autentificare cu OpenID
Precizări pentru stabilirea și plata drepturilor cuvenite ca urmare a aplicării Hotărârii Guvernului nr. 780/1991 privind indexarea salariilor, pensiilor de asigurări sociale de stat, militare și I.O.V.R. și alte măsuri de protecție socială, pentru perioada noiembrie - decembrie 1991
  • semnat: Ministrul muncii și protecției sociale, Dan Mircea Popescu
  • semnat: Ministrul bugetului, veniturilor statului și controlului financiar, Florian Bercea
  • semnat: Ministrul justiției, Mircea Ionescu-Quintus notă
    Avizăm favorabil,
Ministerul Muncii și Protecției Sociale
Ministerul Economiei și Finanțelor


I. Indexarea salariilor

1. La societățile comerciale cu capital majoritar de stat și regiile autonome, salariile de bază stabilite prin contractele individuale de muncă se indexează până la coeficientul de 12,5%. Până la limita acestui coeficient, consiliile de administrație vor stabili împreună cu reprezentanții salariaților, în funcție de posibilitățile financiare, coeficientul de indexare efectiv pe care îl pot acorda și îl vor aduce la cunoștința salariaților.

Societățile comerciale cu capital majoritar de stat și regiile autonome care la data de 1 septembrie 1991 nu au avut posibilitatea să acorde indexarea salariilor până la nivelul prevăzut prin Hotărârea Guvernului nr. 579/1991, dar prin rezultatele financiare obținute ulterior au această posibilitate, pot acorda, potrivit art. 3 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 780/1991, pe lângă indexarea prevăzută de această hotărâre, și diferența ce nu a putut fi acordată din indexarea prevăzută prin Hotărârea Guvernului nr. 579/1991. În această situație se va urmări ca procentul de indexare în cele două etape să nu fie mai mare de 27,6% = (1,1343 × 1,1250 - 1) × 100%.

În situația în care, începând cu 1 septembrie 1991, s-a acordat numai o parte din indexarea prevăzută de 13,43%, în etapa noiembrie - decembrie 1991 se poate, deci, acorda o indexare mai mare cu diferența neacordată în etapa anterioară, fără însă a se depăși procentul de indexare din cele două etape.

Spre exemplu, dacă începând cu 1 septembrie 1991, în loc de 13,43% s-a acordat numai 6%, în etapa noiembrie - decembrie indexarea salariilor poate ajunge până la 20,37%=(127,6106-1)×100%.

În cazurile în care unele unități au acordat, în baza Hotărârii Guvernului nr. 579/1991, coeficienți individuali diferiți de indexare, calculele de mai sus vor fi făcute luând în considerare coeficientul de indexare mediu pe unitate.

2. Începând cu data de 1 noiembrie 1991, salariul de bază minim brut pe țară este de 7.000 lei pentru un program complet de lucru de 170 ore în medie pe lună, respectiv 41,15 lei/oră.

Personalul angajat după data de 1 noiembrie 1991 nu poate fi încadrat cu un salariu mai mic decât cel corespunzător salariului de bază minim brut pe țară, indiferent de forma de proprietate a agentului economic.

Personalul din cadrul societăților comerciale cu capital majoritar de stat și din cadrul regiilor autonome, încadrat la data de 31 octombrie 1991 la nivelul salariului de bază minim brut pe țară, va avea un salariu indexat stabilit cel puțin la nivelul corespunzător coeficientului de indexare stabilit pe unitate, conform art. 4 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 780/1991. În cazul în care posibilitățile financiare ale unității nu permit o indexare care să conducă la un salariu de bază mai mare de 7.000 lei, pentru personalul respectiv se va asigura cel puțin salariul de bază de 7.000 lei.

3. La unitățile finanțate de la bugetul administrației centrale de stat și bugetele locale, precum și la regiile autonome cu specific deosebit, nivelurile noi ale salariilor de bază și ale indemnizațiilor de conducere maxime, indexate, sunt cele transmise de Ministerul Muncii și Protecției Sociale cu scrisoarea nr. 1350 din 18.XI.1991.

Indemnizațiile de conducere stabilite sub limita maximă prevăzută în Legea nr. 40/1991 și Hotărârea Guvernului nr. 307/1991 se indexează cu coeficientul de 12,5%.

4. Sumele reprezentând indexarea pentru creșterea prețurilor se cuprind în salariul de bază numai la unitatea la care persoanele își au locul permanent de muncă sau, în cazul pensionarilor, numai în pensie.

Salariile de bază ale persoanelor încadrate prin cumul, la instituțiile publice finanțate de la bugetul administrației centrale de stat sau de la bugetele locale, nu cuprind sumele reprezentând indexarea pentru creșterea prețurilor. Aceste sume nu se cuprind nici în salariile pe baza cărora se stabilesc indemnizațiile clinice de care beneficiază personalul medical sau farmaceutic, pe lângă salariul funcției didactice, nici în sumele acordate pentru activități salarizate prin plata cu ora sau pentru efectuarea de gărzi în vederea asigurării continuității asistenței medicale.

Prin sumele reprezentând indexarea pentru creșterea prețurilor se înțeleg atât sumele acordate în baza Hotărârii Guvernului nr. 219/1991 (2.825 lei brut lunar), cât și indexarea de 13,43% din salariul de bază stabilită prin Hotărârea Guvernului nr. 579/1991, ca și cea de 12,5% din salariul de bază stabilită prin Hotărârea Guvernului nr. 780/1991.

Prevederile alin. 1, 2 și 3 de mai sus se aplică, în mod obligatoriu, numai la instituțiile publice finanțate de la buget. La ceilalți agenți economici la care, potrivit legii, salariile sunt negociate, aceste prevederi pot fi aplicate dacă în contractul colectiv de muncă sau printr-un act adițional la acesta s-a prevăzut o astfel de măsură.

Salariile de bază pentru funcțiile cumulate nu pot fi mai mici decât salariul minim brut pe țară, orar sau lunar, după caz, în vigoare în perioada respectivă.

5. Drepturile cuvenite salariaților, care se acordă în cote procentuale din salariul de bază, se calculează conform reglementărilor în vigoare în funcție de noile cuantumuri ale salariilor de bază indexate.

6. Salariile de bază brute pentru a căror depășire societățile comerciale și regiile autonome suportă un impozit suplimentar, prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 127/1991, astfel cum au fost modificate până la 31 octombrie 1991, majorate cu coeficientul de 12,5% potrivit Hotărârii Guvernului nr. 780/1991, sunt prevăzute în anexa nr. 1.

7. La 1 noiembrie 1991, în carnetele de muncă ale salariaților se înscriu noile cuantumuri ale salariilor de bază rezultate ca urmare a indexării potrivit Hotărârii Guvernului nr. 780/1991.

8. Drepturile cuvenite persoanelor care, la data indexării sau în continuare, se află în incapacitate temporară de muncă, concediu pentru îngrijirea copilului bolnav, pentru îngrijirea copilului în vârstă de până la 1 an sau în alte situații în care drepturile se stabilesc, conform legii, în funcție de salariul de bază, se vor determina în raport cu noul cuantum al salariului de bază.

II. Indexarea ajutorului de șomaj

1. Indexarea ajutorului de șomaj se face prin indexarea salariului net pe baza căruia se calculează ajutorul de șomaj.

Modul de indexare a ajutorului de șomaj se face potrivit anexei nr. 2.

III. Calculul indemnizației pentru concediul de odihnă

La stabilirea indemnizației pentru concediul de odihnă, veniturile realizate până la data de 1 noiembrie 1991, stabilite potrivit Precizărilor Ministerului Muncii și Protecției Sociale nr. 6097/13.09.1991 și Ministerului Economiei și Finanțelor nr. 12/I/3377/13.09.1991, se majorează cu procentul de indexare a salariilor stabilit în unitatea respectivă pentru perioada noiembrie - decembrie 1991.

În cazul persoanelor cărora li s-a acordat indemnizație pentru concediul de odihnă înainte de 1 noiembrie 1991, în condițiile în care o parte din aceasta s-a calculat pentru luna octombrie, iar restul pentru luna noiembrie, indemnizația aferentă lunii noiembrie va fi indexată cu același procent cu care au fost indexate și salariile începând cu această lună.

IV. Indexarea pensiilor și a altor drepturi sociale

1. Sumele rezultate prin acordarea coeficientului de indexare prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 780/1991 se includ în pensii și celelalte ajutoare, rezultând astfel noile cuantumuri ale acestor drepturi. Această măsură se aplică în mod corespunzător și prevederilor art. 1 alin. 1 și 2 din Hotărârea Guvernului nr. 610/1990 și se includ în aceste drepturi.

2. La fiecare decizie de pensie de urmaș, de asigurări sociale de stat și I.O.V.R., aflată în evidență la 1 noiembrie 1991, se include în pensie indexarea de 12,5%, rezultând astfel noul cuantum al pensiei, indiferent de numărul urmașilor.

În cazul modificării numărului urmașilor după 1 noiembrie 1991, noile cuantumuri se vor obține în baza pensiilor indexate.

3. Indexarea prevăzută de Hotărârea Guvernului nr. 780/1991, precum și indexarea și majorarea prevăzute de hotărârile Guvernului nr. 579/1991 și 526/1991 se aplică și pensiilor ce se vor stabili după 1 noiembrie 1991, în cazul persoanelor care își aleg ca bază de calcul a pensiei, potrivit legii, numai salariile anterioare datei de 1 august 1991.

4. În cazul schimbării gradului de invaliditate, pensia corespunzătoare noului grad se calculează, potrivit legii, pe baza noilor cuantumuri ale pensiei indexate.

5. Pensia persoanelor care și-au pierdut total sau parțial capacitatea de muncă ca urmare a participării la lupta pentru victoria Revoluției din decembrie 1989, indemnizația de îngrijire pentru persoanele încadrate în gradul I de invaliditate, precum și suma lunară acordată mamelor eroilor-martiri se indexează cu 12,5%. De același procent beneficiază și pensionarii urmași ai celor care au decedat în revoluție.

V. Alte precizări

1. Costul mesei calde și al indemnizației de hrană ce se acordă potrivit reglementărilor în vigoare salariaților din unele regii autonome și societăți comerciale cu capital majoritar de stat și care se suportă din cheltuielile de producție stabilite prin negociere cu ocazia încheierii contractelor colective de muncă vor fi majorate cu până la 20%, cât reprezintă creșterea prognozată a prețurilor pentru perioada noiembrie - decembrie 1991 la produsele alimentare.

2. La determinarea, potrivit art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 360/1991, a contribuției părinților la întreținerea copiilor în creșe și grădinițe nu se iau în calcul sumele rezultate din indexare acordate în baza hotărârilor Guvernului nr. 219/1991, 579/1991 și 780/1991.

3. Se recomandă unităților cu capital privat majoritar, cooperatiste și obștești, sistemelor de asigurări sociale, altele decât cele de stat, care aplică prevederile Hotărârii Guvernului nr. 780/1991, să aplice și prezentele precizări.

4. La eliberarea dovezilor privind veniturile pe baza cărora se stabilesc drepturile și obligațiile prevăzute la art. 12 alin. (3) și (4) din Hotărârea Guvernului nr. 780/1991, unitățile emitente vor deduce sumele privind indexarea sau, după caz, majorarea adăugată veniturilor solicitanților, în temeiul hotărârilor Guvernului nr. 219/1991, 526/1991, 579/1991 și 780/1991.

5. Sumele reprezentând rezultatele indexării se suportă din aceleași fonduri ca și drepturile indexate.

6. Protecția socială în ce privește medicamentele utilizate în tratamentul ambulatoriu se asigură, în continuare, potrivit reglementărilor prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 219/1991; respectiv, persoanele cuprinse în sistemul asigurărilor sociale de stat (salariați, pensionari, beneficiari de ajutoare sociale, precum și membrii familiilor lor) au dreptul la compensarea a jumătate din prețul medicamentelor eliberate pe baza prescripțiilor medicale, dacă medicamentele respective nu sunt cuprinse în sistemul de gratuitate.


[modificare] Anexa Nr. 1

Salariile de bază brute (plafoane maxime)
pentru a căror depășire societățile comerciale suportă un impozit suplimentar
Categorii de personal sau funcții Salariul de bază
-lei/lună-
A. Muncitori
1. Necalificați 9.030
2. Calificați 14.770
B. Funcții de conducere și de execuție
1. Funcții de execuție:
a) cu pregătire liceală sau postliceală
  • pentru activități administrative (dactilograf, funcționar etc.)
10.940
  • pentru activități de specialitate (tehnician, contabil etc.)
14.770
b) maiștri 15.475
c) cu pregătire superioară de subingineri și altele similare 17.325
d) cu pregătire superioară 19.365
2. Funcții de conducere a compartimentelor funcționale, de producție, cercetare, proiectare și altele similare (șef serviciu, birou, secție, laborator etc.) 21.470
3. Funcții din conducerea societății (director general, director, inginer șef, contabil șef etc.) 27.145


[modificare] Anexa Nr. 2

Indexarea ajutorului de șomaj
conform Hotărârii Guvernului nr. 780/1991

1. Indexarea ajutorului de șomaj se face prin indexarea salariului net pe baza căruia se calculează ajutorul de șomaj.

Pentru șomerii nou înscriși, după 1 noiembrie 1991, se ia ca bază ultimul salariu net indexat de către unități, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 780/1991.

2. Pentru șomeri în plată, ajutorul de șomaj indexat se calculează prin aplicarea coeficientului de 12,5% la ajutorul de șomaj acordat înainte de 1 noiembrie 1991.

3. În situația unităților la care se aplică prevederile Hotărârii Guvernului nr. 760/1991, indexarea salariilor se va face în limita posibilităților financiare proprii pentru întregul personal, atât cel care este în șomaj în baza prevederilor hotărârii de mai sus, cât și cel care este menținut în activitate, urmărindu-se ca la reluarea activității normale să poată fi asigurate salariile la nivelul de indexare stabilit pentru întregul personal.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 1/1991, personalul aflat în șomaj, inclusiv cel care se încadrează în reglementările Hotărârii Guvernului nr. 760/1991, nu poate beneficia de alte venituri în afara ajutorului de șomaj.

Personalul care beneficiază de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 760/1991 nu se cuprinde în numărul mediu scriptic al întreprinderii, iar drepturile cuvenite acestuia nu se includ în fondul de salarii. Datele cu privire la acest personal se raportează separat la capitolul „șomeri” din raportările statistice.