autentificare cu OpenID
Hotărâre cu privire la sistemul de stabilire a fondului de salarii la societățile comerciale cu capital majoritar de stat, în anul 1992
  • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan
  • contrasemnat: Ministrul muncii și protecției sociale, Dan Mircea Popescu
  • contrasemnat: Ministrul economiei și finanțelor, George Danielescu
  • contrasemnat: Ministrul bugetului, veniturilor statului și controlului financiar, Florian Bercea
Versiunea:
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Începând cu data de 1 ianuarie 1992, la societățile comerciale cu capital majoritar de stat, stabilirea salariilor și a modului de indexare a acestora se face prin contractele colective de muncă sau, după caz, contractele individuale, în condițiile prevăzute de prezenta hotărâre.

Art. 2. - Negocierea salariilor și indexarea acestora se fac în limita unui fond total destinat plății salariilor, stabilit în funcție de posibilitățile financiare ale fiecărei societăți comerciale, astfel încât plata drepturilor de salarii să poată fi asigurată din veniturile proprii.

Art. 3. - Salariile individuale se stabilesc prin contractele individuale de muncă, fără a fi limitate.

Art. 4. - Salariile conducătorilor de societăți comerciale se stabilesc de către organele împuternicite să numească aceste persoane.

Art. 5. - Pe lângă salariile de bază, societățile comerciale pot acorda adaosuri și sporuri, stabilite prin contractul colectiv de muncă, în raport cu posibilitățile financiare și condițiile specifice în care se desfășoară activitatea.

Art. 6. - (1) Fondul total destinat plății salariilor, pentru care societățile comerciale nu plătesc un impozit suplimentar, se stabilește lunar, pe baza fondului de salarii de referință, corectat cu o parte din creșterea prețurilor de consum față de luna octombrie 1991.

(2) Modul de stabilire a fondului de salarii de referință se face potrivit prevederilor din anexa nr. 1.

Art. 7. - (1) Partea din creșterea prețurilor de consum față de luna octombrie 1991, care se va lua în calcul la stabilirea fondului total destinat plății salariilor, se stabilește periodic, cu consultarea sindicatelor și a patronatului, în funcție de evoluția prețurilor de consum și a producției la nivelul economiei naționale, astfel încât să se asigure menținerea salariului real în limitele convenite.

(2) Indicele de creștere a prețurilor de consum care va fi luat în calcul la începutul perioadei este cel prognozat față de luna octombrie 1991, urmând ca la sfârșitul perioadei să se ia în calcul indicele de creștere a prețurilor de consum efectiv realizat.

Art. 8. - Indicele prognozat al prețurilor de consum determinat față de luna octombrie 1991 se comunică de Ministerul Economiei și Finanțelor și se publică în Monitorul Oficial al României.

Art. 9. - (1) Societățile comerciale care au posibilități financiare ce le permit utilizarea unui fond total destinat plății salariilor, mai mare decât cel stabilit potrivit prevederilor art. 6, plătesc lunar un impozit suplimentar determinat în raport cu gradul de depășire, cumulat de la 1 ianuarie 1992, conform anexei nr. 2.

(2) Impozitul suplimentar se stabilește ca diferență între impozitul pentru depășirea fondului total destinat plății salariilor, cumulat de la 1 ianuarie 1992, și cel efectiv plătit până în luna respectivă.

(3) Pentru societățile comerciale la care datorită sezonalității activității, în anumite perioade, durata zilei de lucru este mai mare, iar încadrarea în durata normală a zilei de lucru se realizează, în medie, trimestrial, semestrial sau anual, impozitul suplimentar se calculează și se evidențiază lunar, iar plata acestuia se face la sfârșitul fiecărui semestru după regularizările prevăzute de prezenta hotărâre.

Art. 10. - (1) Fondul total destinat plății salariilor, stabilit potrivit prevederilor art. 6, se recalculează pe parcursul anului 1992, în funcție de indicele prețurilor de consum efectiv și de partea din creșterea prețurilor stabilită potrivit art. 7. În mod corespunzător, dacă este cazul, se face și regularizarea impozitului suplimentar.

(2) Indicele de creștere a prețurilor de consum efectiv se comunică de Comisia Națională pentru Statistică până la data de 20 a lunii următoare și se publică în Monitorul Oficial al României.

Art. 11. - (1) Fondul total destinat plății salariilor, stabilit potrivit art. 6, poate fi majorat dacă:

a) unitățile își dezvoltă activitatea și pentru aceasta este necesar un număr de personal mai mare decât cel avut în vedere la stabilirea fondului de salarii de referință;

b) unitățile au realizat o sporire a eficienței activității, prin creșterea productivității muncii.

(2) Condițiile în care fondul total destinat plății salariilor poate fi majorat potrivit prevederilor alin. (1), precum și modul de calcul al majorării se stabilesc prin norme metodologice elaborate de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale împreună cu Ministerul Economiei și Finanțelor.

Art. 12. - (1) Fondul de salarii de referință pentru societățile comerciale care nu au funcționat sau, după caz, nu erau înființate în luna octombrie 1991 se stabilește în raport cu numărul și structura personalului, profilul unității și salariile medii obținute în alte unități cu activitate asemănătoare.

(2) Fondul de salarii de referință în condițiile alin. (1) se stabilește de către Ministerul Economiei și Finanțelor împreună cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale, pe baza documentației prezentate de agenții economici.

Art. 13. - (1) Societățile comerciale pot constitui un fond de stimulare a salariaților de până la 10% din profitul rămas după plata impozitului datorat potrivit legii.

(2) Din fondul constituit potrivit alin. (1), până la 50% poate fi acordat salariaților în cursul anului, iar diferența se acordă la sfârșitul acestuia.

(3) Stimulentele ce se acordă în cursul anului din profitul net realizat se adaugă la fondul de salarii ce se plătește lunar, în vederea stabilirii impozitului suplimentar datorat în raport cu gradul de depășire a fondului total destinat plății salariilor, determinat potrivit art. 6.

(4) La sfârșitul anului, fondul de stimulare determinat prin aplicarea cotei de până la 10% asupra profitului net realizat se adaugă la fondul total destinat plății salariilor stabilit potrivit art. 6, cumulat de la începutul anului, rezultând fondul în limita căruia, pe întregul an, nu se plătește impozit suplimentar.

(5) În cazul în care fondul de salarii determinat potrivit alin. (4) este mai mare decât fondul de salarii consumat de la începutul anului, inclusiv stimulentele plătite din profitul net, impozitul reținut în cursul anului se restituie. În mod corespunzător, în cazul în care fondul de salarii determinat potrivit alin. (4) este mai mic decât fondul de salarii consumat de la începutul anului, inclusiv stimulentele plătite din profitul net, impozitul se recalculează și se face regularizarea cu cel plătit în cursul anului.

Art. 14. - (1) Prevederile prezentei hotărâri se aplică și regiilor autonome, cu excepția celor cu specific deosebit stabilite de Guvern.

(2) Regiile autonome constituie și acordă fondul de participare la profit în condițiile prevăzute de Legea nr. 15/1990.

Art. 15. - (1) La societățile comerciale cu sediul în România, care desfășoară activitate în străinătate, salariile pentru personalul român se stabilesc în valută, prin negociere, în limita sumelor avute în vedere cu această destinație la contractarea lucrării cu partenerul extern.

(2) La stabilirea salariilor în valută potrivit alin. (1) nu se aplică sistemul de impozitare prevăzut la art. 9 din prezenta hotărâre.

(3) În contractele colective de muncă se poate stabili ca o parte din salariu să fie plătit în moneda țării în care se execută lucrările sau în care se încasează contravaloarea acestora, iar diferența să fie plătită în țară, în lei, la cursul oficial în vigoare la data efectuării plăților.

Art 16. - (1) Fondul de salarii de referință din luna octombrie 1991 și numărul de personal existent în evidențe în ultima zi a lunii octombrie se înregistrează la direcțiile de muncă și protecție socială, județene și a municipiului București, de către fiecare societate comercială, până la data de 29 februarie 1992.

(2) Societățile comerciale nou înființate sau reorganizate după data prezentei hotărâri vor înregistra fondul de salarii de referință și numărul de personal în termen de 60 de zile de la data înmatriculării în registrul comerțului.

(3) Direcțiile de muncă și protecție socială, județene și a municipiului București, împreună cu direcțiile generale ale finanțelor publice, județene și a municipiului București, vor efectua verificarea datelor prezentate de societățile comerciale cu capital majoritar de stat, conform alin. (1), până la sfârșitul trimestrului I/1992.

Art. 17. - Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Economiei și Finanțelor vor elabora precizări în legătură cu aplicarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 18. - Nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri atrage răspunderea, după caz, disciplinară, materială sau penală, potrivit dispozițiilor legale.

Art. 19. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 1992. Pe aceeași dată, Hotărârea Guvernului nr. 127/1991, cu excepția pct. 4 din Nota la anexa nr. 3, precum și orice alte dispoziții contrare își încetează aplicabilitatea.


[modificare] Anexa Nr. 1

Modul
de stabilire a fondului de salarii de referință

Stabilirea fondului de salarii de referință se face astfel:

1. Se însumează salariile de bază lunare negociate prin contractele individuale de muncă pentru personalul existent în evidențe în ultima zi a lunii octombrie 1991.

a) Salariile de bază sunt cele care cuprind compensările și indexările pentru creșterea prețurilor acordate efectiv până la sfârșitul lunii octombrie 1991.

Agenții economici care nu au avut posibilitatea să acorde indexarea salariilor până la nivelul prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 579/1991 vor majora suma salariilor de bază cu diferența dintre procentul de 13,43% și cel efectiv acordat.

b) În numărul de personal existent în evidențe în ultima zi a lunii octombrie se cuprinde întregul personal încadrat cu contract de muncă pe durată nedeterminată. Pentru personalul încadrat cu contract de muncă pe durată determinată, cu excepția celor angajați pentru înlocuirea unor salariați încadrați cu contract de muncă pe durată nedeterminată, care lipsesc din unitate din diferite motive, se vor aplica prevederile art. 11 din hotărâre.

2. La suma salariilor de bază, determinată conform pct. 1, se adaugă valoarea sporurilor stabilită la nivelul celor prevăzute în contractele individuale de muncă pentru luna octombrie 1991.

Sporurile prevăzute în contractele individuale de muncă, pentru luna octombrie 1991, sub nivelul minim prevăzut în contractele colective de muncă încheiate la nivel național pentru anul 1992, se vor lua în calculul fondului de salarii de referință, la nivelul minim prevăzut în aceste din urmă contracte.

Aplicarea prevederilor de la alineatul precedent se va face în limita prețurilor și tarifelor înregistrate de agenții economici, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 776/1991.

3. Adaosurile și premiile medii realizate în perioada august-octombrie 1991 se vor determina astfel:

a) diferența dintre suma încasată potrivit formei de salarizare aplicate și salariul de bază corespunzător timpului lucrat pe baza formei de salarizare respective, premiile stabilite potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 127/1991, constituite și prelevate pe costuri, precum și sumele plătite ca sporuri pentru orele suplimentare efectuate se determină ca medie procentuală lunară față de salariile de bază corespunzătoare timpului efectiv lucrat în lunile august, septembrie și octombrie 1991.

Procentul rezultat se aplică la suma salariilor de bază determinată potrivit pct. 1, iar valoarea respectivă se adaugă la fondul de referință stabilit potrivit pct. 1 și 2;

b) sumele plătite în lunile august - octombrie 1991, pentru perioade anterioare, nu se iau în calcul la stabilirea fondului de referință.

4. Fondul de salarii de referință determinat potrivit prevederilor de la pct. 1-3 de mai sus se diminuează cu:

  • valoarea întregului fond de salarii de bază pentru care se datora impozit suplimentar în luna octombrie 1991, conform anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 127/1991;
  • valoarea medie lunară a fondului de salarii din lunile august - octombrie 1991, pentru care se datora impozit suplimentar, potrivit anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 127/1991.

5. Fondul rezultat potrivit pct. 1-4 constituie fondul de salarii de referință.

6. În cazul în care salariul de bază minim brut pe țară va crește într-o proporție mai mare decât creșterea stabilită pentru întregul fond destinat plății salariilor, fondul de referință se majorează cu diferența de fond salarii pe care agentul economic este obligat să o plătească în plus pentru respectarea salariului de bază minim stabilit.


[modificare] Anexa Nr. 2

Cote de impozit
aplicate asupra depășirii fondului total destinat plății salariilor, stabilit potrivit art. 9 din hotărâre
Cota de impozit Tranșe de depășire a fondului total destinat plății salariilor
20% Pentru fondul corespunzător depășirii cu până la 5%
50% Pentru fondul corespunzător depășirii între 5-10%
100% Pentru fondul corespunzător depășirii între 10-15%
200% Pentru fondul corespunzător depășirii între 15-20%
500% Pentru fondul corespunzător depășirii cu peste 20%