autentificare cu OpenID
Hotărâre privind indexarea și compensarea salariilor și pensiilor de asigurări sociale de stat, militare și I.O.V.R. și alte măsuri de protecție socială
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - (1) Ca urmare a aplicării celei de a II-a etape a liberalizării prețurilor și tarifelor de la 1 aprilie 1991, se stabilesc compensații bănești cuvenite salariaților din unitățile cu capital majoritar de stat și bugetare, beneficiarilor de ajutor de șomaj, pensionarilor de asigurări sociale de stat, militari și I.O.V.R., inclusiv de urmași, beneficiarilor de alocații de stat pentru copii, de ajutoare sociale prevăzute de lege și de ajutoare cuvenite soțiilor militarilor în termen. Compensațiile se stabilesc pentru produsele și serviciile cuprinse în anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 1109/1990.

(2) Cuantumul burselor acordate elevilor și studenților din învățământul de stat se majorează în raport cu indicele mediu pentru trimestrul II 1991 al prețurilor și tarifelor produselor și serviciilor cuprinse în anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 1109/1990. În mod corespunzător, se majorează alocațiile de hrană pentru consumurile colective din unitățile sociale de stat.

(3) Se instituie bursa socială, care se acordă elevilor în vârstă de peste 16 ani și studenților, de la cursurile de zi din învățământul de stat, care nu au bursă normală, pensie de urmaș sau alt venit pentru care primesc compensație mai mare.

(4) Salariile de bază ale lucrătorilor din unitățile cu capital majoritar de stat și bugetare, ajutoarele de șomaj, pensiile de asigurări sociale de stat, militare și I.O.V.R., inclusiv cele de urmaș se indexează pe baza indicelui mediu previzibil de creștere în trimestrul II 1991 al prețurilor și tarifelor la produsele și serviciile cuprinse în anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1109/1990.

Art 2. - În scopul asigurării protecției sociale, indexarea și compensarea se determină sub forma unor sume fixe, calculate pe baza cheltuielilor medii ale familiilor de salariați și pensionari, rezultate din bugetele de familie pe anul 1990, a indicilor previzibili pentru trimestrul II 1991 ai prețurilor și tarifelor produselor și serviciilor din anexele nr. 5 și 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1109/1990 a salariului de bază mediu și pensiei medii.

Art 3. - Începând cu trimestrul II 1991, sumele fixe lunare reprezentând compensarea și indexarea, cumulate, precum și celelalte măsuri de protecție socială se stabilesc astfel:

a) 2.825 lei, brut pentru salariații din unitățile cu capital majoritar de stat și bugetare, care, începând cu luna mai 1991, se adaugă la salariul de bază.

Pentru luna aprilie se acordă suma de 1.000 lei compensație netă neimpozabilă, care în valoare brută reprezintă 1.200 lei, ce se plătește în avans, începând cu data de 29 martie 1991. Diferența de 1.525 lei brut, reprezentând indexarea se include în salariul de bază stabilit pentru luna aprilie și se achită o dată cu plata drepturilor pe luna respectivă.

Începând cu luna mai 1991 sumele reprezentând compensarea și indexarea, în valoare de 2.825 lei brut se acordă o dată cu plata salariilor ca parte componentă a acestora.

b) 1.470 lei net pentru pensionarii de asigurări sociale de stat, militari și I.O.V.R. Pensionarii de urmași din aceste categorii beneficiază, pentru fiecare decizie în parte, de întreaga sumă prevăzută la acest alineat;

c) 225 lei net pentru însoțitorii pensionarilor invalizi de gradul I din cadrul asigurărilor sociale de stat și militari și 375 lei net pentru însoțitorii pensionarilor I.O.V.R. de gradul I și marilor mutilați;

d) 500 lei net pentru beneficiarii de ajutoare sociale care se acordă pe baza legislației de pensii;

e) 300 lei net pentru soțiile militarilor în termen.

Sumele prevăzute la literele c)-e) sunt stabilite în raport de proporția drepturilor la care acestea se referă și pensia medie de asigurări sociale de stat.

f) 220 lei net pentru alocațiile de stat pentru copii; această sumă se adaugă cuantumului alocației de stat prevăzut pentru fiecare copil de reglementările în vigoare;

g) 800 lei net pentru elevii bursieri din învățământul de stat, preuniversitar și 960 lei net pentru studenții bursieri din învățământul de stat; cu sumele prevăzute la acest alineat se majorează cuantumul actual al burselor școlare și studențești. Bursa de merit se acordă în continuare în cuantumul și condițiile prevăzute de reglementările în vigoare;

h) bursa socială cuvenită elevilor nebursieri din învățământul de stat, cursuri de zi, în vârstă de peste 16 ani, este de 550 lei lunar, corespunzător cuantumului mediu al alocației de stat pentru copii la 1 aprilie 1991; bursa socială cuvenită studenților nebursieri din învățământul de stat, cursuri de zi, este de 730 lei, corespunzător cuantumului cel mai mare al alocației de stat pentru copii la 1 aprilie 1991.

Bursa socială pentru elevi și studenți se acordă în cazul în care veniturile brute impozabile cumulate pe familie nu depășesc 20.000 lei lunar și nu se acordă în anul repetat, cu excepția situațiilor când repetarea anului a fost determinată de cauze medicale sau naștere. Elevii în vârstă de peste 16 ani care înregistrează 3 sau mai multe corigențe într-un trimestru, precum și cei care încalcă regulamentul școlar privind frecvența pierd dreptul la bursa socială în trimestrul următor.

Bursa socială se acordă pe perioadele prevăzute de reglementările în vigoare pentru celelalte burse.

Ministerul Învățământului și Științei și Ministerul Finanțelor vor face propuneri legislative privind aplicarea unui nou sistem de acordare a burselor începând cu anul școlar și universitar 1991-1992.

i) alocațiile de hrană pentru consumurile colective din unitățile sociale de stat sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre. Costul mesei calde și al indemnizației de hrană ce se acordă salariaților din unele regii autonome și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, potrivit reglementărilor în vigoare și care se suportă din cheltuielile de producție, se stabilește prin negociere cu ocazia încheierii contractelor colective de muncă, fără a putea depăși costul actual majorat cu 128%;

j) cuantumul ajutoarelor sociale trimestriale care se acordă potrivit Decretului-lege nr. 70/1990 și al ajutoarelor ocazionale care se acordă potrivit Legii nr. 3/1977 se majorează cu 375 lei lunar, respectiv 1.125 lei trimestrial.

Art. 4. - (1) Sumele prevăzute la art. 3 se adaugă de la 1 aprilie 1991 drepturilor la care acestea se referă, rezultând noile cuantumuri ale pensiilor, indemnizațiilor pentru însoțitori, alocațiilor de stat pentru copii, burselor pentru elevi și studenți, ajutoarelor sociale și ajutoarelor cuvenite soțiilor militarilor în termen.

(2) Se modifică art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 133/1991 în mod corespunzător celor prevăzute la art. 3 lit. a) și se stabilește salariul de bază minim brut pe țară astfel:

  • în luna aprilie 4.675 lei lunar pentru un program complet de lucru de 170 ore în medie pe lună, respectiv de 27,50 lei/oră;
  • începând cu luna mai 5.975 lei lunar pentru un program complet de lucru de 170 ore în medie pe lună, respectiv de 35,15 lei/oră.

(3) Salariile de bază prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 127/1991 pentru a căror depășire agenții economici plătesc un impozit suplimentar se majorează:

  • cu 1.525 lei pentru luna aprilie;
  • cu 2.825 lei pentru luna mai și în continuare.

Art. 5. - (1) Cuantumul ajutorului de șomaj se determină pe baza salariului net rezultat după indexare și compensare, potrivit Legii nr. 1/1991.

(2) În cazul salariaților deveniți șomeri înainte de 1 aprilie 1991, ajutorul de șomaj pentru perioada de după această dată se recalculează corespunzător prevederilor alineatului 1.

Art. 6. - (1) Drepturile cuvenite persoanelor care la 1 aprilie 1991 sau în continuare se află în incapacitate temporară de muncă, concediu pentru îngrijirea copilului bolnav, concediu pentru îngrijirea copilului în vârstă de până la un an sau în alte situații în care drepturile se stabilesc, conform legii, pe baza salariului de bază, se vor determina în funcție de noul cuantum al salariului de bază.

(2) Pentru luna aprilie, la drepturile calculate potrivit alin. (1) se adaugă și partea din compensația prevăzută la art. 3 lit. a) calculată pe baza acelorași proporții utilizate la calcularea drepturilor respective.

Art. 7. - (1) Ca urmare a liberalizării prețurilor, protecția socială în ce privește medicamentele utilizate în tratamentul ambulatoriu, exclusiv cele cuprinse în sistemul de gratuități, se asigură prin suportarea dintr-un fond constituit în cadrul bugetului asigurărilor sociale de stat.

(2) Persoanele cuprinse în sistemul asigurărilor sociale de stat - salariați, pensionari, beneficiari de ajutoare sociale, precum și membrii familiilor lor, au dreptul la compensarea a jumătate din prețul medicamentelor eliberate pe baza prescripțiilor medicale.

(3) Constituirea fondului necesar acoperirii compensațiilor pentru medicamente se realizează prin aplicarea cotei de asigurări sociale de stat în procent de 22%, față de 20% cât este în prezent. Aceste prevederi nu se aplică la unitățile care plătesc în prezent o cotă de 25%.

(4) Ministerul Muncii și Protecției Sociale va deconta Ministerului Sănătății compensațiile de prețuri pentru medicamente, în limita cheltuielilor efectuate și a fondurilor constituite din contribuția suplimentară de asigurări sociale de 2%.

(5) Ministerul Sănătății, împreună cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Finanțelor vor elabora norme metodologice privind medicamentele pentru care se acordă compensații, modul de prescriere, eliberare și decontare.

Art. 8. - Noile tranșe de venituri lunare impozabile ce se vor aplica începând cu drepturile lunii mai 1991 stabilite în baza indicelui de creștere a salariului mediu cu 50%, ca urmare a aplicării prezentei hotărâri sunt prezentate în anexa nr. 2.

Art. 9. - Sumele reprezentând compensarea, indexarea și celelalte măsuri de protecție socială se suportă din aceleași fonduri ca și drepturile la care se referă.

Art. 10. - Sumele fixe prevăzute la art. 3 nu se iau în calculul veniturilor în funcție de care se stabilesc alocațiile de stat pentru copii, bursele pentru elevi și studenți, contribuția părinților pentru întreținerea copiilor în creșe și grădinițe, ajutoarele sociale prevăzute de Legea nr. 3/1977 și Decretul-lege nr. 70/1990 și chiriile pentru locuințele din fondul locativ de stat.

Art. 11. - Ministerul Finanțelor și Ministerul Muncii și Protecției Sociale vor prezenta Guvernului, până la 30 aprilie 1991, influențele ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri asupra bugetelor administrației centrale și locale de stat și al asigurărilor sociale de stat, în vederea supunerii lor aprobării Parlamentului României.

Art. 12. - (1) Începând cu trimestrul III 1991, în funcție de evoluția previzibilă a prețurilor și tarifelor produselor și serviciilor cuprinse în anexele nr. 4-6 la Hotărârea Guvernului nr. 1109/1990 și pe baza evoluției efective a prețurilor și tarifelor produselor și serviciilor respective în trimestrul II 1991 se va face indexarea proporțională a salariilor și pensiilor, dacă rezultă o creștere mai mare de 5 la sută.

(2) Comisia Națională pentru Statistică va da lunar și trimestrial publicității evoluția prețurilor și tarifelor produselor și serviciilor în general și, în mod distinct, a celor cuprinse în anexele nr. 4-6 la Hotărârea Guvernului nr. 1109/1990.

(3) Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Finanțelor vor prezenta, până la 15 iunie 1991, proiect de hotărâre a Guvernului privind indexarea salariilor și pensiilor și alte măsuri de protecție socială începând cu trimestrul III 1991.

Art. 13. - Se recomandă unităților cu capital privat majoritar, unităților cooperatiste, sistemelor de asigurări sociale - altele decât cele de stat - să aplice măsurile de protecție socială prevăzute de prezenta hotărâre.

Art. 14. - Compensațiile prevăzute la art. 1 nu se acordă pensionarilor cu pensii lunare de bază de peste 6.000 lei, stabilite pentru activitatea desfășurată în structurile fostului partid comunist român și ale securității.

Art. 15. - (1) Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Finanțelor vor emite în termen de 5 zile precizări privind plata drepturilor cuvenite ca urmare a aplicării prezentei hotărâri.

(2) Ministerul Învățământului și Științei, cu avizul Ministerului Finanțelor va emite, în termen de 5 zile de la data prezentei hotărâri, norme tehnice privind stabilirea drepturilor la bursa socială și plata acesteia.

Art. 16. - Hotărârea Guvernului nr. 1163/1990 se abrogă, indexarea acordată în baza acesteia fiind inclusă în drepturile prevăzute prin prezenta hotărâre.


[modificare] Anexa Nr. 1

Alocația zilnică de hrană pentru consumul colectiv, în unitățile sociale de stat (lei/zi)

Învățământ
Sănătate
Copii în grădinițe cu program prelungit 46 Bolnavi adulți internați în unități sanitare 68
Copii în grădinițe cu program săptămânal 52 Bolnavi internați în staționare de zi 34
Copii în case de copii preșcolari și grădinițe speciale 64 Copii nou-născuți, prematuri în maternități, secții sau compartimente[1] 11
Elevi și tineri din casele de copii 57 Copii 0-3 ani internați în unități sanitare 34
Elevi și tineri din unitățile de ocrotire și învățământ special pentru deficienți recuperabili și parțial recuperabili, din centrele de calificare sau recalificare a deficienților și invalizilor 68 Copii 3-16 ani internați în unități sanitare 57
Copii în creșe cu program zilnic 34
Elevi din școlile speciale de reeducare 46 Copii în creșe cu program săptămânal 52
Elevi din învățământul primar și gimnazial 46 Copii în leagăne de copii 52
Elevi din licee 48 Bolnavi arși internați în unități sanitare 90
Elevi din școlile profesionale 49 Bolnavi în leprozerii 114
Elevi din școlile complementare și de meserii 46 Însoțitori ai bolnavilor internați în unități sanitare 68
Elevi din școlile postliceale 50 Alocația pentru o rație de 0,500 l lapte la bucătăriile de lapte 7
Studenți 57 Donatorii de sânge 115
Elevi bolnavi TBC cu forme stabilizate din școli speciale 68 Bolnavii străini internați la Institutul Național de Gerontologie și Geriatrie[2]
Concursuri profesionale și cultural-artistice ale elevilor și studenților la fazele județene, zonale și finale, precum și pe perioada de pregătire a participanților la olimpiadele internaționale 57
Asistență socială
Cămine de bătrâni și pensionari 52
Cămine spital pentru adulți 64
Copii în tabere, colonii și excursii 57 Cămine pentru copii minori cu deficiențe și centre de primire minori 68
Copii în tabere internaționale 68 Cantine de ajutor social 46


[modificare] Anexa Nr. 2

Tranșele de venituri impozabile și cotele de impozit ce se vor aplica începând cu plata drepturilor de salarii pentru luna mai 1991

Venitul lunar impozabil - lei
Impozitul lunar
până la 750 lei
6%
751 - 900 lei
45 lei + 10% pentru ceea ce depășește 750 lei
901 - 1.050 lei
60 lei + 18% pentru ceea ce depășește 900 lei
1.051 - 1.800 lei
87 lei + 22% pentru ceea ce depășește 1.050 lei
1.801 - 3.000 lei
252 lei + 23% pentru ceea ce depășește 1.800 lei
3.001 - 4.500 lei
528 lei + 24% pentru ceea ce depășește 3.000 lei
4.501 - 7.500 lei
888 lei + 25% pentru ceea ce depășește 4.500 lei
7.501 - 10.500 lei
1.638 lei + 26% pentru ceea ce depășește 7.500 lei
10.501 - 15.000 lei
2.418 lei + 28% pentru ceea ce depășește 10.500 lei
15.001 - 22.500 lei
3.678 lei + 31% pentru ceea ce depășește 15.000 lei
22.501 - 30.000 lei
6.003 lei + 35% pentru ceea ce depășește 22.500 lei
30.001 - 37.500 lei
8.628 lei + 40% pentru ceea ce depășește 30.000 lei
peste 37.500 lei
11.628 lei + 45% pentru ceea ce depășește 37.500 lei
  1. În cazul alimentației naturale, de alimentația noului-născut poate beneficia mama copilului.
  2. Se difuzează numai unităților interesate.