autentificare cu OpenID
Decret-lege privind abrogarea unor legi și decrete
 • semnat: Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu

Acte care menționează acest act:

În vederea continuării acțiunii de eliminare din legislația țării a legilor și decretelor antidemocratice, administrativist-birocratice, demagogice, profund dăunătoare intereselor poporului român, emise de fostul regim dictatorial,

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Articol unic. - Sunt și rămân abrogate următoarele legi și decrete:

 1. Legea nr. 25 din 15 decembrie 1986 privind organizarea Congresului și conferințelor județene ale țărănimii, ale tuturor oamenilor muncii din agricultură, industria alimentară, silvicultură și gospodărirea apelor, alegerea și atribuțiile organelor acestora.
 2. Decretul nr. 397 din 1 noiembrie 1982 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național pentru Gospodărirea Unitară a Fondului Funciar.
 3. Decretul nr. 326 din 15 octombrie 1986 privind instituirea titlului de „Erou al Noii Revoluții Agrare” din Republica Socialistă România.
 4. Decretul nr. 327 din 16 octombrie 1986 privind stabilirea criteriilor de conferire a titlului de „Erou al Noii Revoluții Agrare” și a altor distincții județelor și unităților agricole socialiste, pentru realizări deosebite în sporirea producției agricole.
 5. Decretul nr. 313 din 17 octombrie 1981 privind unele măsuri referitoare la întărirea autoconducerii și autoaprovizionării teritoriale, precum și la asigurarea autoaprovizionării în bune condiții a populației cu pâine, făină și mălai.
 6. Decretul nr. 245 din 13 iulie 1978 privind aprobarea statutelor asociațiilor producătorilor agricoli cu gospodării individuale din localitățile necooperativizate; Statutul asociației crescătorilor de bovine și ovine din localitățile necooperativizate și Statutul asociației pomicultorilor din localitățile necooperativizate.
 7. Decretul nr. 95 din 9 martie 1982 privind unele măsuri pentru asigurarea tăierii la greutatea economică a ovinelor.
 8. Decretul nr. 158 din 10 iunie 1988 privind unele măsuri de îmbunătățire a activității de contractare și livrare a lânii - art. 2.
 9. Decretul nr. 370 din 7 decembrie 1988 privind îmbunătățirea organizării activității de contractare și achiziționare a legumelor și fructelor - art. 3.
 10. Decretul nr. 77 din 10 martie 1986 privind evaluarea în câmp a producției agricole vegetale.
 11. Decretul nr. 78 din 11 martie 1986 privind elaborarea și executarea planurilor de cultură și de producție, precum și a planurilor de producție în zootehnie ale unităților agricole socialiste, gospodăriilor membrilor cooperativelor agricole de producție și producătorilor particulari.
 12. Decretul nr. 236 din 30 iunie 1986 privind normativele financiare la produsele agricole vegetale și animale din unitățile agricole socialiste.
 13. Decretul nr. 362 din 8 decembrie 1981 privind distanțele de plantare la vița de vie.
 14. Decretul nr. 154/1988 pentru aprobarea măsurilor cu privire la perfecționarea mecanismului economico-financiar prin îmbunătățirea sistemului de formare a prețurilor și tarifelor - art. 3.
 15. Decretul nr. 78 din 7 martie 1988 privind constituirea, administrarea și utilizarea Fondului valutar centralizat al statului.
 16. Decretul nr. 163 din 11 iulie 1989 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea activității de comerț exterior și cooperare economică internațională.
 17. Decretul nr. 3 din 5 ianuarie 1989 privind unele măsuri referitoare la negocierea și semnarea contractelor externe.
 18. Decretul nr. 381 din 19 decembrie 1988 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea organizării unităților de comerț exterior - art. 2-5.
 19. Decretul nr. 164 din 8 mai 1979, cu modificările ulterioare, privind organizarea și funcționarea Ministerului Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale - art. 21.
 20. Decretul nr. 299 din 17 mai 1973 privind constituirea la Consiliul de Miniștri a Grupului de juriști pentru asistență juridică în raporturile de comerț exterior, personalul și funcțiile acestui grup trecând în structura Ministerului Comerțului Exterior, cu aceeași încadrare.