autentificare cu OpenID
Hotărâre privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Ministerul Finanțelor este organul central de specialitate al administrației de stat care aplică strategia și programul Guvernului României în domeniul finanțelor.

Art. 2. - (1) Ministerul Finanțelor exercită administrația generală a finanțelor publice și acționează pentru stimularea desfășurării activității economice pe criterii de eficiență, rentabilitate și echilibru economic, prin folosirea instrumentelor economice, financiare și monetar-valutare, potrivit cerințelor economiei de piață.

(2) Ministerul Finanțelor exercită în economie următoarele sarcini:

a) conducerea la nivel macroeconomic a economiei financiare naționale și supravegherea financiară a întreprinderilor publice și instituțiilor de stat, în condițiile prevăzute de lege pentru autonomia acestora;

b) realizarea și menținerea echilibrului financiar și monetar-valutar al economiei; asigurarea realizării politicii fiscale a statului și întocmirea inventarului general al patrimoniului statului și al avuției naționale;

c) supravegherea, în condițiile legii, a activității de acordare de credite în economie, activității de asigurare, inclusiv a instituțiilor, caselor de pensii și ocrotiri sociale;

d) organ de avizare a proiectelor de legi, hotărâri sau alte dispoziții guvernamentale ori ale administrației locale care determină, în viitor, sporuri de cheltuieli sau modificări de venituri ale statului și organizațiilor de stat și au influențe asupra echilibrului financiar și monetar-valutar;

e) organ de realizare și control al procesului de formare a prețurilor și tarifelor în economie, în direcția liberalizării acestora și a asigurării concordanței cu cerințele de dezvoltare economico-socială;

f) controlul general economico-financiar al utilizării eficiente a mijloacelor proprietate de stat, al formării veniturilor și efectuării cheltuielilor statului, precum și al respectării reglementărilor financiare în activitatea economică și socială; control operativ și inopinat destinat descoperirii infracțiunilor fiscale, financiare și de păgubire a statului;

g) inițierea, negocierea și încheierea de acorduri internaționale în domeniul relațiilor financiare și în cel monetar-valutar, din împuternicirea guvernului;

h) reprezentant al României la organizațiile cu caracter financiar-monetar, din împuternicirea guvernului.

(3) Ministerul Finanțelor are atribuțiile prevăzute în anexa nr. 1[1].

Art. 3. - În îndeplinirea atribuțiilor sale, Ministerul Finanțelor are dreptul:

a) să dea organizațiilor de stat, ca urmare a controlului, dispoziții obligatorii pentru luarea măsurilor de respectare a legii; să solicite celorlalți agenți economici și sociali respectarea legii; să ia măsuri pentru aplicarea sancțiunilor prevăzute de lege în competența Ministerului Finanțelor;

b) să dispună plata din conturile agenților economici-sociali a vărsămintelor obligatorii la buget neachitate în termen, precum și a penalităților pentru întârzierea la plată;

c) să aprobe, în condițiile prevăzute de lege, scutiri, înlesniri de plată, precum și restituiri de impozite, taxe și alte vărsăminte obligatorii la buget, precum și repunerea în termen a cererilor și contestațiilor.

Art. 4. - Ministerele, celelalte organe centrale și locale ale administrației de stat, organizațiile subordonate acestora, ceilalți agenți economici-sociali au obligația de a pune la dispoziția Ministerului Finanțelor, în condițiile legii, la cerere, datele și informațiile necesare realizării atribuțiilor sale.

Art. 5. - (1) Ministerul Finanțelor exercită controlul aplicării unitare a dispozițiilor legale în domeniile sale de activitate, în unitățile din sectorul public, mixt și privat.

(2) Ministerul Finanțelor colaborează cu celelalte ministere și departamente, având dreptul de a solicita acestora documentații, date și informații necesare realizării atribuțiilor sale.

Art. 6. - Ministerul Finanțelor are structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 2[1].

Art. 7. - (1) Structura organizatorică a Ministerului Finanțelor cuprinde departamente, direcții generale, direcții, servicii, birouri.

(2) Structura organizatorică a compartimentelor necuprinse în anexa nr. 2, atribuțiile și sarcinile aparatului propriu se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor.

(3) Numărul maxim de posturi pentru Ministerul Finanțelor este de 780, exclusiv demnitarii și consilierii ministrului.

În numărul maxim de posturi prevăzut nu se include personalul aferent registraturii, dactilografierii, precum și cel pentru activitatea administrativă și de deservire generală, paza și muncitorii, în limita de maxim 15% din numărul total de posturi.

(4) Posturile de conducere pot fi stabilite până la cel mult 20% din numărul maxim de posturi.

Numărul funcțiilor de execuție cu nivel ridicat de salarizare se stabilește în următoarele limite:

  • economist, inginer, referent și altele asemenea, principal I, de cel mult 10% și principal II, de cel mult 15% din numărul total de posturi cu studii superioare; la direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București, precum și la Direcția generală a vămilor, de cel mult 5% pentru principal I și de cel mult 10% pentru principal II din numărul posturilor cu studii superioare;
  • inspector general, de cel mult 15% din numărul total de posturi cu studii superioare, exclusiv cele din compartimentele de control. Numărul inspectorilor generali din cadrul Direcției generale a controlului financiar de stat și din compartimentele cu activitate în exclusivitate de control va fi de cel mult 60% din numărul total de posturi cu studii superioare, iar la aparatul de control financiar de stat teritorial și Direcția generală a vămilor, de cel mult 15%;

(5) În aparatul propriu al Direcției generale a Vămilor pot fi utilizate și funcțiile prevăzute în Legea nr. 12/1971, anexa nr. 2 cap. II col. 3 și cap. III col. 5.

Art. 8. - (1) Conducerea Ministerului Finanțelor se exercită de ministru, consiliul de administrație și colegiul de conducere.

(2) Ministrul reprezintă ministerul în raporturile cu celelalte ministere și organizații din țară, precum și în relațiile internaționale.

Art. 9. - Departamentele din cadrul Ministerului Finanțelor sunt conduse de secretari de stat - șefi de departament, iar subsecretarii de stat coordonează direcții independente din structura ministerului.

Art. 10. - (1) Salariile tarifare ale personalului din aparatul propriu al Ministerului Finanțelor sunt mai mari cu o clasă față de cele prevăzute în Legea nr. 57/1974, republicată, art. 172 alin. 5 și anexa nr. VI cap. I A, nota I poziția 8.

(2) Nivelul de salarizare pentru personalul din cadrul aparatului de control financiar de stat teritorial este cel prevăzut în anexa nr. VI cap. I A la Legea nr. 57/1974, republicată; pentru personalul din aparatul direcțiilor generale ale finanțelor publice și ale unităților subordonate acestora este cel prevăzut la nota 2 din anexa la Legea nr. 16/1990, iar pentru funcțiile de economist principal I și II este cel prevăzut în anexa nr. IV cap. I B/c, grupa IV de ramuri, gradul II de organizare, din Legea nr. 57/1974, republicată.

Pentru funcțiile din Ministerul Finanțelor și unitățile sale subordonate care nu se regăsesc în Legea nr. 57/1974, republicată, nivelul de salarizare se stabilește de Ministerul Finanțelor, cu avizul Ministerului Muncii și Protecției Sociale.

Art. 11. - Personalul transferat în interesul serviciului, trecut în funcții cu niveluri de salarizare mai mici sau rămas disponibil, ca urmare a aplicării prevederilor prezentei hotărâri, are dreptul la salariul tarifar avut, sporul de vechime și indemnizația de conducere, după caz, timp de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 12. - (1) Direcțiile financiare județene, Direcția generală a municipiului București, administrațiile financiare municipale și ale sectoarelor municipiului București și Sectorului agricol Ilfov, serviciile financiare orășenești și agenții fiscali de la comune trec în subordinea directă a Ministerului Finanțelor și își schimbă denumirea în:

  • direcții generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București;
  • administrații financiare municipale și ale sectoarelor municipiului București și Sectorului agricol Ilfov;
  • circumscripții fiscale orășenești;
  • percepții rurale.

Unitățile menționate la alineatul (1) vor funcționa cu un număr maxim de 16.960 posturi.

(2) Activitatea de buget, contabilitate, execuție bugetară și de raportări periodice a prefecturilor, precum și a primăriilor municipale și orășenești, se va realiza până la 31 decembrie 1990 prin unitățile teritoriale subordonate Ministerului Finanțelor; în cadrul acestui termen, prefecturile, precum și primăriile municipale și orășenești, își vor organiza, în cadrul actualelor compartimente de contabilitate ale acestora, propriile lor organe de buget-contabilitate, prin care să se asigure derularea proceselor de elaborare, urmărire, evidență și raportare a execuției bugetelor locale, în condițiile autonomiei fiecărei unități administrativ-teritoriale.

(3) Stabilirea și urmărirea încasării la bugetul statului a veniturilor de la agenții economici revin ca atribuții direcțiilor generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București, precum și unităților subordonate acestora; execuția de casă a bugetului administrației centrale de stat se va realiza, în continuare, prin unitățile Băncii Naționale a României.

Art. 13. - (1) Inspecțiile teritoriale financiare de stat județene și a municipiului București, în care se includ și inspectoratele de stat pentru controlul prețurilor din județe și municipiul București, își schimbă denumirea în direcții de control financiar de stat județene și Direcția generală a controlului financiar de stat a municipiului București și vor funcțiune cu un număr maxim de 1.200 posturi.

(2) În subordinea directă a Ministerului Finanțelor funcționează unitățile prevăzute în anexa nr. 3[1].

(3) Înființarea și desființarea unităților subordonate Ministerului Finanțelor, obiectul de activitate al acestora, precum și structurile lor organizatorice, normativele de personal, criteriile de constituire a compartimentelor și gradele de organizare se aprobă de ministrul finanțelor.

Art. 14. - Ministerul Finanțelor se dotează cu 12 autovehicule, iar direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București, direcțiile de control financiar de stat județene și Direcția generală a controlului financiar de stat a municipiului București se dotează cu câte un autoturism.

Art. 15. - (1) Prefecturile județene, Primăria municipiului București, primăriile municipale și ale sectoarelor municipiului București, ale orașelor și comunelor vor asigura spațiile corespunzătoare pentru desfășurarea activității unităților din teritoriu subordonate Ministerului Finanțelor, cuprinse în anexa nr. 3 la prezenta hotărâre.

(2) Clădirile care în prezent sunt utilizate integral sau în cea mai mare parte de unitățile din teritoriu subordonate Ministerului Finanțelor, precum și mobilierul, inventarul de birou, utilajele, echipamentul, autoturismele și alte bunuri aflate în folosință, trec în patrimoniul acestora, fără plată, pe bază de protocol, în termen de 30 de zile de la data prezentei hotărâri.

(3) Atribuirea de noi localuri și transmiterea unor noi bunuri unităților din teritoriu subordonate Ministerului Finanțelor de către organele administrației locale se vor face de asemenea, fără plată și pe bază de protocol.

(4) Prefecturile și primăriile din localitățile în care unitățile teritoriale subordonate Ministerului Finanțelor nu dispun de spații corespunzătoare vor sprijini aceste unități prin atribuirea de amplasamente în vederea construirii de sedii proprii; Ministerul Finanțelor va prevedea în planul de investiții fonduri în vederea construirii unor astfel de obiective.

Art. 16. - În aplicarea prevederilor prezentei hotărâri Ministerul Finanțelor poate emite ordine și instrucțiuni.

Art. 17. - Ministerul Finanțelor va introduce în indicatorii economici și financiari pe anul 1990 modificările ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri.

Art. 18. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 septembrie 1990.

Pe aceeași dată se abrogă orice dispoziție contrară.

  1. 1,0 1,1 1,2 Anexa se comunică unităților interesate.