autentificare cu OpenID
Precizări în legătură cu sistemul de stabilire a fondului de salarii la societățile comerciale cu capital majoritar de stat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 21/18 ianuarie 1992
    notă: Precizări emise de Ministerul Muncii și Protecției Sociale cu nr. 104/28.I.1992 și Ministerul Economiei și Finanțelor cu nr. 180196/29.I.1992
  • semnat: Ministrul muncii și protecției sociale, Dan Mircea Popescu
  • semnat: Ministrul bugetului, veniturilor statului și controlului financiar, Florian Bercea
În baza art. 17 din Hotărârea Guvernului nr. 21/1992, pentru aplicarea prevederilor acesteia, se precizează următoarele:
Capitolul I
Prevederi generale

1. Sistemul de stabilire a fondului de salarii pe anul 1992, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 21/1992, se aplică la toate societățile comerciale cu capital majoritar de stat, precum și la regiile autonome la care salarizarea se face ca la societățile comerciale.

Prevederile hotărârii se aplică și unităților care sunt în curs de organizare ca societăți comerciale cu capital majoritar de stat sau regii autonome.

2. Potrivit art. 14 din hotărâre, la regiile autonome cu specific deosebit nu se aplică sistemul de stabilire a fondului de salarii și de impozitare prevăzut de hotărâre. De asemenea, nu se aplică prevederile hotărârii la societățile comerciale cu capital străin sau la reprezentanțele străine, care își desfășoară activitatea pe teritoriul României, la societățile comerciale cu capital privat, precum și la unitățile cu capital mixt, la care ponderea capitalului străin sau privat este de minimum 50%.

3. Potrivit prevederilor art. 1 și 2 din hotărâre, stabilirea salariilor și a modului de indexare a acestora se face prin contractele colective de muncă sau, după caz, prin contractele individuale de muncă, în limita posibilităților financiare ale fiecărei unități, astfel încât societatea să poată asigura acordarea drepturilor stabilite din veniturile realizate.

Capitolul II
Cu privire la stabilirea fondului de salarii de referință

4. Determinarea fondului de salarii de referință se face în conformitate cu prevederile art. 6 și ale anexei nr. 1 la hotărâre, pe baza următoarelor elemente:

a) Fondul salariilor de bază, determinat prin însumarea salariilor de bază lunare negociate prin contractele individuale de muncă, pentru personalul existent în evidențele unității în ultima zi a lunii octombrie 1991.

Salariul de bază este cel stabilit pentru program normal de lucru și cuprinde compensările și indexările pentru creșterea prețurilor acordate efectiv până la sfârșitul lunii octombrie 1991. În salariul de bază se cuprind și sporurile și indemnizațiile care, în conformitate cu prevederile anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 127/1991, au făcut parte din salariul de bază.

Indemnizația de zbor pentru luna octombrie 1991 se va calcula în funcție de numărul de ore de zbor realizat, în medie lunară, de către fiecare persoană, în perioada august - octombrie 1991.

Salariile de bază pentru personalul încadrat cu contract de muncă pe durată nedeterminată pentru o fracțiune de normă (1/2 normă, 1/4 normă etc.) se iau în calcul corespunzător fracțiunii respective.

În situația agenților economici care, datorită posibilităților financiare reduse, nu au indexat salariile la nivelul maxim de 13,43% prevăzut prin Hotărârea Guvernului nr. 579/1991, fondul de salarii calculat potrivit celor de mai sus se corectează astfel încât să se asigure integral coeficientul de indexare. Exemplu: o societate comercială a acordat o indexare medie de 10%. În această situație, fondul de salarii de bază se majorează cu raportul dintre indicele de indexare prevăzut prin hotărârea respectivă (1,1343) și indicele efectiv acordat (1,10), adică cu 1,031 (1,1343 ÷ 1,10 = 1,031).

b) Numărul de personal existent în evidențele unității cuprinde personalul încadrat cu contract de muncă pe durată nedeterminată, inclusiv personalul din conducerea unității, personalul aflat în incapacitate temporară de muncă sau în concediu plătit pentru îngrijirea copiilor în vârstă de până la un an, precum și alte categorii de personal care lipsesc temporar din unitate și pentru care, potrivit legii, unitățile au obligația păstrării locului de muncă: personalul aflat în concentrare militară, în delegație în țară sau în străinătate, care urmează diferite forme de pregătire profesională în țară sau în străinătate, precum și cel aflat în șomaj tehnic.

Nu se cuprind în acest număr personalul care-și satisface stagiul militar și cel detașat care se cuprinde în numărul de personal al societăților comerciale unde își desfășoară activitatea.

În cazul personalului încadrat cu o fracțiune de normă, la calculul numărului de personal se are în vedere fracțiunea în cauză.

Modul de cuprindere în numărul de personal al salariaților încadrați cu contract de muncă pe durată determinată, alții decât cei angajați pentru înlocuirea unor salariați încadrați cu contract de muncă pe durată nedeterminată, care lipsesc din unitate din diferite motive, se face în condițiile prevăzute la art. 11 din hotărâre.

c) Valoarea absolută a sporurilor în cuantumul stabilit pentru fiecare persoană existentă în evidențele unității în ultima zi a lunii octombrie:

Sporurile stabilite în procente se vor determina ca valoare absolută la salariul de bază luat în calcul conform lit. a).

Sporul pentru orele lucrate în cursul nopții se va calcula la salariul de bază determinat pentru numărul de ore lucrate în medie lunară, în cursul nopții, în perioada august - octombrie 1991.

În cazurile în care, prin sistemul aplicat în cursul anului 1991, s-a optat și s-au introdus efectiv în salariile de bază unele sporuri care nu s-au mai acordat în mod distinct, acestea vor fi avute în vedere, în continuare, ca parte a salariilor de bază și se vor cuprinde în fond conform lit. a).

d) Adaosurile și premiile medii realizate în perioada august - octombrie 1991 se determină ca medie procentuală lunară față de salariile de bază corespunzătoare timpului efectiv lucrat în aceste luni și cuprind:

  • diferența în plus sau în minus dintre suma acordată potrivit formei de salarizare aplicate și suma salariilor de bază corespunzătoare timpului efectiv lucrat;
  • premiile stabilite potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 127/1991, constituite și prelevate pe costuri în perioada august - octombrie 1991;
  • sumele plătite angajaților pentru orele suplimentare efectuate, inclusiv sumele plătite pentru lucrul sistematic peste programul normal; alte adaosuri variabile necuprinse la lit. c).

Sumele plătite în lunile august - octombrie 1991 pentru perioade anterioare nu se iau în calcul la stabilirea fondului de referință.

Media procentuală se calculează prin raportarea sumei adaosurilor și premiilor enumerate mai sus la salariile de bază corespunzătoare timpului efectiv lucrat în perioada august - octombrie 1991.

Suma corespunzătoare adaosurilor și premiilor se calculează prin aplicarea mediei procentuale la fondul de salarii de bază stabilit potrivit lit. a) de mai sus.

e) La suma salariilor de bază (lit. a), a sporurilor (lit. c) și a adaosurilor și premiilor (lit. d), de mai sus, se adaugă indemnizațiile acordate membrilor consiliului împuterniciților statului, consiliului de administrație, cenzorilor și comitetului de direcție în luna octombrie 1991.

f) Fondul de salarii determinat conform lit. e) se diminuează cu fondul rezultat din însumarea diferențelor în plus dintre salariile de bază stabilite prin contractele individuale de muncă și limitele salariilor de bază prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 127/1991, astfel cum au fost modificate prin Hotărârea Guvernului nr. 219/1991 și Hotărârea Guvernului nr. 579/1991, pentru care se datora impozit suplimentar potrivit anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 127/1991, precum și cu valoarea medie lunară a fondului de salarii din lunile august, septembrie și octombrie 1991, pentru care se datora impozit suplimentar, potrivit anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 127/1991.

Fondul astfel rezultat constituie fondul de referință.

Capitolul III
Cu privire la determinarea fondului total destinat plății salariilor, care poate fi consumat de către societățile comerciale cu capital majoritar de stat și regiile autonome fără plata impozitului suplimentar prevăzut în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 21/1992

5. Fondul total destinat plății salariilor, care poate fi consumat fără ca societățile comerciale și regiile autonome să plătească impozitul suplimentar, se va stabili, lunar, cumulat de la începutul anului 1992, pe baza fondului de salarii de referință, corectat cu o parte din creșterea prețurilor de consum față de luna octombrie 1991, care se stabilește periodic potrivit art. 7 din hotărâre.

6. Pentru lunile ianuarie - aprilie 1992, fondul de referință se va majora cu coeficientul de 1,25, rezultând lunar și cumulat de la 1 ianuarie 1992 fondul de salarii pentru care nu se plătește impozitul suplimentar.

7. Fondul lunar rezultat în urma majorării fondului de referință cu coeficientul de 1,25 poate fi majorat, potrivit hotărârii, în următoarele cazuri:

a) dacă unitățile își dezvoltă activitatea și pentru aceasta este necesar un număr de personal mai mare decât cel avut în vedere la stabilirea fondului de salarii de referință;
b) dacă unitățile au realizat o sporire a eficienței activității prin creșterea productivității muncii.
Condițiile în care se vor face aceste majorări sunt cele stabilite prin norme metodologice elaborate, în acest scop, de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale, împreună cu Ministerul Economiei și Finanțelor;
c) dacă salariul de bază minim brut pe țară va înregistra o creștere mai mare decât coeficientul cu care se majorează fondul de referință.

Majorarea fondului de salarii se va face cu diferența de fond pe care agentul economic este obligat să o plătească în plus pentru respectarea salariului de bază minim brut stabilit pe țară, respectiv cu fondul necesar pentru a ridica salariile de bază indexate cu coeficientul de majorare a fondului de referință la nivelul salariului de bază minim brut pe țară.

Având în vedere că, începând cu data de 1 ianuarie 1992, salariul de bază minim brut pe țară a crescut cu 25% față de cel din luna octombrie 1991, deci cu același coeficient cu care se majorează fondul de referință, în această perioadă nu se aplică prevederile pct. 6 din anexa nr. 1 la hotărâre.

Capitolul IV
Cu privire la fondul de salarii care poate fi destinat în mod efectiv plății salariilor în anul 1992

8. Începând cu data de 1 ianuarie 1992, în cadrul fiecărei societăți comerciale cu capital majoritar de stat pot fi negociate elementele sistemului de salarizare fără nici o restricție.

Drepturile de salarii ce se negociază trebuie să se bazeze pe veniturile ce urmează a fi obținute din activitatea desfășurată, respectiv să se încadreze în fondul de salarii care poate fi destinat în mod efectiv plății salariilor în anul 1992, astfel încât să fie asigurată o activitate rentabilă.

9. Fondul de salarii care poate fi destinat în mod efectiv plății salariilor în anul 1992 va fi mai mic decât fondul de salarii neimpozabil suplimentar determinat potrivit cap. III, în cazul în care posibilitățile financiare nu permit plata unor salarii până la limita fondului respectiv, în condiții de rentabilitate.

Societățile comerciale care au posibilități financiare ce le permit utilizarea unui fond de salarii mai mare decât cel neimpozabil suplimentar, determinat potrivit cap. III, vor trebui ca, la determinarea fondului destinat în mod efectiv plății salariilor, să țină seama și de impozitul suplimentar ce se va suporta, de asemenea, tot din veniturile realizate, asigurând în continuare o activitate rentabilă.

Capitolul V
Cu privire la impozitul suplimentar în cazul depășirii fondului de salarii determinat potrivit cap. III

10. Impozitul suplimentar se calculează lunar, în raport cu gradul de depășire a fondului de salarii determinat potrivit cap. III, cumulat de la 1 ianuarie 1992.

Impozitul suplimentar datorat pentru fiecare lună se stabilește ca diferență între impozitul suplimentar calculat în raport cu depășirea fondului de salarii cumulat de la începutul anului până la sfârșitul lunii și cel efectiv plătit până la data respectivă. Spre exemplu: în cazul în care la sfârșitul unei luni, în cursul perioadei cuprinse între 1 ianuarie și 30 aprilie 1992, va rezulta, pe date cumulate, că unitatea se încadrează în fondul de salarii determinat conform cap. III, impozitul suplimentar plătit anterior se compensează sau se restituie acesteia.

11. Fundul total destinat plății salariilor, stabilit potrivit prevederilor cap. III, se recalculează pe parcursul anului 1992, de fiecare dată când se stabilește un nou coeficient de corectare a fondului de referință, respectiv pentru prima perioadă, la sfârșitul lunii aprilie 1992. În mod corespunzător, dacă este cazul, se face și regularizarea impozitului suplimentar.

12. Pentru societățile comerciale la care, potrivit art. 9 alin. (3) din hotărâre, datorită specificului activității în anumite perioade, durata zilei de lucru este mai mare, iar încadrarea în durata normală a zilei de lucru se realizează, în medie, trimestrial, semestrial sau anual, impozitul suplimentar se calculează și se evidențiază lunar, iar plata acestuia se face la sfârșitul fiecărui semestru, după regularizările respective.

13. În anexa nr. 1 se prezintă un exemplu de calcul al impozitului suplimentar și de regularizare a acestuia.

14. Impozitul suplimentar suportat de societățile comerciale se virează la bugetul de stat, cu respectarea prevederilor legii nr. 32/1991.

Capitolul VI
Cu privire la stimularea salariaților din profitul net, adică din profitul rămas după plata impozitului pe profit datorat potrivit legii

15. Societățile comerciale pot constitui, potrivit art. 13 din hotărâre, un fond de stimulare a salariaților de până la 10% din profitul rămas după plata impozitului datorat potrivit legii (profitul net), din care, până la 50% poate fi acordat salariaților în cursul anului.

Sumele reprezentând stimulentele ce se acordă în cursul anului din profitul net realizat se adaugă la fondul de salarii ce se plătește în luna respectivă, în vederea stabilirii impozitului suplimentar datorat în raport cu gradul de depășire a fondului de salarii determinat potrivit cap. III.

La sfârșitul anului, fondul de stimulare calculat prin aplicarea cotei de până la 10% asupra profitului net realizat se adaugă la fondul total destinat plății salariilor, determinat conform prevederilor cap. III, cumulat de la începutul anului, rezultând fondul în limita căruia, pe total an, nu se plătește impozit suplimentar. În situația când acest fond astfel determinat este mai mare decât fondul de salarii consumat în tot cursul anului (inclusiv stimulentele acordate din profitul net realizat), impozitul reținut în cursul anului se restituie. În cazul în care acest fond este mai mic decât fondul de salarii consumat, impozitul se recalculează și se face regularizarea cu cel plătit în cursul anului.

În anexa nr. 2 se prezintă un exemplu de impozitare a fondului total de salarii în cazul în care sunt acordate și stimulente din profitul net.

16. Regiile autonome la care salariile sunt negociate constituie și acordă fondul de participare la profit în condițiile prevăzute de Legea nr. 15/1991, aplicându-se în mod corespunzător și prevederile pct. 15 de mai sus.

Capitolul VII
Alte precizări

17. Fondul de salarii de referință, numărul de personal existent în evidențe în ultima zi a lunii octombrie, precum și celelalte elemente necesare verificării datelor respective se înregistrează la direcțiile de muncă și protecție socială județene și a municipiului București, de către fiecare societate comercială cu capital majoritar de stat și regie autonomă la care salariile se negociază, până la data de 31 ianuarie 1992, conform fișei model prevăzută în anexa nr. 3.

Direcțiile de muncă și protecție socială vor transmite o copie direcțiilor generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București.

Înregistrarea datelor de mai sus se face la aceeași direcție de muncă și protecție socială județeană sau a municipiului București la care se înregistrează, potrivit legii, și contractul colectiv de muncă.

18. Potrivit prevederilor art. 16 alin. (2) din hotărâre, direcțiile de muncă și protecție socială județene și a municipiului București, împreună cu direcțiile generale ale finanțelor publice, județene și a municipiului București, vor efectua verificarea datelor prezentate, potrivit pct. 17, până la sfârșitul trim. I/1992.

În vederea realizării acestei prevederi, societățile comerciale cu capital majoritar de stat și regiile autonome vor organiza evidența necesară pentru asigurarea unei verificări operative a datelor prezentate.

19. La stabilirea indemnizației de concediu de odihnă, veniturile realizate până la data de 1 ianuarie 1992, stabilite potrivit Precizărilor nr. 1399/6436/1991 ale Ministerului Muncii și Protecției Sociale și Ministerului Economiei și Finanțelor, emise în aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 780/1991, se majorează cu procentul cu care au fost majorate și salariile de bază începând cu aceeași dată, dar nu mai mult de 11,1% cât reprezintă partea din creșterea prognozată a prețurilor de consum în perioada ianuarie - aprilie 1992.

20. Costul mesei calde și al indemnizației de hrană ce se acordă, potrivit reglementărilor în vigoare, salariaților din unele regii autonome și societăți comerciale cu capital majoritar de stat și care se suportă din cheltuielile de producție stabilite prin negociere cu ocazia încheierii contractelor colective de muncă vor fi majorate cu până la 20%, cât reprezintă creșterea prognozată a prețurilor pentru perioada ianuarie - aprilie 1992, la produsele alimentare, față de noiembrie - decembrie 1991.

21. Plafoanele reglementate prin Hotărârea Guvernului nr. 360/1991, în raport cu care se stabilește contribuția părinților la întreținerea copiilor în creșe și grădinițe, sunt prevăzute în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 20/1992.

22. Potrivit art. 18 din Hotărârea Guvernului nr. 21/1992, nerespectarea prevederilor acesteia atrage răspunderea, după caz, disciplinară, materială sau penală, potrivit dispozițiilor legale.


[modificare] Anexa Nr. 1

Exemplu
de calcul al impozitului suplimentar pentru depășirea fondului total destinat plății salariilor și de regularizare a acestuia, pe parcursul unei perioade
1. Fondul de salarii de referință 13.800 mii lei
2. Coeficientul pe baza căruia se calculează fondul total de salarii pentru care societatea comercială nu plătește impozit suplimentar 1,25
3. Fondul total de salarii pentru care nu se plătește impozit suplimentar 17.250 mii lei
A. Luna ianuarie
4. Fondul total de salarii consumat 18.025
5. Depășirea fondului prevăzut la rândul 3
  - în lei (rd. 4 - rd. 3) 775 mii lei
  - în % (rd. 5 ÷ rd. 3) × 100 4,5%
6. Cota de impozit prevăzută în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 21/1992 20%
7. Impozitul suplimentar datorat și plătit de unitate (rd. 5 × rd. 6) 155 mii lei
B. Cumulat ianuarie - februarie
1. Fondul total de salarii pentru care nu se plătește impozit suplimentar 34.500 mii lei
2. Fondul total de salarii consumat 35.225 mii lei[1]
3. Depășirea fondului prevăzut la rândul 1
  - în lei (rd. 2 - rd. 1) 725 mii lei
  - în % (rd. 3 ÷ rd. 1) × 100 2,1%
4. Cota de impozit prevăzută în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 21/1992 20%
5. Impozitul suplimentar datorat pe perioada ianuarie - februarie (rd. 3 × rd. 4) 145 mii lei
6. Impozitul suplimentar plătit în luna ianuarie 155 mii lei
7. Impozitul suplimentar de regularizat în luna martie (rd. 6 - rd. 5) 10 mii lei
C. Cumulat ianuarie - martie
1. Fondul total de salarii pentru care nu se plătește impozit suplimentar 51.750 mii lei
2. Fondul total de salarii consumat 55.500 mii lei[2]
3. Depășirea fondului prevăzut la rândul 1
  - în lei (rd. 2 - rd. 1) 3.750 mii lei
  - în % (rd. 3 ÷ rd. 1) × 100 7,2%
4. Cota de impozit prevăzută în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 21/1992, corespunzătoare:
  a) tranșei de depășire a fondului cu până la 5% 20%
  b) tranșei de depășire a fondului între 5-10% 50%
5. Depășirea fondului prevăzut la rândul 1, care se impozitează:
  a) cu 20% (rd. 1 × 5%) 2.588 mii lei
  b) cu 50% 1.162 mii lei
Total: 3.750 mii lei
6. Impozitul suplimentar datorat pe perioada ianuarie - martie   -   total
  din care:
1.098,6 mii lei
  a) calculat cu cota de 20% [rd. 5 a) × rd. 4 a)] 517,6 mii lei
  b) calculat cu cota de 50% [rd. 5 b) × rd. 4 b)] 581 mii lei
7. Impozitul suplimentar datorat de unitate pe perioada ianuarie - februarie 145 mii lei
8. Impozitul suplimentar plătit de unitate în luna ianuarie 155 mii lei
9. Impozitul suplimentar plătit ce se regularizează în luna martie 10 mii lei
10. Impozitul suplimentar ce se plătește în luna martie (rd. 6 - rd. 8) 943,6 mii lei
D. Cumulat ianuarie - aprilie
1. Fondul total de salarii pentru care nu se plătește impozit suplimentar 69.000 mii lei
2. Fondul total de salarii consumat 72.750 mii lei
3. Depășirea fondului prevăzut la rândul 1
  - în lei (rd. 2 - rd. 1) 3.750 mii lei
  - în % (rd. 3 ÷ rd. 1) × 100 5,4%
4. Cota de impozit prevăzută în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 21/1992, corespunzătoare:
  a) tranșei de depășire a fondului cu până la 5% 20%
  b) tranșei de depășire a fondului între 5-10% 50%
5. Depășirea fondului prevăzut la rândul 1, care se va impozita:
  a) cu 20% (rd. 1 × 5%) 3.450 mii lei
  b) cu 50% 300 mii lei
Total: 3.750 mii lei
6. Impozit suplimentar datorat pe perioada ianuarie - aprilie   -   total
  din care:
840 mii lei
  a) calculat cu cota de 20% [rd. 5 a) × rd. 4 a)] 690 mii lei
  b) calculat cu cota de 50% [rd. 5 b) × rd. 4 b)] 150 mii lei
7. Impozit suplimentar plătit de unitate în perioada ianuarie - martie 943,6 mii lei
8. Impozit suplimentar de regularizat în luna mai (rd. 7 - rd. 6) 103,6 mii lei
E. Regularizarea fondului total destinat plății salariilor în funcție de indicele prețurilor de consum efectiv realizat la sfârșitul lunii aprilie
1. Coeficientul pe baza căruia se recalculează fondul total de salarii pentru care societatea comercială nu plătește impozit suplimentar 1,28
2. Fondul total de salarii pentru care nu se plătește impozit suplimentar pe perioada ianuarie - aprilie 70.656 mii lei
3. Fondul de salarii consumat 72.750 mii lei
4. Depășirea fondului prevăzut la rândul 2
  - în lei (rd. 3 - rd. 2) 2.094 mii lei
  - în % (rd. 4 ÷ rd. 2) 3,0%
5. Cota de impozit prevăzută în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 21/1992 20%
6. Impozitul suplimentar datorat pe perioada ianuarie - aprilie (rd. 4 × rd. 5) 418,8 mii lei
7. Impozitul suplimentar plătit în perioada ianuarie - martie 943,6 mii
8. Impozitul suplimentar de regularizat în luna mai (rd. 7 - rd. 6) 524,8 mii


[modificare] Anexa Nr. 2

Exemplu
privind modul de impozitare a stimulentelor acordate din profitul net potrivit art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 21/1992
A. În cursul anului
1. Profitul net realizat în trimestrul I 21.200 mii lei
2. Procentul de constituire a fondului de stimulare, stabilit de societatea comercială 8%
3. Fondul de stimulare din profitul net (rd. 1 × rd. 2) 1.696 mii lei
4. Din fondul constituit, 50% se acordă salariaților în cursul lunii aprilie 848 mii lei
5. Fondul total de salarii pentru care nu se plătește impozit suplimentar în perioada ianuarie - aprilie 69.000 mii lei
6. Fondul total de salarii consumat pe perioada ianuarie - aprilie 72.750 mii lei
7. Fondul total supus impozitării (rd. 6 + rd. 4) 73.598 mii lei
8. Depășirea fondului prevăzut la rândul 7
  - în lei (rd. 7 - rd. 5) 4.598 mii lei
  - în % (rd. 8 ÷ rd. 5) × 100 6.7%
9. Cota de impozit prevăzută în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 21/1992, corespunzătoare:
  a) tranșei de depășire a fondului cu până la 5% 20%
  b) tranșei de depășire a fondului între 5-10% 50%
10. Depășirea fondului prevăzut la rândul 7, care se va impozita:
  a) tranșa de fond de salarii cu impozit de 20% (rd. 5 × 5%) 3.450 mii lei
  b) tranșa de fond de salarii cu impozit de 50% 1.148 mii lei
Total: 4.598 mii lei
11. Impozitul suplimentar datorat pe perioada ianuarie - aprilie   -   total
  din care:
1.264 mii lei
  a) calculat cu cota de 20% [rd. 10 a) × rd. 9 a)] 690 mii lei
  b) calculat cu cota de 50% [rd. 10 b) × rd. 9 b)] 574 mii lei
12. Impozitul suplimentar plătit de unitate pe perioada ianuarie - martie 943,6 mii lei
13. Impozitul suplimentar de plătit în luna aprilie (rd. 11 - rd. 12) 320,4 mii lei
B. La sfârșitul anului
1. Profitul net realizat 95.000 mii lei
2. Procentul de constituire a fondului de stimulare, stabilit de societatea comercială 10%
3. Fondul de stimulare din profitul net 9.500 mii lei
4. Fondul total de salarii pentru care nu se plătește impozit suplimentar 301.000 mii lei
5. Fondul total de salarii, inclusiv fondul de stimulare din profitul net, pentru care nu se plătește impozit suplimentar 310.500 mii lei
6. Fondul total de salarii, inclusiv fondul de stimulare din profit, consumat:
  - varianta a) 308.000 mii lei
  - varianta b) 315.500 mii lei
*
*           *
    În varianta a), considerând că pe 11 luni societatea comercială a plătit un impozit suplimentar de 1.200 mii lei, acesta se restituie.
    În varianta b) se efectuează regularizarea impozitului astfel:
7. Depășirea fondului prevăzut la rândul 5
  - în lei [rd. 6 b) - rd. 5] 5.000 mii lei
  - în % (rd. 7 ÷ rd. 5) × 100 1,6%
8. Cota de impozit prevăzută în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 21/1992 20%
9. Impozitul suplimentar datorat pe întregul an (rd. 7 × rd. 8) 1.000 mii lei
10. Impozitul suplimentar plătit pe 11 luni 1.200 mii lei
11. Impozitul de restituit (rd. 10 - rd. 9) 200 mii lei


[modificare] Anexa Nr. 3

Județul ................
Unitatea ...............
Adresa .................
Data înființării .............
Obiectul de activitate (pe scurt)
................................
...............................
Organul ierarhic (minister, departament, prefectură, etc.)
...............................
...............................
Fișa
cuprinzând numărul de personal, fondul de salarii de referință și alte elemente care au stat la baza determinării fondului de salarii de referință în luna octombrie 1991
Nr. crt. Indicatori U.M. Total Din care: muncitori
1. Numărul de personal existent în evidențele unității la 31.X.1991 pers.
2. Fondul de salarii de referință în luna octombrie 1991 mii lei
Elemente care au stat la baza determinării fondului în salarii de referință și numărului de personal
- Fondul salariilor de bază (cap. II, lit. a) din Precizările Ministerului Muncii și Protecției Sociale și Ministerului Economiei și Finanțelor nr. 104/180196/1992) mii lei
- Valoarea sporurilor la salariu (cap. II, lit. c) din Precizările Ministerului Muncii și Protecției Sociale și Ministerului Economiei și Finanțelor nr. 104/180196/1992) mii lei
- Adaosurile și premiile medii realizate în perioada august - octombrie 1991
  - medie procentuală  %
  - suma ce s-a inclus în fondul de referință mii lei
- Valoarea indemnizațiilor acordate membrilor consiliilor împuterniciților statului, consiliilor de administrație, cenzorilor și comitetului de direcție în luna octombrie 1991 mii iei
- Valoarea întregului fond de salarii de bază pentru care se datora impozit suplimentar în luna octombrie 1991, conform anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 127/1991 mii lei
- Valoarea medie lunară a fondului de salarii din perioada august - octombrie 1991, pentru care se datora impozit suplimentar, potrivit anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 127/1991 mii lei
- Numărul de personal încadrat cu contract de muncă pe durată nedeterminată la 31.X.1991
  din care:
pers.
  - numărul de personal aflat în incapacitate temporară de muncă sau în concediu plătit pentru îngrijirea copiilor în vârstă de până la un an; pers.
  - numărul de personal aflat în șomaj tehnic; pers.
  - numărul de personal care urmează diferite forme de pregătire profesională în țară sau în străinătate; pers.
  - numărul de personal aflat în concentrare militară; pers.
- Numărul mediu de personal realizat în perioada august - octombrie 1991 pers.
- Fondul total de salarii medii lunare plătit în perioada august - octombrie 1991 mii lei
- Salariul mediu lunar realizat în perioada august - octombrie 1991 lei/pers.
- Impozitul suplimentar plătit de unitate în luna octombrie 1991, ca urmare a depășirii limitelor maxime ale salariilor de bază prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 127/1991, astfel cum au fost modificate prin Hotărârea Guvernului nr. 579/1991, a sporurilor și a adaosurilor conform anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 127/1991 mii lei
  1. Fondul de salarii plătit în luna februarie este mai mic față de luna ianuarie ca urmare a numărului diferit de zile lucrătoare sau ca urmare a reducerii numărului de personal, dacă s-a optat pentru o astfel de soluție.
  2. Ipotetic, s-a avut în vedere că în luna martie va avea loc o majorare a salariilor, față de luna ianuarie cu circa 12,4%.