autentificare cu OpenID
Hotărâre cu privire la indexarea și compensarea pensiilor de asigurări sociale de stat, militare, I.O.V.R. și a altor venituri ale populației, cu începere de la 1 mai 1992
  • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan
  • contrasemnat: Ministrul muncii și protecției sociale, Dan Mircea Popescu
  • contrasemnat: Ministrul bugetului, veniturilor statului și controlului financiar, Florian Bercea
  • contrasemnat: Ministrul învățământului și științei, Mihail Golu
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - (1) Ca urmare a creșterii prețurilor și tarifelor la mărfurile și serviciile nesubvenționate, cu începere de la 1 mai 1992 se indexează cu 5% pensiile de asigurări sociale de stat, militare, I.O.V.R. și cele stabilite potrivit Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea memoriei eroilor-martiri și acordarea unor drepturi urmașilor acestora, precum și răniților din timpul Revoluției din decembrie 1989.

(2) Ca urmare a reducerii subvențiilor la unele produse și servicii, pensiile indexate potrivit prevederilor alin. (1) se majorează cu o sumă fixă, reprezentând compensarea a 100% din creșterea prețurilor și tarifelor la produsele și serviciile subvenționate, precum și la sortimentele de carne și produse din carne nesubvenționate, astfel:

a) 1.265 lei, pensiile pentru limită de vârstă cu vechime integrală și pensiile de invaliditate gradul I;
b) 1.075 lei, pensiile pentru limită de vârstă cu vechime incompletă și pensiile de invaliditate gradul II;
c) 760 lei, pensiile de invaliditate gradul III.
Cuantumul compensației pentru pensiile de invaliditate gradul II și III a fost stabilit în proporție de 85%, respectiv 60%, din compensația acordată gradului I de invaliditate, corespunzător ponderii acestor pensii, potrivit legii, în pensia de bază;
d) pensiile de urmaș se majorează cu o compensație în sumă fixă reprezentând 50, 75 sau 100% din compensația de 1.265 lei, prevăzută la lit. a), după cum sunt în plată unu, doi, trei sau mai mulți urmași.

Art. 2. - Se indexează cu procentul general de 21%, care cuprinde atât efectul reducerii subvențiilor, cât și pe cel al creșterii prețurilor și tarifelor la celelalte produse și servicii, următoarele venituri:

a) pensiile suplimentare din sistemul asigurărilor sociale de stat;
b) indemnizațiile de îngrijire acordate pensionarilor încadrați în gradul I de invaliditate;
c) ajutoarele sociale care se acordă pe baza legislației de pensii;
d) suma lunară acordată mamelor eroilor-martiri, potrivit Legii nr. 42/1990, cu modificările ulterioare;
e) indemnizațiile și sporurile ce se acordă invalizilor, veteranilor și văduvelor de război în temeiul Legii nr. 49/1991;
f) ajutoarele bănești trimestriale care se acordă potrivit Decretului-lege nr. 70/1990;
g) ajutoarele pentru soțiile militarilor în termen;
h) ajutoarele ocazionale care se acordă potrivit H.C.M. nr. 454/1957;
i) alocațiile de întreținere pentru minorii dați în plasament familial sau încredințați unor familii ori persoane;
j) ajutoarele bănești lunare stabilite conform art. 14 din Legea nr. 23/1969;
k) indemnizația lunară pentru fiecare an de detenție, internare, domiciliu obligatoriu sau strămutare, acordată în baza Decretului-lege nr. 118/1990, cu completările ulterioare;
l) ajutorul social și indemnizația prevăzute în art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 610/1990 privind acordarea unor drepturi nevăzătorilor.

Art. 3. - Se indexează cu 17,4%, corespunzător coeficientului de indexare pentru salariați, ajutorul de șomaj pentru șomerii aflați în plată la 1 mai 1992.

Art. 4. - Alocația de stat pentru copii se majorează cu 150 lei pentru fiecare copil, corespunzător coeficientului de indexare pentru salariați.

Art. 5. - Ajutorul ce se acordă, potrivit legii, în cazul decesului salariatului sau pensionarului se stabilește la 10.000 lei, iar în cazul decesului unui membru de familie, la 8.000 lei.

Art. 6. - Alocațiile de hrană pentru consumurile colective din unitățile sociale de stat se indexează în limita creșterii prognozate a prețurilor la produsele alimentare și sunt cele din anexa nr. 1.

Art. 7. - Cuantumurile burselor acordate pentru elevi și studenți, rezultate în urma indexării, potrivit prezentei hotărâri, sunt cele prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 8. - (1) Manualele școlare vor fi acordate în continuare gratuit prin unitățile de învățământ preuniversitar.

(2) Diferența de preț la caiete și rechizite școlare, rezultată ca urmare a eliminării subvențiilor de la buget, va fi acordată elevilor și studenților din familiile cu venituri reduse, prin unitățile de învățământ, în baza unui program de protecție socială.

Art. 9. - Diferențele de preț rezultate ca urmare a reducerii subvenției la proteze și produse ortopedice, acordate potrivit legii, vor fi suportate din fondurile de asigurări sociale, asistență socială sau din alte fonduri, după caz, prevăzute prin reglementările legale în vigoare.

Art. 10. - (1) Diferențele de tarif la abonamentele de transport interurban pentru elevii și studenții din familii cu venituri reduse vor fi suportate de la buget, în cadrul unui program de protecție socială.

(2) Diferența dintre tarifele abonamentelor de transport interurban existente până la 30 aprilie 1992 și cele majorate după această dată poate fi suportată, pentru salariați, din veniturile realizate de către societățile comerciale sau regiile autonome la care aceștia își desfășoară activitatea.

Art. 11. - Protecția socială, în ceea ce privește medicamentele utilizate în tratamentul ambulatoriu, se asigură, în continuare, potrivit reglementărilor prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 219/1991.

Art. 12. - Drepturile cuvenite persoanelor care, la data indexării sau în continuare, se află în incapacitate temporară de muncă, în concediu de maternitate, concediu pentru îngrijirea copilului bolnav, pentru îngrijirea copilului în vârstă de până la un an sau în alte situații în care drepturile se stabilesc, conform legii, în funcție de salariul de bază, se vor determina în continuare în raport cu noul cuantum al salariului de bază.

Art. 13. - (1) Sumele rezultate în urma compensării și indexării se includ, de la 1 mai 1992, în drepturile la care se referă, obținându-se astfel noile cuantumuri ale acestora.

(2) Sumele reprezentând rezultatele compensării și indexării se suportă din aceleași fonduri ca și drepturile la care se aplică.

(3) Sumele rezultate în urma compensării și indexării, conform prezentei hotărâri, cele reprezentând indexarea și compensarea prevăzute de Hotărârile Guvernului nr. 219/1991, nr. 579/1991, nr. 780/1991, nr. 20/1992 și nr. 150/1992, precum și sumele obținute ca urmare a majorării pensiilor din Hotărârea Guvernului nr. 526/1991 nu se includ în calculul veniturilor în funcție de care se acordă sau se stabilesc chiriile pentru locuințele din fondul de stat, alocațiile de stat pentru copii, contribuțiile datorate de susținătorii legali ai persoanelor internate în instituțiile de asistență socială, ajutoarele bănești trimestriale și ocazionale, reducerile care se acordă salariaților și pensionarilor pentru procurarea de proteze și produse ortopedice, precum și dreptul la masă la cantinele de ajutor social.

(4) Plafoanele reglementate prin Hotărârea Guvernului nr. 360/1991, în raport cu care se stabilește contribuția părinților la întreținerea copiilor în creșe și grădinițe sunt prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 14. - Costul mesei calde și indemnizația de hrană ce se acordă, potrivit reglementărilor în vigoare, salariaților din unele regii autonome și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, care se suportă din cheltuielile de producție stabilite prin negociere cu ocazia încheierii contractelor colective de muncă, vor fi majorate în limita a 25,6%, reprezentând creșterea prognozată a prețurilor produselor alimentare.

Art. 15. - (1) Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Economiei și Finanțelor vor emite, în termen de 5 zile, precizări privind stabilirea și plata drepturilor cuvenite ca urmare a aplicării prezentei hotărâri.

(2) Ministerul Învățământului și Științei, cu avizul Ministerului Economiei și Finanțelor, va elabora și prezenta spre aprobare Guvernului, până la data de 8 mai 1992, programul de protecție socială pentru elevii și studenții din familiile cu venituri reduse, stabilind modul de acordare a diferențelor de preț și, respectiv, de tarif, la caietele școlare și transportul interurban pe bază de abonament.

Art. 16. - Ministerul Economiei și Finanțelor și Ministerul Muncii și Protecției Sociale vor prezenta Guvernului, până la 15 mai 1992, influențele ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri asupra bugetului de stat, bugetelor locale și bugetului asigurărilor sociale de stat, în vederea supunerii lor aprobării Parlamentului.

Art. 17. - Se recomandă unităților cu capital privat majoritar, cooperatiste și obștești, sistemelor de asigurări sociale - altele decât cele de stat - să aplice măsurile de protecție socială prevăzute de prezenta hotărâre.

Art. 18. - Nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri atrage răspunderea, după caz, disciplinară, materială sau penală, conform legii.


[modificare] Anexa Nr. 1

Alocația zilnică de hrană
pentru consumul colectiv, în unitățile sociale de stat
- lei/zi -
Învățământ
Copii în grădinițe cu program prelungit 136
Copii în grădinițe cu program săptămânal 151
Copii în case de copii preșcolari și grădinițe speciale 186
Elevi și tineri din casele de copii 166
Elevi și tineri din unitățile de ocrotire și învățământ special pentru deficienți recuperabili și parțial recuperabili, din centrele de calificare sau recalificare a deficienților și invalizilor 198
Elevi din școlile speciale de reeducare 136
Elevi din învățământul primar și gimnazial 136
Elevi din licee 138
Elevi din școli profesionale 143
Elevi din școlile complementare și de meserii 136
Elevi din școli postliceale 146
Studenți 166
Elevi bolnavi T.B.C. cu forme stabilizate, din școli speciale 198
Concursuri profesionale și cultural-artistice ale elevilor și studenților la fazele județene, zonale și finale, participanților la olimpiadele internaționale 166
Copii în tabere, colonii și excursii 166
Copii în tabere internaționale 198
Sănătate
Bolnavi adulți internați în unități sanitare 198
Bolnavi internați în staționare de zi 99
Copii nou-născuți prematuri, în maternități, secții sau compartimente[1] 32
Copii 0-3 ani internați în unități sanitare 99
Copii 3-16 ani internați în unități sanitare 166
Copii în creșe cu program zilnic 99
Copii în creșe cu program săptămânal 151
Copii în leagăne de copii 151
Bolnavi arși, internați în unități sanitare 261
Bolnavi în leprozerii 332
Însoțitori ai bolnavilor internați în unități sanitare 198
Alocație pentru o rație de 0,500 litri lapte la bucătăriile de lapte 22
Donatori de sânge 335
Bolnavi străini internați la Institutul Național de Gerontologie și Geriatrie 665
Asistență socială
Cămine de copii și pensionari 151
Cămine-spital pentru adulți 186
Cămine pentru copii minori cu deficiențe și centre de primire minori 198
Cantine de ajutor social 136

Activitate sportivă

a) Activitatea sportivă de performanță

Natura acțiunilor La cantine
(exclusiv regia)
- lei/zi -
La restaurant
(inclusiv regia)
- lei/zi -
- competiții sportive interne până la 775 până la 1.160
- cantonamente, semicantonamente și tabere până la 860 până la 1.290
- competiții sportive internaționale, inclusiv mesele oficiale până la 1.030 până la 1.550

b) Alte acțiuni sportive, altele decât cele de performanță

- competiții sportive interne 425
- cantonamente, semicantonamente și tabere 450
- competiții sportive internaționale 555


[modificare] Anexa Nr. 2

Cuantumul
burselor de școlarizare și de merit ce se atribuie elevilor și studenților
- lei/lună -
1. Învățământ preuniversitar
a) Burse de școlarizare 5.200
b) Burse de merit 1.560
c) Burse pentru elevii din Republica Moldova 6.850
2. Învățământ universitar
a) Burse de studii categoria I 7.685
b) Burse de studii categoria a II-a 6.650
c) Burse de studii categoria a III-a 5.610
d) Burse de merit 2.080
e) Burse pentru studenții din Republica Moldova:
  - burse de studii 8.305
  - burse pentru studii postuniversitare, specializare sau doctorat 10.380
f) Burse pentru studenții străini, bursieri ai statului român:
  - burse pentru studenți 8.305
  - burse pentru studii postuniversitare 10.380


[modificare] Anexa Nr. 3

Plafoane
în raport cu care se stabilește contribuția părinților la întreținerea copiilor în creșe și grădinițe
Plafoane prevăzute
în Hotărârea Guvernului
nr. 360/1991
Plafoane indexate
de la 1 mai 1992
până la 12.000 până la 33.000
12.001-20.000 33.001-47.500
peste 20.000 peste 47.500
  1. În cazul alimentației naturale, de alimentația nou-născutului poate beneficia mama copilului.