirea indicatorilor Nr. rd. Plan Realizat
Venituri încasate - total (rd. 2 + 3 + 4) 1
Venituri din activitatea de producție (industrie, construcții-montaj ș.a.) 2
Venituri din prestări servicii (inclusiv costul mărfurilor) 3
Venituri din alte activități 4
Cheltuieli totale aferente veniturilor încasate (rd. 6-15)
din care:
5
materiale și mărfuri 6
combustibil, energie și apă 7
amortizarea mijloacelor fixe 8
chirii plătite la mijloace fixe închiriate 9
salarii 10
impozitul pe salarii 11
contribuția la asigurările sociale 12
impozitul pe clădiri și terenuri 13
taxe privind activitatea desfășurată (de timbru, de firmă, pentru viza registrelor, de piață, prime ADAS) 14
alte cheltuieli 15
Beneficiu (rd. 1-5)
din care pentru:
16
impozitul pe beneficiu 17
Credite bancare primite 18 X
Număr întreprinderi (la nivel de județ) 19 X


Bilanț
încheiat la ..........

Nr. rd. Activ Sold Nr. rd. Pasiv Sold
la începutul anului la sfârșitul perioadei la începutul anului la sfârșitul perioadei
01. A. Mijloace fixe (la valoarea rămasă neamortizată rd. 02-03) 01. A. Surse pentru mijloace fixe (cont 700)
02. Mijloace fixe la valoarea de inventar (cont 100) 02. B. Surse pentru mijloace circulante și alte pasive (rd. 03 + 04 + 05 + 06 + 07)
03. Uzura mijloacelor fixe (cont 101) 03. Fondul mijloacelor circulante (cont 701)
04. B. Mijloace circulante și alte active (rd. 05 + 06 + 07 + 08 + 09 + 10) 04. Credite pe termen până la 12 luni (cont 800)
05. Materiale și obiecte de inventar (cont 200) 05. Credite pe termen până la 5 ani (cont 803)
06. Producția neterminată (cont 500) 06. Credite bancare nerambursate la scadență (cont 802 + 804)
07. Produse finite (cont 220) 07. Obligații (rd. 8-13)
08. Mărfuri (cont 231-239) 08. Furnizori interni (cont 410)
09. Disponibil la bancă și alte mijloace bănești (cont 300 + 310 + 351 + 390 + 391 + 399) 09. Furnizori externi (cont 454)
10. Creanțe (rd. 11-14) 10. Creditori (cont 499 și 453)
11. Clienți (cont 400 + 452) 11. Decontări cu bugetul statului (cont 430)
12. Debitori (cont 498 + 455) 12. Decontări cu asigurările sociale (cont 431)
13. Decontări cu bugetul statului (cont 430) 13. Alte obligații (cont 420)
14. Decontări cu asigurările sociale (cont 431) 14. Alte fonduri (cont 719)
15. C. Pierderi (cont 750) 15. Alte finanțări (cont 749)
16. C. Beneficii (cont 750)
16. Total activ (rd. 01 + 04 + 15) 17. Total pasiv (rd. 01 + 02 + 14 + 15 + 16)

Notă: Conturi în afara bilanțului

 • Mijloace fixe luate cu chirie (cont 001)
 • Valori materiale primite spre prelucrare sau reparare (cont 010)


[modificare] Anexa Nr. 6

Plan de conturi pentru activitățile economice organizate pe baza liberei inițiative de tip întreprinderi mici și asociații cu scop lucrativ

Clasa Grupa Cont Denumire
Sintetic Analitic
1 mijloace fixe
10 mijloace fixe
100 mijloace fixe
101 uzura mijloacelor fixe
materiale
20 materiale și obiecte de inventar
200 materiale
22 produse
220 produse finite
23 mărfuri
231 mărfuri
239 rabat sau adaos comercial
3 mijloace bănești
30 disponibil în casă
300 casă
31 disponibil la bancă
310 disponibil la bancă
35 disponibil în valută
351 disponibil în valută
39 alte mijloace bănești
390 carnete de cecuri cu limita de sumă
391 acreditive
399 alte valori
4 decontări
40 decontări cu clienții
400 clienți
41 decontări cu furnizorii
410 furnizori
42 decontări privind salariile
420 decontări cu salariații
43 decontări cu bugetul statului și asigurările sociale
430 decontări cu bugetul statului
430.01 decontări privind impozitul pe beneficiu
430.02 decontări privind impozitul pe fondul total de salarii
430.03 decontări privind impozitul pe clădiri și terenuri
430.09 alte decontări cu bugetul statului (taxe de timbru, de firmă, prime ADAS etc.)
431 decontări cu asigurările sociale
431.01 decontări privind contribuția unității la asigurările sociale
431.02 decontări privind contribuția personalului pentru pensia suplimentară
45 decontări externe
452 clienți externi
453 avansuri încasate de la clienții
externi
454 furnizori externi
455 avansuri acordate furnizorilor externi
49 alte decontări
498 debitori
498.01 avansuri spre decontare
498.03 debitori din pagube
498.09 alți debitori
499 creditori
499.01 salarii neridicate
499.02 rețineri din retribuții pentru plata ratelor
499.03 rețineri din retribuții pentru terți (inclusiv popriri)
499.04 avansuri de la clienți
499.05 chirii la mijloace fixe
499.09 alți creditori
5 cheltuieli
50 cheltuielile activității de bază
500 cheltuielile producției de bază
6 venituri
60 venituri realizate
600 venituri din activitatea de baza
7 fonduri, rezerve, finanțări și rezultate
70-71 fonduri pentru activitatea de bază
700 fondul mijloacelor fixe
701 fondul mijloacelor circulante
719 alte fonduri
74 finanțări
749 alte finanțări
749.01 finanțări din străinătate în valută
749.02 finanțări din străinătate în lei
75 rezultate financiare
750 beneficii și pierderi
750.01 beneficii și pierderi din activitatea de bază
750.09 alte beneficii și pierderi
8 credite
80 credite pentru producție
800 credite pe termen până la 12 luni
802 credite pe termen până la 12 luni nerambursate la scadență
803 credite pe termen până la 5 ani
804 credite pe termen până la 5 ani nerambursate la scadență
0 conturi în afara bilanțului
00-03 conturi comune
001 mijloace fixe luate cu chirie
010 valori materiale primite spre prelucrare sau reparare


Metodologie privind înregistrarea în contabilitate a principalelor operațiuni economice privind activitățile organizate pe baza liberei inițiative potrivit Decretului-lege nr. 54/1990

Explicarea operațiunii Cont
Debitor Creditor
I. Mijloace fixe
1. Mijloace fixe cumpărate din fonduri proprii, din credite bancare sau primite prin donație 100 700
2. Uzura mijloacelor fixe, stabilită de întreprinzători 700 101
3. Scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe 101 100
II. Aprovizionarea cu materiale și mărfuri
1. Aprovizionarea cu materii prime, materiale, piese de schimb și obiecte de inventar, inclusiv cheltuielile de transport-aprovizionare (pentru activitatea de bază, auxiliară și de interes general) 200 410
2. Achitarea furnizorilor 410 310
3. Aprovizionarea cu mărfuri pentru a fi vândute prin magazinele proprii de desfacere, la prețul cu amănuntul, mai puțin rabatul aferent 231 410
239
4. Ambalaje facturate distinct 200 410
5. Cumpărarea bonurilor cantități fixe pentru carburanți (b.c.f.) 399 410
Aprovizionarea cu carburanți și lubrifianți cu și fără b.c.f. 200 399
410
III. Cheltuieli de producție (circulație), venituri și rezultate financiare
a) Activitatea de producție (industrie mică)
1. Înregistrarea cheltuielilor de producție pe baza documentelor de evidență primară (situații de consum de materiale, statele de salarii ș.a.) astfel: 500  %
- consumul de materii prime, materiale, combustibil, piese de schimb, obiecte de inventar, inclusiv cheltuielile de transport-aprovizionare 200
- cheltuielile privind energia (termică, electrică), consumul de apă, lucrări și servicii prestate de terți etc. 410
- amortizarea mijloacelor fixe stabilită de organizatori 719
- salariile persoanelor asociate 719
- contribuția la asigurările sociale aferente salariilor 431
- impozitul pe clădiri și terenuri, taxe de timbru, de firmă, pentru viza registrelor, prime ADAS, impozitul aferent salariilor 430
- chiria aferentă mijloacelor fixe luate cu chirie 499
2. Înregistrarea produselor finite obținute la costuri efective 220 500
3. Vânzarea produselor finite obținute la preț de învoială. Concomitent, scăderea din gestiune a produselor finite vândute, la costuri efective 600 220
4. Încasarea facturilor în contul de disponibil sau în numerar 310 sau 300 400
5. Stabilirea beneficiului la produsele finite expediate și încasate (la sfârșitul lunii) 600 750
b) Activitatea de lucrări și prestări de servicii
1. Înregistrarea cheltuielilor efectuate pentru executarea de lucrări și prestări de servicii pe baza documentelor primare de evidență. Sunt valabile înregistrările prezentate mai sus la pct. a) 1
2. Facturarea lucrărilor executate și a prestărilor de servicii la preț de învoială 400 600
3. Încasarea facturilor privind lucrările executate și serviciile prestate în contul de disponibil sau în numerar 310 sau 300 400
4. Decontarea lucrărilor executate și a serviciilor prestate, facturate, la costuri efective 600 500
5. Stabilirea beneficiului aferent lucrărilor executate și serviciilor prestate, la sfârșitul perioadei de raportare (lună) 600 750
c) Activitatea de alimentație publică
1. Înregistrarea cheltuielilor privind serviciile de alimentație publică pe baza documentelor de evidență primară. Sunt valabile înregistrările prezentate la pct. a) 1
2. Mărfuri din producție proprie predate pentru vânzare prin magazinele proprii, la preț cu amănuntul, mai puțin rabatul comercial 231 500
239
3. Vânzarea și încasarea mărfurilor din producție proprie și a celor aprovizionate prin magazinele proprii de desfacere la preț cu amănuntul 300
600
600
231
Concomitent scăderea din gestiune a mărfurilor vândute la preț cu amănuntul, mai puțin rabatul comercial 239
4. Stabilirea beneficiului la activitatea de alimentație publică 600 750
Alte înregistrări contabile
1. Rețineri din retribuții pentru: debite cuvenite bugetului de stat, contribuția privind asigurările sociale, debite, popriri, cumpărări cu plata în rate etc. 420 430
431
498
499
2. Plata salariilor:
- ridicarea numerarului din contul de disponibil 300 310
- achitarea salariilor 420 300
- salarii neridicate 420 499
3. Virarea impozitului pe salarii și a pensiei suplimentare din contul de disponibil 430 310
4. Virarea contribuției privind asigurările sociale din contul de disponibil 431 310
5. Plata reținerilor făcute din salarii prin contul de disponibil 499 310
IV. Fonduri, finanțări și credite bancare
1. Constituirea unor fonduri speciale:
- din beneficii (la sfârșitul anului) 750 719
2. Înregistrarea finanțărilor constituite din diverse surse (inclusiv cele din străinătate în lei):
- din încasări în numerar 300 749
- din încasări în contul de disponibil 310 749
3. Plăți sau cheltuieli efectuate din finanțările constituite (pentru care s-a efectuat înregistrarea cheltuielilor pentru investiții, respectiv 500 = 200, 410, 420 etc.) 749 500
4. Credite bancare pentru finanțarea mijloacelor circulante și investiții:
- credite bancare acordate pe termen de până la 12 luni 310 800
- credite bancare acordate pe termen de până la 5 ani 310 803
- rambursarea ratelor scadente la creditele acordate 800
803
310
- trecerea la restanță a creditelor nerambursate la termen
- pentru credite până la 12 luni 800 802
- pentru credite până la 5 ani 803 804
- rambursarea creditelor restante
- pentru credite până la 12 luni 802 310
- pentru credite până la 5 ani 803 310
- plata dobânzilor aferente creditelor acordate 500 310
V. Vânzarea directă a produselor la export
1. Înregistrarea unui eventual avans în valută primit de la partenerul străin (înregistrarea se face în valută și în lei la cursul comercial) 351 453
2. Înregistrarea sumei în valută a cotei-părți de 50% ce se decontează în lei întreprinderii, la cursul în vigoare la data încasării valutei 310 351
3. Înregistrarea facturii externe a produselor finite expediate la extern la prețul extern tratat (înregistrarea se face în valută și în lei la cursul în vigoare la data înregistrării) 452 600
și concomitent
- decontarea avansului în valută încasat
453 452
4. Înregistrarea unor cheltuieli de circulație în lei sau în valută 500  %
410 sau 454
200 etc.
5. Încasarea facturilor de la clienți externi pentru mărfurile expediate la extern 351 452
și concomitent
- înregistrarea cotei-părți de 50% ce se decontează în lei întreprinderii
310 351
6. Decontarea cheltuielilor de producție și de circulație în lei și în valută la cursul în vigoare, aferente produselor finite vândute la extern 220
600
500 și 220
7. Stabilirea beneficiului la produsele finite expediate și încasate 600 750
8. Stabilirea impozitului pe beneficiu datorat statului și achitarea acestuia la buget 750
430
430 și 310


[modificare] Anexa Nr. 7

Contract de asociere
(Model)

Încheiat la data ............. între persoanele din anexă în scopul înființării întreprinderii / asociației cu scop lucrativ cu denumirea ....................... și sediul în localitatea ...................... prevede ca obiect de activitate ...................................................

Subscriem capitalul social în valoare totală de ................. cota fiecăruia fiind prezentată în anexă.

Gestionarea patrimoniului se va face de către .....................................

Organul de conducere al asociației este format din .............................. reprezentant fiind .................................

Asociația se constituie pe perioada ..........................

Lichidarea se va face în conformitate cu prevederile Decretului nr. 31/1954 (art. 45).

Beneficiile se împart conform anexei.

Semnături


Anexa la contractul de asociere

Nr. crt. Numele și prenumele Domiciliul (localitate, stradă, numărul) Acte de identitate (nr., serie, eliberat de, la data de) Aport social Participare la împărțirea beneficiului
 
 
 


[modificare] Anexa Nr. 8

Metodologie de atestare pentru persoane fizice

1. În cazul persoanei fizice care solicită autorizarea efectuării unei activități de prestări de servicii pentru care deține una din categoriile de acte doveditoare precizate mai jos, prezentarea acestora constituie atestare.

Actele doveditoare pot fi:

a) diplomă de absolvire pentru următoarele forme de învățământ:

 • superior;
 • mediu: licee industriale, teoretice, economice, informatică, agricole, sanitare și altele similare;
 • școli postliceale;
 • școli medii tehnice, sanitare, economice etc;
 • școli profesionale de orice categorie și echivalente;
 • cursuri de calificare și de ucenicie;

b) carte de meșteșugar sau de lucrător;

c) dovezi oficiale (autorizații, procese-verbale de impuneri sau alte acte), consemnate în cartea de muncă, din care să rezulte executarea meseriei pe o durată de cel puțin 3 ani.

În toate cazurile solicitanții trebuie să dovedească că au lucrat sau lucrează în meseriile pentru care aceste acte au fost eliberate sau în meserii înrudite.

2. Persoanele fizice care nu dețin actele doveditoare de la pct. 1 trebuie să obțină atestatul privind capacitatea profesională pentru următoarele domenii:

 • bobinare motoare;
 • cazangerie;
 • confecționare proteze ortopedice;
 • cosmetică;
 • întreținere și reparații obiecte electrice de uz casnic;
 • întreținere și reparații instalații electrice, tehnico-sanitare, gaze, încălzire, ventilație și condiționare;
 • montare și reparații ochelari de tip medical;
 • sudură;
 • preparare produse medicamentoase, farmaceutice și cosmetice;
 • întreținere și reparații instalații și utilaje de ridicat[4] și ascensoare[4];
 • proiectare în orice domeniu;
 • analize de laborator;
 • medico-sanitare;
 • educație și învățământ în școli particulare.

Atestatul va fi eliberat de către comisia de examinare care se instituie de organele teritoriale ale Ministerului Muncii și Ocrotirii Sociale.

Examenul de atestare constă din proba practică și teoretică din care să rezulte gradul de însușire a meseriei în condițiile stabilite de către Ministerul Muncii și Ocrotirii Sociale și Ministerul Finanțelor.

3. Pentru celelalte categorii de meserii nu este necesară atestarea.


[modificare] Anexa Nr. 9

Cerere pentru autorizație
(Model)

Domnule primar,

Subsemnatul ........................... posesor al buletinului de identitate seria .............. nr. .............. eliberat la data de ................... de către ................... domiciliat în ................... str. ........... nr. .......... sectorul ..................., vă rog să binevoiți a dispune să mi se elibereze autorizația pentru organizarea și desfășurarea activității economice pe baza liberei inițiative având ca obiect ............................................ organizată ca (întreprindere mică, asociație cu scop lucrativ, asociație familială, în mod independent): ............................................. cu denumirea .................................................................. și sediul în ...................... cu ............... persoane.

Calificarea[a9 1] în meseria de ......................... o dovedesc cu (carte de meșteșugar, diplomă, certificat) ........................ eliberată de .................... cu nr. .................. din .........................

În unitate voi folosi echipamente cu o putere instalată necesară de ....... KW. Pentru activitatea de transport se va anexa o listă cuprinzând numărul, tipul și capacitatea fiecărui mijloc de transport propriu.

Desfacerea produselor și serviciilor realizate se va face în (local, atelier, ambulant, piețe, târguri, comerțul de stat) ..........................

Menționez că am luat act de prevederile Decretului-lege nr. 54/1990 privind organizarea și desfășurarea unor activități economice pe baza liberei inițiative și mă angajez să le respect. Anexez acordul Comisiei Naționale pentru Industria Mică și Servicii[a9 2] și avizele necesare funcționării conform prevederilor legale.

Data .................. Semnătura


 1. Se completează numai pentru asociații familiale și pentru persoane fizice care prestează activități în mod independent (art. 25 alin. 2).
 2. Numai dacă este cazul.


România
Autorizație
Nr. ........... din ............
Eliberată de ............ în baza art. 28 din Decretul-lege nr. 54/1990

1. Denumirea .......................................... (întreprindere, asociație cu scop lucrativ, asociație familială,persoană fizică) cu sediul în ....................... (localitatea, strada, numărul, sectorul) reprezentați prin .............................. (împuternicit(i) sau membri asociați) cu domiciliul în ........................... (localitatea, strada, numărul, bloc, apartament, sectorul)

2. Obiectul activității .................. cu un personal de ............................. (nr. salariați, nr. asociați, nr. membri ai familiei)

3. Forță motrice folosită (KW sau CP) .....................................

4. Alte mențiuni: .........................................................

Primar

Secretar

Nu se admit ștersături și adăugiri.


Lista acordurilor și avizelor necesare obținerii autorizației de funcționare

 1. Acordul direcției de arhitectură din cadrul primăriilor.
 2. Aviz sanitar - Ministerul Sănătății - inspectoratele teritoriale.
 3. Aviz P.S.I. - Comandamentul pompierilor.
 4. Aviz metrologie pentru laboratoare și ateliere A.M.C. - Comisia Națională pentru Standarde, Metrologie și Calitate.
 5. Acord pentru alimentarea cu apă și canalizare - grupurile sau întreprinderile județene de gospodărie comunală și locativă.
 6. Acord alimentare cu energie electrică - întreprinderile de distribuție a energiei.
 7. Acord pentru alimentare cu combustibili sau pentru termoficare - Ministerul Petrolului - grupurile sau întreprinderile de gospodărie comunală și locativă.
 8. Acord telecomunicații - Ministerul Poștelor și Telecomunicațiilor.
 9. Acord pentru trafic C.F.R. - Ministerul Transporturilor.

Notă: Acordurile și avizele trebuie obținute, de la caz la caz, în raport de specificul activității.


[modificare] Anexa Nr. 10

Cerere pentru acordul C.N.I.M.S.

Domnule președinte,

Subsemnatul[a10 1] ................................. cu domiciliul în localitatea (oraș, comună) ................. str. ............. nr. ......... bloc ....... ap. ....... sector ....... de cetățenie română, cu buletinul de identitate seria ..... nr. ....... eliberat la data de ........... de către ........................ vă rog să aprobați eliberarea acordului Comisiei Naționale pentru Industrie Mică și Servicii pentru organizarea pe baza liberei inițiative a ................................................. (întreprindere, asociație cu scop lucrativ) sub denumirea ....................... în localitatea .......................... având ca obiect de activitate ........................... Capitalul social este în valoare de (lei) ............. și format din ......... Întreprinderea (asociația) va fi reprezentată de .............................. care certifică prin prezenta cerere cunoașterea prevederilor și instrucțiunilor de aplicare a Decretului-lege nr. 54/1990 privind organizarea și desfășurarea unor activități economice pe baza liberei inițiative și se angajează să le respecte.

Data ................... Semnătura


 1. În cazul mai multor întreprinzători sau al asociațiilor cu scop lucrativ se anexează contractul de asociere.


Acord
Nr. ......... din .............

Comisia Națională pentru Industria Mică și Servicii avizează pe domnul (doamna) .................... domiciliat în ................ județul (sectorul) ................. str. .................. nr. ...... bloc ........ ap. ......... etaj .......... să organizeze și să desfășoare activitatea economică pe baza liberei inițiative având ca obiect de activitate .............................. și forma de organizare .......................... cu denumirea ..................... și sediul în localitatea ...................

Prezentul acord constituie baza legală pentru obținerea avizelor și altor acte premergătoare necesare eliberării autorizației de funcționare, cât și pentru acordarea de spații în vederea desfășurării activității.

Împuternicitul comisiei


Lista avizelor necesare obținerii acordului C.N.I.M.S.

 1. Avizul Ministerului Sănătății
 2. Avizul Ministerului Comerțului Exterior
 3. Avizul Ministerului Învățământului.

Notă: Avizele trebuie obținute numai în cazul efectuării unor lucrări din domeniul respectiv.


[modificare] Anexa Nr. 11

Impozitarea activităților economice pe baza liberei inițiative

1. Veniturile realizate de persoanele autorizate să desfășoare o activitate independentă, câștigurile asociațiilor familiale, precum și beneficiile întreprinderilor mici și ale asociațiilor cu scop lucrativ, se impozitează potrivit reglementărilor legale în vigoare.

Pentru a se stimula dezvoltarea activităților economice pe baza liberei inițiative, se acordă următoarele înlesniri de ordin fiscal:

a) impozitul stabilit nu va depăși 40% din venitul persoanelor fizice sau câștigul asociațiilor familiale și 50% din beneficiul întreprinderilor mici sau al asociațiilor cu scop lucrativ;

b) scutirea de impozit a veniturilor sau câștigurilor de până la 10.000 lei și a beneficiilor de până la 50.000 lei, urmând să fie impusă partea din venit, câștig sau beneficiu, după caz, ce depășește aceste limite (tabelele următoare);

c) în primul an de activitate impozitul se reduce cu 30% în cazul tuturor unităților înființate în baza Decretului-lege nr. 54/1990. Pentru echitate, impozitul se reduce cu 30% în anul 1990 și la persoanele fizice și juridice care erau în activitate la data apariției Decretului-lege nr. 54/1990.

2. Impozitul pe salariile lunare realizate de persoanele angajate la întreprinderile mici particulare se calculează cu cotele și în condițiile prevăzute de lege pentru unitățile de stat, așa cum se prevede la art. 5 din Decretul-lege nr. 54/1990.

3. În vederea identificării și impozitării întregii materii impozabile, organele fiscale împreună cu reprezentanții Comisiei Naționale pentru Industria Mică și Servicii și alte organe prevăzute de lege vor efectua verificări temeinice, atât cu prilejul depunerii declarațiilor de impunere, cât și periodic în tot cursul anului, sub aspectul condițiilor de exercitare a activității, modului de aprovizionare și desfacere, stocurilor de materii, materiale și produse finite, prețurilor practicate, numărului salariaților folosiți, conducerii evidențelor etc., luând măsuri pentru respectarea întocmai a prevederilor legale.

4. Pentru abaterile constatate se aplică amenzi contravenționale de la 1.000 lei la 5.000 lei.

În cazul în care se constată nedeclararea în totalitate sau în parte a veniturilor realizate, amenda contravențională este de la 5.000 lei la 10.000 lei în raport de volumul impozitului sustras. În situația când această abatere se repetă, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 1 an. Pentru astfel de abateri organele financiare sesizează procuratura în vederea deschiderii acțiunii penale.

Tabelul cotelor de impozit pentru impunerea beneficiilor întreprinderilor mici și ale asociațiilor cu scop lucrativ

Venitul anual
-lei-
Impozitul anual
-lei-
până la 50.000 scutit
50.001 - 51.200 10% pt. ceea ce depășește 50.000 lei
51.201 - 53.000 120 lei + 15% pt. ceea ce depășește 51.200 lei
53.001 - 55.000 390 lei + 20% pt. ceea ce depășește 53.000 lei
55.001 - 58.000 790 lei + 25% pt. ceea ce depășește 55.000 lei
58.001 - 65.000 1.540 lei + 30% pt. ceea ce depășește 58.000 lei
65.001 - 80.000 3.640 lei + 35% pt. ceea ce depășește 65.000 lei
80.001 - 100.000 8.890 lei + 40% pt. ceea ce depășește 80.000 lei
100.001 - 130.000 16.890 lei + 42% pt. ceea ce depășește 100.000 lei
130.001 - 145.000 29.490 lei + 44% pt. ceea ce depășește 130.000 lei
145.001 - 160.000 36.090 lei + 46% pt. ceea ce depășește 145.000 lei
160.001 - 175.000 42.990 lei + 48% pt. ceea ce depășește 160.000 lei
175.001 - 190.000 50.190 lei + 50% pt. ceea ce depășește 175.000 lei
190.001 - 205.000 57.690 lei + 52% pt. ceea ce depășește 190.000 lei
205.001 - 220.000 65.490 lei + 54% pt. ceea ce depășește 205.000 lei
220.001 - 235.000 73.590 lei + 56% pt. ceea ce depășește 220.000 lei
235.001 - 250.000 81.990 lei + 58% pt. ceea ce depășește 235.000 lei
250.001 - 265.000 90.690 lei + 60% pt. ceea ce depășește 250.000 lei
265.001 - 280.000 99.690 lei + 62% pt. ceea ce depășește 265.000 lei
280.001 - 295.000 108.990 lei + 64% pt. ceea ce depășește 280.000 lei
295.001 - 310.000 118.590 lei + 66% pt. ceea ce depășește 295.000 lei
310.001 - 325.000 128.490 lei + 68% pt. ceea ce depășește 310.000 lei
325.001 - 340.000 138.690 lei + 70% pt. ceea ce depășește 325.000 lei
340.001 - 355.000 149.190 lei + 72% pt. ceea ce depășește 340.000 lei
355.001 - 370.000 159.990 lei + 74% pt. ceea ce depășește 355.000 lei
370.001 - 385.000 171.090 lei + 76% pt. ceea ce depășește 370.000 lei
385.001 - 400.000 182.490 lei + 78% pt. ceea ce depășește 385.000 lei
400.001 - 415.000 194.190 lei + 80% pt. ceea ce depășește 400.000 lei
415.001 - 420.000 206.190 lei + 82% pt. ceea ce depășește 415.000 lei
peste 420.000 50% din venitul impozabil total
Abrogat de Legea 12 / 1991

Tabelul cotelor de impozit pentru impunerea veniturilor persoanelor autorizate să desfășoare o activitate independentă și a câștigurilor asociațiilor familiale

Venitul anual
-lei-
Impozitul anual
-lei-
până la 10.000 scutit
10.001 - 11.200 10% pt. ceea ce depășește 10.000 lei
11.201 - 13.000 120 lei + 15% pt. ceea ce depășește 11.200 lei
13.001 - 15.000 390 lei + 20% pt. ceea ce depășește 13.000 lei
15.001 - 18.000 790 lei + 25% pt. ceea ce depășește 15.000 lei
18.001 - 25.000 1.540 lei + 30% pt. ceea ce depășește 18.000 lei
25.001 - 40.000 3.640 lei + 35% pt. ceea ce depășește 25.000 lei
40.001 - 60.000 8.890 lei + 40% pt. ceea ce depășește 40.000 lei
60.001 - 90.000 16.890 lei + 42% pt. ceea ce depășește 60.000 lei
90.001 - 105.000 29.490 lei + 44% pt. ceea ce depășește 90.000 lei
105.001 - 120.000 36.090 lei + 46% pt. ceea ce depășește 105.000 lei
120.001 - 135.000 42.990 lei + 48% pt. ceea ce depășește 120.000 lei
135.001 - 150.000 50.190 lei + 50% pt. ceea ce depășește 135.000 lei
150.001 - 165.000 57.690 lei + 52% pt. ceea ce depășește 150.000 lei
165.001 - 168.700 65.490 lei + 54% pt. ceea ce depășește 165.000 lei
peste 168.700 40% din venitul impozabil total


[modificare] Anexa Nr. 12

Instrucțiuni pentru eliberarea acordului C.N.I.M.S. și autorizației

Pentru obținerea autorizației de funcționare care se eliberează de primării se disting două situații:

a) cazul întreprinderilor mici și asociațiilor cu scop lucrativ;

b) cazul asociațiilor familiale și al persoanelor fizice ce prestează activități în mod independent.

*

a) Pentru organizarea întreprinderilor mici și asociațiilor cu scop lucrativ este necesară obținerea prealabilă a acordului Comisiei Naționale pentru Industria Mică și Servicii, în care scop se completează cererea tip (anexa nr. 10).

În cazul întreprinderilor mici cu un singur întreprinzător cererea se întocmește de către acesta.

În cazul întreprinderilor mici cu mai mulți întreprinzători sau al asociațiilor cu scop lucrativ cererea se întocmește de cel desemnat prin contractul de asociere.

Contractul de asociere se încheie conform anexei nr. 7, se legalizează la notariat și se atașează la cererea pentru acord.

Pentru obținerea acordului în vederea organizării de activități specifice Ministerului Sănătății, Ministerului Învățământului și Ministerului Comerțului Exterior este necesară obținerea avizelor din partea acestor ministere.

Acordul se eliberează în maximum 15 zile de la data înregistrării cererii.

Reprezentantul unității se adresează organelor în drept pentru obținerea acordurilor și avizelor necesare (anexa nr. 9) în funcție de natura activității, cât și pentru acordarea spațiilor necesare.

După obținerea acestora se adresează primăriilor județene și a municipiului București, completând cererea tip pentru autorizare (anexa nr. 9).

Primăriile, prin administrațiile financiare, care asigură secretariatul, analizează actele prezentate, sub aspectul respectării reglementărilor legale în vigoare, eliberând autorizația în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii.

b) Pentru asociațiile familiale sau persoanele fizice care prestează activități în mod independent, delegatul familiei sau persoana fizică se va adresa direct primăriilor pentru obținerea autorizației de funcționare.

La solicitarea autorizației se vor prezenta acordurile și avizele necesare (listele din anexele nr. 9 și 10) în funcție de natura activității, precum și dovada că deține spațiile necesare.

Persoanele fizice și asociațiile familiale care solicită autorizarea în vederea prestării de servicii trebuie să facă dovada și a atestării capacității profesionale, conform metodologiei (anexa nr. 8).


Instrucțiuni privind completarea registrului de evidență a activităților economice organizate pe baza liberei inițiative

La toate administrațiile financiare județene, a municipiului București și în cadrul Comisiei Naționale pentru Industria Mică și Servicii se constituie Oficiul (biroul) de evidență a activităților organizate prin liberă inițiativă, cu sarcină organizării registrului de evidență.

Registrul de evidență se organizează distinct pe tipuri de activități și are regim de publicitate.

După eliberarea autorizației este obligatorie înscrierea activității organizate în registrul de evidență, data înregistrării constituind momentul intrării în activitate a unității. Numărul de înregistrare din registrul de evidență se aplică pe autorizație și se va înscrie pe orice document emis de unitatea constituită.

În termen de 15 zile de la data înregistrării, oficiul (biroul) județean comunică oficiului central din cadrul Comisiei Naționale pentru Industria Mică și Servicii înregistrările operate.

Orice modificare privind conținutul datelor din registrul de evidență va fi operată pe baza actelor autentice sau copiilor legalizate, la cererea reprezentantului unității sau a oricărei persoane fizice și juridice care are interes și dovedește acest interes. Modificările în registru pot fi operate și din oficiu, pe baza constatării organului care-l întocmește.

Principalele rubrici ale registrului de evidență sunt:

 • numărul de înregistrare;
 • numărul și data acordului Comisiei Naționale pentru Industria Mică și Servicii;
 • data înregistrării (an, lună, zi);
 • numele reprezentantului (în cazul întreprinderilor mici se trec și ceilalți întreprinzători), adresă și posibilități de identificare (buletin de identitate, serie, număr, eliberat);
 • denumirea unității;
 • sediul (localitate, adresă);
 • obiectul de activitate;
 • numărul salariaților (asociaților);
 • capitalul social, cu menționarea aportului fiecărui întreprinzător sau asociat, în numerar, creanțe sau alte bunuri evaluate în bani;
 • durata activității întreprinderii sau asociației;
 • brevete de invenții, inovații folosite și mărcile de fabrică sau de comerț întrebuințate;
 • numărul contului bancar;
 • observații.

Fluxul de avizare și înregistrare a autorizării


1990_0033-34_p30.png

 1. Intervalul de timp în care beneficiarul de credite nu are obligații de rambursare.
 2. 2,0 2,1 În continuare se va folosi denumirea de „întreprindere”.
 3. Prin valori materiale se înțeleg materii prime și materiale, piese de schimb, obiecte de inventar, ambalaje etc.
 4. 4,0 4,1 Se autoriză de către I.S.C.I.R.