autentificare cu OpenID
Hotărâre cu privire la indexarea salariilor, pensiilor de asigurări sociale de stat, militare și I.O.V.R. și alte măsuri de protecție socială
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Versiunea:
Acest act a fost abrogat de Hotărârea Guvernului 19 / 1992.
Guvernul României hotărăște:
Capitolul I
Dispoziții generale

Art. 1. - Salariile, ajutorul de șomaj, pensiile de asigurări sociale de stat, militare și I.O.V.R., inclusiv de urmași, indemnizațiile și sporurile ce se acordă invalizilor, veteranilor și văduvelor de război, alocațiile de stat pentru copii, bursele pentru elevi și studenți, ajutoarele sociale prevăzute de lege, ajutoarele cuvenite soțiilor militarilor în termen, se indexează la începutul fiecărui trimestru cu un coeficient diferențiat pe categorii de beneficiari, care reprezintă, în medie, 40% din creșterea prognozată a prețurilor de consum.

Art. 2. - (1) Proporția medie de 40% din creșterea prețurilor de consum stabilită potrivit prevederilor art. 1 se diferențiază, pe categorii de beneficiari, după cum urmează:

  • 37% pentru salariați;
  • 45% pentru pensionarii de asigurări sociale de stat, militari și I.O.V.R., inclusiv urmașii acestora, invalizi, veterani și văduve de război;
  • 75% pentru beneficiarii de ajutor social, ajutoare cuvenite soțiilor militarilor în termen și alocații de stat pentru copii.

(2) Alocațiile de hrană pentru consumurile colective din unitățile sociale de stat se indexează integral, cu creșterea prețurilor la produsele alimentare.

Art. 3. - (1) Pentru a asigura indexarea veniturilor, Ministerul Economiei și Finanțelor și Ministerul Muncii și Protecției Sociale vor stabili coeficienții de indexare, potrivit proporțiilor prevăzute la art. 2.

(2) Comunicatul cu privire la coeficienții de indexare se publică în Monitorul Oficial până la data de 20 a ultimei luni din trimestru.

(3) În situația în care indicele de prețuri trimestrial prognozat prezintă creștere mai mică de 10%, nu se face indexarea veniturilor, urmând ca această creștere să se ia în calculul coeficienților de indexare în trimestrul următor.

Capitolul II
Indexarea salariilor

Art. 4. - (1) Salariul de bază minim brut pe țară se indexează cu 37% din creșterea prețurilor de consum.

(2) La societățile comerciale și regiile autonome fondul corespunzător salariilor de bază stabilite prin contractele individuale de muncă se indexează până la nivelul coeficientului de indexare stabilit potrivit art. 3, în funcție de posibilitățile financiare, fără ca sumele respective să majoreze prețurile cu ridicata și cu amănuntul, precum și tarifele serviciilor.

(3) Consiliile de administrație vor stabili nivelul coeficientului de indexare în raport cu posibilitățile financiare ale unităților, până la începerea trimestrului, și îl vor aduce la cunoștința salariaților.

(4) Consiliile de administrație, împreuna cu reprezentanții salariaților pot stabili coeficienți diferențiați de indexare a salariilor de bază individuale, astfel încât coeficientul mediu de indexare să nu depășească pe cel de majorare a fondului salariilor de bază.

Art. 5. - (1) Fondul de salarii al unităților finanțate de la bugetul administrației centrale de stat și bugetele locale se indexează cu coeficientul stabilit potrivit art. 3. Cu același coeficient se indexează salariile individuale.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător și la regiile autonome cu specific deosebit, la care salariile au fost aprobate prin hotărâri ale Guvernului.

(3) Nivelurile noi ale salariilor pentru unitățile finanțate de la bugetele administrației de stat centrale și locale și pentru regiile autonome cu specific deosebit vor fi calculate și transmise acestora de Ministerul Muncii și Protecției Sociale.

Art. 6. - Celelalte drepturi salariale se calculează în raport cu noile cuantumuri ale salariilor de bază, indexate potrivit prevederilor art. 4 alin. (4) și art. 5.

Art. 7. - (1) Indexarea ajutorului de șomaj se face prin indexarea salariului net pe baza căruia se calculează ajutorul de șomaj.

(2) În cazul salariaților deveniți șomeri înainte de indexarea salariilor, ajutorul de șomaj, pentru perioada de după această dată, se recalculează în mod corespunzător.

Art. 8. - Drepturile cuvenite persoanelor care, la data indexării sau în continuare, se află în incapacitate temporară de muncă, concediu pentru îngrijirea copilului bolnav, pentru îngrijirea copilului în vârstă de până la 1 an sau în alte situații în care drepturile se stabilesc, conform legii, în funcție de salariul de bază, se vor determina în continuare în raport cu noul cuantum al salariului de bază.

Art. 9. - (1) Sumele reprezentând indexarea pentru creșterea prețurilor se cuprind în salariul de bază numai la unitatea la care persoanele își au locul permanent de muncă sau, în cazul pensionarilor, numai în pensie.

(2) Salariile de bază ale persoanelor încadrate, prin cumul, la instituțiile publice finanțate de la bugetul administrației centrale de stat sau de la bugetele locale sunt cele prevăzute de reglementările legale privind salarizarea personalului din cadrul acestor instituții și nu cuprind sumele reprezentând indexarea și compensarea pentru creșterea prețurilor acordate în baza Hotărârii Guvernului nr. 219/1991 și a prezentei hotărâri.

(3) În același mod se determină și salariile pe baza cărora se stabilesc indemnizațiile clinice de care beneficiază personalul medical sau farmaceutic pe lângă salariul funcției didactice, sumele acordate pentru activități salarizate prin plata cu ora sau pentru efectuarea de gărzi în vederea asigurării continuității asistenței medicale.

Art. 10. - (1) Beneficiază de prevederile art. 4 alin. (2)-(4) numai salariații încadrați la unitățile la care salariile sunt stabilite prin negocieri colective, potrivit Legii nr. 14/1991, având în acest sens încheiate contracte colective de muncă înregistrate la direcțiile de muncă și protecție socială.

(2) Pentru unitățile la care negocierile nu sunt încheiate, salariile prevăzute în alineatul precedent vor fi indexate începând cu data de 1 a lunii următoare înregistrării contractului colectiv de muncă.

Art. 11. - Ministerul Economiei și Finanțelor și Ministerul Muncii și Protecției Sociale vor controla la agenții economici modul în care sunt respectate prevederile prezentei hotărâri cu privire la indexarea veniturilor salariaților.

Art. 12. - Salariații nemulțumiți de modul în care s-au stabilit salariile și celelalte drepturi salariale, ca urmare a indexării, se pot adresa judecătoriei competente.

Capitolul III
Indexarea pensiilor de asigurări sociale ale stat, militare și I.O.V.R., precum și a altor venituri și sporuri

Art. 13. - (1) Pensiile de asigurări sociale de stat, militare și I.O.V.R., indemnizațiile și sporurile ce se acordă invalizilor, veteranilor și văduvelor de război se indexează individual cu coeficientul stabilit potrivit art. 3.

(2) Indemnizațiile pentru îngrijirea invalizilor încadrați în gradul I de invaliditate, din cadrul asigurărilor sociale de stat, și militari se indexează cu același coeficient ca și pensiile de asigurări sociale de stat, militare și I.O.V.R.

(3) Drepturile prevăzute prin Hotărârea Guvernului nr. 219/1991 și prin prezenta hotărâre pentru pensionarii de asigurări sociale de stat se acordă și beneficiarilor de ajutoare bănești lunare stabilite conform art. 14 din Legea nr. 23/1969.

Art. 14. - Alocațiile de stat pentru copii, ajutoarele sociale care se acordă pe baza legislației de pensii, ajutoarele bănești trimestriale care se acordă potrivit Decretului-lege nr. 70/1990 și ajutoarele pentru soțiile militarilor în termen se indexează cu coeficientul stabilit potrivit art. 3 pentru aceste categorii de beneficiari.

Art. 15. - Ministerul Muncii și Protecției Sociale va lua toate măsurile pentru a asigura indexarea și plata, în termenele prevăzute, a pensiilor de asigurări sociale de stat și I.O.V.R., indemnizațiilor, sporurilor și ajutoarelor sociale.

Art. 16. - La 1 septembrie 1991, cuantumul unor alocații și ajutoare se majorează cu următoarele sume fixe:

a) cu 600 lei, ajutorul ocazional care se acordă potrivit H.C.M. nr. 454/1957;
b) cu 350 lei lunar, alocațiile de întreținere pentru minorii dați în plasament familial sau încredințați unor familii sau persoane;
c) cu 500 lei, ajutoarele care se acordă, potrivit legii, în caz de deces.

Art. 17. - Protecția socială, în ceea ce privește medicamentele utilizate în tratamentul ambulatoriu, se asigură, în continuare, potrivit reglementărilor prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 219/1991 privind indexarea și compensarea salariilor și pensiilor de asigurări sociale de stat, militare și I.O.V.R, și alte măsuri de protecție socială.

Art. 18. - Costul mesei calde și indemnizația de hrană ce se acordă, potrivit reglementărilor în vigoare, salariaților din unele regii autonome și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, care se suportă din cheltuielile de producție stabilite prin negociere cu ocazia încheierii contractelor colective de muncă, vor fi majorate în limita indicelui trimestrial prognozat de creștere a prețurilor produselor alimentare.

Capitolul IV
Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 19. - Ministerul Învățământului și Științei și Ministerul Economiei și Finanțelor vor lua măsuri pentru recalcularea cuantumului burselor acordate pentru elevi și studenți în funcție de alocațiile de hrană indexate.

Art. 20. - (1) Sumele rezultate în urma indexării se includ de la 1 septembrie 1991 în drepturile la care se referă, obținându-se astfel noile cuantumuri ale salariilor, pensiilor, indemnizațiilor pentru însoțitori, indemnizațiilor și sporurilor ce se acordă invalizilor, veteranilor și văduvelor de război, alocațiilor de stat pentru copii, ajutoarelor sociale și ajutoarelor cuvenite soțiilor militarilor în termen.

(2) Cu începere de la 1 septembrie 1991, plafoanele maxime ale salariilor de bază, prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 127/1991, astfel cum au fost modificate prin Hotărârea Guvernului nr. 219/1991, se majorează cu coeficientul de indexare a salariilor stabilit potrivit art. 3 din prezenta hotărâre.

(3) Sumele rezultate în urma indexării conform prezentei hotărâri, cele reprezentând indexarea și compensarea prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 219/1991, precum și sumele obținute ca urmare a majorării pensiilor prin Hotărârea Guvernului nr. 526/1991 nu se includ în calculul veniturilor în funcție de care se acordă sau se stabilesc chiriile pentru locuințele din fondul de stat, alocațiile de stat pentru copii, contribuțiile datorate de susținătorii legali ai persoanelor internate în instituțiile de asistență socială, ajutoarele bănești trimestriale și ocazionale, reducerile care se acordă salariaților și pensionarilor pentru procurarea de proteze și orteze și dreptul la masă la cantinele de ajutor social.

(4) Sumele rezultate din indexare potrivit prezentei hotărâri, precum și cele acordate prin Hotărârea Guvernului nr. 219/1991 nu se iau în calcul la stabilirea veniturilor în funcție de care, conform Hotărârii Guvernului nr. 360/1991, se stabilește contribuția părinților pentru întreținerea copiilor în creșe și grădinițe.

Art. 21. - (1) Sumele reprezentând rezultatele indexării se suportă din aceleași fonduri ca și drepturile indexate.

(2) Deficitul bugetului asigurărilor sociale de stat determinat de aplicarea prezentei hotărâri se acoperă de la bugetul administrației centrale de stat.

Art. 22. - Ministerul Economiei și Finanțelor și Ministerul Muncii și Protecției Sociale vor înainta trimestrial Guvernului influențele ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri asupra bugetului administrației centrale de stat, bugetelor locale și bugetului asigurărilor sociale de stat, în vederea supunerii lor aprobării Parlamentului.

Art. 23. - Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Economiei și Finanțelor vor emite precizări privind stabilirea și plata drepturilor cuvenite ca urmare a aplicării prezentei hotărâri.

Art. 24. - Comisia Națională pentru Statistică va da publicității, până la 15 ale fiecărei luni, indicii de creștere a prețurilor de consum la nivel lunar și trimestrial.

Art. 25. - Se recomandă unităților cu capital privat majoritar, cooperatiste și obștești, sistemelor de asigurări sociale - altele decât cel de stat - să aplice măsurile de protecție socială prevăzute de prezenta hotărâre.

Art. 26. - Nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri atrage răspunderea, după caz, disciplinară, materială sau penală, conform legii.

Art. 27. - Indexarea veniturilor prevăzute la art. 1 din prezenta hotărâre se va face începând cu 1 septembrie 1991, pe baza creșterii medii prognozate a prețurilor față de trimestrul II 1991.