autentificare cu OpenID
Hotărâre privind organizarea și atribuțiile Ministerului Comerțului și Turismului
 • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Versiunea:
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Începând cu data de 20 iulie 1990 se înființează Ministerul Comerțului și Turismului, ca organ central al administrației de stat, persoană juridică.

Pe aceeași dată, Ministerul Comerțului Interior, Ministerul Comerțului Exterior și Ministerul Turismului își încetează activitatea.

Art. 2. - Ministerul Comerțului și Turismului elaborează și aplică, în baza programului economic al Guvernului României, politica dezvoltării comerțului interior, exterior și turismului.

Art. 3. - În realizarea obiectivelor sale, Ministerul Comerțului și Turismului are următoarele atribuții și sarcini generale:

 • elaborează strategia dezvoltării comerțului și turismului intern și internațional al țării, orientează prin norme și mecanisme ale economiei de piață, activitatea agenților economici spre satisfacerea cerințelor populației în condiții de competitivitate și profitabilitate;
 • inițiază, promovează sau, după caz, avizează norme și reglementări vizând dezvoltarea activității de comerț interior, comerț exterior și turism;
 • asigură condițiile pentru desfășurarea rapidă a procesului de automatizare și de privatizare în domeniile sale de activitate;
 • licențiază sau, după caz, participă la licențierea agenților economici care desfășoară activitate de comerț interior, comerț exterior și turism, indiferent de forma de proprietate și supraveghează modul de funcționare a acestora în conformitate cu licențele eliberate;
 • avizează propunerile privind dezvoltarea bazei tehnico-materiale din domeniul comerțului interior, comerțului exterior și turismului, din sectorul public și privat;
 • urmărește aplicarea legislației de comerț și turism, precum și a înțelegerilor internaționale din acest domeniu, la care România este parte;
 • veghează asupra păstrării climatului de concurență loială și ia măsuri pentru protejarea intereselor consumatorilor și ale agenților economici;
 • organizează, participă sau, după caz, colaborează la acțiunile de promovare a schimburilor comerciale și turistice cu alte state;
 • organizează și coordonează activitatea centrelor teritoriale de expansiune a comerțului și turismului;
 • sprijină formarea și perfecționarea profesională a personalului care acționează în domeniul comerțului și turismului.

Art. 4. - Ministerul Comerțului și Turismului are în componență:

 • Departamentul reglementării comerțului și turismului;
 • Departamentul comerțului exterior.

Art. 5. - Ministerul Comerțului și Turismului, prin departamentele sale, are următoarele atribuții și sarcini specifice:

a) Departamentul comerțului interior, în calitatea sa de organ de promovare a politicii de comerț interior:

 • studiază conjunctura pieței interne a bunurilor de consum, în vederea definirii tendințelor de evoluție și a modificărilor structurale în opțiunile sociale ale populației, pentru orientarea structurii, înnoirii și diversificării ofertei de mărfuri;
 • urmărește asigurarea protecției consumatorului, promovarea progresului tehnic în procesul comercial intern; inspectează activitatea de control al produselor alimentare care se comercializează și, împreună cu Ministerul Sănătății, urmărește aplicarea normelor sanitare de prevenire a îmbolnăvirilor și de promovare a sănătății;
 • stabilește marja de adaos în grile pe diferite verigi ale comerțului cu ridicata și amănuntul, precum și prețuri maxime la produsele esențiale, controlează sistematic respectarea acestora de către agenții comerciali;
 • stabilește programe de lucru obligatorii pentru unitățile comerciale, pentru a se asigura o bună și continuă aprovizionare a cumpărătorilor;
 • organizează inspecția comercială de stat în scopul realizării de către agenții comerciali a activității pe piața internă în concordanță cu dispozițiile legale și condițiile licenței de comerț.

b) Departamentul comerțului exterior, în calitatea sa de organ de promovare a politicii și a schimburilor comerciale în relațiile cu străinătatea:

 • organizează și coordonează studierea tendințelor piețelor externe în vederea informării și orientării agenților economici din țară;
 • inițiază măsuri pentru stimularea exportului și asigurarea echilibrului valutar în activitatea de comerț exterior;
 • negociază, după caz, împreună cu Ministerul Afacerilor Externe, tratate, acorduri și alte înțelegeri cu caracter comercial, pentru stabilirea cadrului juridic necesar desfășurării relațiilor comerciale externe ale României;
 • promovează și reprezintă interesele comerciale ale României în relațiile cu organizațiile economice cu vocație universală, precum și cu caracter regional și cu grupările economice;
 • desfășoară activitate de reprezentare comercială oficială permanentă în străinătate, prin reprezentanți proprii incluși în cadrul misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare, de regulă în limita a 1-3 specialiști, în scopul facilitării dezvoltării și diversificării relațiilor comerciale cu țările de reședință. Atribuțiile reprezentanților respectivi și numărul acestora pe fiecare țară se vor stabili prin acord cu Ministerul Afacerilor Externe, cu respectarea regulilor de drept internațional aplicabile;
 • eliberează licențele de import și export în conformitate cu necesitățile și interesele economiei naționale;
 • elaborează și aplică, împreună cu Ministerul Finanțelor, politica vamală a României.

c) Departamentul turismului, ca organ de promovare a politicii în domeniul turismului:

 • elaborează programe pentru valorificarea eficientă a potențialului turistic al țării și stabilește mijloacele și căile pentru dezvoltarea turismului prin unități specializate, indiferent de subordonare și de forma de proprietate;
 • avizează studiile și planurile de sistematizare pentru dezvoltarea zonelor, stațiunilor și localităților turistice, amplasarea obiectivelor turistice în cadrul acestora, precum și inițiativele de construcții și amenajări de obiective turistice;
 • organizează activități de informare și documentare cu privire la dezvoltarea turismului și tendințele acestuia pe plan mondial, efectuează studii de marketing în vederea promovării produsului turistic românesc pe piața externă și pentru dezvoltarea bazei materiale turistice;
 • realizează promovarea turistică în țară și în străinătate, inițiază, împreună cu Ministerul Sănătății, acțiuni pentru promovarea turismului medical;
 • negociază, după caz, împreună cu Ministerul Afacerilor Externe, acorduri, protocoale și convenții internaționale, în vederea creării cadrului juridic necesar, pentru facilitarea și încurajarea schimbului turistic internațional, sprijină și îndrumă cooperarea economică internațională privind construirea și exploatarea de obiective turistice, în țară și în străinătate;
 • elaborează regulamente și normative de dotare și clasificare a unităților ce prestează servicii turistice, clasifică unitățile de cazare și alimentație publică și exercită controlul respectării acestora, indiferent de subordonare și de forma de proprietate a acestora;
 • înființează și organizează birouri și agenții turistice în străinătate și asigură funcționarea acestora în conformitate cu normele legale în vigoare;
 • avizează limite minime și maxime de tarife, prețuri și comisioane pentru prestarea de servicii turistice de către unitățile de profil.

Art. 6. - Structura organizatorică a Ministerului Comerțului și Turismului este cea prevăzută în anexa nr. 1[1], cu un număr maxim de 649 posturi, exclusiv personalul de deservire și muncitori, repartizate astfel:

 • Departamentul comerțului interior - maxim 237 persoane;
 • Departamentul comerțului exterior - maxim 251 persoane;
 • Departamentul turismului - maxim 161 persoane.

Art. 7. - În structura organizatorică a departamentelor funcționează direcții generale, direcții, servicii, birouri și oficii (grup) cu un număr minim de personal, după cum urmează:

 • direcție generală - cu minim 15 persoane;
 • direcție - cu minim 10 persoane;
 • serviciu - cu minim 5 persoane;
 • birou - cu minim 3 persoane.

Art. 8. - Structura organizatorică a departamentelor se elaborează de Ministerul Comerțului și Turismului și se aprobă de ministrul de stat.

Art. 9. - Numărul posturilor de conducere se determină potrivit prevederilor art. 8 (4) din Legea nr. 40/1991 privind salarizarea Președintelui și Guvernului României, precum și a personalului Președinției, Guvernului și al celorlalte organe ale puterii executive, iar numărul posturilor de execuție în gradele profesionale I și II se determină potrivit Precizărilor nr. 5673 din 17 iunie 1991 elaborate de Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Economiei și Finanțelor.

Art. 10. - Ministerul Comerțului și Turismului organizează centre teritoriale de expansiune a comerțului și turismului, în care funcționează reprezentanți ai departamentelor, în calitate de inspectori generali pentru comerț și turism, în limita a 150 posturi și se acordă peste proporțiile prevăzute la art. 9.

Salariile tarifare ale acestor funcții sunt cele prevăzute în anexa nr. 6 la Legea nr. 57/1974.

Art. 11. - Ministerul Comerțului și Turismului are reprezentanți oficiali proprii în străinătate pentru activitatea de comerț și turism, în număr de cel mult 265 posturi pentru comerțul exterior și de cel mult 25 posturi pentru turismul internațional.

Art. 12. - Pentru conducerea activității Ministerului Comerțului și Turismului se constituie un consiliu de administrație condus de ministru, în calitate de președinte al acestuia, a cărui componență se stabilește prin ordin al ministrului.

Art. 13. - Pe lângă Ministerul Comerțului și Turismului funcționează un consiliu consultativ pentru probleme de comerț și turism, a cărui componență se stabilește de ministru.

Art. 14. - În subordinea Ministerului Comerțului și Turismului se află:

 • Institutul național de conjunctură și management comercial și turistic, cu un număr total de maximum 270 posturi, organism semiguvernamental, cu personalitate juridică, desfășurându-și activitatea în regim de autonomie economică, 50% fiind finanțat din bugetul Ministerului Comerțului și Turismului și 50% din contracte cu terți. Structura organizatorică și salarizarea personalului se fac potrivit reglementărilor în vigoare pentru activitatea de cercetare.

  Personalul din cadrul Institutului național de conjunctură și management comercial și turistic poate fi redimensionat în funcție de volumul de activitate solicitat de agenții economici, fiind finanțat din contracte încheiate cu aceștia.

  Pentru activitatea de perfecționare a personalului se pot utiliza funcții de expert instructor și expert instructor principal.
 • Centre de calcul pe profilul activității departamentelor, ca unități cu autonomie proprie, care se înființează prin ordin al ministrului comerțului și turismului, potrivit legii.

Art. 15. - Posturile de inspector de specialitate principal I și II, precum și de referent de specialitate principal, existente la această dată, se mențin în structura organizatorică a ministerului și se aplică în continuare prevederile pct. 20 din Decretul-lege nr. 9/7 ianuarie 1990.

Art. 16. - Ministerul Comerțului și Turismului va utiliza în parcul propriu de transport un număr de 20 autovehicule.

Parcul de autovehicule al unităților Ministerului Comerțului și Turismului se stabilește prin ordin al ministrului.

Art. 17. - Activitățile, activul și pasivul, care se preiau sau se predau unităților nou înființate, se stabilesc pe bază de protocol încheiat în termen de 30 de zile de la data prezentei hotărâri.

Art. 18. - Personalul care trece de la Ministerul Comerțului Interior, Ministerul Comerțului Exterior și Ministerul Turismului la Ministerul Comerțului și Turismului se consideră transferat în interesul serviciului.

Personalul transferat în interesul serviciului la alte unități sau trecut, cu acordul fiecăruia, în cadrul Ministerului Comerțului și Turismului sau în unitățile acestuia în funcții cu niveluri de salarizare mai mici, are dreptul la salariul tarifar avut, sporul și indemnizația de conducere, după caz, timp de 3 luni după intrarea în vigoare a noii structuri organizatorice.

De aceleași drepturi beneficiază și personalul care este menținut în activitate, în mod excepțional, în Ministerul Comerțului și Turismului sau în unitățile acestuia peste numărul de posturi aprobat.

Art. 19. - Întreprinderea „Publiturism” se reorganizează sub denumirea de „Publirom” având ca obiect de activitate promovarea și propaganda publicitară în domeniul comerțului exterior, comerțului interior și turismului și va include Editura pentru turism.

Art. 20. - Unitățile de învățământ subordonate Ministerului Comerțului Interior trec în subordinea Ministerului Învățământului și Științei.

Art. 21. - Unitățile economice din rețeaua comerțului interior, comerțului exterior și turismului vor funcționa pe principiile autonomizării gestionare și decizionale, precum și ale privatizării, urmând a se organiza în societăți comerciale pe acțiuni și companii, pe baza liberei asocieri, în conformitate cu prevederile legale.

Art. 22. - Ministerul Finanțelor și Ministerul Comerțului și Turismului vor lua măsuri pentru introducerea modificărilor corespunzătoare care decurg din aplicarea prezentei hotărâri în indicatorii economici și financiari pe anul 1990.

Art. 23. - Pe data prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 193 din 28 februarie 1990, precum și Hotărârile Guvernului privind înființarea Ministerului Comerțului Interior, Ministerului Comerțului Exterior și Ministerului Turismului.

 1. Anexa nr. 1 se transmite celor interesați.